منو
 صفحه های تصادفی
نقش سدیم در بدن
سئوال درباره ولایت امام علی علیه السلام در روز قیامت
کاربرد لیزر در مصارف نظامی
بلور سنگ
ساختمان مو و چرخه رشد آن
نقشه برداری ژنتیکی ژنهای انسان
فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه
عکسبرداری با اشعه X
امام هادی علیه السلام و استدلال به قرآن در احکام
ابوالحسن علی بن بویه
 کاربر Online
614 کاربر online
تاریخچه ی: سلنیم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-138Lines: 1-137
-V{maketoc}
((عنوان پیوند))

right" style="margin-left:1em">

right">
+
left" style="margin-left:1em">

left">
 
 
 
 

 
((Arsenic)) - __سلنیم__ - ((Bromine)) 
((Arsenic)) - __سلنیم__ - ((Bromine))
 
 
-
((Sulfur|S))
__Se__
((Tellurium|Te))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/8/80//Se_TableImage.png}
right">((جدول استاندارد| جدول کامل))
+
((Sulfur|S))
__Se__
((Tellurium|Te))

{picture=Se_TableImage.png}
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Selenium, Se, 34
+نام , علامت اختصاری , شمارهSelenium, Se, 34
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((نا فلز))s
+گروه شیمیایی نافلزs
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 16|16 «VIA))), ((عنصر دوره 4|4)) , ((p-block|p))
+گروه , تناوب , بلوک16 VIA , 4 , p-block
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 4790 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3))(300((کلوین|K))), 2
+جرم حجمی , سختی 4790 kg/m3(300K), 2
 
 
-((رنگ)) خاکستری براق درخشان
{picture file=img/daneshnameh_up/c/c7//125pxSe2C34.jpg}
+رنگ خاکستری براق درخشان
{picture=125pxSe2C34.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 78.96 ((واحد جرم اتمی|amu))
+((جرم اتمی|وزن اتمی)) 78.96 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 115 (103) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 115 (103) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 116 pm
+شعاع کووالانسی 116 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) 190 pm
+شعاع وندروالس 190 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Argon|Ar))~np~]~/np~3d104p44s2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~Ar~np~]~/np~3d104p44s2]
 
 
-((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 6
+((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 6
 
 
-((درجه اکسیداسیون))s (اکسید))) ±2,__4__,6 (اسید))قوی )
+درجه اکسیداسیون s (اکسید) ±2,__4__,6 (اسید قوی )
 
 
-((ساختار کریستالی)) شش گوش
+ساختار کریستالی شش گوش
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|__)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 494 ((کلوین|K)) (430 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 494 K (430 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 957.8 K (1265 °F)
+نقطه جوش 957.8 K (1265 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 16.42 ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 16.42 scientific notationש10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 26.3 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 26.3 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 6.694 kJ/mol
+گرمای همجوشی 6.694 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 0.695 ((پاسکال|Pa)) at 494 K
+((فشار بخار)) 0.695 Pa at 494 K
 
 
-((سرعت صوت)) 3350 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 3350 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 2.48 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 2.48 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 320 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 320 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 1.0E-10 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 1.0E-10 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 2.04 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 2.04 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 941 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 941 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون2045 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون2045 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون2973.7 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون2973.7 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون4144 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون4144 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))(( الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|iso))NA((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
-72Se((ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))8.4 ((روز|d))((الکترون گیری|Ε)) 0.335((Astatine|72As))
+72Se{syn.}8.4 dΕ 0.335Astatine
 
 
-74Se0.87%Se با40 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار))است
+74Se0.87%Se با40 ((نوترون)) پایدار است.
 
 
 75Se{syn.}119.779 dΕ0.864((Astatine|75As))
 75Se{syn.}119.779 dΕ0.864((Astatine|75As))
 
 
 76Se9.36%Se با 42 نوترون پایدار است
 76Se9.36%Se با 42 نوترون پایدار است
 
 
 77Se7.63%Se با 43 نوترون پایدار است
 77Se7.63%Se با 43 نوترون پایدار است
 
 
 78Se23.78%Se با44 نوترون پایدار است
 78Se23.78%Se با44 نوترون پایدار است
 
 
-79Se{syn.}1.13 E6 ((سال|y))((فروپاشی بتا|β))0.151((Bromine|79Br))
+79Se{syn.}1.13 E6 yβ0.151Bromine
 
