منو
 کاربر Online
587 کاربر online
Lines: 1-39Lines: 1-39
 !آشنایی !آشنایی
-مخلوط متفاوتی از ((کانی الیوین|کانی‌های الیوین)) ، __پیروکسن__ ، __هورنبلند__ و احتمالا __بیوتیت__ یا __فلوگوپیت__ و غالبا ((گارنت)) ، بیش از 90 درصد کانیهای این سنگها را تشکیل می‌دهند. این سنگها در گوشته بالایی زمین و به‌صورت مجموعه‌های ((لفیولیت|لفیولیتی)) در سطح زمین ظاهر می‌شوند. سنگهای پلوتونیک الترامافیک وابستگی نزدیکی به سنگهای آنورتوزیتی و گابرویی ، بخصوص در مجموعه‌های نفوذی لایه لایه ، دارند. از این رو ، این نوع سنگهای الترامافیک ، منشا__ آذرینی__ دارند. ولی سنگهای مربوط به گوشته دارای خصوصیات __دگرگونی__ هستند. +مخلوط متفاوتی از ((کانی الیوین|کانی‌های الیوین)) ، __((پیروکسن))__ ، __((هورنبلند))__ و احتمالا __((بیوتیت))__ یا __فلوگوپیت__ و غالبا ((گارنت)) ، بیش از 90 درصد کانیهای این سنگها را تشکیل می‌دهند. این سنگها در گوشته بالایی زمین و به‌صورت مجموعه‌های ((لفیولیت|لفیولیتی)) در سطح زمین ظاهر می‌شوند. سنگهای پلوتونیک الترامافیک وابستگی نزدیکی به سنگهای آنورتوزیتی و گابرویی ، بخصوص در مجموعه‌های نفوذی لایه لایه ، دارند. از این رو ، این نوع سنگهای الترامافیک ، منشا__ آذرینی__ دارند. ولی سنگهای مربوط به گوشته دارای خصوصیات __دگرگونی__ هستند.
 !((کانی شناسی)) و ((نامگذاری کانیها|نامگذاری)) !((کانی شناسی)) و ((نامگذاری کانیها|نامگذاری))
 کمسیون فرعی IUGS اسامی مربوط به این سنگها را بر اساس مقادیر نسبی __الیوین__ ، __ارتوپیروکسن__ ، __کلینوپیروکسن__ و __هورنبلند__ مشخص کرده‌ است.

 کمسیون فرعی IUGS اسامی مربوط به این سنگها را بر اساس مقادیر نسبی __الیوین__ ، __ارتوپیروکسن__ ، __کلینوپیروکسن__ و __هورنبلند__ مشخص کرده‌ است.

 *__((پریدوتیت)) :__ به سنگهایی که بیش از 40 درصد ((کانی الیوین|الیوین)) داشته‌باشند گفته می‌شود.

 *__((پریدوتیت)) :__ به سنگهایی که بیش از 40 درصد ((کانی الیوین|الیوین)) داشته‌باشند گفته می‌شود.

 *__((پیرکسنیت)) یا هورنبلدیت :__ این اسامی برای سنگهایی که واحد کمتر از 40 درصد الیوین و کانیهای عمده آنها به ترتیب ((کانی پیروکسن)) و هورنبلند است بکار می‌رود. *__((پیرکسنیت)) یا هورنبلدیت :__ این اسامی برای سنگهایی که واحد کمتر از 40 درصد الیوین و کانیهای عمده آنها به ترتیب ((کانی پیروکسن)) و هورنبلند است بکار می‌رود.
 !تقسیم بندی پریروتیتها !تقسیم بندی پریروتیتها
 *__((دونیت)) :__ این سنگ بیش از 90 درصد الیوین دارد (الیوین پریدوتیت خالص).

 *__((دونیت)) :__ این سنگ بیش از 90 درصد الیوین دارد (الیوین پریدوتیت خالص).

 *__((هارزبورژیت)) :__ این سنگ از __الیوین__ و __ارتوپیروکسن__ تشکیل شده است.

