منو
 صفحه های تصادفی
دسکلویزیت
حمله دروغی و دریبل در فوتبال
رشته فوریت های پزشکی
عدسی گرانشی
تغذیه دام با محصولات جانبی نخل خرما
کاربر:بابک خسروشاهی
اپراتور
مجمع عمومی عادی
آلودگی فضا
عنصر شیمیایی
 کاربر Online
705 کاربر online
تاریخچه ی: سلول گیاهی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


گیاهان از واحدهای زنده و فعالی به نام یاخته تشکیل شده‌اند که معمولا در درون دیواره یاخته‌ای جای دارند. هر یاخته ، از دیواره یاخته‌ای و غشای سیتوپلاسمی و سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است. وجود دیواره یاخته‌ای در گیاهان آنها را از جانوران متمایز می‌سازد. جنس این دیواره از سلولز است. هر دو یاخته مجاور را یک تیغه میانی از جنس پکتین از هم جدا می‌کند.

مقدمه

سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است.

در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینی موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

سیتوپلاسم هر دو یاخته مجاور به وسیله منافذ موجود (پلاسمودسم‌ها) با هم ارتباط دارند. غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی فسفولیپید تشکیل یافته است که پروتئینها به دو صورت سطحی و عمقی در آن غوطه‌ورند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. زمینه سیتوپلاسم اساسی‌ترین قسمت درونی یاخته را تشکیل می‌دهد، زیرا اکثرا اعمال بیوسنتزی یاخته در آن صورت می‌گیرد. اندامکها در این زمینه قرار دارند. یکی از ویژگیهای سیتوپلاسم جنبش دائمی آن است که در اثر انقباض ریزرشته‌ها بوجود می‌آید، ولی ریزلوله‌ها به این جریان جهت می‌دهند.img/daneshnameh_up/7/78/سلول.jpg

روش مشاهده سلول گیاهی

ساده‌ترین راه مشاهده سلول گیاهی ، مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیاز است. اپیدرم فلس پیاز در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ضعیف به صورت سلولهای چند وجهی کشیده‌ای است که بطور منظم که هم قرار داشته و بهم چسبیده‌اند. چنانچه این اپیدرم را با محلول رقیق یدیدوره آغشته سازیم هسته سلولها بطور محسوسی مشخص می‌گردد. در هسته یک یا دو هستک به صورت نقاط روشن دیده می‌شود. علاوه بر هسته در داخل سلولها واکوئل یا (حفره‌های سیتوپلاسمی) نیز وجود دارد که در ابتدا کوچک و پراکنده هستند و با رشد سلول بهم ملحق شده ، حفره‌هایی واحد و بزرگ را تشکیل می‌دهند.

در سلولهای پیر و مسن که واکوئلها قسمت اعظم فضای درونی آنها را فرا می‌گیرند هسته به گوشه‌ای رانده شده ، سایر محتویات سلول به صورت ورقه نازک در اطراف واکوئل مرکزی چسبیده به غشا باقی می‌مانند. به علت چسبندگی و یکی بودن غشای سیتوپلاسمی با غشای سلولزی لذا غشای سیتوپلاسمی بطور عادی قابل مشاهده نیست ولی با اضافه کردن چند قطره محلول آب و نمک 20 درصد و ایجاد کیفیت پلاسمولیز غشای سلولی از غشای سلولزی جدا و قابل رویت می‌گردد.

دیواره یاخته‌ای

در پیرامون اغلب یاخته‌های گیاهی و بعضی از یاخته‌های جانوری ، دیواره‌ای به نام دیواره یاخته‌ای وجود دارد. دیواره یاخته‌ای در یاخته‌های گیاهان ساختار نسبتا سخت سلولزی دارد و نوعی اسکلت بیرونی را ایجاد می‌کند که به این یاخته‌ها شکل هندسی و نسبتا ثابتی می‌دهد. این دیواره که دیواره نخستین نامیده می‌شود، بوسیله پروتوپلاسم زنده یاخته ایجاد می‌شود و وجود آن اساسی‌ترین وجه تمایز بین گیاهان و جانوران است. دیواره بین دو یاخته شامل شامل سه بخش است: هر یک از دو یاخته مجاور هم ، دیواره نخستین را تولید می‌کند و بین آن دو ، لایه بین یاخته‌ای به نام تیغه میانی مشترک بین دو یاخته وجود دارد.

