منو
 کاربر Online
739 کاربر online
تاریخچه ی: سلول شناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-23Lines: 1-50
-||سلول واحد ساختمان و کار اساسی موجودات زنده است. درست همان گونه که اتم واحد ساختمانی و کار اساسی ساختمانهای مولکولی است. سلول شناسی (Cytoligy) شاخه‌ای از زیست شناسی سلولی است که از ساختمان ، عمل ، تکثیر و پیدایش سلولها بحث می‌کند.|| +||سلول واحد ساختمان و کار اساسی موجودات زنده است. درست همان گونه که اتم واحد ساختمانی و کار اساسی ساختمانهای مولکولی است. سلول شناسی (Cytology) شاخه‌ای از ((زیست شناسی سلولی)) است که از ساختمان ، عمل ، تکثیر و پیدایش سلولها بحث می‌کند.||
 !دید کلی !دید کلی
-سلولها واحدهای ساختمانی و عملی تمامی موجودات زنده را تشکیل می‌دهند. کوچکترین ((موجودات تک سلولی)) و میکروسکوپی بوده، در حالی که موجودات بزرگتر ، پرسلولی هستند. برای مثال بدن انسان دارای حداقل {TEX()} {10^14} {TEX} سلول می‌باشد. موجودات تک سلولی شامل انوع متعدد بوده و در هر محیطی ، از مناطق سردسیر تا مناطق گرمسیر در داخل بدن موجودات بزرگتر وجود دارند. موجودات پر سلولی متشکل از انواع مختلف و متعدد سلولها بوده که هر کدام دارای شکل و عمل متفاوت و فعالیت اختصاصی هستند. بدون توجه به اندازه و پیچیدگی موجودات پرسلولی ، هر کدام از سلولهای آنها تا حدودی منحصر و مستقل هستند.

علی‌رغم تفاوتهای متعدد در بین انواع مختلف ، سلولها دارای خصوصیات ساختمانی مشترکی هستند. غشا پلاسمایی محیط سلول را معین نموده و محتویات آن را از محیط اطراف جدا می‌کند. ماده داخلی سلول که توسط غشا پلاسمایی احاطه شده است، به نام ((سیتوپلاسم)) ، از محلول آبی ، به نام ((سیتوپلاسم|سیتوزول)) تشکیل شده است که در ان انواع مختلفی از ذرات نامحلول به شکل معلق وجود دارند. تمامی سلولهای زنده حداقل برای قسمتی از عمر خود ، دارای یک هسته (Nucleus) یا شبه هسته بنام ((نوکلوئید)) می‌باشند که در داخل آن ((ژنوم)) (سری کامل ژنها که از روی DNA تشکیل شده است) ذخیره و همانندسازی می‌گردد. سلولهای دارای پوشش هسته‌ای را ((یوکاریوت)) و سلولهای فاقد پوشش هسته‌ای را ((پروکاریوت)) گویند.
+سلولها واحدهای ساختمانی و عملی تمامی موجودات زنده را تشکیل می‌دهند. کوچکترین ((موجودات تک سلولی)) و میکروسکوپی بوده، در حالی که موجودات بزرگتر ، پرسلولی هستند. برای مثال بدن انسان دارای حداقل 1014 سلول می‌باشد. موجودات تک سلولی شامل انوع متعدد بوده و در هر محیطی ، از مناطق سردسیر تا مناطق گرمسیر در داخل بدن موجودات بزرگتر وجود دارند. موجودات پر سلولی متشکل از انواع مختلف و متعدد سلولها بوده که هر کدام دارای شکل و عمل متفاوت و فعالیت اختصاصی هستند. بدون توجه به اندازه و پیچیدگی موجودات پرسلولی ، هر کدام از سلولهای آنها تا حدودی منحصر و مستقل هستند.