 *__((هارزبورژیت)) :__ این سنگ از __الیوین__ و __ارتوپیروکسن__ تشکیل شده است.

 *__((لرزولیت)) :__ این سنگ از الیوین ، ارتوپیروکسن و __کلینوپیروکسن__ تشکیل شده است.

 *__((لرزولیت)) :__ این سنگ از الیوین ، ارتوپیروکسن و __کلینوپیروکسن__ تشکیل شده است.

 *__((ورلیت)) :__ این سنگ از الیوین و کلینوپیروکسن تشکیل شده است. *__((ورلیت)) :__ این سنگ از الیوین و کلینوپیروکسن تشکیل شده است.
 !تقسیم بندی پیروکسنیتها !تقسیم بندی پیروکسنیتها
 *__((ارتوپیروکسنیت)) :__ سنگی که بیش از 90 درصد ارتوپیروکسن دارد و به میزان کمی الیوین و کلینوپیروکسن هم در آن یافت می‌شود.

 *__((ارتوپیروکسنیت)) :__ سنگی که بیش از 90 درصد ارتوپیروکسن دارد و به میزان کمی الیوین و کلینوپیروکسن هم در آن یافت می‌شود.

 *__وبستویتها :__ سنگی که از ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن تشکیل شده‌است.

 *__وبستویتها :__ سنگی که از ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن تشکیل شده‌است.

 *__((کلینوپیروکسنیت)) :__ سنگی که بیش از 90 درصد ((کلینوپیروکسن)) و کمتر از 10 درصد الیوین و ((ارتوپیروکسن)) دارد. *__((کلینوپیروکسنیت)) :__ سنگی که بیش از 90 درصد ((کلینوپیروکسن)) و کمتر از 10 درصد الیوین و ((ارتوپیروکسن)) دارد.
 !ساختها و بافتهای مشخص !ساختها و بافتهای مشخص
 بعضی از ویژگیهای کلی این سنگها عبارتند از توسعه __تیغه‌های اکسولوشن__ در ((پیروکسن)) و همچنین تمایل طبیعی این گونه سنگها نسبت به دگرسانی بخشی یا کلی به سرپانتین. معمولا تشخیص بین ((سنگ پلوتونیک|سنگهای پلوتونیک)) ، ((سنگ اولترامافیک|اولترامافیک)) ، ((سنگ آذرین|آذرین)) و ((سنگ دگرگونی|دگرگونی)) مشکل است و این امر ، تا حدودی بدین علت است که الیوین ، مستعد ((تبلور)) دوباره و تغییر شکل ((پلاستیک)) است.

از این رو ، این ((سنگ آذرین|سنگهای آذرین)) به راحتی می‌توانند ویژگیهای دگرگونی فرعی ثانویه را در خود گسترش دهند. به‌علاوه ، منشا حرارت بالا و نیز عمیق بودن محل برخی از سنگهای اولترامافیک نشان می‌دهد که این سنگها به‌طور مشخصی گرم‌شده و بلوغ بافتی پیدا کرده‌اند. بنابراین وجه تمایز بین آذرین و دگرگونی بودن سنگ محو می‌شود.
 بعضی از ویژگیهای کلی این سنگها عبارتند از توسعه __تیغه‌های اکسولوشن__ در ((پیروکسن)) و همچنین تمایل طبیعی این گونه سنگها نسبت به دگرسانی بخشی یا کلی به سرپانتین. معمولا تشخیص بین ((سنگ پلوتونیک|سنگهای پلوتونیک)) ، ((سنگ اولترامافیک|اولترامافیک)) ، ((سنگ آذرین|آذرین)) و ((سنگ دگرگونی|دگرگونی)) مشکل است و این امر ، تا حدودی بدین علت است که الیوین ، مستعد ((تبلور)) دوباره و تغییر شکل ((پلاستیک)) است.

