منو
 صفحه های تصادفی
مطبوعات عصر مشروطه ایران
سطوح نشانی دهی
ساردین
کودتا و انقلابها
آب و هوای زمین
نصیحت امام رضا علیه السلام به مأمون
کرامت های حضرت محمد - ص - در زمان بارداری آمنه
نسبت خانوادگی
اعلام حمایت محمد بن بشیر حضرمی از امام حسین علیه السلام
شیوه دیوار بتنی
 کاربر Online
676 کاربر online
تاریخچه ی: سید بحر العلوم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-13Lines: 1-61
-محمد مهدی فز ید ری ببایی روروی نوان مام ن می علیه السلام ا که ی اواد‌ی انی می ریزگار و نیکار ر شی م ا ه شوا 1155 . ما ا 1113 ه . ش ا جهان ناد. او د ری تو یا ک ن قد ا یاد شیدان میت اس. و بهر ا پ نگات ود که واندن و ون ا وبی فرر و ر در عالا و انندا ر پیا کرد و در بهای لمی ک ی‌کرد. وی م ای و ا که شامل رف، ن معای بیان و منق است لا فرایی ن چها ا ل می‌کد و نیز درسهای ح ت ر وقتی به ایا رساند که هنز ن او ا دواه ال جاو می کر. د اال ن تکلیف ا محر اتادا رگ و نامی من د برمد ش س ی نج سال د ب فر ا لند اتهاد نال آمد.
اتاان ی عبات بو ا ی مرتی ابایی ردی فی، اق ای معر ات کل یخ ی بحرای (اح کاب ائ) و د ن یز ر مر استادانی چون محد قی وری نی مدی فونی نای عای( مع ب محمد مهدی نی) در ی واند. />ید رگوار بحاللوم در سا 1069 هـ . ن ار و ی زرگ ای اسی م د مد مانی ا ه راگیری علوم پرداخ، سس کبلا گ و در لا این اها ی میرا اوالقاس در در کمت و له موت.
هدای و میت امت در ن ی ای ب دهی ی گاشت مان وی ی ا علمای الا و رگو ایرن و اع ع ن وت به ایران دو د. مدت ا ی در خان 6 یا 7 ا بود ه د زیارت خاهی خدا ر اوار ال 1193 هـ . راهی ح و ک مکرم ش. ی در مکه ما یای انا ا. تیی و یت یگاه انام امال ح در و اات د کار ان خدا مکیت دادن به موای احرام ه وری ک ز نر ی ی واق د. از ار منی ی ی توا شی د امام مه را یا کرد. از امیازات وی ادارهی زه و امو امای لمین ب یوی ملوب و ابل بل بود. او مرد فی و ا و نونه ای کل از الا نیکی ابیا و. ارانی که این بزرگا ربیت ک بارند شی ر نی عر به کااا ید مم واد عاملی شرای ی اب ماالکرامه لا احمد ناقی اب کاب را الاده، محد بای شتی ری م به ت الاام.
لت ت و م ی از سید بحرالعلوم تیا ک یا ناق ه ا مانده ا: /> 1- امای ی ال ک جدا
2- اائد ی الاصول /> 3- مشکاه الهدای /> 4- دره الفه و
ع و یات بحرالعلوم یز سح باایی را دت. بری ا ا اجتماعی و منوی او اد ا م کد مقام و ایا جل د سهه تعمیر در جد طوی کابا‌ی‌ی و
روز 24 حجه 112 یا ما رج بود که ح اعم ری دیر فانی برات و عام بالا وا کرد. در اوا مر در منل ه اعه و الیف می‌دت. او دریایی م با د همراه بو.
+V{maketoc}
::-=السید
محمد مهدى بحرالعلوم 1155 ـ 1212 هـ. ق=-::
!ولادت
پ
یش ز اه ید طر ل 1155 هـ.ق ر شب مه چشم به جهان گــو پـدر ارجمندش مى گوید : آن شب که ولاد فرزنم مهدى بود, در عالم یا امم هــم (علیه السلام ) را یم که م بزرى ا ب شاگردش حمد سماعیل بن بزیع ى دهد مد آ شع را بر راز بام منزل ما برده و روشن مى کد ناهان نور ن شم ا آسم بال ره و دنیا را را مى گیرد آر شعى که تسط امم رضا (یه لسلام ) افروخته شد, باید نورش جان ا رشن د جهانیان را را بگیرد. />!تحصیلات
بحر
العلوم مقدمت ن و صرف و ادبیات و نق و فقه و اصل ا با کششى بى نیر زد د د و ایر فضلا و دانشندان , ر مت کمتر از چهار سل را گرت ، در اویل ب به رس ارج پ ـو, هـمنین از مـحـضـر بزرگن اتده ایانى برد و ز پنج ال س و بحث فشرد و ـمـیـق و ى مـرحـلـه سطح , به دره اجتهاد عالی نائ آمد و ز ااتید بزرگ خد اجاز تاد گرفت .