علی‌رغم تفاوتهای متعدد در بین انواع مختلف ، سلولها دارای خصوصیات ساختمانی مشترکی هستند. ((غشای سلولی|غشای پلاسمایی)) محیط سلول را معین نموده و محتویات آن را از محیط اطراف جدا می‌کند. ماده داخلی سلول که توسط غشای پلاسمایی احاطه شده است، به نام ((سیتوپلاسم)) ، از محلول آبی ، به نام ((سیتوپلاسم|سیتوزول)) تشکیل شده است که در ان انواع مختلفی از ذرات نامحلول به شکل معلق وجود دارند. تمامی سلولهای زنده حداقل برای قسمتی از عمر خود ، دارای یک ((هسته سلول|هسته)) (Nucleus) یا شبه هسته بنام ((نوکلوئید)) می‌باشند که در داخل آن ((ژنوم)) (سری کامل ژنها که از روی DNA تشکیل شده است) ذخیره و ((همانندسازی ژنتیکی|همانندسازی)) می‌گردد. سلولهای دارای پوشش هسته‌ای را ((یوکاریوت)) و سلولهای فاقد پوشش هسته‌ای را ((ساختمان سلول پروکاریوت|پروکاریوت)) گویند.
{picture=b.18.jpg}
 !تاریخچه علم سلول شناسی !تاریخچه علم سلول شناسی
-توجه زیست شناسان از اواخر قرن بیستم و به خصوص از 1940 به بعد ، با ابداع و بکار گرفتن فنون بیوشیمیایی به شناخت اعمال پیچیده سولی معطوف گردید. مطالعات « ((شارگاف)) » (1947) ، « ((ویلکینز)) » (1950) و « ((کوری)) » (1951) بر روی ساختار مولکولی DNA منجر به کشف ساختمان مولکولی DNA توسط « ((واتسون)) » و « ((کریک)) » در سال (1953) گردید. از جمله کارهای درخشان دهه‌های 1950 تا 1970 در زمینه بیوسنتز اسیدهای هسته‌ای و پروتئینها ، می‌توان از کارهای تحقیقاتی « ((مسلسون)) » و « ((استال)) » بر روی همانند سازی DNA ، « کریک » بر روی رمز وراثتی ، « ((کورنبرگ)) » بر روی آنزیمهای بیوسنتز DNA نام برد.

بطور کلی تا سال 1940 مطالعه سلول جنبه توصیفی داشته است (Cytology) و تنها پس از این زمان است که سلول شناسی جای خود را به ((زیست شناسی سلولی)) (Cell biology) داده است.
+توجه زیست شناسان از اواخر قرن بیستم و به خصوص از 1940 به بعد ، با ابداع و بکار گرفتن فنون بیوشیمیایی به شناخت اعمال پیچیده سولی معطوف گردید. مطالعات شارگاف (1947) ، ویلکینز (1950) و کوری (1951) بر روی ((ساختمان DNA|ساختار مولکولی DNA)) منجر به کشف ساختمان مولکولی DNA توسط واتسون و کریک در سال (1953) گردید.

از جمله کارهای درخشان دهه‌های 1950 تا 1970 در زمینه بیوسنتز ((اسید نوکلئیک|اسیدهای هسته‌ای)) و ((پروتئین|پروتئنها)) ، می‌توان از کارهای تحقیقاتی مسلسون و استال بر روی همانند سازی DNA ، کریک بر روی رمز وراثتی ، کورنبرگ بر روی آنزیمهای بیوسنتز DNA نام برد. بطور کلی تا سال 1940 مطالعه سلول جنبه توصیفی داشته است (Cytology) و تنها پس از این زمان است که سلول شناسی جای خود را به ((زیست شناسی سلولی)) (Cell biology) داده است.
 !ابعاد سلولی !ابعاد سلولی
-اکثر سلولها میکروسکوپی بوده و با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. سلولای اخص حیوانی و گیاهی ، دارای قطری حدود 5 تا 100 (({TEX()} {10^-6} {TEX} متر~میکرومتر)) بوده و بسیاری از ((باکتریها)) تنها 1 تا 2 میکرومتر طول دارند. چه چیزی ابعاد سلولی را محدود می‌نماید؟ حداقل اندازه سلول احتمالا توسط حداقل تعداد هر نوع بیومولکول مورد نیاز سلول تعیین می‌گردد.