جنس تیغه میانی از ترکیبات پکتینی ، مانند پکتین ، است. در نتیجه افزایش سن یاخته ، ممکن است مواد دیگری ساخته شوند و از سمت داخل یاخته به صورت لایه‌ای روی دیواره نخستین قرار بگیرند که دیواره دومین یا پسین نام دارد. ارتباط بین دو یاخته از راه پلاسمودسمها صورت می‌گیرد. پلاسمودسمها در دیواره‌های نخستین در سوراخهای ریز دیواره ، جایی که دیواره فاقد تیغه میانی است، بوجود می‌آیند و سیتوپلاسم از آن محلها از یاخته‌ای به یاخته دیگر جریان می‌یابد.

غشای سلولی

غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی (دو ردیفی) فسفولیپید ساخته شده که هر مولکول آن شامل یک سر آب دوست و یک دم آب گریز است. استقرار این دو ردیف مولکول در مقابل یکدیگر طوری است که دمهای آب گریز به طرف داخل و در مقابل یکدیگر و سرهای آب دوست به طرف خارج قرار گرفته‌اند. مولکولهای پروتئین در سطح بیرونی یا درونی و یا در تمام غشا وجود دارند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. این غشا چون سدی نیمه تروا عمل می‌کند، نیمه تراوا بودن غشا عامل اصلی در نقش آن است.

img/daneshnameh_up/1/12/28.jpg

سیتوپلاسم

سیتوپلاسم شامل تشکیلات یاخته‌ای است که ساختاری نیمه شفاف ، بی‌شکل و تقریبا یکنواخت دارد و خاصیت شکست نور در آن کمی بیش از آب است. سیتوپلاسم پس از مرگ یاخته با رنگهای اسیدی آنیلین رنگ می‌گیرد، یعنی اسیدوفیل است. برعکس ، سیتوپلاسم زنده تقریبا خنثی است. زمینه سیتوپلاسم را هیالوپلاسم گویند. در هیالوپلاسم دو دسته عناصر به حالت شناور وجود دارند: یک دسته ضمایم دائمی مانند میتوکندریها ، پلاستها ، دستگاه گلژی و غیره که اندامک نامیده می‌شوند و دسته دیگر مواد غیر دائمی حاصل از اعمال زیست شیمیایی داخل هیالوپلاسم به نام اجسام ضمیمه هستند.

در هر حال محدوده هیالوپلاسم از طرف داخل ، غشای هسته و از طرف خارج ، غشای سیتوپلاسمی یاخته است. اندامکها عبارتند از: هسته ، میتوکندری ، شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، ریزلوله‌ها و ریزرشته‌ها ، لیزوزوم‌ها ، واکوئلها و پلاستها. ذرات دیگری نیز در سیتوپلاسم دیده می‌شوند که از اندامکها کوچکترند و غشا ندارند و ریبوزوم نام دارند. اگر چه ریبوزومها غشا ندارد و اندامک به شمار نمی‌آیند، اما اهمیت زیادی در سوخت و ساز یاخته دارند. سیتوپلاسم در تبادلات یاخته ، مراحل مختلف سوخت و ساز و همچنین جنبشهای سیتوپلاسمی که ممکن است چرخشی و یا موضعی باشد، نقش دارد.

ریبوزومها

ریبوزومها ذرات کروی کوچکی هستند که به صورت آزاد یا روی شبکه‌ آندوپلاسمی درون سیتوپلاسم دیده می‌شوند. با استفاده از رادیوایزوتوپها توانسته‌اند محل تشکیل اجزای ریبوزوم را تعیین کنند. بدین سان معلوم شده که RNA ریبوزومی در هستک ساخته می‌شود و از آنجا به سیتوپلاسم منتقل می‌گردد. دو بخش ریبوزوم پس از ساخته شدن به یکدیگر می‌پیوندند و ریبوزوم کامل را بوجود می‌آورند. نقش اصلی ریبوزوم‌ها شرکت در ساختن پروتئین‌ها است، یعنی جایگاه ساخت پروتئین هستند.