 
 80Se49.61%Se با46 نوترون پایدار است
 80Se49.61%Se با46 نوترون پایدار است
 
 
-82Se8.73%1.08 E20 yβ2.995((Krypton|82Kr))
+82Se8.73%1.08 E20 yβ2.995Krypton
 
 
 
 
 
 
-((SI)) واحدهای& ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. +SI واحدهای& STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-سلنیوم یک ((عنصر شیمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن Se و ((عدد اتمی)) آن 34 میباشد. این عنصر یک ((نافلز)) سمی بوده که از نظر شیمیایی به ((گوگرد)) و ((تلوریوم)) شباهت دارد. این عنصر در شکل های گوناگون وجود دارد ولی بیشتر به شکل ((شبه فلز)) مانند که هادی جریان ((الکتریسیته)) میباشد بوده ودر ((سلول نور|سلولهای نوری)) کاربرد دارد. این عنصر در معادن ((سولفید)) مانند(( پیریت)) یافت میشود.
!
صوصات قابل توه
سلنیوم به حالتهای
وناگونی یافت میشود. سلنیوم به ورت پودر به رنگ ((قرمز)) بوده و در حالت آزمایشگاه ((سیاه)) میباشد. کریستال شش گوش سلنیم به رنگ ((خاکستری)) فلزی میباشد و این در حالی است که کریستال منو کلینیک به رنگ قرمز تیره است.

این عنصر همچنیناثر(( فتو ولتیک)) از خود نشان داده است که
نور را به(( الکتریسیته)) تبدیل کرده و تاثیر رسانای نوری دارد که در این حالت خاصیت رسانایی سلنیوم که در مجاورت نور قرار گرفته است بیشتر میشود. سلنیوم در دماهای پایین تر از نقطه جوش یک ((نیمه رسانا)) از نوع P میباشد.
اربردها
سل
ینویم یک(( ماده مغزی کوچک)) برای تمامی گونه های حیات بوده و مکمل یک ((اسید آمینو)) غیر معمول به نام ((Selenocyteine)) میباشد. سلنیوم به دلیل داشتن خاصیت رسانای نوری و فتو ولتیک به صورت وسیعی در الکترونیک به عنوان سلولهای تصویری و ((سلول خورشیدی | سلولهای خورشیدی)) بکار گرفته میشود.

سلنیوم برای پاک کردن رنگ از شیشه بکار گرفته شده و رنگ سبز رنگ که حاوی ناخالصیهای آهن دار است را به راحتی از بین میبرد. این
عنصر همچنین در قرمز کردن شیشه و مینا کاری نیز کاربرد دارد. سلنیوم به صورت ماده ضد خش در((لاستیک | لاستیکها))ی ((ولکایزه)) نیز استفاده میشود. این عنصر در فتوکپی نیز کاربرد دارد.
کاربرد د
یگر سلنیوم رنگ دادن به عکسها و تصاویر میباشد و به صورت گسترده توسط کمپانی های عکاسی مانند ((Kodak)) و(( Fotospeed)) فروخته میشود. کاربرد هنر آن در شدت دادن به طیف رنگها در تصاویر سیاه و سفید بوده و همچنین در افزایش طول عمر عکس نیز تاثیر دارد.
+!اطلاعات اولیه
سلنیوم یک ((عنصر شیمیایی)) جدول تناوبی است که نماد آن __Se__ و ((عدد اتمی)) آن 34 مباشد. این عنصر یک نافلز سمی بوده که از نظر شیمیایی به ((گوگرد)) و تلوریم شباهت دارد. این عنصر در شکلهای گوناگون وجود دارد، ولی بیشتر به شکل شبه فلز که هادی جریان الکتریسیته میباشد، بوده ، در سلولهای نوری کاربرد دارد. این عنصر در معادن سولید مانند پیریت یافت میشود.
 !تاریخچه !تاریخچه
-سلنیوم که ((زبان لاتین | لاتین)) آن Selene به معنی ماه میباشد در سال ((1817)) توسط ((Jons Jacob Berzelius)) که ارتباط این عنصر با ((تلوریوم)) را دریافت کشف شد.
کاربردهای گسترده این عنصر از قبیل استفاده آن در ترکیبات لاستیکی آلیاز ((فولاد)) و یکسوکننده های سلنیومی باعث رشد چشمگیری در مصرف این عنصر شد. در سال 1970 سلنیوم جایگزین ((سیلیکن)) در یکسو کننده های برق شد اما کاربرد گسترده آن به عنوان رسانای نور در کاغذ کپی مهمترین استفاده آن بود.در طی دهه 1980 با تولیدرساناهی نور آلی استفاده از سلنیوم به عنوانرسانای نور منسوخ شد. در سال 1996 رابطه مثبتی در خصوص مصرف سلنیوم و خاصیت ضد ((سرطان)) آن کشف شد اما کاربرد گسترده و مستقیم این کشف بزرگ نمیتوانست به صورت قابل توجهی تقاضای آن را در دوز های مصرفی کوچک بکند. در اواخر دهه 1990 کاربرد سلنیوم (معمولا با ((بیسموت))) به عنوان یک ماده اضافه کننده در ((لوله کشی)) ((برنج|برنجی)) برای داشتن یک محیط بدون سرب افزایش یافت.
+سلنیوم که لاتین آن Selene به معنی ماه مباشد، در سال 1817 توسط "__Jons Jacob Berzelius__" که ارتباط این عنصر با تلوریوم را دریافت، کشف شد. کاربردهای گسترده این عنصر از قبیل استفاده آن در ترکیبات لاستیکی آلیاز ((فولاد)) و یکسو کنندههای سلنیومی باعث رشد چشمگیری در مصرف این عنصر شد. در سال 1970 سلنیوم جایگزین سیلیکن در یکسو کنندههای برق شد، اما کاربرد گسترده آن بهعنوان رسانای نور در کاغذ کپی مهمترین استفاده آن بود.

