منو
 کاربر Online
993 کاربر online
تاریخچه ی: سنگ شناسی دگرگونی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-245Lines: 1-300
 +V{maketoc}
 +__سنگ شناسی دگرگونی (Metamorphic Rocks)__
-
+bgcolor=lightyellow> 
 
 __فهرست مقالات سنگ شناسی دگرگونی__ __فهرست مقالات سنگ شناسی دگرگونی__
 
 
 
 
 ((حد دگرگونی)) ((حد دگرگونی))
 
 
 
 
 ((محیط‌های دگرگونی)) ((محیط‌های دگرگونی))
 
 
 
 
 ((عوامل دگرگون‌ساز)) ((عوامل دگرگون‌ساز))
 
 
 
 
 ((اپی زون)) ((اپی زون))
 
 
 
 
 ((مزوزون)) ((مزوزون))
 
 
 
 
 ((کاتازون)) ((کاتازون))
 
 
 
 
 ((دگرشکلی سنگها)) ((دگرشکلی سنگها))
 
 
 
 
-((دگرگونی اصابتی یا دگرگونی ضربه‌ای )) +((دگرگونی))
 
 
 
 
-((دگرگونی مجاورتی یا دگرگونی حرارتی)) +((دگرگونی حرارتی|دگرگونی مجاورتی یا دگرگونی حرارتی))
 
 
 
 
-((دگرگونی دینامیکی یا دگرگونی کاتاکلاستیک)) +((دگرگونی دینامیکی|دگرگونی دینامیکی یا دگرگونی کاتاکلاستیک))
 
 
 
 
-((دگرگونی ناحیه‌ای یا دیناموترمال متامرفیسم)) +((دگرگونی ناحیه‌ای|دگرگونی ناحیه‌ای یا دیناموترمال متامرفیسم))
 
 
 
 
-((دگرگونی انباشتی یا دگرگونی تدفینی)) +((دگرگونی انباشتی|دگرگونی انباشتی یا دگرگونی تدفینی))
 
 
 
 
 ((دگرگونی زیر کف اقیانوسها)) ((دگرگونی زیر کف اقیانوسها))
 
 
 
 
-((دگرگونی یا دگرسانی هیدروترمال)) +((دگرگونی هیدروترمال))
 
 
 
 
 ((پلی متامرفیسم)) ((پلی متامرفیسم))
 
 
 
 
 ((دیاگرامهای ACF)) ((دیاگرامهای ACF))
 
 
 
 
 ((دیاگرامهایA'KF)) ((دیاگرامهایA'KF))
 
 
 
 
 ((دیاگرامهای AFM)) ((دیاگرامهای AFM))
 
 
 
 
 ((درجه دگرگونی)) ((درجه دگرگونی))
 
 
 
 
-((زونهای دگرگونی)) +((زونهای دگرگونی))
 
 
 
 
 ((رخساره‌های دگرگونی مجاورتی)) ((رخساره‌های دگرگونی مجاورتی))
 
 
 
 
 ((رخساره‌های دگرگونی تدفینی)) ((رخساره‌های دگرگونی تدفینی))
 
 
 
 
 ((رخساره‌های دگرگونی ناحیه‌ای)) ((رخساره‌های دگرگونی ناحیه‌ای))
 
 
 
 
 ((تیپ‌های دگرگونی)) ((تیپ‌های دگرگونی))
 
 
 
 
 ((نوارهای دگرگونی مزدوج)) ((نوارهای دگرگونی مزدوج))
 
 
 
 
 ((بافت سنگهای دگرگونی)) ((بافت سنگهای دگرگونی))
 
 
 
 
 ((فابریک در سنگهای دگرگونی)) ((فابریک در سنگهای دگرگونی))
 
 
 
 
 ((لینه آسیون)) ((لینه آسیون))
 
 
 
 
 ((سنگهای دگرگونی مجاورتی)) ((سنگهای دگرگونی مجاورتی))
 
 
 
 
 ((هور نفلس)) ((هور نفلس))
 
 
 
 
 ((سنگهای دگرگونی دینامیکی)) ((سنگهای دگرگونی دینامیکی))
 
 
 
 
 ((سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای)) ((سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای))
 
 
 
 
 ((اسلیت)) ((اسلیت))
 
 
 
 
 ((فیلیت)) ((فیلیت))
 
 
 
 
 ((شیست)) ((شیست))
 
 
 
 
 ((آمفیبولیت)) ((آمفیبولیت))
 
 
 
 
 ((گنیس)) ((گنیس))
 
 
 
 
 ((گرانولیت)) ((گرانولیت))
 
 
 
 
 ((شارنوکیت)) ((شارنوکیت))
 
 
 
 
 ((اکلوژیت)) ((اکلوژیت))
 
 
 
 
 ((سنگها و آثاردگرگونی اصابتی)) ((سنگها و آثاردگرگونی اصابتی))
 
 
 
 
 ((سنگهای دگرگونی زیر کف اقیانوس‌ها)) ((سنگهای دگرگونی زیر کف اقیانوس‌ها))
 
 
 
 
 ((اسپیلیت)) ((اسپیلیت))
 
 
 
 
 ((سرپانتینیت)) ((سرپانتینیت))
 
 
-
 
-((سنگهای دگرگونی هیدروتریال)) 
-
 
 
 
 ((میگماتیت)) ((میگماتیت))
 
 
 
 
 ((آناتکسیت)) ((آناتکسیت))
 
 
 
 
 ((گرانیت آناتکسی)) ((گرانیت آناتکسی))
 
 
 
 
-((امبرشیت یا امبرکیت)) +((امبرشیت|امبرشیت یا امبرکیت))
 