شبکه آندوپلاسمی

شبکه آندوپلاسمی متشکل از لوله‌های تو خالی است. در برش به صورت مجاری ظریف غشایی توخالی ، با شاخه‌های فراوان و مرتبط با یکدیگر و یا به شکل مخازن پهن و بیش متراکم و پراکنده در تمام سیتوپلاسم مشاهده می‌شود. به بسیاری از نقاط دیواره بیرونی شبکه آندوپلاسمی ، تعداد فراوانی دانه‌های ریبوزوم متصل‌اند و به همین دلیل به دو صورت دانه‌دار و بدون دانه یافت می‌شوند: شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا ناصاف که واجد ریبوزوم بوده و شبکه آندوپلاسمی بدون دانه یا صاف که فاقد ریبوزوم است. نقش شبکه آندوپلاسمی ، ذخیره و هدایت بعضی مواد درون یاخته و شرکت در تشکیل دیواره سلولزی یاخته و ایجاد ارتباط بین یاخته‌ها است.

دستگاه گلژی

دستگاه گلژی از واحهایی به نام تشکیل شده است. دیکتیوزومها سیستمهای غشایی ویژه‌ای هستند که از روی هم قرار گرفتن 5 تا 15 کیسه گرد و تخت با وزیکولهایی در لبه آنها تشکیل شده‌اند. هر کیسه را سیسترنا می‌نامند. دیکتیوزوم‌ها در بسته بندی پروتئین نقش دارند.

میکروبادیها

میکروبادیها وزیکولهایی هستند که از دیکتیوزومها جدا می‌شوند و خود اندامکهای ویژه‌ای را پدید می‌آورند. اینها ذرات کروی کوچکی هستند که در پیرامون آنها فقط یک غشا وجود دارد. میکروبادیها شامل پراکسی زوم و گلی اکسی زوم هستند.

لیزوزوم‌ها

لیزوزومها نیز از دیکتیوزوم‌ها جدا شده و خود اندامکهای ویژه‌ای را پدید می‌آورند و اندامکهایی به اندازه میتوکندریها و یا کوچکتر از آنها هستند که حاوی آنزیم‌های گوناگون می‌باشند و نقش آنها تجزیه سریع مولکولهای درشت و گوارش مواد هنگام تمایز یاخته‌ای است.

واکوئلها

بخش اعظم فضای یاخته‌های بالغ را واکوئل اشغال می‌کند که به صورت حفره یا کیسه‌ای است که غشایی به نام تونوپلاست آن را از سیتوپلاسم جدا می‌کند. درون واکوئل را مایعی به نام شیره واکوئلی پر کرده است. واکوئلها محل ذخیره آب و مواد آلی و کانی و همچنین تجمع مواد زاید سیتوپلاسم هستند.

میتوکندری

میتوکندریها ذرات ریزی هستند که به شکل کروی ، یا میله‌ای و یا رشته‌ای دیده می‌شوند و دارای دو غشا هستند: غشای بیرونی آنها صاف و غشای درونی به صورت چین خورده است. نقش میتوکندری ، تنفس است و ضمنا میتوکندری ، منبع انرژی می‌باشد. آنزیمهای تنفسی موجود در سطح غشای درونی آنها موجب شکستن مولکولهای گلوکز و اسیدهای آمینه و چربیها می‌شود و در نتیجه انرژی آزاد می‌گردد.

پلاستها

پلاستها را بر اساس رنگدانه‌هایی که ذخیره می‌کنند، به سه گروه کلروپلاست ، کروموپلاست و لوکوپلاست تقسیم می‌کنند. کلروپلاستها عموما قرصی شکل بوده و به علت دارا بودن کلروفیل ، سبز رنگ هستند. این اندامک غشایی دو لایه‌ای دارد. بخش درونی کلروپلاست شامل دو سیستم لایه‌ای و ماده دربرگیرنده این دو سیستم یعنی ماده زمینه‌ای یا دانه‌دار است. سیستم لایه‌ای دو بخش دارد: بخشی که گرانومها را تشکیل می‌دهد و بخش دیگری که آنها را بهم متصل می‌کند.

