منو
 صفحه های تصادفی
سلامتی و بیماری
تیره بارهنگ
امام زمان علیه السلام، امان مردم زمین
ماهیت انسان
هوانوردی از سال 1900 تا برادران رایت
روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی
آوکادو «داروئی»
گاو بنی اسرائیل
آزمایش قوطی جادویی
رابطه با جهان نزد شکارچی – خوشه چینان آمریکای باستان
 کاربر Online
565 کاربر online
تاریخچه ی: سیاه‌ سرفه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-55Lines: 1-63
-V{maketoc}
!~~brown:ویح کی‌~~
__سیاهسرفه__ عبارت است ا ((ون)) بکتریایی‌ سری طرناک‌ رونشا و ((یه))ها. یاون در سار هن ب دار یادی‌ برو یاه‌ سرفه ا کاه داد اس‌. ت سین را مبلا ی‌کن ی‌ کدکان شایت ت‌.
!~~brown:علایم‌ شایع‌~~
!!~~brown:ما اولی‌: ~~
ریشیی‌ />سفه‌ شک‌ که ه‌ سرفه‌ با ‌ غلیظدیل‌ می‌شود.
ب‌ متر
!!~~brown:
ر انهیی‌:~~ />لات ه‌ مدوم‌ و شی کا ک یه‌ و می‌کشند. در ول‌ ره د ار کو اکسید ر ی بی می‌شود. ای هربار ره کودک ا صدیی‌ «بی فیا» ف‌ن می‌ند.
اسرغ و اسال
تب‌
!~~brown:علل~~
و با ((اتر)) ((بوتلای)) . این بیاری‌ از ریا تیم‌ با سرای ردی‌ یا ماس غیرمستیم مل نس های اوی را نی‌ یا دست زد یران‌ یا ای مود لو مقل مد. وره‌ کمون‌ 7-5 روز است. !
!~~brown:عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر ~~
افراد واکسینه‌نشده‌
همه‌گیری‌های‌ اواخر زمستان‌ و بهار. گسترش‌ باکتری‌ها باعث‌ افزایش‌ شدت‌ بیماری‌ زایی‌ آنها می‌گردد.
شرایط‌ زندگی‌ شلوغ‌ یا غیربهداشتی‌
بارداری‌
ییر />تمام کوکا ا ب سیاهسرفه واکسینه کی. واکینیون ممولا د 2 ماگی‌ ع می‌شد و پس 5 سالگی ویه می‌گد.
ارا ا فوت را ا کنی.
عواقب‌ مورد انتظار
با درمان‌ معمولاً ظرف‌ تقریباً 6 هفته‌ علاج‌ می‌شود (ممکن‌ است‌ بین‌ 3هفته‌ تا 3 ماه‌ باشد). سیر معمول‌ بیماری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: 2 هفته‌ سرفه‌ غیر مشخص‌، 2 هفته‌ حملات‌ «سیاه‌ سرفه‌» و 2 هفته‌ نقاهت‌، ممکن‌ است‌ برخی‌ سرفه‌های‌ پایدار ماه‌ها طول‌ بکشند.
عوارض‌ احتمالی‌
کودکان‌ زیر یک‌ سال‌ در معرض‌ عوارض‌ شدید یا مرگ‌ قرار دارند.
خون‌ دماغ‌ />جدا شدن‌ شبکیه‌ />تشنج‌ و آنسفالیت‌ />پنومونی‌ />نه دن‌ یا وقف‌ نف‌)
فونت‌ گوش‌ میا
پ
ارگی‌ عرق‌ ونیم
من‌

