منو
 صفحه های تصادفی
گیتهای منطقی
هیروفسکیت
مقالات جدید گروههای علمی
آزمایش آینه ی استوانه ای
نشانه های ظهور، شرابخواری
ضرورت ایمان مذهبی و نظر ویلیام جیمس
لفظ مفرد
نفت سفید
عزاداری کاروان اسیران حسینی در مدینه
انحلال شرکت تعاونی
 کاربر Online
854 کاربر online
تاریخچه ی: سنخیت شناسی تاریخی جنگ

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-40Lines: 1-55
-!ی کلی
جنگها را از نظر سنخ شناسی تاریخی و دوران متفاوت تاریخی و همچنین بر اساس تطو تسلیحات نظامی به موارد زیل تقسیم نموده اند.
!انواع و اقسام جنگها در طول تاریخ :
*
جنگهای تاریخی :
با رسیدن کشاورزی و ارتباطات به رشد کافی و پیدایش مواردی چون تقسیم کار ، انباشت سرمایه اضافی شاهد شروع دورة جدیدی از جنگها هستیم نام جنگهای که در آنها گروههای موجود در یک تدن رومی ، یونانی ، مکزیکی ، و آسیای مرکزی با یکدیگر به جدل برمی خیزند و از بین آنها یی از قوی تر و زورمند تر از دیگران می گردد و هدایت تمدن را در اختیار می گیرد.
* جنگهای دوران باستان :
فتح منطقه مدیترانه به وسیله امپراتوری روم و تهاجم موفقیت آمیز کارتاژها به رهبری هانیبال علیه روم ، تمدن روم و یونان را
متحد نمود.کلیه جنگهای پنج قرن قبل از میلاد مسیح تا شروع دوران قرون وسطی را جنگهای دوره باستان نامیده اند که در واقع دوران جنگ بین تمدنهای مختلف بود.
* جنگهای قرون وسطی :
در فاصله بین قرون پنجم بعد از میلاد مسیح تا قرن پانزده میلادی که دوران قرون وسطی نامیده می شود ، جنگهایی محدود در حیطة مسیحیت با وحدتی حاصل از اخلاقیات جدید متمرکز در آیین کاتولیک به وجود آمد.هر چند جنگهای صلیبی که بین مسیحیان و مسلمانان بود در همین دوران اتفاق افتاده ، قسمت اعظم جنگها بین مسیحیان در جریان بود.
* جنگهای دورة رنسانس :
با کاهش تدریجی قدرت کشیشها ، بیداری جامعه اروپا و قیام علیه مظاهر دوران قرون وسطی ، تلاش برای کشف سرزمینهای جدید دریانوردان را به اطراف و اکناف عالم روانه نمود.جنگها عامل مهمی درگترش تمدن غرب در سراسر جهان بود.حکومتها ارتش های جدیدی تشکیل دادند و سربازگیری از همین دوران شروع شد .جنگهای مذهبی و توسعه طلبانه کشورهای اروپایی بر سرمستعمرات در همین دوره جای می گیرد.
*جنگهای انقلابی و ملی :
انقلاب عظیم صنعتی و فشار بیش از حد بر منابع مستعمرات و انقلاب کبیر فرانسه با شعارهای آزاد منشانه ، بیداری مستعمرات را به همراه داشت.منازعات درونی برای کسب آزادی و مبارزات عدالت خواهانه سیاسی و اقتصادی موجب درگیریهای گوناگون بین مستعمرات و کشورهای اروپا گردید.
*جنگهای جهانی و بین المللی :
درگیریهای قدرتهای بزرگ اروپایی با جنگهای جهانی اول و دوم خسارات زیاد بر نیروهای انسانی وارد آورد و منابع مادی را اتلاف کرد و به دنبال این جنگها تحولات عمیقی در روابط بین الملل حاصل شد.
!انواع و اقسام جنگها در دوران معاصر :
*جنگ داخلی :
مبارزه مسلحانه دو گروه یا گروههایی با هویت مشخص و معین علیه یکدیگر را جنگ داخلی تعریف کرده اند که هدف هر یک ضربه زدن و از پای در آوردن دشمن مقابل و تحت انقیاد خود در آوردن اوست.
*جنگ خارجی :
به مبارزه ای گفته می شود که علیه نیروهای بیگانه مستقر در داخل مرزهای یک کشور صورت می گیرد.
*جنگ انقلابی :
جنگ انقلاب مرحله ای از بروز درگیری و خشونت بین نیروهای انقلابی و نظام حاکم یا دولتهای بیگانه و حامیان آن در داخل یا خارج از مرزهاست.
* جنگ رهایی بخش :
این نوع مبارزه مبتنی بر جنگهای چریکی یا جنگهای کلاسیک بود.در جریان همین جنگها بود که نیروهای انقلابی ساخته و پرداخته شده برای فردای پیروزی آماده شدند.
*جنگ چریکی :
پیکار و مبارزه نیروهای انقلابی یک کشور علیه بیگانگان یا نظام حاکم ، بر پایة عملیات رزمی گروههای خودگردان محلی است که در یک جامعه از وحدت رویه و فرماندهی برخوردارند.