 
 
 
- +((رخساره‌های دگرگونی))
 
 
 
 
- +((سنگهای دگرگونی))
((مفاهیم دگرگونی))
((کانیهای دگرگونی))
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 +!ریشه لغوی
 +واژه دگرگونی ، که از کلمه لاتین Metamorphic به معنای تغییر شکل گرفته شده است، به این اشاره دارد که سنگ اولیه ، شکل اصلی خود را تغییر داده و به شکل جدید در آمده است.
 +{img src=img/daneshnameh_up/3/34/regionalmetamorphism.jpg height=320 width=350}
 +! دید کلی
 +سنگهای دگرگونی ، سنگهایی هستند که از تغییر شکل سنگهای قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی ( فشار ـ دما ) یا شیمیایی و در حالت جامد به‌وجود می‌آیند. پدیده دگرگونی به محو و ناپدید شدن یک یا مجموعه‌ای از کانیهای متبلور سنگ تعبیر می‌شود. این تغییرات ممکن است بر روی ((سنگهای رسوبی)) که در شرایط سطحی به وجود آمده‌اند یا در ((سنگهای آذرین)) که از ((ماگما)) متبلور گردیده و یا حتی در ((سنگهای دگرگونی)) حادث شود.

 +در حالت اخیر ، شرایط دگرگون شدگی سنگ قبلی تغییر می‌نماید و این پدیده با ظهور و پیدایش یک یا مجموعه‌ای از کانیهای جدید همراه می‌باشد. بنابراین دگرگونی عبارت از پاسخی است که هر سنگ در مقابل تغییرات محیط شیمیایی یا فیزیکی از خود بروز می‌دهد و این پاسخ به صورت تجدید تبلور کانیهای قدیمی به دانه‌های جدید و یا پدیدار شدن کانیهای نو ظهور و تخریب بعضی دیگر تجلی می‌کند.
 +! تاریخچه
 +واژه ((دگرگونی|متامورفیسم)) برای اولین بار در سال 1820 توسط A.Boue عنوان گردید و جیمز هاتن اولین کسی بود که در کتاب خود به نام فرضیه کره زمین به مفاهیم کلی دگرگونی اشاره نمود.
 +! سیر تحولی و رشد
 +*Elie de Beament و A. Daubre که در اواسط قرن نوزدهم می‌زیسته‌اند، اولین کسانی بودند که دگرگونی ناحیه‌ای و دگرگونی مجاورتی را از هم متمایز کردند و اصطلاح دگرگونی ناحیه‌ای توسط A.Daubre وارد این علم گردید.

 +*با عنوان شدن واژه ژئوسنکلینالها توسط J.D.Dana ، James Hall و E.Haug در فاصله سالهای بین 1859 و 1910 ، سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای معنی و مفهوم دیگری پیدا کرد. این دانشمندان دما و فشار بالا و همچنین حرکات زمین ساختی حاکم بر اعماق این ژئوسنکلینالها را عامل اصلی دگرگونی ناحیه‌ای دانستند.

 +*اصطلاح دینامومتامورفیسم در سال 1886 توسط H.Rosenbusch پیشنهاد شد و بعدها دانشمندان دیگری واژه Dynamic را برای دگرگونی کاتاکلاستیک بکار بردند.

 +*در فاصله سالهای بین 1870 و 1900 ، سنگ نگاری میکروسکوپی به وجود آمد.

 +*Grubenmann ( 1924 ـ 1850 ) و Niggli سنگهای دگرگونی ، ناحیه‌ای را بر حسب ترکیب شیمیایی تقسیم‌بندی نمودند که بعضی از زمین شناسان اروپایی هم از آن نامها استفاده می‌کنند.

 +*جورج بارو با بررسی ((زمین شناسی)) سنگهای دگرگونی در اسکاتلند ، نشان داد که سنگهای دگرگونی این مناطق یک تغییر تدریجی در بافت و ترکیب ((کانی شناسی)) دارند و نتیجه این مطالعات باعث کشف زون دگرگونی تدریجی گردید.

 +*بررسی زونهای مختلف کانیهای دگرگونی به کرات و در نواحی مختلف توسط تیلی ( 1925 ) و هارکز ( 1932 ) و Barth ( 1936 ) صورت گرفت ولی در هیچکدام از این مطالعات مساله پیوند بین فرایندهای زمین شناسی و فرایندهای دگرگونی تدریجی به دقت مورد نظر قرار نگرفت.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/a/a8/metamorphism01.jpg height=300 width=300}
 +
 +
 +
 +! اقسام دگرگونی
 +*دگرگونی اصابتی یا دگرگونی ضربه‌ای
 +*دگرگونی مجاورتی یا دگرگونی حرارتی
 +*دگرگونی دینامیکی یا دگرگونی کاتاکلاستیک
 +*دگرگونی ناحیه‌ای یا دیناموترمال متامورفیسم
 +*دگرگونی انباشتی یا دگرگونی ترفینی یا دگرگونی استاتیک
 +*دگرگونی زیر کف اقیانوسها
 +*دگرگونی هیدروترمال یا دگرسانی هیدروترمال
 +! اقسام فابریک‌های دگرگونی
 +*سنگهایی که فاقد جهت یافتگی برتر می‌باشند.
 +*سنگهایی که دارای جهت یافتگی برتر و شخصی هستند.
 +! اقسام رخساره‌های دگرگونی
 +*رخساره‌های دگرگونی مجاورتی
 +*رخساره‌های دگرگونی بر اثر وزن یا رخساره‌های ترفینی
 +*رخساره‌های دگرگونی ناحیه‌ای

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:56 ]   4   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [04:48 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:13 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [15:46 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..