منو
 صفحه های تصادفی
یاد علی علیه السلام زینت بخش مجالس
مثلث در عکاسی
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 107 سوره صافات
اختراع رنگ مینایی در سفالگری ایرانی
خدمان ایرانیان در قرائت قران کریم
امام علی علیه السلام، دریایی خروشان و خورشیدی درخشان
احتراق آلکانها
جدول انتگرال توابع لگاریتمی
مسیلمه کذاب
مامور دامداری
 کاربر Online
594 کاربر online
تاریخچه ی: سیاره عطارد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-170
-عطارد:
!گاه اجمای
عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است. از این رو ، دمای آن در روز به 400 درجه سانتی راد می رسد. در این دما سرب هم ذوب می شود. شبها دما افت می ن و احتمالا تا 200 درجه سانتی گراد پایین می آید. عطارد جو ندارد و نمی تواند رما را نه ارد. از این رو دمای و روز تفاوت زیدی با هم دارند. یک بار چرخش آن به دور خود 59 روز و یک بار ردش آن به دور خورشید 88 روز طول می شد. مار عطارد کالا به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله آن از خورشید بین 47 تا 69 میلیون کیلومتر تغییر می کند. این سیاره کوچک اندکی از ماه بزرگتر است.
وقعیت عطار نسبت به زمین:
عط
ارد نزدیک تری سیاره به خورشید و نیز کوچکترین سیاره خاکی است. سال در حدد س بار ب عنوان ستاره درخشان شامگاهی در ندیکی اش غروب ورشید و نی به عنوان یک ستاره صبحگاهی ظاهر می شد. به خاطر سرعت کم آ نسبت به زمین از لحا افسانه ی ، خدای روشنی نامیده شده ات. در مواقعی ، عطارد در درخشندگی شبیه زحل می ود. اما معمولا به واسطه درخشندگی همسایه اش ، خورشید ناپدید می گردد.
!حرکت عطارد:
عطارد در یک مدار با ثابت خروج از مرکز
(e=0/02056) و میل زیاد (7 درجه نسبت به دایره البروج) با نیم قطر 1 طول AV 3871/0 و یک دوره تناوب مداری نومی 69/87 روز به دور خورشید می گدد. بزرگترین زاویه کشیدگی این سیاره که از زین مشاهده شد ست در ازای از 18(.... خورشیدی) تا 28 (بیلد خورشیدی) ، با متط 23 قرار دارد. تصور می شد که دوره تناوب چرخشی نجومی طارد یا (مانند زمین) 24 ساعت یا به طور همزمان 88 روز باشد. اما در اوایل سال 1960 میلادی بری اولین بر تپشهای اداری منعکس شده از سطح عطارد دریافت شدن و در سال1965 میلادی جی.ا پتنژیل (G.H.Pettengill) و آر.بی وایس مستقیما با استفاده از فن های رااری دوپلری نشان داده اند که دوره تناوب چرخشی در حدود 59 روز است.
مشخصه های
فیزیکی:
شعاع عطارد 24400 کیلومتر است جرم آن 33x10kg می باشد که از اختلالات گرانی بر روی فضا پیما حاسبه شده است. (عطارد هی قمر طبیعی نارد) چگای متوسط آن kg/m 5420 می اشد ک نظیر یک سیار خاکی است. اا برای انازه عطارد زیا ست. چون گرانش کلی عطارد کمتر از زمین است (فشردگی آن کمر است). ام چگالی حجمی آن در حدود گالی حجمی زمین می باشد. لا بای با در برگیرنده مقدار بیشتری از فلزات بشد. حدس می زنیم که در داخل عطارد یک گوشته صخره ای و یک هته بزر فلزی (شای یکل و آهن) وجود داشته باشد. عطارد هوا ندارد. در آن ، پس از سپری شدن روز بیدرنگ شبی سرد فرا می سد. از ای ر سطح آن در نتیج فرسایش تغییر نمی کند. طی زاران میلیون سال ، سطح عطارد مورد اصابت خرده سنهای فضایی قرار گرفته است. ه علت این بمباران مداوم اکنون سطح سیاره پر از گودال است. کف گودال ها پوشیده از گرد و غباری است که از متلاشی شدن این خرده سنگها به وجد آمده است.
