منو
 کاربر Online
1144 کاربر online
تاریخچه ی: سنگ شناسی آذرین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-238Lines: 1-265
 V{maketoc} V{maketoc}
-*((سنگ‌شناسی آذرین)) 
-
+lightyellow><br />>
/>
/>

/> /> /> /> /> /> />
 
 
-((ما)) +__فهرست مقلا نگ شناسی آذرین__
 
 
 
 
 ((ماگما)) ((ماگما))
 
 
 
 
 ((فرآیندهای ذوب)) ((فرآیندهای ذوب))
 
 
 
 
 ((فورانهای آتشفشانی و مکانیسم‌های فوران)) ((فورانهای آتشفشانی و مکانیسم‌های فوران))
 
 
 
 
 ((تفریق ماگمایی)) ((تفریق ماگمایی))
 
 
 
 
 ((هضم ماگمایی)) ((هضم ماگمایی))
 
 
 
 
 ((اختلاط ماگماها)) ((اختلاط ماگماها))
 
 
 
 
 ((طبقه‌بندی سنگهای آذرین نفوذی)) ((طبقه‌بندی سنگهای آذرین نفوذی))
 
 
 
 
 ((طبقه‌بندی سنگهای آتشفشانی)) ((طبقه‌بندی سنگهای آتشفشانی))
 
 
 
 
 ((گروه بازالت)) ((گروه بازالت))
 
 
 
 
 ((آندزیت‌ها)) ((آندزیت‌ها))
 
 
 
 
 ((گروه تراکیت-آندزیت)) ((گروه تراکیت-آندزیت))
 
 
 
 
 ((گروه راسیت-ریولیت)) ((گروه راسیت-ریولیت))
 
 
 
 
 ((گرانیت‌ها و سنگهای گرانیتی)) ((گرانیت‌ها و سنگهای گرانیتی))
 
 
 
 
 ((آنورتوزیت)) ((آنورتوزیت))
 
 
 
 
 ((سنگهای اولترامافیک)) ((سنگهای اولترامافیک))
 
 
 
 
 ((سنگهای آلکانن)) ((سنگهای آلکانن))
 
 
 
 
 ((کیمبرلیت‌ها)) ((کیمبرلیت‌ها))
 
 
 
 
 ((کربناتیت‌ها)) ((کربناتیت‌ها))
 
 
 
 
 ((افیولیت‌ها)) ((افیولیت‌ها))
 
 
 
 
 ((اسپیلیت‌ها)) ((اسپیلیت‌ها))
 
 
 
 
 ((لامپروفیرها)) ((لامپروفیرها))
 
 
 
 
 ((سنگهای آذرآواری)) ((سنگهای آذرآواری))
 
 
 
 
-((ساخت سنگهای آذرین)) +((ساخت سنگ آذرین))
 
 
 
 
-((بافت سنگهای آذرین)) +((بافت سنگ آذرین))
 
 
 
 
 ((کانیهای سنگهای آذرین)) ((کانیهای سنگهای آذرین))
 
 
 
 
 ((رنگ سنگهای آذرین)) ((رنگ سنگهای آذرین))
 
 
 
 
 ((رده‌بندی سنگهای آذرین)) ((رده‌بندی سنگهای آذرین))
 
 
 
 
 ((سنگهای کالک آلکالن خروجی)) ((سنگهای کالک آلکالن خروجی))
 
 
 
 
 ((سنگهای کالک آلکالن نفوذی)) ((سنگهای کالک آلکالن نفوذی))
 
 
 
 
 ((سنگهای غیر قلیایی بازالتی)) ((سنگهای غیر قلیایی بازالتی))
 
 
 
 
 ((سنگهای قلیایی)) ((سنگهای قلیایی))
 
 
 
 
 ((پگماتیت‌ها)) ((پگماتیت‌ها))
 
 
 
 
 ((اشکال توده‌های آذرین نفوذی)) ((اشکال توده‌های آذرین نفوذی))
 
 
 
 
 ((طبقه‌بندی مودال سنگهای آذرین)) ((طبقه‌بندی مودال سنگهای آذرین))
 
 
 
 
 ((طبقه‌بندی نورم سنگهای آذرین)) ((طبقه‌بندی نورم سنگهای آذرین))
 
 
 