پـ از کـربـلا بـه نجف مهاجرت کرد و در مرکز بگ دانش هاى سلامى , ه ث تحقیق پرداخت و ر دت کم ک نو سش ا 30 ل جاوز نکرده بود ,ارشاد و رهبرى مسلمانان ا بر عهده گرف.
!اسات
د />ـد مـهدى بحرالعلوم از ضر بزرگانى چون : پدر ارجمنش ، استاد ک , یدبباى , شیخ یوسف بحرانى صاحب حئق و سید ممد مهدى اصفهانى سب علم موده ات. />!اگردا />لم و دانشمندان بسیارى از محضر درس ای استه کره و به قامات الائى رسیده اند که نا برخى از نان را مى آوریم:
1 ـ
شیخ جعفر کاف الغطا.
2 ـ سی
د محمد جوا املى , احب مووعه قهى مفتاح الکرمة . />3 ـ شیخ محمد قى اصهانى, احب حاشیه بر معالم.
4 ـ
یخ احمد نراقى, صاحب مستند الشیعة فى اکام الشریعة.
5 ـ شیخ ابوعلى
حئرى , مؤلف کتا منتهى المقال.
6 ـ شیخ اس
دالّه ترى, نویسنده کتاب المقابیس.
7 ـ
یخ ممد على زینى الى نجفى.
8 ـ سی
د میر على طباطبائ , صاحب الریاض.
9
ـ ملى محمد شفی استرآباد.
10
ی سی نجف.
11 ـ
شیخ شمس الدین ن مال ادین بههنى. />!تألیفت
بح
ر دارا ألیفات ارزنده اى ر علوم مختلفه مى باشد که چند نمونه ا آنها ذکر مى شود.
1 ـ مصایح , کتاى ارزنده در قه (در عباات و مالت ).
2 ـ
الـرة لـنـجفی, منظومه اى در فقه, مشتمل ر و ها بیت عر.
3
مــکـة اهدایه.
4
لفوائد الاصولیه.
5 ـ
اشة عى رة رائع المحقق لحلى.
6 ـ
فوئد ارجایه پیرامون علم شامخ رجا.
7
ساة فى الفق و الملل.
8 ـ
تف الکلم فى اریخ ک بیت اللّه الحرا.
9 ـ شرح باب الحق
یقة و لمجاز.
10 ـ قواعد
احکم الشکوک.
11 ـ
لدرة البهیة فى نم عض المسائ الاصولیه.
12 ـ
دیون عر ک داراى بیش از یک هار بیت مى شد.
!گفتا
ر بزرگان
استادش وحید بهبهانى در ستایش او م گوید : زیز رین و گراى ترین فرزنام, پژوهگر و مقق بزر, فزند روحانى من, انمند مطلع و با ش ,ع با توا, سید نجیب محمد مهدى. />مـحقق خوانار و سید حسین در جازه ا که ه او داده اند, متذکر مى وند که ایشان مجتهد فروع و اصول و مقتداى خاص و عام و یگانه روزگار مى باشد.
صـا
حـ منـتـهـى الـمقل مى نویسد : رهبر دینى وارسته ا که دا مانن ا را راغ دارد, و ـصـیتـى کـه وزگر از آد نیر ا, یم من ست سید داشمندن و المان, و ولى فـضلان , لا مه در و یگانه عصر, کسى که اگر در معقول سخن گوید, مى پندارم شیخ لئس ابوعلى سیا است , و گر در نقول بحث کن ,بگویم این علا مه و مقق ست ه فوع و اصول بحث مى کن, و ار ر کلا مناظره کند, نوام گفت , جز انکه او ب خدا سی مرضى (علم الـهـدى) اـت, و اگر قرآن را تفسیر کد ه او وش فر دهم , حیر ده خواهم گفت : گویا خدا رآن را بر او نازل کد است که ین چنین از رمو و اسرار آن آگاه است.
در سـتـایـ و م و سخنها بسیار و نوشته ها بى شمار است , چرا که او در ین ینکه اشمنى بزرگ ود, در زهد و عبادت نیز نیى ناشت تام ج در خدمت بندگان ا ود. />!ویات الاقى :
بحرال
علوم داراى الا پسندیده انسانى و پیمر گونه و تواضع و فرونى او زباد خا و عام , و عوف مهبانى او سبت به بینوایان و مستمندان , در بالاترین حد ممکن و ود, کم خن مى فت , کتش از حر دنـش بیشتر بو , ار سخنى ه ان مى آورد با ذکـر ـدا مراه بود ، هنام اه رن هیبت و وقار خاص داشت هیچ گاه به پشت سر خود یا ه اطراف خود نگاه نمى کد, مگر ر حـال ضـرورت . />صبـحـهـا را هـمـواره در بـحـ و ـریـس و ضات بین مردم , شا را در مطالعه و قیق مى گذران و پ ا انکى خواب سترات , را عبادت و منت ه رگاه خداون خـود را کاملا آماه مى ساخت و برخى از کتب رجال در احول ن بزروار ـوشـه اـد کـه : گـاـى سـؤالاتـى ز ام مى کرد و ه نحوى ک ما نمى انی, پاسخ در یافت ى نمو .