از این رو ، این ((سنگ آذرین|سنگهای آذرین)) به راحتی می‌توانند ویژگیهای دگرگونی فرعی ثانویه را در خود گسترش دهند. به‌علاوه ، منشا حرارت بالا و نیز عمیق بودن محل برخی از سنگهای اولترامافیک نشان می‌دهد که این سنگها به‌طور مشخصی گرم‌شده و بلوغ بافتی پیدا کرده‌اند. بنابراین وجه تمایز بین آذرین و دگرگونی بودن سنگ محو می‌شود.
 !ویژگیهای آذرین !ویژگیهای آذرین
 یک دلیل مشخص برای منشا آذرین این سنگها وابستگی با سنگهای __کابرویی__ در یک مجموعه لایه لایه است. از نظر بافتی ، چنین سنگهایی ، درشت دانه‌اند و ((ساختار بلوری|سطوح بلورین)) در الیوین یا پیروکسن ، به‌خوبی گسترش یافته ‌است. یک دلیل مشخص برای منشا آذرین این سنگها وابستگی با سنگهای __کابرویی__ در یک مجموعه لایه لایه است. از نظر بافتی ، چنین سنگهایی ، درشت دانه‌اند و ((ساختار بلوری|سطوح بلورین)) در الیوین یا پیروکسن ، به‌خوبی گسترش یافته ‌است.
 !ویژگیهای دگرگونی !ویژگیهای دگرگونی
 برخی از ویژگیهای استرینی مثل توسعه مرزهای کینک باند معمولی یا مرزهای داخل دانه‌ای که به راحتی تولید می‌شوند، دلایل چندان قطعی بر دگرگونی بودن سنگ نیستند. برخی از ویژگیهای استرینی مثل توسعه مرزهای کینک باند معمولی یا مرزهای داخل دانه‌ای که به راحتی تولید می‌شوند، دلایل چندان قطعی بر دگرگونی بودن سنگ نیستند.
 !بافتهای مرتبط با ذوب بخشی !بافتهای مرتبط با ذوب بخشی
 ((سوپر پلاستیک|بافت سوپر پلاستیک)) ارتباط نزدیکی با تغییر شکلهای همراه با ذوب بخشی در گوشته دارد. در گزنولیتهای گوشته ، شواهد واضحتری مبنی بر این ارتباط یافت می‌شود، مثل ورقه‌های نازک شیشه‌ای در امتداد مرزهای دانه‌ای یا دلایلی مبنی بر تولید مذاب مثل ((بافت اسفنجی سنگ|بافتهای اسفنجی)). ((سوپر پلاستیک|بافت سوپر پلاستیک)) ارتباط نزدیکی با تغییر شکلهای همراه با ذوب بخشی در گوشته دارد. در گزنولیتهای گوشته ، شواهد واضحتری مبنی بر این ارتباط یافت می‌شود، مثل ورقه‌های نازک شیشه‌ای در امتداد مرزهای دانه‌ای یا دلایلی مبنی بر تولید مذاب مثل ((بافت اسفنجی سنگ|بافتهای اسفنجی)).
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ارتوپیروکسن)) *((ارتوپیروکسن))
 *((انواع سنگهای آذرین)) *((انواع سنگهای آذرین))
 *((بافت اسفنجی سنگ)) *((بافت اسفنجی سنگ))
 *((پریدوتیت)) *((پریدوتیت))
 *((پیرکسنیت)) *((پیرکسنیت))
 *((سنگ پلوتونیک)) *((سنگ پلوتونیک))
 *((سنگ کوارتز)) *((سنگ کوارتز))
 *((سنگ گرانیتی)) *((سنگ گرانیتی))
 *((سنگ اولترامافیک)) *((سنگ اولترامافیک))
 *((ساختار بلورین)) *((ساختار بلورین))
 *((کانی الیوین)) *((کانی الیوین))
 *((گارنت)) *((گارنت))
 *((لفیولیت)) *((لفیولیت))
 *((ورلیت)) *((ورلیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [07:17 ]   3   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 13 دی 1383 [05:56 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 آذر 1383 [05:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..