 
 ((پریدوتیت‌ها)) ((پریدوتیت‌ها))
 
 
 
 
- +((سنگهای آذرین بینابینی))
 
 
 
 
- +((سنگهای آذرین مافیک))
 
 
 
 
- +((سنگهای آذرین فلسیک))
 
 
 
 
- +((سنگهای آذرین نفوذی))
 
 
 
 
- +((سنگهای آذرین خروجی))
 
 
 
 
- +((سنگهای آتشفشانی))
 
 
 
 
- +((لاکولیت‌ها))
 
 
 
 
- +((استوک‌ها))
 
 
 
 
- +((فاکولیت‌ها))
 
 
 
 
- +((پاتولیت‌ها))
 
 
-able> +<tr>
/><td>((لوپولیت‌ها))
-!یشه لغوی +
((ایک‌ها))
-سنگهای آذری ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفتهاند که در لاتین به معنای "((آتش))" است. +
((سی‌ها))
-!دید ی +
((نهای ماایی))
-این سنگهای پرورده آتش ، زمانی توده‌ای داغ و مذاب را به نام ((ماگما)) تشکیل میداده‌اند، که سرد شدن تدریجی ماگما ، آنها را به سنگ سخت و جامد تبدیل کرده است. بنابراین گدازهای ک از ((دهانه آتشفشان)) فوران کرده و بر سطح زمین جاری می‌شود، به سرعت سرد و سخت شده و سنگی آذرین را بوجود می‌آورد.<br />! تاریخچه و سیر تحولی
*اغلب مولفین یونانی و رومی ، آتشفشانها ، ((فعالیت آتشفشانی|فعالیتهای آتشفشانی)) و ((زمین لرزه|زمین لرزهها)) را توصیف می‌کردند. ((استاربو)) جغرافیدان و مورخ یونانی (63 قبل از میلاد ـ 20 بعد از میلاد ) فعالیتهای آتشفشانی اتنا ، سوما ـ وزوو و جزایر لیپاری را توصیف کرد. او آتشفشانها را به منزله دریچه‌های اطمینان تلقی می‌نمود که از آنها مواد سیال خارج می‌شود.
+
((بازات))td>
-*در قرن هیجدهم اولین مناظرات و مباحثات تند و شدید درباره ماهیت و منشا سنگها در گرفت. در مباحثات منشا سنگها مناظراتی بین دسته و گروههای زیر وجود داشت: در یک طرف نپتونیستها و در طرف دیگر ((ولانیست|ولکانیستها)) و ((پلوتونیست|پلوتونیستها)) قرار داشتند. نپتونیستها معتقد بودند که سنگهای پوسته متوالیا ر یک اقیانوس اولیه تهنشین شده‌اند و به نظر آنها ((بازالت)) و ((گرانیت)) هر دو سنگهایی هستند که در این اقیانوس بزرگ را سبب شده‌اند. ((پلوتونیست|پلوتونیستها)) اعتقاد داشتند که زمین از انجماد مواد مذاب و داغ بوجود آمده است و گرانیت را یک سنگ نفوذی داغ به شمار می‌آوردند. +
((گرانیت))
-*در سال 1825 واژه ماگما و مفهوم منحصر به فرد ماگمای اولیه توسط ((اسکراپ)) عنوان شد. +
-*((سرجـیـمزهال)) ( 1761 ـ 1832 ) به همراه ((ریمور)) ( 1726 ) و اسپالانزانی ( 1794 ) و جورج وات ( 1804 ) پیترولوژی تجربی را پایه‌گذاری کرد. +
-*در سال 1844 ((چاربز داردین)) ( 1882ـ 1809 ) اظهار داشت که انواع مختلف سنگهای ماگمایی ممکن است از یک ماگمای اولیه اشتقاق یافته باشند به شرط آنکه ترکیب ماگما با تبلور و جدایش یک یا چند کانی مشکل سنگها تغییر یابد. +
-ر ا 1850 ((ری یفتون)) وربی ( 1826ـ 1908 ) ماه میرکپی اولین طع نازک نگه را تهیه کرد. +!ری غی />سنای ذرین ، Igneous rocks نام ا از ژه Ignis ره‌اند ک ر لاتین ب عنای "ش" است.
-*اوایل سال 1861 روش طبقهبندی شیمیایی سنگها را ابداع کرد و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برخی از روشهای نمایش شیمیایی و نهایتا طبقه‌بندی شیمیایی سنگها پا به عرصه ظهور نهاد ( ((موینسون ـ لسینگ)) 1899 ، ((کراس)) ، ((ایدینگز)) ، ((پیرسون و واشنگتن)) 1903 ، ((اوسان)) 1919 ، ((نیگلی)) 1920 ، ((فون ولف)) 1922 ). +{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/texture.JPG}
-*((لرد وتاو)) ( 1915 ) ا کابش ت ا « ((مشا اهها یوا)) » ، ا و یه ساا زژیتا را ه مفهوم یی پری قره ربو د. +!ید کلی
ای
نهای رورده آتش ، زمانی وه‌ی دا و ماب ا ((ماگا)) تشکی میداهاند، ک رد شد تدریی گا ، آنها ا ب سنگ سخت و امد تبدیل کده است. بابرای گداهای ک از دا تششان فوران کده و بر سطح زمین ری م، به سرعت رد و سخت شده سنگی آذرین را بوود می‌.
-*در سال 1969 موریس و ریچادر ویلژوئن اولین توصیف دقیق شیمیایی و سنگشناسی یک سری جدید و مهم سنگهای آتشفشانی را که واجد انواع اولترامافیکها بود ، منتشر ساختند. +{img src=img/daneshnameh_up/f/f2/dike.JPG}