اصول‌ کلی‌
آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ خون، کشت‌ خلط‌ و رادیوگرافی‌ قفسه‌ سینه‌ باشند.
بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ با مراقبت‌های‌ ویژه‌ برای‌ نوزادان‌ به‌ شدت‌ بیمار. کودکان‌ بزرگتر را معمولاً می‌توان‌ در منزل‌ درمان‌ کرد.
تا از بین‌ رفتن‌ تب، شخص‌ بیمار را جدا کنید. ملاقات‌ کنندگان‌ اجباری‌ باید ماسک‌ بزنند.
در طول‌ یک‌ حمله‌ سرفه‌ در یک‌ کودک‌، پایین‌ تخت‌ را بلند کنید. صورت‌ کودک‌ را پایین‌ بیاورید و سرش‌ را به‌ یک‌ طرف‌ بچرخانید تا به‌ تخلیه‌ ریه‌ها کمک‌ کنید. کودکان‌ بزرگتر معمولاً ترجیح‌ می‌دهند در طول‌ حملات‌ سرفه‌ بنشینند و به‌ جلو خم‌ شوند.
از یک‌ مرطوب‌کننده‌ اولتراسونیک‌ برای‌ تسکین‌ سرفه‌ و کمک‌ به‌ رقیق‌ شدن‌ ترشحات‌ برونش‌ و ریه‌ استفاده‌ کنید. هر روز مرطوب‌کننده‌ را تمیز کنید.
داروها
از داروهای‌ ضدسرفه‌ مگر در صورت‌ تجویز استفاده‌ نکنید.
ممکن‌ است‌ توصیه‌ شود در دوره‌ کمون‌ اریترومایسین‌ شروع‌ گردد.
برای‌ عوارضی‌ چون‌ عفونت‌ گوش‌ میانی‌ یا پنومونی‌ ممکن‌ است‌ آنتی‌بادیهایی‌ تجویز گردند.
فعالیت‌
تا از بین‌ رفتن‌ تب‌، کودک‌ را در بستر نگه‌ دارید. با توجه‌ به‌ قدرت‌ کودک‌، فعالیت‌ طبیعی‌ باید به‌ آهستگی‌ از سر گرفته‌ شود.
رژیم‌ غذایی‌
کودک‌ را به‌ نوشیدن‌ مایعات‌ فراوان‌ مثل‌ آب‌میوه‌، چای‌، نوشیدنی‌های‌ کربنات‌ دار و سوپ‌ رقیق‌ تشویق‌ کنید.
+!ح باری
سیاه سرفه ک بیماری تنفس باکترال ا ک مولد آن __~~green:اسل بودتلا پروتوسیس~~__ ات سرایت آ وسیله قطرات رشح بی و لق می‌باشد. ت نهفتی یای 14 - 8 روز اس. کودکان یشتر ه ن مبتا میشد. بیماری یاه سرفه از دو هفته قبل از شرو ملات سرفه ا حدود 2 ماه وگر دارد. شرط برز حملات سفه داشت قرت بدی است. به شیر خوار چون فاقد آن قدرت است به ای حملات سره نفش طع ی‌و ک ممکن ات فه و. />


ble dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/f/fc/pertussis3.JPG}

!علایم‌ شایع‌
یاه ره با علای ((کم)) و ((برونشی)) شع می‌شود. کودک خسه و بیشتها میشود. پس از یکی دو هفته مله‌های شدید سرفه‌های ملی ظه می‌شود. هنگم مله رفه رو د نف به ختی و ا سرصدا است. ی حظها تنفس بند آمده و کوک کبود میشود و زبانش ا بیون یآورد. یرا تارهای تی نایچه‌ها منقض شده و ((تشج)) پدا می‌کنند.

در ر حله نهن تشنج عضلا تاری صوی و نایچهها ع شده کک نف میق می‌کشد. پ قداری غم با فشار ارج یود و ا ستفراغ دت می‌هد. بیار یاه رفه 12 - 6 فه طول میکشد و مصونیت برای تم عمر باق می‌گارد. عوارض سی سرفه ((نه پهلو)) و ((انسالت)) است.
!علل‌
3 س از کوکها بایلهای رم منفی هوی از شکی همت دارند.این باکتریا عبارتند از: __~~green:را~~__ ، __~~green:بدتا~~__ و __~~green:فرانسیلا~~__. بردتلا اسل غیر متحرکی است ک اشکال بیمارا ن دارای کسول هستد. این اکتریها نصرا ر د اسان یافت ید. یکی از گنههای این اکتری ه نام بودلا پروسس عام صل سی رفه است.
!عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر
*افراد واکسینه‌نشده‌
*همه‌گیری‌های‌ اواخر زمستان‌ و بهار. گسترش‌ باکتری‌ها باعث‌ افزایش‌ شدت‌ بیماری‌ زایی‌ آنها می‌گردد.
*شرایط‌ زندگی‌ شلوغ‌ یا غیربهداشتی‌
*بارداری‌
!واکسن سیاه سرفه />__~~green:دو و واسن سیاه سرفه در دسترس است.~~__ واکسنهای ساخته شده از تمام جسم سلول ال تمام متویات بکی سیاه سرفه که توسط عملات شیمیایی کشته شده است و واکسنهای غیر سلول ک اخیا توسط برخی از کورهای صنی ارائه شده است. واکسن ساخته شده از تممی سلول از وع شدی بیماری جوگیری می‌کند. م از ابتا به عفونت کاملا پیشگیر نمی‌کد. واکسنها ی سلولی ساه رفه حاوی نتی ژنها خاص شده ایمنی‌ی سیا سرفه ا ه معمولا امل به سم سیاه سرفه و روتئنهای ای خارجی ست. />


dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/1/13/pertussis2.JPG}

!عواقب‌ مورد انتظار
با درمان‌ معمولا ظرف‌ تقریبا 6 هفته‌ علاج‌ می‌شود (ممکن‌ است‌ بین‌ 3 هفته‌ تا 3 ماه‌ باشد). سیر معمول‌ بیماری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: 2 هفته‌ سرفه‌ غیر مشخص‌ ، 2 هفته‌ حملات‌ سیاه‌ سرفه‌ و 2 هفته‌ نقاهت‌. ممکن‌ است‌ برخی‌ سرفه‌های‌ پایدار ماه‌ها طول‌ بکشند.
!عوارض‌ احتمالی‌
کودکان‌ زیر یک‌ سال‌ در معرض‌ عوارض‌ شدید یا مرگ‌ قرار دارند. خون‌ دماغ‌ شدن، جدا شدن‌ شبکیه‌ ، تشنج‌ و آنسفالیت‌ و پارگی‌ عروق نی از وض حتمای ای یمی .
!اصول‌ کلی‌ درمان
*آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ خون ، کشت‌ خلط‌ و ((رادیوگرافی))‌ قفسه‌ سینه‌ باشند.


*بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ با مراقبت‌های‌ ویژه‌ برای‌ نوزادان‌ به‌ شدت‌ بیمار. کودکان‌ بزرگتر را معمولا می‌توان‌ در منزل‌ درمان‌ کرد.


*تا از بین‌ رفتن‌ تب ، شخص‌ بیمار را جدا کنید. ملاقات‌ کنندگان‌ اجباری‌ باید ماسک‌ بزنند.


*در طول‌ یک‌ حمله‌ سرفه‌ در یک‌ کودک‌ ، پایین‌ تخت‌ را بلند کنید. صورت‌ کودک‌ را پایین‌ بیاورید و سرش‌ را به‌ یک‌ طرف‌ بچرخانید تا به‌ تخلیه‌ ریه‌ها کمک‌ کنید. کودکان‌ بزرگتر معمولا ترجیح‌ می‌دهند در طول‌ حملات‌ سرفه‌ بنشینند و به‌ جلو خم‌ شوند

.
*از یک‌ مرطوب‌کننده‌ اولتراسونیک‌ برای‌ تسکین‌ سرفه‌ و کمک‌ به‌ رقیق‌ شدن‌ ترشحات‌ برونش‌ و ریه‌ استفاده‌ کنید. هر روز مرطوب‌کننده‌ را تمیز کنید.


/> dir align = left>


{img src=img/daneshnameh_up/b/b9/pertussis1.JPG}!
داروها
*از داروهای‌ ضد سرفه‌ مگر در صورت‌ تجویز استفاده‌ نکنید.
*ممکن‌ است‌ توصیه‌ شود در دوره‌ کمون‌ ((اریترومایسین))‌ شروع‌ گردد.
*برای‌ عوارضی‌ چون‌ عفونت‌ گوش‌ میانی‌ یا پنومونی‌ ممکن‌ است‌ آنتی‌بادیهایی‌ تجویز گردند.
!رژیم‌ غذایی‌
کودک‌ را به‌ نوشیدن‌ مایعات‌ فراوان‌ مثل‌ آب ‌میوه ‌، ((چای)) ‌، نوشیدنی‌های‌ کربنات‌دار و سوپ‌ رقیق‌ تشویق‌ کنید.  رژیم‌ غذایی‌ خاصی‌ ندارد. وعده‌های‌ غذایی‌ کم‌ و به‌ تعداد زیاد ممکن‌ است‌ استفراغ‌ را کاهش‌ دهد.  رژیم‌ غذایی‌ خاصی‌ ندارد. وعده‌های‌ غذایی‌ کم‌ و به‌ تعداد زیاد ممکن‌ است‌ استفراغ‌ را کاهش‌ دهد. - در ایرایه‌ ک‌ و ماجعه‌ نایید
ار کوک شما ام یس‌، ب ویژه کبد وت‌ در طی‌ حلات‌ سرفه ا اشته اد.
اگر ب خ‌ دهد.
ار استفراغ‌ بیش‌ از 2-1 روز ادامه‌ یابد
+!ا ا عنان
*((باتری)) />*((مایای فونی))
*((
فس))
*((
بازد)) />*((رده بدی کتریا)) />*((سرفه)) />*((یما کا))
*((گروهه مده باتریها))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 دی 1384 [20:59 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:05 ]   5   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:02 ]   4   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:32 ]   3   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:08 ]   2   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:06 ]   1   عطاالله کبیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..