میدان مغناطیسی:<br />درسال 1974 میلادی (1353 مسی) سفینه فضایی مارنیر 10 از کنار عطارد گذشت. هارمیز 10 یک میدان مغناطیسی ضعی سیاره ای را با شدتی در حدود nT 220 (1Nt=10T) آشکار کرد. اگر چه این مقدار کوچک است. ولی رای طع مناطیسی پهر و بادای خورشیدی کافی است. در اینجا میدان مغناطیسی ذرات باردار (اکثرا پروتونها) را را ازباد خورشیدی طراف سیاره منرف می کند.
به نظر می رسد که میدان عطارد یک دقطبی باشد که کم و بیش با حور رخش سیاره ، در یک امتداد قرار گرفته است. دراین صرت به طور کلی میدان مغناطیسی عطارد شبیه میدان ماطیسی زمی ولی عیفتر از آن است. حضور یک میدان مغناطیسی و همچین چگالی زیاد سیاره دلالت بر آ دارد. ک عطارد مانن زین دارای یک هسته فلزی است که عمدتا از آهن و نیکل تشکیل شده است. به نظر می رسد که این سیاره همانند یک آهنربای دائمی است. میدان غناطیسی زمین صدبار شدیدتر از میان غناطیسی عطارد است.
تحول سطح:
/>ون ماه و عطارد هر دو فاقد جوهای قابل توجهی هستند ، آب و هوا سطوحشان را فرسوده نمی کن. هر دو جهانهای کوچکی با ناحیه داخلی سردتر از ناحیه داخلی زمین هتند. اکنو نه آتفشا هی فال زیای داند نه ستخوش تحول سطحی دائمی ی شوند که زمین از انتقال یافتن صفحات پوسته ای تجزیه کرده است.
فقدان جو و کوتاه بون زمان حو پوسته ی هر دو به جرمهی کک ماه و طاد می رسند. و جو آنها برای مدت طلانی حفظ نمی شود. همچنین جرمهای کوچک دلالت بر این دارند که حرارت داخلی اشان از تلاشی مواد رادیواکتیو نسبت به مقدار مشابه برای زمین کمتر است. و جریان گرما پیشان به طرف بیرون جنان سریع می باشد که هر دو جسم به سرعت سرد خواهد شد. داخل مین داغ است و شارش گرمایی به طرف بیرون آن جینهایی وشته لاستیکی ایجاد می کند و اینها تحول پوسته زمین را نیرو می بخشد. ماه و عطارد هر دو فاقد این رکی درونی داغ و گوشته پلاستیکی هستند.
هلال عطارد:
/>رصد کرد سیاره عطارد دشوار است. ندیک بودن مدار آن به خورشید سبب می ود که هیچ گا 27 دورتر از قرص خورشید دیده نشود. در نتیه ، تنها قبل از طلوع و غروب آفتاب می توان آن را نزدیکی افق دید. حرت ماری عطارد سریع است به همین سبب ، در هر بار گردش به دور خورشید امکان دید آن به ن روز محدود می شود. عطارد نیز مانند ماه ، دوره هلالی دارد. زیرا هلالهای عطارد تنه به کمک تلسکوپ قابل رویت است ، اگر می خواهید عطارد را با تلسکوپ کاوش کنید مواظب باشید که به طرف خورشید نشانه نروید.