بخش درونی گرانوم به صورت کیسه‌های پهن شده‌ای مرتب شده‌اند و تیلاکوئید نام دارند و محل کلروفیلها هستند. نقش کلروپلاستها فتوسنتز است. لوکوپلاستها پلاستهای بی‌رنگی هستند که در یاخته‌های بشره و دیگر بافتهای بی‌رنگ وجود دارند. بعضی نشاسته ذخیره کرده و آمیلوپلاست نام دارند. گروه سوم پلاستها ، رنگدانه‌های زرد یا قرمزی داشته و کروموپلاست نامیده می‌شوند.

هسته

هسته از غشا و شیره هسته و دانه‌های کروماتین و یک یا دو هستک تشکیل شده است. DNA و RNA در هسته و میتوکندری و پلاست وجود دارند. هسته بزرگترین اندامک ساختار درونی یاخته‌های یوکاریوت است. اندازه نسبی هسته بر حسب سن و نوع یاخته فرق می‌کند.

تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:


  • تفاوتهای متابولیسمی
  • تفاوتهای ساختاری
  • تفاوتهای تقسیمی

مباحث مرتبط با عنوان

نگاه کلی

سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درونی سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبت سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است.

در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینهای موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

روش مشاهده سلول گیاهی

ساده‌ترین راه مشاهده سلول گیاهی ، مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیاز است. اپیدرم فلس پیاز در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ضعیف به صورت سلولهای چند وجهی کشیده‌ای است که بطور منظم که هم قرار داشته و به هم چسبیده‌اند. چنانچه این اپیدرم را با محلول رقیق یدیدوره آغشته سازیم هسته سلولها بطور محسوسی مشخص می‌گردد. در هسته یک یا دو هستک به صورت نقاط روشن دیده می‌شود. علاوه بر هسته در داخل سلولها واکوئل یا حفره‌های سیتوپلاسمی نیز وجود دارد که در ابتدا کوچک و پراکنده هستند و با رشد سلول به هم ملحق شده ، حفره‌هایی واحد و بزرگ را تشکیل می‌دهند.

در سلولهای پیرومسن که واکوئل‌ها قسمت اعظم فضای درونی آنها را فرا می‌گیرند هسته به گوشه‌ای رانده شده ، سایر محتویات سلول به صورت ورقه نازک در اطراف واکوئل مرکزی چسبیده به غشا باقی می‌مانند. به علت چسبندگی و یکی بودن غشای سیتوپلاسمی با غشای سلولزی لذا غشای سیتوپلاسمی بطور عادی قابل مشاهده نیست ولی با اضافه کردن چند قطره محلول آب و نمک 20% و ایجاد کیفیت پلاسمونید غشای سیتوپلاسمی از غشای سلولزی جدا و قابل رویت می‌گردد.
شباهت و تفاوت سلول گیاهی و جانوری
از نظر کلی ساختمان سلولهای گیاهی مشابه سلولهای جانوری است زیرا در سلولهای هر دو دسته سیتوپلاسم ، هسته ، کندریوم و واکوئل دیده می‌شود برخی صفات مخصوص سلولهای گیاهی است و در سلولهای جانوری دیده نمی‌شود مانند:


  1. وجود غشای اسکلتی که از جنس گلوسیدهاست و قسمت اعظم آن را اغلب سلولز تشکیل می‌دهد.
  2. وجود پلاستهای مختلف در سیتوپلاسم
  3. توسعه واکوئلها که اغلب قسمت بزرگی از حجم سلول فرا می‌گیرند
  4. بالاخره فقدان سانتروزم در سلولهای گیاهی

سیتولوژی گیاهی

سیتولوژی گیاهی نه تنها در آناتومی اندام‌ها و تولید مثل اهمیت دارد بلکه در رده بندی گیاهی نیز غالبا ضروری است. سلولهای گیاهی دارای غشای اسکلتی هستند. بزرگی و اشکال آنها در بافتها و اندام‌ها گیاهی متفاوت است و طول آنها متغیر است. عمده محتویات سلولها را پروتوپلاست تشکیل می‌دهد که در آن هسته ، ریبوزوم‌ها ، میتوکندری‌ها ، پلاستها ، دستگاه گلژی ، شبکه آندوپلاسمی و واکوئلها دیده می‌شوند ضمایم دیگری نیز در سیتوپلاسم وجود دارد که از آن جمله به روغنهای اسانسی را باید نام برد.

