منو
 کاربر Online
656 کاربر online
تاریخچه ی: سلوکیان

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-23Lines: 1-25
 +V{maketoc}
 !سلوکوس سردار اسکندر !سلوکوس سردار اسکندر
 ''((سلوکوس نیکاتر))'' ''Selucos Nicator'' سر سلسلة پادشاهان سلوکی است . وی پس از غلبه بر ((آنتیگون)) خود را ملقب به نیکاتر یعنی فاتح ، کرد و سال 312 ق . م ، در بابل به تخت نشست . سال جلوس او ، مبدأ تاریخ سلوکی یا اسکندری است . برای اینکه نامی بلند پیدا کند ، به جهانگشایی اسکندر ادامه داد و به ((هند)) لشکر کشید ولی از عهدة پادشاه مقتدر آن سرزمین که ''((چندره گوپتا))'' Chandragupta نام داشت برنیامد و همة ولایاتی را که اسکندر در ((پنجاب)) هند تسخیر کرده بود به وی واگذاشت و دختر خود را به زنی به او داد و در عوض از او پانصد ((زنجیر)) ((فیل)) گرفت .
 ''((سلوکوس نیکاتر))'' ''Selucos Nicator'' سر سلسلة پادشاهان سلوکی است . وی پس از غلبه بر ((آنتیگون)) خود را ملقب به نیکاتر یعنی فاتح ، کرد و سال 312 ق . م ، در بابل به تخت نشست . سال جلوس او ، مبدأ تاریخ سلوکی یا اسکندری است . برای اینکه نامی بلند پیدا کند ، به جهانگشایی اسکندر ادامه داد و به ((هند)) لشکر کشید ولی از عهدة پادشاه مقتدر آن سرزمین که ''((چندره گوپتا))'' Chandragupta نام داشت برنیامد و همة ولایاتی را که اسکندر در ((پنجاب)) هند تسخیر کرده بود به وی واگذاشت و دختر خود را به زنی به او داد و در عوض از او پانصد ((زنجیر)) ((فیل)) گرفت .
 زن سلوکوس بانویی ایرانی به نام ''((آپامه آ))'' Apamea دختر ((اسپیتامن)) سردار ((درسغد)) بود که نام او نه شهر بنا کرد . پایتخت ((سلوکوس)) نخست شهر سلوکیه در ساحل راست ((دجله)) بود که خود او بنا کرد ولی پس از آن شهر ((انطاکیه)) را در کنار ((دریای مدیترانه)) ساخت و آن را پایتخت خویش قرار داد . زن سلوکوس بانویی ایرانی به نام ''((آپامه آ))'' Apamea دختر ((اسپیتامن)) سردار ((درسغد)) بود که نام او نه شهر بنا کرد . پایتخت ((سلوکوس)) نخست شهر سلوکیه در ساحل راست ((دجله)) بود که خود او بنا کرد ولی پس از آن شهر ((انطاکیه)) را در کنار ((دریای مدیترانه)) ساخت و آن را پایتخت خویش قرار داد .
 !فراز و فرود سلوکیان  !فراز و فرود سلوکیان
 سلوکوس نیکاتر متصرفات خود را به هفتاد و دو بخش تقسیم نمود و برای هر یک فرمانروایی معین کرد . جانشینان سلوکوس نیکاتر نتوانستند آن قدرت و عظمتی را که او بنیان نهاده بود ادامه دهند .
 سلوکوس نیکاتر متصرفات خود را به هفتاد و دو بخش تقسیم نمود و برای هر یک فرمانروایی معین کرد . جانشینان سلوکوس نیکاتر نتوانستند آن قدرت و عظمتی را که او بنیان نهاده بود ادامه دهند .
 پس از مرگ او در سال 281 پسرش''((آنتیوخوس))'' Antiochus اول و پس از وی پسر او آنتیوخوس دوم بپادشاهی رسیدند . در زمان آنتیوخوس دوم ((اشکانیان)) ، در سرزمین ((پارت)) به پیشوایی نامی شوریده و دولت اشکانی را تأسیس کردند . پس از مرگ او در سال 281 پسرش''((آنتیوخوس))'' Antiochus اول و پس از وی پسر او آنتیوخوس دوم بپادشاهی رسیدند . در زمان آنتیوخوس دوم ((اشکانیان)) ، در سرزمین ((پارت)) به پیشوایی نامی شوریده و دولت اشکانی را تأسیس کردند .
 (250 ق . م )
 (250 ق . م )
 مقارن همین زمان ، ''دیودوتوس'' Diodotus یکی از امیران یونانی مشرق سر به شورش برداشته و دولت معروفی یونانی و باختری را در ((بلخ)) و ((افغانستان)) امروز تشکیل دادند .  مقارن همین زمان ، ''دیودوتوس'' Diodotus یکی از امیران یونانی مشرق سر به شورش برداشته و دولت معروفی یونانی و باختری را در ((بلخ)) و ((افغانستان)) امروز تشکیل دادند .