+{DYNAMICMENU()}
__اژه‌نام__
*((واگان نجوم)) />*((واگان ار فییک)) />*((واگا کیهان شناسی))
*((واژان یزیک ا)) />__اات مرب__ />*((نوم|هرست مالا نوم)) />*((ارام سمانی))
*((سیارات منومه شمی)) />*((سیاره)) />*((کاش ایی)) />*(ومه شمی)) />__کتابهای مرب__ />*((کتاهای نوم)) />*((تابهای اتر فیزیک))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انمن نم]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|اات نرا ود را اینا مرح نید.] />__ایهای مرتب__ />*سایتهای دای />**[http://www.nojum.ir|م نجم] />**[http://parssky.com|ارس اسای] />**[http://www.hupaa.com|بکه فیزیک هوا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدا] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز عوم و ستر ناسی هرا] />*سایتهای اری
**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy] />**[http://astronomywebguide.com/links_solar_system.html|یوندهای ربوط به منم مسی] />**[http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/index.html|هم چیز در رد منمه شمسی] />**[http://www.nineplanets.org|سیارات ن ان]
**[http://www.nasm.si.edu/etp|اوش سیرات منوه شی] />**[http://www.kidskonnect.com/Planets/PlanetsHome.html|یاا نوم شمسی]
**[http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm|کاو منوه می: ناا]
**[http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/solar_system_level2/planets.html|
یارات نظومه شمسی] />**[http://exoplanets.org|کشفیات و اخار جید اسا پیرامون یرات]
**[http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm|نومه شمی] />__گاری تویر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری عوم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!نگاه اجمالی
 +عطارد نزدیکترین ((سیاره)) به ((خورشید)) است. از اینرو ، دمای آن در روز به 400 درجه سانتیگراد می‌رسد. در این دما سرب هم ذوب می‌شود. شبها دما افت می‌کند و احتمالا تا 200 درجه سانتیگراد پایین می‌آید. عطارد جو ندارد و نمی‌تواند گرما را نگه دارد. از اینرو دمای شب و روز آن تفاوت زیادی باهم دارند. یک بار چرخش آن به دور خود 59 روز و یک بار گردش آن به دور خورشید 88 روز طول می‌کشد. مدار عطارد کاملا به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله آن از خورشید بین 47 تا 69 میلیون کیلومتر تغییر می‌کند. این سیاره کوچک اندکی از ((کره ماه|ماه)) بزرگتر است.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Atarod.jpg}
 +
 +
 +
 +

 +!موقعیت عطارد نسبت به زمین
 +عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و نیز کوچکترین سیاره خاکی است. هر سال در حدود سه بار به عنوان ((ستاره)) درخشان شامگاهی در نزدیکی افق غروب خورشید و نیز به عنوان یک ستاره صبحگاهی ظاهر می‌شود. بخاطر سرعت کم آن نسبت به زمین از لحاظ افسانه‌ای ، خدای روشنی نامیده شده است. در مواقعی ، عطارد در درخشندگی شبیه ((زحل)) می‌شود، اما معمولا بواسطه درخشندگی همسایه‌اش ، خورشید ، ناپدید می‌گردد.
 +!حرکت عطارد
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Sakhtaratarod.jpg}
 +
 +
 +
 +

 +عطارد در یک مدار با ثابت خروج از مرکز (e=0.02056) و میل زیاد (7 درجه نسبت به ((دایرة ‌البروج))) با نیم قطر اطول 0.03871Au و یک دوره تناوب مداری نجومی 87.96 روز به دور خورشید می‌گردد. بزرگترین زاویه کشیدگی این سیاره که از زمین مشاهده شده است، از ˚18(قرین خورشیدی) تا ˚28 (بعید خورشیدی) ، با متوسط 23 قرار دارد. تصور می‌شد که دوره تناوب چرخشی نجومی ‌عطارد یا (مانند زمین) 24 ساعت یا بطور همزمان 88 روز باشد. اما در اوایل سال 1960 میلادی برای اولین بار تپشهای راداری منعکس شده از سطح عطارد دریافت شدند و در سال 1965 میلادی __جی.اچ. پتنژیل__ (G.H.Pettengill) و __آر.بی. وایس__ مستقیما با استفاده از فنهای راداری دوپلری نشان داده‌اند که دوره تناوب چرخشی عطارد در حدود 59 روز است.