! تاریخچه و سیر تحولی
*اغلب مولفین یونانی و رومی ، آتشفشانها ، ((فعالیت آتشفشانی|فعالیتهای آتشفشانی)) و ((زمین لرزه|زمین لرزه ها)) را توصیف می‌کردند. استاربو جغرافیدان و مورخ یونانی (63 قبل از میلاد ـ 20 بعد از میلاد ) فعالیتهای آتشفشانی اتنا ، سوما ـ وزوو و جزایر لیپاری را توصیف کرد. او آتشفشانها را به منزله دریچه‌های اطمینان تلقی می‌نمود که از آنها مواد سیال خارج می‌شود.


*در قرن هیجدهم اولین مناظرات و مباحثات تند و شدید درباره ماهیت و منشا سنگها در گرفت. در مباحثات منشا سنگها مناظراتی بین دسته و گروههای زیر وجود داشت: در یک طرف نپتونیستها و در طرف دیگر ولکانیستها و پلوتونیستها قرار داشتند. نپتونیستها معتقد بودند که سنگهای پوسته متوالیا در یک اقیانوس اولیه تهنشین شده‌اند و به نظر آنها ((بازالت)) و ((گرانیت)) هر دو سنگهایی هستند که در این اقیانوس بزرگ را سبب شده‌اند. پلوتونیستها اعتقاد داشتند که زمین از انجماد مواد مذاب و داغ بوجود آمده است و گرانیت را یک سنگ نفوذی داغ به شمار می‌آوردند.


*در سال 1825 واژه ماگما و مفهوم منحصر به فرد ماگمای اولیه توسط اسکراپ عنوان شد.


*سرجـیـمزهال ( 1761 ـ 1832 ) به همراه ریمور ( 1726 ) و اسپالانزانی ( 1794 ) و جورج وات ( 1804 ) پیترولوژی تجربی را پایه‌گذاری کرد.


*در سال 1844 چاربز داروین ( 1882ـ 1809 ) اظهار داشت که انواع مختلف سنگهای ماگمایی ممکن است از یک ماگمای اولیه اشتقاق یافته باشند به شرط آنکه ترکیب ماگما با تبلور و جدایش یک یا چند کانی مشکل سنگها تغییر یابد.


*در سال 1850 هنری کلیفتون سوربی ( 1826ـ 1908 ) جهت مطالعه میکروسکوپی ، اولین مقطع نازک سنگها را تهیه کرد.


*اوایل سال 1861 روش طبقه بندی شیمیایی سنگها را ابداع کرد و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برخی از روشهای نمایش شیمیایی و نهایتا طبقه‌بندی شیمیایی سنگها پا به عرصه ظهور نهاد ( موینسون ـ لسینگ 1899 ، کراس ، ایدینگز ، پیرسون و واشنگتن 1903 ، اوسان 1919 ، نیگلی 1920 ، فون ولف 1922 ).