 در سال 190 ق . م ، رومیان که تازه پایشان به ((مشرق)) بازشده بود در ''مگنزیا'' Magnesia که محلی در ((آسیای صغیر)) بود سلوکیها را شکست دادند و آسیای صغیر به دست رومیان افتاد .  در سال 190 ق . م ، رومیان که تازه پایشان به ((مشرق)) بازشده بود در ''مگنزیا'' Magnesia که محلی در ((آسیای صغیر)) بود سلوکیها را شکست دادند و آسیای صغیر به دست رومیان افتاد .
 در مشرق دولت پارت و باختر نیز دست سلوکیها را کوتاه کرد و از ایران به ((سوریه)) رانده شدند . سرانجام دولت کوچک ایشان در سوریه نیز در 64 ق . م ، به دست رومیان منقرص شد .  در مشرق دولت پارت و باختر نیز دست سلوکیها را کوتاه کرد و از ایران به ((سوریه)) رانده شدند . سرانجام دولت کوچک ایشان در سوریه نیز در 64 ق . م ، به دست رومیان منقرص شد .
 مجموع حکومت ایشان 248 سال بود که قریب هشتاد سال در ایران و بقیة آن را در سوریه سلطنت کردند .  مجموع حکومت ایشان 248 سال بود که قریب هشتاد سال در ایران و بقیة آن را در سوریه سلطنت کردند .
 !آغاز((هلنیسم)) یا یونان مآبی : !آغاز((هلنیسم)) یا یونان مآبی :
 !!خواست اسکندر  !!خواست اسکندر
 نقشة ((اسکندر مقدونی)) آن بود که مردمانی را از آسیا به اروپا برد و اقوامی را از اروپا به آسیا آورد تا مشرق به مغرب نزدیک شود و مردم آن دومنطقه با هم بیامیزند . گرچه این فکر به مرحلة عمل در نیامد ولی گروه بسیاری از مردم یونانی در شهرهایی که اسکندر و سلوکیها ساخته بودند ، ساکن گشتند و حکومتهای خود مختاری پدید آوردند و بیش از اسکندر و سلوکیان موجب یونانی شدن مشرق گشتند .
 نقشة ((اسکندر مقدونی)) آن بود که مردمانی را از آسیا به اروپا برد و اقوامی را از اروپا به آسیا آورد تا مشرق به مغرب نزدیک شود و مردم آن دومنطقه با هم بیامیزند . گرچه این فکر به مرحلة عمل در نیامد ولی گروه بسیاری از مردم یونانی در شهرهایی که اسکندر و سلوکیها ساخته بودند ، ساکن گشتند و حکومتهای خود مختاری پدید آوردند و بیش از اسکندر و سلوکیان موجب یونانی شدن مشرق گشتند .
 !!فراز و فرود یونانی مآبی در شرق  !!فراز و فرود یونانی مآبی در شرق
 غلبة اسکندر بر ایران و انقراض دولت هخامنشی بکلی احوال فرهنگ و تمدن ایران را زیر و زبر ساخت . انقلاب سیاسی و هرج و مرج اوضاع کشور مستلزم انقلاب ادبی مهمی گشت . بر اثر ((استیلا))ی اسکندر و جانشینان او تمدن و زبان یونانی در ایران رواج یافت و جایگزین فرهنگ کهن ایران گردید . علوم یونانی از قبیل پزشکی و ((فسلفه)) و شعر و ادبیات و همچنین لغات یونانی در ایران رایج گشت . این رسوخ و نفوذ تمدن و فرهنگ یونانی در ایران ''هلنسیم'' Hellenisme خوانده اند ، زیرا هلن به معنی یونانی و هلنسیم به معنی یونان مآبی و تمدن و آداب یونانی است .
 غلبة اسکندر بر ایران و انقراض دولت هخامنشی بکلی احوال فرهنگ و تمدن ایران را زیر و زبر ساخت . انقلاب سیاسی و هرج و مرج اوضاع کشور مستلزم انقلاب ادبی مهمی گشت . بر اثر ((استیلا))ی اسکندر و جانشینان او تمدن و زبان یونانی در ایران رواج یافت و جایگزین فرهنگ کهن ایران گردید . علوم یونانی از قبیل پزشکی و ((فسلفه)) و شعر و ادبیات و همچنین لغات یونانی در ایران رایج گشت . این رسوخ و نفوذ تمدن و فرهنگ یونانی در ایران ''هلنسیم'' Hellenisme خوانده اند ، زیرا هلن به معنی یونانی و هلنسیم به معنی یونان مآبی و تمدن و آداب یونانی است .
