منو
 کاربر Online
1552 کاربر online
تاریخچه ی: سنخیت شناسی تاریخی جنگ

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-54Lines: 1-55
 !تقسیمات تاریخی جنگها  !تقسیمات تاریخی جنگها
 جنگها را از نظر سنخیت شناسی تاریخی و دوران متفاوت تاریخی و همچنین بر اساس تنوع ((تسلیحات نظامی)) به موارد زیر تقسیم نموده‌اند. جنگها را از نظر سنخیت شناسی تاریخی و دوران متفاوت تاریخی و همچنین بر اساس تنوع ((تسلیحات نظامی)) به موارد زیر تقسیم نموده‌اند.
 !!جنگهای تاریخی !!جنگهای تاریخی
 با رسیدن ((کشاورزی)) و ((ارتباطات)) به رشد کافی و پیدایش مواردی چون تقسیم کار ، انباشت سرمایه اضافی شاهد شروع دوره جدیدی از جنگها هستیم، که در آنها گروههای موجود در یک ((تمدن رومی)) ، یونانی ، مکزیکی ، و آسیای مرکزی با یکدیگر به جدل بر می‌خیزند. و از بین آنها گروهی قویتر و زورمندتر از دیگران می‌گردد و هدایت تمدن را در اختیار می‌گیرد. با رسیدن ((کشاورزی)) و ((ارتباطات)) به رشد کافی و پیدایش مواردی چون تقسیم کار ، انباشت سرمایه اضافی شاهد شروع دوره جدیدی از جنگها هستیم، که در آنها گروههای موجود در یک ((تمدن رومی)) ، یونانی ، مکزیکی ، و آسیای مرکزی با یکدیگر به جدل بر می‌خیزند. و از بین آنها گروهی قویتر و زورمندتر از دیگران می‌گردد و هدایت تمدن را در اختیار می‌گیرد.
 !!جنگهای دوران باستان !!جنگهای دوران باستان
-فتح منطقه مدیترانه بوسیله ((امپراتوری روم)) و تهاجم موفقیت‌آمیز کارتاژها به رهبری __هانیبال__ علیه روم ، تمدن روم و یونان را متحد نمود. کلیه جنگهای پنج قرن قبل از ((میلاد مسیح)) تا شروع دوران ((قرون وسطی)) را ((انواع جنگهای دوره باستان|جنگهای دوره باستان)) نامیده‌اند، که در واقع دوران ((جن تمدنها|جنگ بین تمدنهای)) مختلف بود.
!!جنگهای قرون وسطی در فاصله بین قرن پنجم بعد از میلاد مسیح تا قرن پانزده میلادی که دوران قرون وسطی نامیده می‌شود، جنگهایی محدود در حیطه مسیحیت با وحدتی حاصل از اخلاقیات جدید متمرکز در ((آیین کاتولیک)) بوجود آمد. هر چند جنگهای صلیبی که بین مسیحیان و مسلمانان بود در همین دوران اتفاق افتاده ، قسمت اعظم جنگها بین مسیحیان در جریان بود.
+فتح منطقه مدیترانه بوسیله ((امپراتوری روم)) و تهاجم موفقیت‌آمیز کارتاژها به رهبری __هانیبال__ علیه روم ، تمدن روم و یونان را متحد نمود. کلیه جنگهای پنج قرن قبل از ((میلاد مسیح)) تا شروع دوران ((قرون وسطی)) را ((انواع جنگهای دوره باستان|جنگهای دوره باستان)) نامیده‌اند، که در واقع دوران ((نظریه برخور تمدنها|جنگ بین تمدنهای)) مختلف بود.
!!جنگهای قرون وسطی />در فاصله بین قرن پنجم بعد از میلاد مسیح تا قرن پانزده میلادی که دوران قرون وسطی نامیده می‌شود، جنگهایی محدود در حیطه مسیحیت با وحدتی حاصل از اخلاقیات جدید متمرکز در ((آیین کاتولیک)) بوجود آمد. هر چند دستاورد جنگهای صلیبی که بین مسیحیان و مسلمانان بود در همین دوران اتفاق افتاده ، قسمت اعظم جنگها بین مسیحیان در جریان بود.