*آلفرد لوتاروگز ( 1915 ) از کتابش تحت عنوان « ((منشا قاره‌ها و اقیانوسها)) » ، اصل و ریشه سوالات پزولوژیستها را به مفهوم تغییر ناپذیری قاره مربوط دانست.


*در سال 1969 موریس و ریچادر ویلژوئن اولین توصیف دقیق شیمیایی و ((سنگ شناسی)) یک سری جدید و مهم ((سنگهای آتشفشانی)) را که واجد انواع اولترامافیکها بود ، منتشر ساختند.


*از آن زمان تا به امروز سنگ شناسی آذرین همانند دیگر رشته‌های علوم فراز و نشیبهای بسیاری را پشتسر گذاشته و با کوشش پیشگامان ((پترولوژی|علم پترولوژی تجربی)) ، بررسی شرایط تشکیل ((کانیها)) و ((سنگها)) ، بویژه سنگهای آذرین و دگرگونی رو به رونق نهاد.

::{img src=img/daneshnameh_up/0/0c/Slide1.JPG}::
-*از آن زمان تا به امروز سنگشناسی آذرین همانند دیگر رشته‌های علوم فراز و نشیبهای بسیاری را پشتسر گذاشته و با کوشش پیشگامان ((علم پترولوژی تجربی)) ، بررسی شرایط تشکیل کانیها و سنگها ، بویژه سنگهای آذرین و دگرگونی رو به رونق نهاد. 
 ! انواع سنگهای آذرین ! انواع سنگهای آذرین
-*انجماد ماگما به سنگهای آذرین ، یا در سطح زمین صورت می‌گیرد و یا در داخل پوسته زمین ، بنابراین برحسب اینکه ماگما در کجا منجمد شود دو گروه سنگ آذرین خواهیم داشت.


**__سنگهای آذرین خروجی:__
سنگهای آذرینی را که از انجماد ماگما در سطح زمین بوجود می‌آید سنگهای آذرین خروجی می‌نامند.
**__سنگهای آذرین نفوذی:__
به آن دسته از سنگهای آذرین که از انجماد ماگما در داخل ((پوسته زمین)) تشکیل می‌گردد سنگهای آذرین نفوذی گفته می‌شود. سنگهای آذرین نفوذی خود در پوسته زمین به اشکال مختلفی منجمد می‌شوند که شامل موارد زیر می‌باشند.


**__لاکولیت__
**__سیل__
**__دایک__
**__لوپولیت__
**__پاتولیت__
**__فاکولیت__
**__استوک__
+انجماد ماگما به سنگهای آذرین ، یا در سطح زمین صورت می‌گیرد و یا در داخل پوسته زمین ، بنابراین بر حسب اینکه ماگما در کجا منجمد شود دو گروه سنگ آذرین خواهیم داشت.


*__سنگهای آذرین خروجی:__ سنگهای آذرینی را که از انجماد ماگما در سطح زمین بوجود می‌آید سنگهای آذرین خروجی می‌نامند.


*__سنگهای آذرین نفوذی:__ به آن دسته از سنگهای آذرین که از انجماد ماگما در داخل ((پوسته زمین)) تشکیل می‌گردد سنگهای آذرین نفوذی گفته می‌شود. سنگهای آذرین نفوذی خود در پوسته زمین به اشکال مختلفی منجمد می‌شوند که شامل موارد زیر می‌باشند.


**__((لاکولیت‌ها))__
**__((سیل‌ها))__
**__((دایک‌ها))__
**__((لوپولیت‌ها))__
**__((پاتولیت‌ها))__
**__((فاکولیت‌ها))__
**__((استوک‌ها))__
 ! انواع سنگهای آذرین از نظر رنگ ! انواع سنگهای آذرین از نظر رنگ
 *سنگهای آذرین فلسیک یا روشن *سنگهای آذرین فلسیک یا روشن
 *سنگهای آذرین مافیک یا تیره *سنگهای آذرین مافیک یا تیره
 *سنگهای آذرین بینابینی *سنگهای آذرین بینابینی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [07:42 ]   7   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 18 دی 1384 [06:34 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [05:34 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [16:41 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [16:27 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [16:23 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [14:04 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..