سیتوپلاسم

از مواد لیپیدی و پروتئینی ساخته شده است. این ماده در مجاورت غشای اسکلتی ورقه ناکی را به نام پلاسمالم یا غشای اکتوپلاسمی تشکیل می‌دهد که در تبادلات سلولی با محیط آن نقش موثری دارد.

ریبوزومها

بوسیله میکروسکوب الکترونی قابل رویت هستند و ماکروملکولهای پروتئینی با اشکال کروی یا تخم مرغی با شکل یکنواخت و یکجور بوده و به حالت آزاد در سیتوپلاسم و گاه روی شبکه آندوپلاسمی و غشای هسته دیده می‌شوند.

کندریوزومها

از دیگر عناصر سیتوپلاسمی‌اند که سلولهای جانوری و گیاهی دیده می‌شوند. گاهی به صورت دانه‌های کوچک به اندازه 0.3 تا 1.5 مو و گاهی رشته‌هایی به طول 3-2 مو هستند اشکال گرد کندریوزومها میتوکندری و اشکال رشته‌ای را کندریوکنت گویند و جنسشان از لیپیدوپروتئین است. هر میتوکندری از سه قسمت غشای خارجی ، غشای داخلی و ماتریکس میتوکندری که مرکز انرژی به شمار می‌رود تشکیل شده است.

پلاستها

ویژه سلولهای گیاهی بوده و در سلولهایی که رشد نهایی خود رسیده‌اند به اشکال مختلف دیده می‌شوند. پلاستها را برحسب مواد محتوی آنها به انواع زیر تقسیم می‌کنند:


  1. کلروپلاست
  2. آمیلوپلاست
  3. آلئوپلاست

مواد موجود در پلاستها معمولا در جریان رشد و تخصص یافتن سلول تحول و تغییر پیدا کرده به مواد دیگری تبدیل می‌شوند به عنوان مثال میوه‌ها در زمانی که نارس هستند به علت دارا بودن کلروپلاست سبز رنگ‌اند ولی هنگام رسیدن ، رنگ آنها تغییر کرده و سلول می‌شوند. که این تغییر رنگ مربوط به تغییر کلروپلاست میوه به کلروموپلاست است.

کلروپلاست

در عمل فتوسنتز دخالت دارند و چون تشکیل کلروفیل و فعالیت آن احتیاج به نور دارد، از این رو کلروپلاستها در سطح خارجی ساقه‌های جوان و در اندام‌های هوایی دیگر مانند برگها پراکنده‌اند به شکل عدسی مانند بوده و تعداد آنها در سلول‌های گیاهی بسیار متفاوت‌اند کلروپلاست جلبکها متنوع ترند و کروماتوفور نامیده می‌شوند.

آمیلوپلاست‌ها

محتوی نشاسته بوده ، خاص بافت پارانشیم ذخیره‌ای هستند و در قسمت‌های عمقی اندام وجود دارند. منشا آمیلوپلاست‌ها کلوپلاستها هستند نشاسته یا آمیرون ابتدا به صورت دانه‌های کوچک غوطه‌ور در پلاستها ظاهر شده سپس به تدریج بر حجم آنها افزوده می‌گردد.

کروموپلاستها

عبارت پلاستهایی هستند که مواد رنگین غیر از کلروفیل دارند و غالبا کروموپلاستها از کلوپلاستها بوجود آمده‌اند و به تدرج از رنگیزه‌های زرد یا قرمز غیر محلول در آب انباشته می‌گردند. این رنگیزه‌ها از گروه کارتنوئیدها هستند که سر دسته این گروه کاروتن است که یک هیدروکربن غیر اشباع می‌باشد مواد کارتنوئیدی در بسیاری از گیاهان وجود دارند، مثلا در گوجه فرنگی لیکوپن ، در گلبرگهای زرد گزانتین و در هویج ، کاروتن می‌باشد.

