منو
 کاربر Online
968 کاربر online
تاریخچه ی: سلطنت فتحعلی شاه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-7Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:50%


( مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجار )

با مرگ آقا محمد خان در سال 1211 ، برادر زاده او به نام بابا خان ( معروف به فتحعلی شاه ) جانشین وی شد . فتحعلیشاه نه تنها قلمرو حکومت قاجار را حفظ کرد بلکه با اقدامات وفعالیتهایی که طی 37 سال حکومت خود انجام داد ، موجب تثبیت و استوار حکومت قاجاریه گردید . دوران فرمانروایی فتحعلشاه برایران یکی ازمهمترین دوره های حکومت قاجار است . این دوره یکی از پرحادثه ترین و جنجالی ترین دوره های قاجار است . تمام حکمرانی شاه در این دوره در جنگ و کشمکش با دشمنان خارجی و مدعیان سپری شد .
اما علی رغم وجود کشمکش و جنگهای طولانی در این دوره تحولات و تغییراتی نیز در این دوره ایجاد شد که در ساختار قدرت و نهاد حکومت تاثیر گذارد .

• ویژگیهای مهم این دوره :
1- د ر این دوره در زمینه علمی و فرهنگی فعالیتهایی انجام شد .
2- همچنین در زمینه های به وجود آمده که سبب تحولات فراوانی در نظام کشور گردید . این تحولات عبارتند از :
   o در امور نظامی و لشکری ،
   o تحول در نهاد سیاست و امر حکومت
   o تحول در نوع فکر و اندیشه
   o تحولات در سیستم اداری و اجرائی
   o تحولات به وجود آمده در نظام اجتماعی و زندگی مردم

طولانی بودن دوره حکومت فتحعلیشاه وجود تحولات و تغییر خاص در این دوره را باید از چند جنبه مورد بررسی قرار داد .
وفات فتحعلیشاه
( نوزدهم جمادی الاخر 1250ه. ق )
پس از مرگ عباس میرزا (1249 ) ، فتحعلیشاه برای وصول بقایای مالیات فارس که پسرش میرزا حسینعلی میرزا والی آن ایالت بود ، از تهران به سوی جنوب حرکت کرد . اما به علت علیل بودن و ضعف مزاجی که از چندی پیش به وی دست داده بود ، در اصفهان در نوزدهم جمادی الاخر سال 1250 در 68 سالگی پس از 37 سال سلطنت بدرود حیات گفت .
فتحعلیشاه در دوره پادشاهی طولانی خویش همواره سرگرم کشمکش با قوای داخلی و خارجی بود و به کمک فرزندان خود بود که توانست بر مشکلات داخلی توفیق یابد .

~|~


::منبع:CDایرانیا

مرحله اول (( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدین شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدین شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%


• ویژگیهای مهم حکومت در دوره فتحعلیشاه :

1- (( سیاست های داخلی فتحعلیشاه |بررسی جنبه های سیاسی حکومت فتحعلیشاه ))
2- (( روابط خارجی در عصر فتحلعیشاه قاجار |چگونگی روابط و مناسبات خارجی ایران با دولتهای خارجی))
الف : ((روابط ایران با کشور فرانسه |روابط ایران با فرانسه در عصر فتحعلیشاه ))
ب: ((روابط ایران و انگلستان در عهد فتحعلیشاه ))
ج: ((روابط ایران و روسیه در عهد فتحعلیشاه ))
د: (( روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلیشاه ))

3- (( ویژگی های فرهنگی عهد فتحعلیشاه |بررسی جنبه های فرهنگی ، هنری عصر فتحعلیشاه ))
4- ((سیستم اداری و حکومتی در عهد فتحعلیشاه ))
5- ((تحولات خراسان و افغانستان در عهد فتحعلیشاه ))
6- (( اصلاحات عباس میرزا | اقدامات مهم عباس میرزا ))
1. ((قضاوتی کلی پیرامون قاجاریه ))
2. ((زمین های از دست رفته ))

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلی شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدین شاه))
((مظفر الدین شاه ))
((مشروطه و محمد علی شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
+~w:50%


( مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجار )

با مرگ آقا محمد خان در سال 1211 ، برادر زاده او به نام بابا خان ( معروف به فتحعلی شاه ) جانشین وی شد . فتحعلیشاه نه تنها قلمرو حکومت قاجار را حفظ کرد بلکه با اقدامات وفعالیتهایی که طی 37 سال حکومت خود انجام داد ، موجب تثبیت و استوار حکومت قاجاریه گردید . دوران فرمانروایی فتحعلشاه برایران یکی ازمهمترین دوره های حکومت قاجار است . این دوره یکی از پرحادثه ترین و جنجالی ترین دوره های قاجار است . تمام حکمرانی شاه در این دوره در جنگ و کشمکش با دشمنان خارجی و مدعیان سپری شد .
اما علی رغم وجود کشمکش و جنگهای طولانی در این دوره تحولات و تغییراتی نیز در این دوره ایجاد شد که در ساختار قدرت و نهاد حکومت تاثیر گذارد .

• ویژگیهای مهم این دوره :
1- د ر این دوره در زمینه علمی و فرهنگی فعالیتهایی انجام شد .
2- همچنین در زمینه های به وجود آمده که سبب تحولات فراوانی در نظام کشور گردید . این تحولات عبارتند از :
   o در امور نظامی و لشکری ،
   o تحول در نهاد سیاست و امر حکومت
   o تحول در نوع فکر و اندیشه
   o تحولات در سیستم اداری و اجرائی
   o تحولات به وجود آمده در نظام اجتماعی و زندگی مردم

طولانی بودن دوره حکومت فتحعلیشاه وجود تحولات و تغییر خاص در این دوره را باید از چند جنبه مورد بررسی قرار داد .
وفات فتحعلیشاه
( نوزدهم جمادی الاخر 1250ه. ق )
پس از مرگ عباس میرزا (1249 ) ، فتحعلیشاه برای وصول بقایای مالیات فارس که پسرش میرزا حسینعلی میرزا والی آن ایالت بود ، از تهران به سوی جنوب حرکت کرد . اما به علت علیل بودن و ضعف مزاجی که از چندی پیش به وی دست داده بود ، در اصفهان در نوزدهم جمادی الاخر سال 1250 در 68 سالگی پس از 37 سال سلطنت بدرود حیات گفت .
فتحعلیشاه در دوره پادشاهی طولانی خویش همواره سرگرم کشمکش با قوای داخلی و خارجی بود و به کمک فرزندان خود بود که توانست بر مشکلات داخلی توفیق یابد .

~|~

/3/36/_ggttqq_HAMMK16.JPG">
::منبع:CDایرانیا

مرحله اول (( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدین شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدین شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%


• ویژگیهای مهم حکومت در دوره فتحعلیشاه :

1- (( سیاست های داخلی فتحعلیشاه |بررسی جنبه های سیاسی حکومت فتحعلیشاه ))
2- (( روابط خارجی در عصر فتحلعیشاه قاجار |چگونگی روابط و مناسبات خارجی ایران با دولتهای خارجی))
الف : ((روابط ایران با کشور فرانسه |روابط ایران با فرانسه در عصر فتحعلیشاه ))
ب: ((روابط ایران و انگلستان در عهد فتحعلیشاه ))
ج: ((روابط ایران و روسیه در عهد فتحعلیشاه ))
د: (( روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلیشاه ))

3- (( ویژگی های فرهنگی عهد فتحعلیشاه |بررسی جنبه های فرهنگی ، هنری عصر فتحعلیشاه ))
4- ((سیستم اداری و حکومتی در عهد فتحعلیشاه ))
5- ((تحولات خراسان و افغانستان در عهد فتحعلیشاه ))
6- (( اصلاحات عباس میرزا | اقدامات مهم عباس میرزا ))
7. ((قضاوتی کلی پیرامون قاجاریه ))
8. ((زمین های از دست رفته ))

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلی شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدین شاه))
((مظفر الدین شاه ))
((مشروطه و محمد علی شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
  ~|~


1.((معماری درعهد قاجاریه|معماری))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((دین درعهد قاجاریه|دین))
4.((فنون درعهد قاجاریه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاریه|هنر))
6.((شهرسازی درعهد قاجاریه|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~


1.((معماری درعهد قاجاریه|معماری))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((دین درعهد قاجاریه|دین))
4.((فنون درعهد قاجاریه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاریه|هنر))
6.((شهرسازی درعهد قاجاریه|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:12 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:05 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [07:10 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [06:24 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [06:23 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..