 +!گرانش سیاره
 +جاذبه سطحی عطارد به قدری ضعیف است که قادر به نگهداری ذرات اطراف خود نیست. در نتیجه عطارد تقریبا فاقد جو است. چگالی فضایی اطراف عطارد حدود 1000 میلیارد برابر کمتر از چگالی جو زمین است.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Mehvareatarod.jpg}
 +
 +
 +
 +

 +!مشخصه‌های فیزیکی
 +شعاع عطارد 24400 کیلومتر است. جرم آن 33x1023kg می‌باشد که از اختلالات گرانشی بر روی ((فضاپیما)) محاسبه شده است. عطارد هیچ قمر طبیعی ندارد. ((چگالی|چگالی متوسط)) آن 5420 کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد که نظیر یک سیاره خاکی است، اما برای اندازه عطارد زیاد است. از آنجا که گرانش کلی عطارد کمتر از زمین است (فشردگی آن کمتر است)، اما چگالی حجمی ‌آن در حدود چگالی حجمی‌ زمین می‌باشد، لذا باید در برگیرنده مقدار بیشتری از فلزات باشد.

حدس می‌زنیم که در داخل عطارد یک گوشته صخره‌ای و یک هسته بزرگ فلزی (شاید ((نیکل)) و ((آهن))) وجود داشته باشد. عطارد هوا ندارد. در آن ، پس از سپری شدن روز بی‌درنگ شبی سرد فرا می‌رسد. از اینرو ، سطح آن در نتیجه فرسایش تغییر نمی‌کند. طی هزاران میلیون سال ، سطح عطارد مورد اصابت خرده سنگهای فضایی قرار گرفته است. به علت این بمباران مداوم اکنون سطح سیاره پر از گودال است. کف گودالها پوشیده از گرد و غباری است که از متلاشی شدن این خرده سنگها به‌وجود آمده است.
 +

 +
 +
 +__فاصله متوسط از خورشید__
 +57.93 کیلومتر
 +
 +
 +__قطر استوا__
 +4879 کیلومتر
 +
 +
 +__مدت حرکت وضعی__
 +58.65 روز زمینی
 +
 +
 +__مدت حرکت انتقالی__
 +87.97 روز زمینی
 +
 +
 +__سرعت مداری__
 +47.89 کیلومتر در ثانیه
 +
 +
 +__دمای سطحی__
 +180- تا 430 درجه سانتیگراد
 +
 +
 +__جرم (زمین=1)__
 +0.06
 +
 +
 +__چگالی متوسط (آب=1)__
 +5.43
 +
 +
 +__جاذبه (زمین=1)__
 +0.38
 +
 +
 +__تعداد قمر__
 +0
 +
 +
 +!میدان مغناطیسی
 +درسال 1974 میلادی (1353 شمسی) ((سفینه‌های مارینر|سفینه فضایی مارنیر 10)) از کنار عطارد گذشت. مارینر 10 یک میدان مغناطیسی ضعیف سیاره‌ای را با شدتی در حدود 220nT ، 1nT=10-9T آشکار کرد. اگر چه این مقدار کوچک است. ولی برای قطع ((مغناطوسپهر)) در ((باد خورشیدی|بادهای خورشیدی)) کافی است. در اینجا میدان مغناطیسی ، ذرات باردار (اکثرا پروتونها) را از باد خورشیدی اطراف سیاره منحرف می‌کند.

به نظر می‌رسد که میدان عطارد یک دوقطبی باشد که کم و بیش با محور چرخش سیاره ، در یک امتداد قرار گرفته است. دراین صورت ، بطور کلی میدان مغناطیسی عطارد شبیه میدان مغناطیسی زمین ولی ضعیفتر از آن است. حضور یک میدان مغناطیسی و همچنین چگالی زیاد سیاره دلالت بر آن دارد که عطارد مانند زمین دارای یک هسته فلزی است که عمدتا از آهن و نیکل تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که این سیاره همانند یک ((آهنربای دائمی)) ‌است. میدان مغناطیسی زمین صدبار شدیدتر از میدان مغناطیسی عطارد است.