حد بالای اندازه سلول احتمالا توسط میزان انتشار مولکولهای حل شده در سیستمهای آبی تنظیم می‌گردد. یک سلول باکتری که برای تولید انرژی وابسته به واکنشهای مصرف اکسیژن است، می‌بایست اکسیژن مولکولی را از محیط اطراف ، از طریق انتشار از ((غشا سلولی|غشا)) دریافت کند. این سلول باید نسبت سطح به حجم بیشتری داشته باشد تا بتواند به راحتی اکسیژن را جذب کند.

شکل یک سلول نیز می‌تواند به جبران اندازه بزرگ آن کمک نماید. بسیاری از سلولهای بزرگ ، علی‌رغم شکل تقریبا کروی دارای سطوح شدیدا پیچیده‌ای هستند که این امر سبب ایجاد سطح بیشتری برای همان حجم شده و برداشت مواد غذایی و دفع مواد زاید به محیط اطراف را تسهیل می‌نماید. مانند ((سلولهای عصبی)) یا نرونها که به شکل ستاره یا شدیدا منشعب هستند.
+اکثر سلولها میکروسکوپی بوده و با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. ((سلول اسانی|لولهای حیوانی)) و ((سلول گیاهی|سلولهای گیاهی)) ، دارای قطری حدود 5 تا 100 میکرومتر بوده و بسیاری از ((باکتری|باکتریها)) تنها 1 تا 2 میکرومتر طول دارند. چه چیزی ابعاد سلولی را محدود می‌نماید؟ حداقل اندازه سلول احتمالا توسط حداقل تعداد هر نوع بیومولکول مورد نیاز سلول تعیین می‌گردد.

حد بالای اندازه سلول احتمالا توسط میزان ((انتشار)) مولکولهای حل شده در سیستمهای آبی تنظیم می‌گردد. یک سلول باکتری که برای تولید انرژی وابسته به واکنشهای مصرف ((اکسیژن)) است، می‌بایست اکسیژن مولکولی را از محیط اطراف ، از طریق انتشار از ((غشای سلولی|غشا)) دریافت کند. این سلول باید نسبت سطح به حجم بیشتری داشته باشد تا بتواند به راحتی اکسیژن را جذب کند.

شکل یک سلول نیز می‌تواند به جبران اندازه بزرگ آن کمک نماید. بسیاری از سلولهای بزرگ ، علی‌رغم شکل تقریبا کروی دارای سطوح شدیدا پیچیده‌ای هستند که این امر سبب ایجاد سطح بیشتری برای همان حجم شده و برداشت مواد غذایی و دفع مواد زاید به محیط اطراف را تسهیل می‌نماید. مانند ((سلول عصبی|سلولهای عصبی)) یا نرونها که به شکل ستاره یا شدیدا منشعب هستند.
{img src=img/daneshnameh_up/d/dd/cell.1.bmp}
 !کاربرد سلولها و بافتها در مطالعات بیوشیمیایی !کاربرد سلولها و بافتها در مطالعات بیوشیمیایی
-از آنجایی که تمامی سلولها از سلولهای اجدادی یکسانی ایجاد شده‌اند، دارای شباهتهای پایه‌ای خاصی هستند. مطالعه دقیق بیوشیمیایی تنها چند نوع سلول با وجود تفاوت در جزئیات بیوشیمیایی و ظاهر سطحی آنها ، کلیاتی را مشخص می‌کند که در مورد تمامی سلولها و موجودات کاربرد دارد. بطور مطلوب یک محقق مطالعه خود را با جداسازی ((آنزیمها)) و سایر اجزا سلولی آغاز نموده و برای این منظور از یک منبع غنی و یکدست استفاده می‌نماید. استفاده از منبع یکنواختی از یک آنزیم یا یک ((اسید نوکلئیک)) که در آن تمامی سلولها از نظر بیوشیمیایی و ژنتیکی یکسان هستند، هیچ شکی را در مورد نوع سلول بکار رفته برای تهیه جز خالص شده ، باقی نمی‌گذارد.

