/> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
مدیریت منابع انسانی
2-عدالت مطلق
تهیه نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز
عبادت امام کاظم علیه السلام در زندان
IDE
باتری خورشیدی
رنگ بنفش
حفاظت محیط زیست
انسان کامل در مکتب محبت
شیوه تنظیم شکایت و اقامه دعوی کیفری
 کاربر Online
336 کاربر online
تاریخچه ی: سکته‌ مغزی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-83
-!~~brown:شرح بیماری~~
__که مغزی‌__ عبارت است‌ از کاهش‌ گانی‌ خورسانی‌ ه‌ بخشی‌ از مغز که‌ وری‌ به‌ آن‌ ناحیه‌ آسیب‌ مزند که نمی‌واند ه‌ طور یی را کارکرد باشد. غاباً بزرگساان‌ بالا 60 سال‌ مبتلا می‌شوند.
!~~brown:
لیم‌ شایع‌~~
ست به‌ مل‌ سب مغزی‌ ایمزیر ممکن‌ است و دات‌ باشد:
نگی نگان در ادام‌ یا کی‌ و نتوی‌ در کنت عضات‌
ع
دم‌ توانایی‌ حرک دادن بشی‌ ز بدن‌
کاهش‌ هویای‌ / منگی‌
م‌ ونایی‌ کلم‌
ردرد
اختلالات‌
بینیی‌
یجی‌
ب
اتیای‌ دیا ادرار
لل‌
معم
وً صلب ایین (تراسکرز) یا فر خون‌ بالا. این‌ موارد ماست‌ منجر به مواد ی گردد:
ترو
موز که‌ ر آن‌ جریان خون در اثر تگی ا بسته‌ شدن‌ یک یا مدو ی‌گد.
مبولی‌ که در ن‌ بخش‌ کوچکی‌ ا رسب چربی‌ یا یک‌ لته‌ خونی‌ کچک از یک‌ رگ‌ مبا یا ل مرود.
ونری مزی‌ که‌ در ن‌ یک‌ رگ‌ خونی‌ م اره ه‌ ه‌ بافت‌ مغز طرا‌ خود خونریزی‌ می‌کن.
پا
رگی‌ آنوی‌ یک‌ شریا‌ کوچک‌ مغز
وام تشدید کنده بیمی
سیگ
ا کید
چ
اقی‌
رژی‌ غذای رچرب یا پر ک
س
‌ بیش‌ از 60 سل‌
ف
ار خون بال
دیاب
ت یرین
بیمار ین‌ کرنر
ملت‌ گذرایایسکیک‌
سبه‌ خانادگی‌ که مغزی‌
رلکل
ف
ییلاین‌ دهلزی (وعی‌ ربا‌ قلب‌ نمنظم‌)
پیشگیری‌
به‌ طور منظم‌ ورزش‌ کنید.
از رژیم‌ ذایی‌ کم‌چبی استفاده‌ کنید.
سیگار نشید.
ک
نترل‌ طبی‌ گنهال‌ مزمن(مثل‌ دیات‌ شیرین) />شا خون‌ خود را مرتب‌ کنترل‌ کنی. گر بالا اشد، به پزشک‌ خود مراجعه‌ کنید.
ر مورد مصرفوزانه‌ آسپیرین‌، از توصیه‌های‌ پکیبهره‌مند وید. طالعاتکی‌ از ن‌ هستند که‌ این‌ امر ممکن‌ است‌ چن بر ختشدن ثیر کند کهتمال‌ ترومز یا آمبولی‌ مغزی‌ ا کاشدهد (در کته‌ خونریی هنه‌ مثر یت‌ ممکن‌ است‌ طرناک باشد).
گر دچار انسداد شریان کاوتید باشید، جراحی‌ می‌تواند احتاکتهمغزیر ینده‌ را کهش‌ دهد.
عاب مورد انتظار
ک‌ مزیر 23 مواد باعث رگ آیب‌ پایدار یا انی‌ می‌شو. در بقیه‌ موارد، اکن‌ بهبود کامل‌ دون‌ نتوانی‌ رازدت‌ وجود دارد.
یک‌ کمزی‌ خفیف‌ ممکت‌ نانهیودهنگامز حاتشدیدتر با. ناتوانی‌ نسبی‌ در افرای‌ که‌ از سکته‌ مغزی‌ نجات‌ می‌یابند، ممکن‌ است‌ ماه‌ها طول‌ بکشد.
عوارض‌ احتمالی‌
پ
نومونی(ذات‌الریه‌)
افسرد
ی
زخم‌ ف
شاری‌ حاصاز اسراحت‌ طولانی‌ در بستر
لج‌ یا ناتوانی‌ پایار
دمان‌
+!شرح بیماری
اده مغزی - عروق __~~green:(cerebro vascular accident)~~__ وا که نامیده می‌ود. ر یف ه منای کاهش اگانی تامین یان ن بی ((مغز سان|مغز)) است ک وط اتا در گای نی وردی م وو ی‌آید. در نتی قدان ((اکژن)) سب می‌ود که اف م ی بیند یا تی ناود شد. سکت زی در اثر وی می نز تا اف. بیمار اان به حال م و ی‌هوش ی‌افتد که عتها و دمه دار و اب با فل نی از ب و ل رت ف غیر ردی درر و مفو مراه . کته مغزی ومی‌رین تا مغزی و ومی علت ب ا ((یاریای لبی - عر)) ((سان)) ات. ین بیماری رگ و ی ز متلایا اس نیی دیگر نه می‌من چار لولی ای ی‌ن. />