 +!حوزه کالریس
 +__حوزه کالریس__ به وسعت 1300 کیلومتر (800 مایل) بزرگترین حوزه ناشی از برخورد ((شهابسنگ|شهابسنگها)) به سطح عطارد است. حلقه‌های کوهستانی هم مرکز ناشی از برخورد شهابسنگهای عظیم ، این حوزه را محصور کرده‌اند. کف این حوزه پوشیده از گدازه سفت شده است، همچنین گودالهای کوچک و جوان نیز در کف این حوزه یافت می‌شوند. ''کالریس'' واژه‌ای لاتینی و به معنای گرما می‌باشد. این اسم به این دلیل انتخاب شده است که این حوزه هنگام نزدیک شدن عطارد به خورشید یک دور در میان ، رو به خورشید بوده و گرمترین نقطه سیاره می‌گردد.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Hozekaloris.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +~~green:ضربه شهابسنگی عظیمی که حوزه~~
 +~~green:کالریس را بوجود آورد، باعث ایجاد تپه‌هایی~~
 +~~green:در طرف دیگر عطارد شد.~~
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +!گودالها
 +سطح سیاره عطارد پوشیده از گودالهای شهابسنگی است که حدود 3.5 میلیارد سال پبش بر اثر بمباران شهابسنگها بوجود آمده‌اند. اندازه گودالهای موجود در عطارد از چند متر تا 1000 کیلومتر (600 مایل) متغیر است. گودالهای بزرگتر ، حوزه نامیده می‌شوند. گودالها دارای مشخصاتی نظیر قله‌ها و حلقه‌های کوهستانی ، دیوارهای تراس دار و رگه‌هایی درخشان از توف (موادی که بر اثر برخورد شهابسنگ به بیرون پرتاب می‌شوند) هستند. مشخصات یک گودال به اندازه ، سرعت و جهت شهابسنگی که آنرا بوجود آورده بستگی دارد.
 +!تحول سطح
 +چون ماه و عطارد هر دو فاقد جوهای قابل توجهی هستند، آب و هوا ، سطوحشان را فرسوده نمی‌کند. هر دو جهانهای کوچکی با ناحیه داخلی سردتر از ناحیه داخلی زمین هستند. اکنون نه آتشفشانهای فعال زیادی دارند و نه دستخوش تحول سطحی دائمی ‌می‌شوند که زمین از انتقال یافتن صفحات پوسته‌ای تجربه کرده است. فقدان جو و کوتاه بودن زمان تحول پوسته‌‌ای هر دو به جرمهای کوچک ماه و عطارد مربوط می‌شود و جو آنها برای مدت طولانی حفظ نمی‌شود.

همچنین جرمهای کوچک دلالت بر این دارند که حرارت داخلی‌شان از ((زوال رادیواکتیو|تلاشی مواد رادیواکتیو)) نسبت به مقدار مشابه برای زمین کمتر است و جریان گرمایی‌شان به طرف بیرون چنان سریع می‌باشد که هر دو جسم به سرعت سرد خواهند شد. داخل زمین داغ است و ((شارش گرمایی)) به طرف بیرون آن ، جریانهایی در ((لایه‌های زمین|گوشته پلاستیکی)) ایجاد می‌کند و اینها تحول پوسته زمین را نیرو می‌بخشند. ماه و عطارد هر دو فاقد این ترکیب درونی داغ و گوشته پلاستیکی هستند.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Godalatarod.jpg}
 +
 +
 +
 +!هلال عطارد
 +رصد کردن سیاره عطارد دشوار است. نزدیک بودن مدار آن به خورشید سبب می‌شود که هیچگاه ˚27 دورتر از قرص خورشید دیده نشود. در نتیجه ، تنها قبل از طلوع و غروب آفتاب می‌توان آن را نزدیکی افق دید. حرکت مداری عطارد سریع است و به همین سبب ، در هر بار گردش به دور خورشید امکان دید آن به چند روز محدود می‌شود. عطارد نیز مانند ماه ، دوره هلالی دارد. از آنجا که هلالهای عطارد تنها به کمک ((تلسکوپ)) قابل روءیت است، اگر می‌خواهید عطارد را با تلسکوپ کاوش کنید، مواظب باشید که به طرف خورشید نشانه نروید.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((سیارات منظومه شمسی))
 +*((سیاره))
 +*((کاوش فضایی))
 +*((منظومه شمسی))
 +*((نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [10:39 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [08:15 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:47 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..