انواع جنگهای دوران اخیر :
* جنگ اقتصادی :
جنگی است که در آن به عوض به کارگیری ابزار نظامی ، طرفین درگیر جنگ سعی می کنند با ابزار و روشهای اقتصادی یا تحریمها و پیمانهای گوناگون اقتصادی حریف را تضعیف کرده ، و از بین ببرند.یا او را تحت انقید خود در آورند.برای مثال تشدید مسابقات تسلیحاتی در دوران جنگ سرد بین کشورهای ویه و مریکا ، اقتصاد کشور شوروی را از رمق انداخت و موجب فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی گردید.
*جنگ اتمی و شیمیایی :
جنگ شیمیایی جنگی است که در آن به جای استفاده از جنگ افزارهای متعارف ، از مواد منفجره ممنوع ، گازهای سوزاننده ، خفه کننده ، دود زا و آتش زا استفاده می شود.
*جنگ ستارگان :
طرح دفاع استراتژیک فضایی مریکا معروف به (S.D.I ) را جنگ ستارگان گفته اند.(star wars)
که در تاریخ 23 مارس 1983 از سوی ریگان رئیس جمهور وقت مریکا اعلام شد.
*جنگ اطلاعاتی :
بشر در عصر ارتباطات شاهد شکل گیری انقلابی است که ماشینهای هوشمند قادرند او را در بسیاری از زمینه های خدماتی ، علمی ، صنعتی و کشاورزی ایفا نماید و بدون شک موجب تحول عظیمی در زندگی فردی و اجتماعی وی خواهند شد.
ن تدنها :
نظریه برخورد تمدنها (the clash of civilization) را اولین بار ساموئل هانتینگتون مطرح کرد و تأثیر عمیقی در محافل سیاسی و علمی جهان بر جای نهاد.به طوری که شکل گیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بین المللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است.در این نظریه او به جهان غرب هشدار داده است که قرن آینده با رویا رویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد تمدنهای غرب با اتحاد تمدنهای اسلامی و کنفوسیوسی حتمی است.
+!قسیمت تاریخی جنگها
جنگها را از نظر سنخیت شناسی تاریخی و دوران متفاوت تاریخی و همچنین بر اساس تنو ((تسلیحات نظامی)) به موارد زیر تقسیم نمودهاند.
!!جنگهای تاریخی
با رسیدن ((کشاورزی)) و ((ارتباطات)) به رشد کافی و پیدایش مواردی چون تقسیم کار ، انباشت سرمایه اضافی شاهد شروع دوره جدیدی از جنگها هستیم، که در آنها گروههای موجود در یک ((تدن رومی)) ، یونانی ، مکزیکی ، و آسیای مرکزی با یکدیگر به جدل بر میخیزند. و از بین آنها روهی قویتر و زورمندتر از دیگران میگردد و هدایت تمدن را در اختیار میگیرد.
!!جنگهای دوران باستان
فتح منطقه مدیترانه بوسیله ((امپراتوری روم)) و تهاجم موفقیتآمیز کارتاژها به رهبری __هانیبال__ علیه روم ، تمدن روم و یونان را متحد نمود. کلیه جنگهای پنج قرن قبل از ((میلاد مسیح)) تا شروع دوران ((قرون وسطی)) را ((انواع جنگهای دوره باستان|جنگهای دوره باستان)) نامیدهاند، که در واقع دوران ((نظریه برخورد تمدنها|جنگ بین تمدنهای)) مختلف بود.
!!جنگهای قرون وسطی
در فاصله بین قرن پنجم بعد از میلاد مسیح تا قرن پانزده میلادی که دوران قرون وسطی نامیده میشود، جنگهایی محدود در حیطه مسیحیت با وحدتی حاصل از اخلاقیات جدید متمرکز در ((آیین کاتولیک)) بوجود آمد. هر چند دستاورد جنگهای صلیبی که بین مسیحیان و مسلمانان بود در همین دوران اتفاق افتاده ، قسمت اعظم جنگها بین مسیحیان در جریان بود.
!!جنگهای دوره رنسانس
با کاهش تدریجی قدرت کشیشها ، بیداری جامعه اروپا و قیام علیه مظاهر دوران قرون وسطی ، تلاش برای کشف سرزمینهای جدید ، ((دریانوردان)) را به اطراف و اکناف عالم روانه نمود. جنگها عامل مهمی در گترش ((تمدن غرب)) در سراسر جهان بود. حکومتها ارتشهای جدیدی تشکیل دادند و سربازگیری از همین دوران شروع شد. ((جنگ مذهبی|جنگهای مذهبی)) و توسعه طلبانه کشورهای اروپایی بر سر مستعمرات در همین دوره جای میگیرد.
!!جنگهای انقلابی و ملی
((انقلاب صنعتی|انقلاب عظیم صنعتی)) و فشار بیش از حد بر منابع مستعمرات و ((انقلاب کبیر فرانسه)) با شعارهای آزاد منشانه ، بیداری مستعمرات را به همراه داشت. منازعات درونی برای کسب ((آزادی)) و مبارزات عدالت خواهانه سیاسی و اقتصادی موجب درگیریهای گوناگون بین مستعمرات و کشورهای اروپایی گردید.