dir align = left> />

{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/brainclot1.JPG} />

!علایم‌ ای
*سنینی‌ گانی دام‌ یا کختی‌ و اوانی‌ در کنترل‌ لا‌.
*دم‌ وانایی‌ کت‌ ددشی‌ از دن‌. />*((کاشی‌)). />*م‌ توایی‌ کم. />*((سردر)) و گیی />*ات‌ ینایی
*ی‌اتیاری‌ مد‌ ی درا.
!ع
*((را))(آراکو) یا ا ون اا.
*((موز)) ک ن‌ رین‌ ‌ در ا تنی‌ یا بسته‌ شدن‌ ی‌ شریامسود ی‌رد.
   
- ول کی
یمارن‌ها رنمههای‌ اله‌ی‌ زودهامداند. گر چر علایکته‌ مغزی‌ وید، فورً بهیکترییمارتان‌ محلنگی‌ خود برید. />زن‌هخیی‌ می‌توانن الری‌ای‌ زایگاهی‌ ین‌ و خو نوار ل، ککاریوگرفی سونورای نژیگافی ی‌تاکن‌ و ادیگافی‌ اشد.
کن‌ ا بستی شن‌ در بیماران‌ رای‌ مات حاد ( پایش قیقککرد ‌ و ری غلالکترولیتها و مایات‌) ااشد.
راحیهی‌ وات) ایرداشتن‌ ت‌ یک‌ شریان‌ ممکن‌ اازماد.
در ضی‌ اوکه‌ می‌ از اروهای‌ کند لتهون‌ استاده‌ می‌.
ممکن‌ است‌ (ای) مت‌ پتی‌ در خانه‌ لام‌ . />ممکست‌ یزیرای کدرمانی‌ و گتاردرمانیلا‌ باشد.
داروها
داوهی‌ د نعقای رای‌ کاش‌ احتمال‌ شکه‌
داوهای‌ د پرفشی‌ ون‌ ر صور اا ه‌ ا ونال /> فایت ر زن اتلا به ن یاری
ا
گر کنتضای‌ ما ز دست رفته باشد، رمان ه م ککخواهد رد تا ی بگیید رای‌ ه‌ ت‌ ورنمد مهات‌ی‌ پی‌ مون لباپوشیدن و والفتز انداهای‌ سیه‌ خود استفاده‌ کید.
پس
یک‌ سکتهغزی‌، یهیا ه ای‌ له‌ دی‌های‌ من ز تیه‌ در کنار وان‌ و دشوییها ا مظر ار .
رژیم‌ غذایی‌
در ابتدا ممکن‌ است‌ تغذیه‌ با استفاده‌ از لوله‌ معده‌ ضرورت‌ یابد و سپس‌ بتوانید از غذاهای‌ صاف‌ شده و یا معمولی‌ استفاده‌ کنید. غذایی‌ را بخورید که‌ کم‌ نمک‌ و کم‌چربی‌ باشد.
درچ رایی ید به پشک ماجعه نمو؟
گر شما یا کی ز اعضای وه‌ان‌ لای سک مغزی‌ ا داشته باشید ی نها را فردی‌ دیگر مشاهه‌ کنید. این یک‌ اورژانس‌ است‌!
اگر در طلرمان‌ مورد زیر خ‌ می‌دهن: ـ تب‌ ـ زخم‌های‌ فشاری‌ ـ بدتر شدن‌ علایم‌
+*مول) کر ن‌ ش‌ ککی ا رسب‌ بی یا یکه‌ ونی‌ کو‌ ا یک‌ گ ملا یا ((لب))ه‌ مغز می‌ود.
ونرییی‌ کر ن‌ یک((گ‌ خوی)) مز ار شده، بهف‌ مغزی‌ ااو خونریی‌ ی‌کن.
*
اگی‌ آویم‌ یکینکوک مز.
وال د کنده بیماری
*
یگار کیدن
*((
ای))
*
ژیذایی‌ پچربی‌ یا پ نمک />*یش 60 ا
*((شار خن‌ بال))
*((
ابت قنیابت شیین)) />*((بیماری‌ یان‌ کونر))