 سلوکیان که قریب هشتاد سال در ایران سلطنت کردند ، عامل بزرگ یونانی کردن مشرق زمین بودند . سلاطین یونانی نژاد باختر ( ایلات بلخ ) که به ریاست دیودوتوس Diodotus در 250 ق . م ، یعنی مقارن روی کار آمدن اشکانیان در مشرق ایران سر به استقلال برداشتند . نیز یونانی و یونانی زبان بودند . اسکندر و سلوکیان قریب هفتاد شهر در سرزمین ایران بنا نمودند و مهاجران یونانی را به آنها جلب کردند .  سلوکیان که قریب هشتاد سال در ایران سلطنت کردند ، عامل بزرگ یونانی کردن مشرق زمین بودند . سلاطین یونانی نژاد باختر ( ایلات بلخ ) که به ریاست دیودوتوس Diodotus در 250 ق . م ، یعنی مقارن روی کار آمدن اشکانیان در مشرق ایران سر به استقلال برداشتند . نیز یونانی و یونانی زبان بودند . اسکندر و سلوکیان قریب هفتاد شهر در سرزمین ایران بنا نمودند و مهاجران یونانی را به آنها جلب کردند .
 این شهرها نامهای یونانی مانند :اسکندریه و ((انطاکیه)) داشت . از جملة آنها هکاتم پیلس ( صد دروازه ) است که در جنوب غربی دامغان فعلی واقع بود . یونانی شدن مشرق از زمان اسکندر مقدونی آغاز گشت . این شهرها نامهای یونانی مانند :اسکندریه و ((انطاکیه)) داشت . از جملة آنها هکاتم پیلس ( صد دروازه ) است که در جنوب غربی دامغان فعلی واقع بود . یونانی شدن مشرق از زمان اسکندر مقدونی آغاز گشت .
-در آن زمان متصرفات شرقی اسکندر به دو بخش تقسیم می شد . قسمت غربی از دریای مدیترانه تا رود فرات و قسمت شرقی از رود(( فرات)) تا ((سند)) و ((جیحون)) . در قسمت غربی که مجاور سرزمین یونان بود ، یونان مآبی دوام بیشتری یافت . اما در قسمت شرقی و این طرف فرات بعد از زوال سلطة مغرب بر مشرق یونان مآبی بتدریج رو به ضعف نهاد و زایل شد . حتی خود شهرهای یونانی که در جانب مشرق قرار داشتند در بین شرقیان تحلیل رفتند . نفوذ زبان و تمدن در ایران ، اشکانیان و دولتهای شرقی را نیز تحت تأثیر قرار داد . اشکانیان برای جلب رعایای یونانی خود که در شهرهای یونانی ایران حکومتهای نیمه مسـتقل تشکیل داده بودند ، خود را ''((فیلهلن))'' Philhellen یعنی محب یونانی می خــواندند و در ترویـج و گسترش آداب و زبان یونانی می کوشیـدنـد و بـرای خـود القــایی از قبیــل : ((اپیفانس)) ، یعنی جلیل القدر و ((سوتر)) ، یعنی منجی انتخاب می کردند . همة پادشاهان مشرق تا چند قرن سکه های خود را به زبان و خط یونانی ضرب می نمودند و تقویم خود را همان تاریخ سلوکی که مبدأ آن سال 312 ق . م ، است قرار داده بودند . +
در آن زمان متصرفات شرقی اسکندر به دو بخش تقسیم می شد . قسمت غربی از دریای مدیترانه تا رود فرات و قسمت شرقی از رود(( فرات)) تا ((سند)) و ((جیحون)) . در قسمت غربی که مجاور سرزمین یونان بود ، یونان مآبی دوام بیشتری یافت . اما در قسمت شرقی و این طرف فرات بعد از زوال سلطة مغرب بر مشرق یونان مآبی بتدریج رو به ضعف نهاد و زایل شد . حتی خود شهرهای یونانی که در جانب مشرق قرار داشتند در بین شرقیان تحلیل رفتند . نفوذ زبان و تمدن در ایران ، اشکانیان و دولتهای شرقی را نیز تحت تأثیر قرار داد . اشکانیان برای جلب رعایای یونانی خود که در شهرهای یونانی ایران حکومتهای نیمه مسـتقل تشکیل داده بودند ، خود را ''((فیل هلن))'' Philhellen یعنی محب یونانی می خــواندند و در ترویـج و گسترش آداب و زبان یونانی می کوشیـدنـد و بـرای خـود القــایی از قبیــل : ((اپیفانس)) ، یعنی جلیل القدر و ((سوتر)) ، یعنی منجی انتخاب می کردند . همة پادشاهان مشرق تا چند قرن سکه های خود را به زبان و خط یونانی ضرب می نمودند و تقویم خود را همان تاریخ سلوکی که مبدأ آن سال 312 ق . م ، است قرار داده بودند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [17:52 ]   6   آآوا رسا      جاری 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:23 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:22 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:20 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 تیر 1383 [04:54 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..