بعضی بافتهای حیوانات آزمایشگاهی نظیر کبد موش ، مغز خوک و عضله خرگوش ، علی‌رغم یکسان نبودن تمامی سلولها ، منبع غنی مشابهی می‌باشند. بعضی از سلولهای حیوانی و گیاهی نیز در کشت سلولی تکثیر یافته و تعداد مناسبی از سلولهای یکسان (کلون شده) ایجاد می‌نمایند که برای بررسی بیوشیمیایی ، بکار می‌روند.
+از آنجایی که تمامی سلولها از سلولهای اجدادی یکسانی ایجاد شده‌اند، دارای شباهتهای پایه‌ای خاصی هستند. مطالعه دقیق بیوشیمیایی تنها چند نوع سلول با وجود تفاوت در جزئیات بیوشیمیایی و ظاهر سطحی آنها ، کلیاتی را مشخص می‌کند که در مورد تمامی سلولها و موجودات کاربرد دارد. بطور مطلوب یک محقق مطالعه خود را با جداسازی ((آنزیم|آنزمها)) و سایر اجزا سلولی آغاز نموده و برای این منظور از یک منبع غنی و یکدست استفاده می‌نماید. استفاده از منبع یکنواختی از یک آنزیم یا یک ((اسید نوکلئیک)) که در آن تمامی سلولها از نظر بیوشیمیایی و ژنتیکی یکسان هستند، هیچ شکی را در مورد نوع سلول بکار رفته برای تهیه جزء خالص شده ، باقی نمی‌گذارد.

بعضی بافتهای حیوانات آزمایشگاهی نظیر کبد موش ، مغز خوک و عضله خرگوش ، علی‌رغم یکسان نبودن تمامی سلولها ، منبع غنی مشابهی می‌باشند. بعضی از سلولهای حیوانی و گیاهی نیز در کشت سلولی تکثیر یافته و تعداد مناسبی از سلولهای یکسان (کلون شده) ایجاد می‌نمایند که برای بررسی بیوشیمیایی ، بکار می‌روند.
 !تکامل و ساختمان سلولهای پروکاریوتی !تکامل و ساختمان سلولهای پروکاریوتی
-اولین سلولهای زنده ، پروکاریوتهای بی هوازی بودند. این سلولها 3.5 بیلیون سال قبل ظاهر شدند که در آن زمان اتمسفر فاقد اکسیژن بود. با گذشت زمان ، تکامل بیولوژیک باعث شد تا سلولها بتوانند ((فتوسنتز)) را انجام داده و اکسیژن را به عنوان یک محصول فرعی تولید کنند. با تجمع اکسیژن ، سلولهای پروکاریوتی قادر به انجام اکسیداسیون هوازی مواد سوختی شدند. دو گروه اصلی پروکاریوتها شامل ((یوباکتریها)) و ((آراکی باکتریها)) در ابتدای دوره تکاملی جدا شدند. پوشش سلولی بعضی از انواع باکتریها شامل لایه‌هایی در خارج غشا پلاسمایی است که سبب سختی و محافظت می‌گردند.