در طی دهه 1980 با تولید رساناهای نور آل استفاده از سلنیوم به عنوان رسانای نور منسوخ شد. در سال 1996 رابطه مثبتی در خصوص مصرف سلنیوم و خاصیت ضد سرطان آن کشف شد، اما کاربرد گسترده و مستقیم این کشف بزرگ نمتوانست بهصورت قابل توجهی تقاضای آن را در دوز های مصرفی کوچک بکند. در اواخر دهه 1990 کاربرد سلنیوم (معمولا با بیسموت) بهعنوان یک ماده اضافه کننده در لوله کشی برنجی برای داشتن یک محیط بدون سرب افزایش یافت.
 !پیدایش !پیدایش
-سلنیوم به صورت سلنید از کانیهای ((سولفید))ی مانند(( مس)) ((نقره)) و ((سرب)) بدست می آید. این عنصر از گل و لای ((آنود))ی مس و گل و لای سربی حاصل از گیاهان ((اسید سولفوریک)) به صورت یک محصول جانبی بدست میاید. +سلنیوم بهصورت سلنید از کانهای سولفیدی مانند ((مس)) ، ((نقره)) و ((سرب)) بدست میآید. این عنصر از گل و لای آنودی مس و گل و لای سربی حاصل از گیاهان ((اسید سولفوریک)) به‌صورت یک محصول جانبی بدست می‌آید.
!خصوصیات قابل توجه
سلنیوم به حالتهای گوناگونی یافت می‌شود. سلنیوم به‌
صورت پودر به رنگ قرمز بوده و در حالت آزمایشگاهی سیاه است. کریستال شش گوش سلنیم به رنگ خاکستری فلزی می‌باشد و این در حالی است که کریستال منو کلینیک به رنگ قرمز تیره است. این عنصر همچنین اثر فتو ولتیک از خود نشان داده است که نور را به الکتریسیته تبدیل کرده و تاثیر رسانای نوری دارد که در این حالت خاصیت رسانایی سلنیوم که در مجاورت نور قرار گرفته است، بیشتر می‌شود. سلنیوم در دماهای پایین‌تر از نقطه جوش یک نیمه رسانا از نوع P می‌باشد.
!کاربردها
سلنیم یک ماده مغزی کوچک برای تمامی گونه های حیات بوده و مکمل یک ((اسید آمینه)) غیر معمول به نام Selenocyteine می‌باشد. سلنیم به دلیل داشتن خاصیت رسانای نوری و فتو ولتیک به‌صورت وسیعی در الکترونیک به‌عنوان سلولهای تصویری و سلولهای خورشیدی بکار گرفته می‌شود.