 !!جنگهای دوره رنسانس  !!جنگهای دوره رنسانس
 با کاهش تدریجی قدرت کشیشها ، بیداری جامعه اروپا و قیام علیه مظاهر دوران قرون وسطی ، تلاش برای کشف سرزمینهای جدید ، ((دریانوردان)) را به اطراف و اکناف عالم روانه نمود. جنگها عامل مهمی در گسترش ((تمدن غرب)) در سراسر جهان بود. حکومتها ارتش‌های جدیدی تشکیل دادند و سربازگیری از همین دوران شروع شد. ((جنگ مذهبی|جنگهای مذهبی)) و توسعه طلبانه کشورهای اروپایی بر سر مستعمرات در همین دوره جای می‌گیرد. با کاهش تدریجی قدرت کشیشها ، بیداری جامعه اروپا و قیام علیه مظاهر دوران قرون وسطی ، تلاش برای کشف سرزمینهای جدید ، ((دریانوردان)) را به اطراف و اکناف عالم روانه نمود. جنگها عامل مهمی در گسترش ((تمدن غرب)) در سراسر جهان بود. حکومتها ارتش‌های جدیدی تشکیل دادند و سربازگیری از همین دوران شروع شد. ((جنگ مذهبی|جنگهای مذهبی)) و توسعه طلبانه کشورهای اروپایی بر سر مستعمرات در همین دوره جای می‌گیرد.
 !!جنگهای انقلابی و ملی  !!جنگهای انقلابی و ملی
 ((انقلاب صنعتی|انقلاب عظیم صنعتی)) و فشار بیش از حد بر منابع مستعمرات و ((انقلاب کبیر فرانسه)) با شعارهای آزاد منشانه ، بیداری مستعمرات را به همراه داشت. منازعات درونی برای کسب ((آزادی)) و مبارزات عدالت خواهانه سیاسی و اقتصادی موجب درگیریهای گوناگون بین مستعمرات و کشورهای اروپایی گردید. ((انقلاب صنعتی|انقلاب عظیم صنعتی)) و فشار بیش از حد بر منابع مستعمرات و ((انقلاب کبیر فرانسه)) با شعارهای آزاد منشانه ، بیداری مستعمرات را به همراه داشت. منازعات درونی برای کسب ((آزادی)) و مبارزات عدالت خواهانه سیاسی و اقتصادی موجب درگیریهای گوناگون بین مستعمرات و کشورهای اروپایی گردید.
 !!جنگهای جهانی و بین المللی  !!جنگهای جهانی و بین المللی
 درگیریهای قدرتهای بزرگ اروپایی با ((جنگ جهانی اول|جنگهای جهانی اول)) و دوم خسارات زیاد بر نیروهای انسانی وارد آورد، و منابع مادی را اتلاف کرد و به دنبال این جنگها تحولات عمیقی در ((روابط بین الملل)) حاصل شد. درگیریهای قدرتهای بزرگ اروپایی با ((جنگ جهانی اول|جنگهای جهانی اول)) و دوم خسارات زیاد بر نیروهای انسانی وارد آورد، و منابع مادی را اتلاف کرد و به دنبال این جنگها تحولات عمیقی در ((روابط بین الملل)) حاصل شد.
 !انواع و اقسام جنگها در دوران معاصر !انواع و اقسام جنگها در دوران معاصر
 !!((جنگ داخلی))  !!((جنگ داخلی))
 مبارزه مسلحانه دو گروه یا گروههایی با هویت مشخص و معین علیه یکدیگر را جنگ داخلی تعریف کرده‌اند، که هدف هر یک ضربه زدن و از پای در آوردن دشمن مقابل و تحت انقیاد خود در آوردن اوست. مبارزه مسلحانه دو گروه یا گروههایی با هویت مشخص و معین علیه یکدیگر را جنگ داخلی تعریف کرده‌اند، که هدف هر یک ضربه زدن و از پای در آوردن دشمن مقابل و تحت انقیاد خود در آوردن اوست.