بعضی از باکتریها دارای ((باکتریها|فلاژل)) بوده و برای حرکت به سوی جلو از آن استفاده می‌کنند. سیتوپلاسم باکتریها فاقد اندامکهای متصل به غشا بوده، ولی دارای ((باکتری|ریبوزومها)) و ((باکتریها|گرانولهایی)) از مواد سوختی ذخیره شده و همچنین نوکلوئید هستند که DNA سلولی در آن قرار گرفته است. بعضی از ((باکتریهای فتوسنتتیک)) دارای غشاهای داخل سلولی وسیعی هستند که در آنها رنگدانه‌های تسخیر کننده نور وجود دارند.
+اولین سلولهای زنده ، پروکاریوتهای بیهوازی بودند. این سلولها 3.5 بیلیون سال قبل ظاهر شدند که در آن زمان ((اتمسفر)) فاقد ((اکسیژن)) بود. با گذشت زمان ، تکامل بیولوژیک باعث شد تا سلولها بتوانند ((فتوسنتز)) را انجام داده و اکسیژن را به عنوان یک محصول فرعی تولید کنند. با تجمع اکسیژن ، سلولهای پروکاریوتی قادر به انجام اکسیداسیون هوازی مواد سوختی شدند. دو گروه اصلی پروکاریوتها شامل ((یوباکتریها)) و ((آراکئی باکتریها)) در ابتدای دوره تکاملی جدا شدند. پوشش سلولی بعضی از انواع ((باکتری|باکتریها)) شامل لایه‌هایی در خارج ((غشای سلولی|غشای پلاسمایی)) است که سبب سختی و محافظت می‌گردند.

بعضی از باکتریها دارای ((باکتری|فلاژل)) بوده و برای حرکت به سوی جلو از آن استفاده می‌کنند. سیتوپلاسم باکتریها فاقد اندامکهای متصل به غشا بوده، ولی دارای ((ریبوم|ریبوزومها)) و گرانولهایی از مواد سوختی ذخیره شده و همچنین نوکلوئید هستند که DNA سلولی در آن قرار گرفته است. بعضی از ((باکتریهای فتوسنتتیک)) دارای غشاهای داخل سلولی وسیعی هستند که در آنها ((رنگیزه‌های نوری|رنگدانه‌های تسخیر کننده نور)) وجود دارند.
 !تکامل و ساختمان سلولهای یوکاریوتی !تکامل و ساختمان سلولهای یوکاریوتی
-حدود 1.5 بیلیون سال قبل ، سلولهای یوکاریوتی ظاهر شدند. این سلولها از پروکاریوتها بزرگتر بودند و ماده ژنتیکی آنها پیچیده‌تر بود. این سلولهای اولیه ارتباطات همزیستی با پروکاریوتها پیدا نمودند که در داخل سیتوپلاسم آنها زندگی می‌کردند. ((میتوکندری|میتوکندرها)) و ((کلروپلاست|کلروپلاستهای)) امروزی از درون این همزیستهای اولیه مشتق شده‌اند. میتوکندرها و کلروپلاستها ، اندامکهای داخل سلولی هستند که توسط یک غشا دو لایه احاطه شده‌اند. این اندامکها محلهای ‌اصلی سنتز ((آدنوزین تری فسفات|ATP)) در سلولهای یوکاریوتی هوازی هستند. کلروپلاستها تنها در موجودات فتوسنتتیک وجود دارند.