::{img src=img/daneshnameh_up/2/29/brainclot3.JPG}::ایاد ته در م />!
پیشگی‌
*
ور م‌ ورزش‌ کنید.
*از
رژی‌ غیی‌ کم‌چربی‌ اتاکنی.
*سیگ
ار نکشید.
*کنرلبی‌ هگوهتلالممن‌ (دیابت‌ شیرین‌)
*فش
ار خون‌ خ ا مرتب‌ کنترل کنید. اگ الا باشد، بهزشکود مراعه‌ کنید.
*در مو فوانه‌ ((پرین)) از وصیه‌های‌ پشکی‌ برهند شد. مطالات‌ اکی‌ از آن‌ هستد که‌ این ممکن‌ است‌ نا تهن‌ تیر کند که‌ اتمال((ومو)) یا آمبولی‌ مغزی‌ را کاشهد (در سکتهخنریزی‌ دنمر نیست‌ و مکن‌ ات‌ خطراک‌ باشد).
*اگر دچار انسدا ریانکروتید اید راحی‌ یتواند احتمال‌ کته غزیدر آیه‌ ا کاهش دهد.
!درمان‌
زمونهای‌ شیی‌ می‌وانند شاملرریهای‌ ایگاهی((ایعنا‌)) و ((ات ن|ون))‌، ((نوا قلب‌))، ((ککاردیوگری)) ((نوگرای)) ((نژوگرافی))‌، ((ییک)) و ((رادیورافی))‌ بشند. راحی‌ هیوقت‌) ریداتن ته‌ یکریا‌ مز مکن‌ لامباشد. در بعضینواکتمزی‌ از دارهای‌ لکننهله‌ خون‌ استفاده‌ ی‌و. ممکناست‌ ((یزیوتراپی))‌، کرمانی‌ و ((گفر درنی))لم اد.
!!
اروها
*
ارهای اادی‌ برای‌ کشاحتا یل‌ لته‌
*
داروهاید شاریخون‌ د ورت اتلا ار ن الا


/> dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/c/c8/brainclot2.JPG}

!!رژیم‌ غذایی‌
در ابتدا ممکن‌ است‌ تغذیه‌ با استفاده‌ از لوله‌ معده‌ ضرورت‌ یابد و سپس‌ بتوانید از غذاهای‌ صاف‌ شده‌ و یا معمولی‌ استفاده‌ کنید. غذایی‌ را بخورید که‌ کم‌ نمک‌ و کم‌چربی‌ باشد.
!اث مب ا عنون
*((یماریهای مزی)) />*(( ای)) />*((سطا مغز)) />*((کته قلبی)) />*((که اا انان))
*((ل)) />*((مز نان))
*((نخاع))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [13:41 ]   9   سبحانی      جاری 
 یکشنبه 11 دی 1384 [19:46 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:25 ]   7   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:20 ]   6   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [07:57 ]   5   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [07:51 ]   4   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [07:07 ]   3   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [06:42 ]   2   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [06:18 ]   1   عطاالله کبیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..