!!جنگهای جهانی و بین المللی
درگیریهای قدرتهای بزرگ اروپایی با ((جنگ جهانی اول|جنگهای جهانی اول)) و دوم خسارات زیاد بر نیروهای انسانی وارد آورد، و منابع مادی را اتلاف کرد و به دنبال این جنگها تحولات عمیقی در ((روابط بین الملل)) حاصل شد.
!انواع و اقسام جنگها در دوران معاصر
!!((جنگ داخلی))
مبارزه مسلحانه دو گروه یا گروههایی با هویت مشخص و معین علیه یکدیگر را جنگ داخلی تعریف کردهاند، که هدف هر یک ضربه زدن و از پای در آوردن دشمن مقابل و تحت انقیاد خود در آوردن اوست.
!!((جنگ خارجی))
جنگ خارجی به مبارزهای گفته میشود که علیه نیروهای بیگانه مستقر در داخل مرزهای یک کشور صورت میگیرد.
!!((جنگ انقلابی))
جنگ انقلابی مرحلهای از بروز درگیری و خشونت بین نیروهای انقلابی و نظام حاکم یا دولتهای بیگانه و حامیان آن در داخل یا خارج از مرزهاست.
!!((جنگ رهایی بخش))
جنگ رهایی بخش نوعی مبارزه مبتنی بر ((جنگ چریکی|جنگهای چریکی)) یا ((جنگ چریکی|جنگهای کلاسیک)) بود. در جریان همین جنگها بود که نیروهای انقلابی ساخته و پرداخته شده برای فردای پیروزی آماده شدند.
!!((جنگ چریکی))
جنگ چریکی پیکار و مبارزه نیروهای انقلابی یک کشور علیه بیگانگان یا نظام حاکم ، بر پایه عملیات رزمی گروههای خودگردان محلی است که در یک جامعه از ((وحدت رویه)) و فرماندهی برخوردارند.
!جنگهای دوران اخیر
!!((جنگ اقتصادی))
جنگ اقتصادی جنگی است که در آن به عوض بکارگیری ابزار نظامی ، طرفین درگیر جنگ سعی میکنند با ابزار و روشهای اقتصادی یا تحریمها و پیمانهای گوناگون اقتصادی حریف را تضعیف کرده ، و از بین ببرند. یا او را تحت انقیاد خود در آورند. برای مثال تشدید ((مسابقه تسلیحاتی)) در ((جنگ سرد|دوران جنگ سرد)) بین کشورهای ووی و مریکا ، اقتصاد کشور شوروی را از رمق انداخت و موجب فروپاشی ((نظام سوسیالیستی)) شوروی گردید.
!!((جنگ اتمی و شیمیایی))
جنگ اتمی و شیمیایی جنگی است که در آن بجای استفاده از جنگ افزارهای متعارف ، از ((مواد منفجره)) ممنوع ، ((گاز سوزاننده|گازهای سوزاننده)) ، خفه کننده ، دودزا و آتشزا استفاده میشود.
!!((جنگ ستارگان))
طرح دفاع استراتژیک فضایی مریکا معروف به (S.D.I ) را جنگ ستارگان (star wars) گفتهاند، که در تاریخ 23 مارس 1983 از سوی ریگان رئیس جمهور وقت مریکا اعلام شد.
!!((جنگ اطلاعاتی))
بشر در ((عصر ارتباطات)) شاهد شکلگیری انقلابی است که ماشینهای هوشمند قادرند او را در بسیاری از زمینههای خدماتی ، علمی ، صنعتی و ((کشاورزی)) یاری نماید. بدون شک موجب تحول عظیمی در زندگی فردی و اجتماعی بشر خواهند شد.
!!((نظریه برخور تدنها))
نظریه برخورد تمدنها (the clash of civilization) را اولین بار ((ساموئل هانتینگتون)) مطرح کرد، و تأثیر عمیقی در محافل سیاسی و علمی جهان بر جای نهاد. بطوری که شکلگیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بین المللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است. در این نظریه او به جهان غرب هشدار داده است که قرن آینده با رویارویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد تمدنهای غرب با ((جامعه واحد اسلامی|اتحاد تمدنهای اسلامی)) و __((تمدن کنفوسیوسی))__ حتمی است.
!همچنین ببینید
*((انواع جنگهای دوره باستان))
*((جنگ اتمی و شیمیایی))
*((جنگ اطلاعاتی))
*((جنگ اقتصادی))
*((جنگ انقلابی))
*((نظریه برخورد تمدنها))
*((جنگ چریکی))
*((جنگ جهانی اول))
*((جنگ جهانی دوم))
*((جنگ خارجی))
*((جنگ داخلی))
*((جنگ رادیولوژی))
*((جنگ رهایی بخش))
*((جنگ ستارگان))
*((جنگ سرد))
*((جنگ مذهبی))
*((دستاورد جنگهای صلیبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:50 ]   3   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:46 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [13:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..