سلنیم برای پاک کردن رنگ از شیشه بکار گرفته شده و رنگ سبز را که حاوی ناخالصیهای آهن‌دار است، به‌راحتی از بین می‌برد. این عنصر همچنین در قرمز کردن شیشه و مینا کاری نیز کاربرد دارد. سلنیم به‌صورت ماده ضد خش در ((لاستیک|لاستیکهای)) ولکانیزه نیز استفاده می شود. این عنصر در فتوکپی نیز کاربرد دارد.

کاربرد دیگر سلنیم رنگ دادن به عکسها و تصاویر می‌باشد و به‌صورت گسترده توسط کمپانی‌های عکاسی مانند Kodak و Fotospeed فروخته می‌شود. کاربرد هنری آن در شدت دادن به طیف رنگها در تصاویر سیاه و سفید بوده و همچنین در افزایش طول عمر عکس نیز تاثیر دار
د.
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
-سلنیوم 38 ایزوتوپ دارد که 5 ایزوتوپ از آنها پایدار میباشند. +سلنیوم 38 ایزوتوپ دارد که 5 ایزوتوپ از آنها پایدار مباشند.
 !هشدارها !هشدارها
-اگرچه سلنیوم خالص سمی نمید ولی ترکیبات آن بسیار سمی بوده و خواصی همانند آرسنیک دارند. سلنید هیدروژن و دیگر ترکیبات آن بسیار سمی میباشند. گیاهانی که در خاکهای حاوی سلنید رشد میکنند مانند(( Locoweed)) تاثیرات بسیار جدی بر تغذیه جانوران و حیوانات دارد. +اگرچه سلنیوم خالص سمی نی ولی ترکیبات آن بسیار سمی بوده ، خواصی همانند آرسنیک دارند. سلنید هیدروژن و دیگر ترکیبات آن بسیار سمی مباشند. گیاهانی که در خاکهای حاوی سلنید رشد مکنند، مانند Locoweed تاثیرات بسیار جدی بر تغذیه جانوران و حیوانات دارد.
 !سلنیوم و سلامت !سلنیوم و سلامت
-سلنیوم یک ((عنصر ردیابی)) در انسان میبا. که در حذف ((رادیکال آزاد)) و دیگر آنزمهای ((آنتی اکسیدان)) استفاده میشود. و در عملکرد غده ((تروئید)) نقش مهمی ایفا میکند. رژیم سلنیوم حاوی غلات گوشت ماهی و تخم مرغ میبا.
/>کمبود سلنیوم در افراد سالم بسیار کم رخ میدهد و بیشتر در بیمارانی که از عمکلردهای نادرست ((روده|روده ای)) رنج میبرند مشاهده میشود. ((رژیم غذایی)) پیشنهادی برای بزرگسالان عبارت است از 55 میکروگرم سلنیوم در هر روز. مصرف روزانه بیش از 400 میکروگرم موجب مسمومیت میشود.
+سلنیوم یک عنصر ردیابی در انسان ا که در حذف ((رادیکال آزاد)) و دیگر آنزمهای آنتی اکسیدان استفاده مشود و در عملکرد غده تیروئید نقش مهمی ایفا مکند. رژیم سلنیوم حاوی غلات گوشت ماهی و تخم مرغ ا.

کمبود سلنیوم در افراد سالم بسیار کم رخ مدهد و بیشتر در بیمارانی که از عمکلردهای نادرست رودهای رنج مبرند، مشاهده مشود. رژیم غذایی پیشنهادی برای بزرگسالان عبارت است از 55 میکروگرم سلنیوم در هر روز. مصرف روزانه بیش از 400 میکروگرم موجب مسمومیت مشود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آرایش الکترونی عناصر))
*((ایزوتوپ))
*((رادیواکتیویته))
*((عنصر شیمیایی))
*((واکنش شیمیایی))
 !منبع !منبع
-*[http://periodic.lanl.gov/elements/34.html|Los|Alamos National Laboratory - Selenium]

! پیوندهای خارجی
+*[http://periodic.lanl.gov/elements/34.html|Los|Alamos|National Laboratory - Selenium]
!پیوندهای خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Se/index.html WebElements.com - Selenium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Se/index.html WebElements.com - Selenium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Se.html EnvironmentalChemistry.com - Selenium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Se.html EnvironmentalChemistry.com - Selenium]
 * [http://www.cc.nih.gov/ccc/supplements/selen.html National Institutes of Health page on Selenium] * [http://www.cc.nih.gov/ccc/supplements/selen.html National Institutes of Health page on Selenium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:27 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:23 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..