هسته

در سلولهای جوان مریستمی معمولا کروی و در سلول‌های طویل به شکل استوانه است. در سلول‌های مسن که واکوئل بزرگ دارند و سیتوپلاسم هسته آنها به طرف غشا فشرده شده ، تقریبا عدسی شکل است. در هر سلول حداقل یک هسته وجود دارد. در سلول‌های غربالی گیاهان عالی و برخی قارچها چندین هسته دیده می‌شود اندازه هسته معمولا متناسب با حجم و بزرگی سلول است و به همین علت اندازه آن متغیر است هسته دارای غشای نازکی است که شیره هسته را از سیتوپلاسم جدا می‌سازد. غشای هسته دو لایه است. درون هسته کروماتین وجود دارد که در تقسیم سلول شرکت دارد.

دستگاه گلژی

با میکروسکوپ الکترونی به صورت حفره‌های تقریبا پهن شده‌ای که در انتهای متسع و متورم دارد دیده می‌شود که از انتهای متورم این حفره‌ها به نوبت به حفره‌های کوچکتری که در سیتوپلاسم معلق‌اند جدا می‌شود. هر یک از عناصر سازنده یک سیستم گلژی را دیکتیوزوم می‌گویند و فعالیت ترشحی سلول را بر عهده دارند.

شبکه آندوپلاسمی

دارای جداری نازک ولی نسبتا فشرده با ضخامت 50 آنگستروم ، با محتویات داخلی به صورت رشته‌های یکنواختی است که تراکم آن از سیتوپلاسم کمتر است روی این رشته‌ها ریبوزوم‌ها قرار می‌گیرند. شکل یا وضع این رشته‌ها در تمام قسمتهای آن یکنواخت نیست و در بعضی نقاط حجیم شده ، و به صورت حفره در می‌آید.

واکوئل‌ها

حفره‌های درون سیتوپلاسمی‌اند که محتوی شیره‌ای به نام شیره واکوئلی می‌باشند که غلظت آن ثابت نبوده ، حسب تغییرات آب در آن یا داخل سلول تغییر می‌کند. بنابراین واکوئل‌ها را باید کل ذخیره آب سلول دانست که در پدیده اسمز نقش دارند. مواد زاید سیتوپلاسم نیز در واکوئل جمع می‌شوند همچنین مواد داخل واکوئل ممکن است بخشی از ذخایر سلول باشند مانند آلکالوئیدها ، گلوسیدها ، پیگمانها ، نمک‌های کانی ، اسیدهای آلی ، شیره را به یالاتکس که تحت عنوان شیره واکوئلی خوانده می‌شوند.

غشای اسکلتی

در سلول‌های گیاهی غشایی نسبتا سخت ، سیتوپلاسم را در بر می‌گیرد و همین غشاست که سبب شکل خاص سلول گیاهی می‌گردد. غشای اسکلتی در تمام سلول‌ها گیاهی به جز در سلول‌های جنسی و بعضی از قارچهای پست وجود دارد. و ضخامت آن برحسب نوع بافت تغییر می‌کند. مثلا در بافت مریستمی این غشا بسیار نازک و در بافتهای مقاوم مانند اسکلرانیشم بسیار ضخیم می‌باشد و تقریبا تمام فضای داخل سلولی را پر می‌کند. غشای اسکلتی از جنس سلولز به فرمول C6H10O5)n) است که بر اثر اسید سولفویک ، هیدرولیز شده منجر به مولکولهاب گلوکز به فرمول (C6H12O6) می‌شود مولکول‌های سلولز ، شباهت به مولکول‌های نشاسته دارند و تنها فرق آنها در این است که در نشاسته پیوند بین مولکول‌های گلوکز ، پیوند α و در سلولز پیوند β است.

علاوه بر سلولز ، ترکیبات پکتیک مانند پکتوز و پکتین و همی سلولز و کالوز نیز در ترکیب دیواره دیده می‌شوند. غشای اسکلتی از دو بخش به نام دیواره نخستین و دیواره دومی تشکیل شده است. که دیواره نخستین جدار خارجی به حساب می‌آید و هر دو بخش از سه قسمت داخلی میانی و بیرونی تشکیل شده است. سلول‌های سازنده اندام‌های گیاهی در غشای اسکلتی به وسیله غشای میانی یا تیغه میانی به هم پیوسته و متصل می‌باشند که این تیغه از ترکیبات پکتیکی مانند پکتین تشکیل شده اند.

مباحث مرتبط با عنوانتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 18 شهریور 1384 [11:18 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [03:43 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:57 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [14:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [07:24 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..