 !!((جنگ خارجی)) !!((جنگ خارجی))
 جنگ خارجی به مبارزه‌ای گفته می‌شود که علیه نیروهای بیگانه مستقر در داخل مرزهای یک کشور صورت می‌گیرد. جنگ خارجی به مبارزه‌ای گفته می‌شود که علیه نیروهای بیگانه مستقر در داخل مرزهای یک کشور صورت می‌گیرد.
 !!((جنگ انقلابی)) !!((جنگ انقلابی))
 جنگ انقلابی مرحله‌ای از بروز درگیری و خشونت بین نیروهای انقلابی و نظام حاکم یا دولتهای بیگانه و حامیان آن در داخل یا خارج از مرزهاست. جنگ انقلابی مرحله‌ای از بروز درگیری و خشونت بین نیروهای انقلابی و نظام حاکم یا دولتهای بیگانه و حامیان آن در داخل یا خارج از مرزهاست.
 !!((جنگ رهایی بخش)) !!((جنگ رهایی بخش))
 جنگ رهایی بخش نوعی مبارزه مبتنی بر ((جنگ چریکی|جنگهای چریکی)) یا ((جنگ چریکی|جنگهای کلاسیک)) بود. در جریان همین جنگها بود که نیروهای انقلابی ساخته و پرداخته شده برای فردای پیروزی آماده شدند. جنگ رهایی بخش نوعی مبارزه مبتنی بر ((جنگ چریکی|جنگهای چریکی)) یا ((جنگ چریکی|جنگهای کلاسیک)) بود. در جریان همین جنگها بود که نیروهای انقلابی ساخته و پرداخته شده برای فردای پیروزی آماده شدند.
 !!((جنگ چریکی)) !!((جنگ چریکی))
 جنگ چریکی پیکار و مبارزه نیروهای انقلابی یک کشور علیه بیگانگان یا نظام حاکم ، بر پایه عملیات رزمی گروههای خودگردان محلی است که در یک جامعه از ((وحدت رویه)) و فرماندهی برخوردارند. جنگ چریکی پیکار و مبارزه نیروهای انقلابی یک کشور علیه بیگانگان یا نظام حاکم ، بر پایه عملیات رزمی گروههای خودگردان محلی است که در یک جامعه از ((وحدت رویه)) و فرماندهی برخوردارند.
 !جنگهای دوران اخیر !جنگهای دوران اخیر
 !!((جنگ اقتصادی)) !!((جنگ اقتصادی))
 جنگ اقتصادی جنگی است که در آن به عوض بکارگیری ابزار نظامی ، طرفین درگیر جنگ سعی می‌کنند با ابزار و روشهای اقتصادی یا تحریمها و پیمانهای گوناگون اقتصادی حریف را تضعیف کرده ، و از بین ببرند. یا او را تحت انقیاد خود در آورند. برای مثال تشدید ((مسابقه تسلیحاتی)) در ((جنگ سرد|دوران جنگ سرد)) بین کشورهای شوروی و آمریکا ، اقتصاد کشور شوروی را از رمق انداخت و موجب فروپاشی ((نظام سوسیالیستی)) شوروی گردید. جنگ اقتصادی جنگی است که در آن به عوض بکارگیری ابزار نظامی ، طرفین درگیر جنگ سعی می‌کنند با ابزار و روشهای اقتصادی یا تحریمها و پیمانهای گوناگون اقتصادی حریف را تضعیف کرده ، و از بین ببرند. یا او را تحت انقیاد خود در آورند. برای مثال تشدید ((مسابقه تسلیحاتی)) در ((جنگ سرد|دوران جنگ سرد)) بین کشورهای شوروی و آمریکا ، اقتصاد کشور شوروی را از رمق انداخت و موجب فروپاشی ((نظام سوسیالیستی)) شوروی گردید.
 !!((جنگ اتمی و شیمیایی))  !!((جنگ اتمی و شیمیایی))
 جنگ اتمی و شیمیایی جنگی است که در آن بجای استفاده از جنگ افزارهای متعارف ، از ((مواد منفجره)) ممنوع ، ((گاز سوزاننده|گازهای سوزاننده)) ، خفه کننده ، دودزا و آتش‌زا استفاده می‌شود. جنگ اتمی و شیمیایی جنگی است که در آن بجای استفاده از جنگ افزارهای متعارف ، از ((مواد منفجره)) ممنوع ، ((گاز سوزاننده|گازهای سوزاننده)) ، خفه کننده ، دودزا و آتش‌زا استفاده می‌شود.