نـو
ته اند شبى شاگرد بر جسته اش سید محمد جواد عالى (احب مفتاح الکرامه ) ا فرا خوانده , و را تـوبـیخ رزنش نمو مرحوم ملى لیل نگنى استادش را پرسی, اتاد ر سخ فت : یکى از ادران ملمان ک مسایه ش است, تیدست است ا هر ش خراى د ارزان قیمتى ز ب مى رفت و بچه هاى خود را با ن سیر مى کرد امروز رفته است از بقال خرم بگیرد, بقال از دادن خـرمـا امتناع ورزیده است, زیرا بدهکارى هاى آن بیچر زیاد شده بود و امشب او و چه های ى شام مانه اند سید جد عاملى از آقا معذرت خواهى مى کند و پوزش مى طلبد.
بحرا
علوم ر پاسخ او ى گوید : ملوم است بى اطلاع بوده ا , چون اگر با عل ب حال آن بیچاره شام مى خوردى و به او اعتنا نمى کردى , کاف بى , ولى چ مرا نگرا و ناراحت کرده است, این است که چرا از برار مسلمات خبر نداشت ا ؟ باید ا ل رارنت جستجو کنى و آنان را دریابى.
در
هـر حـال سید, سینى بزرگ پر ا ذا با مقدارى پول به آقاى عاملى داد و از او خواست که ه مـنل ن برادر ممن برود و هم شم رن این ول را به او ردازد تا هاى ود ا ادا کند, و خود همچنن منظر مند و شام تناول نکرد تااینکه آقاى عاملى بر گشت به او خبر دا ک ا ا بـا هـمـایـه ش تـناول کرده و پول را هم به و رساده است , و جالب اینجاست که انعام بحرالعلوم درست به انازه قرض ها و دیون ن ممن بوده ات.
!لق
ب
امـا ایـنـ
کـه چـا بـه ا حراللوم گفته اند, مورخین نقل که اند که د مدى به عنوا دانـشجـو بـراى اسـتـفـاده از محضر درس فیلسوف بزرگ , میا سید محدهى اصفهانى به اسان سفر کرد مدت 6 سال در آنجا امت گید الاترین ره ها را از استاد خود گفت میرزا اصفـهانى که ز ش سرشار شاگردش شگفت زده شده بود, روزى در اثناى درس طاب به او ـفـت : انما انت بحرالعلوم (براستى دریا دانى ) از آن لحظه سید به این لق مهور ـد و امـروز خـانـواده بـحـرالـعـلـوم از خـانـواده هاى موف و مشهور نجف اشر مى ان چهره هاى شاخصى در عل عل در بی ان وجد دا.
ادا
س
یـد مرتضى طباطبائى بروجردى ) که از علما و مراجع کربلا بود, داراى دو فرزند مى باشد, یـکى سید جواد که جد مرحوم آیة اللّه العظمى بروجردى (ره )است , و دیگر , سید مد مهدى بحرالعوم ه دو از بزرگان فقها و علماى اسلامى مى باشند.
!عمت و میت
سـیـد
بـحـرالـعـلـوم س از وف اسادش وحید بهبهاى (قدس سره ), رهبرى و زعامت و مـرجـعـیت شیع را ه د گرفت و برى اینکه بتوان ه مال اجتماعى و مکلات گونا گون و فراوان م ال رسیدگى نمای و نظمى ه وه هى علمیه بدد, تمام اوقات ود را براى این ار قف نمو و کمل خلاص و ج غول ت شد و ز شخصیتى جسته ا که ماصر او بودند, دعوت به عمل آور ، ـاـرد بـورش شـی جعفر کشف الغطا (ره ) را با توى و پاسخه حکام شرعى تعیین نمود.
و هـمـچـنین یخ حسین نجفى (ره ) را ک از علما مقدس و پارساى نجف شرف بود, به ـنـون اـام جـمـاعت در م ترین و مخص ترین مد نصب نمود و شی شـریـف الدین محى الدین را برى قضات و و فصل دعاى مردم گماشت و خود بار سنگین تدریس و مشکلات حه و ااره امور مردم را بر وش رفت. />!وفات
او سرانم ر ماه رجب سال 1212 هـ.ق , در سن 57 الگى , هان نى را داع و ناى حق را لبیک گـفت و به سوى محب خود افت جسد او را کنار قبر شیخ وى ( ) در مسجد وى به خاک ردند که امروزه این مقبره به اسم مقبرة الطوى و بحرالعلوم معروف است. />!منابع
*[http://www.al-shia.com|پایگاه اسلامی الشیعه]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [13:23 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:30 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:14 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..