سلولهای یوکاریوتی امروزی دارای یک سیستم پیچیده غشاهای داخل سلولی هستند. این سیستم غشایی داخلی شامل پوشش هسته ، شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن ، کمپلکس گلژی ، وزیکولهای ترشحی ، ((لیزوزوم|لیزوزومها)) و ((آندوزوم|آندوزوم‌ها)) می‌باشند. ماده ژنتیکی موجود در سلولهای یوکاریوتی در داخل ((کروموزوم|کروموزومها)) ، کمپلکسهای شدیدا منظم DNA و پروتئینهای هیستونی ، سازماندهی شده است. ((ویروس|ویروسها)) انگل سلولهای زنده هستند و مسئول بسیاری از بیماریهای جدی انسانی می‌باشند.
+حدود 1.5 بیلیون سال قبل ، سلولهای یوکاریوتی ظاهر شدند. این سلولها از پروکاریوتها بزرگتر بودند و ماده ژنتیکی آنها پیچیده‌تر بود. این سلولهای اولیه ارتباطات همزیستی با پروکاریوتها پیدا نمودند که در داخل ((سیتوپلاسم)) آنها زندگی می‌کردند. ((میتوکندری|میتوکندریها)) و ((کلروپلاست|کلروپلاستهای)) امروزی از درون این همزیستهای اولیه مشتق شده‌اند. میتوکندریها و کلروپلاستها ، اندامکهای داخل سلولی هستند که توسط یک غشا دو لایه احاطه شده‌اند. این اندامکها محلهای ‌اصلی سنتز ((آدنوزین تری فسفات|ATP)) در سلولهای یوکاریوتی هوازی هستند. کلروپلاستها تنها در موجودات فتوسنتتیک وجود دارند.

سلولهای یوکاریوتی امروزی دارای یک سیستم پیچیده غشاهای داخل سلولی هستند. این سیستم غشایی داخلی شامل ((هسته سلول|پوشش هسته)) ، ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن)) ، ((دستگاه گلژی|کمپلکس گلژی)) ، وزیکولهای ترشحی ، ((لیزوزوم|لیزوزومها)) و آندوزومها می‌باشند. ماده ژنتیکی موجود در سلولهای یوکاریوتی در داخل ((کروموزوم|کروموزومها)) ، کمپلکسهای شدیدا منظم DNA و پروتئینهای هیستونی ، سازماندهی شده است. ((ویروس|ویروسها)) انگل سلولهای زنده هستند و مسئول بسیاری از بیماریهای جدی انسانی می‌باشند.
 !آینده بحث !آینده بحث
-بطور کلی امروزه پذیرفته شده است که سلول واحد زندگی ، واحد ((مورفولوژی|ریخت شناسی)) و کار است و اساسا با امکان تولید مثل خود (خود زایشی) مشخص می‌شود. در عین حال ساختمان متداول سلولی ، خاص هم موجودات زنده نیست و باکتریها ، ((سیانوباکتر|سیانوباکترها)) و ((اکتینومیست|اکتینومیست‌ها)) نوع دومی از ساختمان سلولی را نشان می‌دهند. +بطور کلی امروزه پذیرفته شده است که سلول واحد زندگی ، واحد ریخت شناسی و کار است و اساسا با امکان ((میتوز|تولید مثل)) خود (خود زایشی) مشخص می‌شود. در عین حال ساختمان متداول سلولی ، خاص هم موجودات زنده نیست و باکتریها ، ((سیانوباکتر|سیانوباکترها)) و ((اکتینومیست|اکتینومیست‌ها)) نوع دومی از ساختمان سلولی را نشان می‌دهند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((اناکای تل در سلول))
*((زیست شناسی سلولی))
*((زیست شناسی مولکولی))
*((وم))
*((سیتپلاس))
*((کلروست))
*((میتوکی))
+
||((سلول انای))|((سول گیاهی)) />((ته سلل))|((غشای سلولی))
((
دیواره سلول گیاهی))|((سیتوپلاسم)) />((میتوکندری))|((کلروپلاست))
((لیزوزوم))|((ریبوزوم))
((زیست شناسی))|
((زیست شناسی سلولی))
((زیست شناسی مولکولی))|((پراکسی زوم))
((ی اکسی زوم))|((شبکه آندوپلاسمی))
((دستگا گلژی))|((اسید وکلئیک))
((کرووم))|((ساختمان DNA))
((ساختمان RNA))|((نظریه سلولی))
((م
تابویم))|((نزیم))||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 26 اسفند 1384 [07:43 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [06:01 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 25 شهریور 1384 [08:16 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [11:47 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [04:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..