 !!((جنگ ستارگان)) !!((جنگ ستارگان))
 طرح دفاع استراتژیک فضایی آمریکا معروف به (S.D.I ) را جنگ ستارگان (star wars) گفته‌اند، که در تاریخ 23 مارس 1983 از سوی ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام شد. طرح دفاع استراتژیک فضایی آمریکا معروف به (S.D.I ) را جنگ ستارگان (star wars) گفته‌اند، که در تاریخ 23 مارس 1983 از سوی ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام شد.
 !!((جنگ اطلاعاتی))  !!((جنگ اطلاعاتی))
 بشر در ((عصر ارتباطات)) شاهد شکل‌گیری انقلابی است که ماشینهای هوشمند قادرند او را در بسیاری از زمینه‌های خدماتی ، علمی ، صنعتی و ((کشاورزی)) یاری نماید. بدون شک موجب تحول عظیمی در زندگی فردی و اجتماعی بشر خواهند شد. بشر در ((عصر ارتباطات)) شاهد شکل‌گیری انقلابی است که ماشینهای هوشمند قادرند او را در بسیاری از زمینه‌های خدماتی ، علمی ، صنعتی و ((کشاورزی)) یاری نماید. بدون شک موجب تحول عظیمی در زندگی فردی و اجتماعی بشر خواهند شد.
-!!((جن تمدنها)) +!!((نظریه برخور تمدنها))
 نظریه برخورد تمدنها (the clash of civilization) را اولین بار ((ساموئل هانتینگتون)) مطرح کرد، و تأثیر عمیقی در محافل سیاسی و علمی جهان بر جای نهاد. بطوری که شکل‌گیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بین المللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است. در این نظریه او به جهان غرب هشدار داده است که قرن آینده با رویا‌رویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد تمدنهای غرب با ((جامعه واحد اسلامی|اتحاد تمدنهای اسلامی)) و __((تمدن کنفوسیوسی))__ حتمی است. نظریه برخورد تمدنها (the clash of civilization) را اولین بار ((ساموئل هانتینگتون)) مطرح کرد، و تأثیر عمیقی در محافل سیاسی و علمی جهان بر جای نهاد. بطوری که شکل‌گیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بین المللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است. در این نظریه او به جهان غرب هشدار داده است که قرن آینده با رویا‌رویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد تمدنهای غرب با ((جامعه واحد اسلامی|اتحاد تمدنهای اسلامی)) و __((تمدن کنفوسیوسی))__ حتمی است.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((انواع جنگهای دوره باستان)) *((انواع جنگهای دوره باستان))
 *((جنگ اتمی و شیمیایی))  *((جنگ اتمی و شیمیایی))
 *((جنگ اطلاعاتی))  *((جنگ اطلاعاتی))
 *((جنگ اقتصادی)) *((جنگ اقتصادی))
 *((جنگ انقلابی)) *((جنگ انقلابی))
-*((جن تمدنها)) +*((نظریه برخور تمدنها))
 *((جنگ چریکی)) *((جنگ چریکی))
 *((جنگ جهانی اول)) *((جنگ جهانی اول))
 *((جنگ جهانی دوم)) *((جنگ جهانی دوم))
 *((جنگ خارجی)) *((جنگ خارجی))
 *((جنگ داخلی)) *((جنگ داخلی))
 *((جنگ رادیولوژی)) *((جنگ رادیولوژی))
 *((جنگ رهایی بخش)) *((جنگ رهایی بخش))
 *((جنگ ستارگان)) *((جنگ ستارگان))
 *((جنگ سرد)) *((جنگ سرد))
 *((جنگ مذهبی)) *((جنگ مذهبی))
-*((جنگهای صلیبی)) +*((دستاورد جنگهای صلیبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:50 ]   3   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:46 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [13:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..