منو
 صفحه های تصادفی
ابررسانا
واکنش زینب در برابر کشته برادر
شهر مونته آلبان
فتح اسپانیا
آنتن ارتباطیUHF و VHF
امتیاز دارسی در نفت ایران
فرق بین علم ودین
دشمنی اهل بیت با بنی امیه
استیون هاوکینگ
انعکاس
 کاربر Online
822 کاربر online
تاریخچه ی: سلجوقیان

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-76Lines: 1-81
 V{maketoc} V{maketoc}
 !سلجوقیان !سلجوقیان
  « 590- 429 ق / 1194 -1038 م»   « 590- 429 ق / 1194 -1038 م»
-دولت سلجوقی که توسط دو برادر، ((چغری بیگ)) و ((طغرل سلجوقی |طغرل بیگ)) ترکمان به دنبال غلبه نهایی ایشان بر ((مسعود غزنوی)) به وجود آمد، هر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما از نظر اداری و سیاسی به همان اندازه دولت غزنوی، صبغه ایرانی داشت که بر بستری و آل سلاجقه نیز همچون ((غزنویان)) خود را وارث آیین و رسوم ((آل سامان |سامانیان)) می‏دانستند. +دولت سلجوقی که توسط دو برادر، چغری بیگ و طغرل بیگ ترکمان به دنبال غلبه نهایی ایشان بر ((مسعود غزنوی)) به وجود آمد، هر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما از نظر اداری و سیاسی به همان اندازه دولت غزنوی، صبغه ایرانی داشت که بر بستری و آل سلاجقه نیز همچون ((غزنویان)) خود را وارث آیین و رسوم ((سامانیان)) می‏دانستند.
-در باب خاستگا پیدایش ای قم گگونیهایی که ی کوچ و مهرتهای متوالی در مرا صحراای ی میه ی آنها یش د، الات موث و قابل اعتمادی در ست ی. ررسی قوال موخا و ایت اری و یزانسی قدیم هم در این بر کک یادی ب پوهشگر نمیکند. ا این همه از جموعه وایت می‏توان نتیجه گرف ک این قوم پی از عه ل و چری، مسلمان بوده‏اند. شاید یش از مسنی هم مدتی ((مه نسری مسیحی)) شته‏ند و در زمان ارتباط با خانان خزر که د وایات مربو به سبقه حل ((سلقیان)) ارت رفته، یک چند م تحت تأثیر آیین و فرهنگ یهو بوده باشند. ابت در این اه ک قطعی نمی‏وان د ام قرین نشن می‏دهد که هیچ یک این گرایشهی ذهبی، رگز موجب آن نشد که این وایف از راهزنی و قتل و غارت دست بردارند. با آن که اتباط با دشاا و سرکردگا رک و تازیک در ع سامنین و زنوین، موجبات آشنایی آنها را با شیو عیشتی برتر از شباکاری و بیابانگردی نان ، ام ویف وقی همچنان ((خوی)) بیاانگردی خود را اس اشتد. +ی قر س آن که کو رل در خرا ا گف، قلم نینا ا ((یو)) تا ((فرت)) فرس ا ا و ای ا در ب گرت دی ونه یک اندا ی ایری پ از چهر سده ک از س ((سیان)) میشت حدود ایران ر که به د وی افتاده بو به وسه سسایان اند حتی فرهنگ ایانی یراث ای ا د ار ن نش ک. گرچه یه رمانوایی آنها با ا لوک اوایی مک گی و جنگهای بی و و بیابانگردی ی او ان ((اکانیا)) د.
-صاحب (__سلجوقنامه__)، تیره سلجوقیان را از فرزندان و بازماندگان توقشور میش پسر گوگجو خواجه می‏داند. برخی مورخان، سلجوقی را پسر دُقاق یا تُقاق «= کمان» دانسته‏اند. دُقاق جزو امیران دست نشانده بیغو، فرمانده دشت ترکستان و مردی محتشم و با احترام بود. چون دلاوری و بی باکی زیادی از خود نشان داد، او را تَمَرمالیغ «= سخت کمان» می‏خواندند.  
-!توجه بیغو به سلجوق پسر دُقاق 
-پس از مرگ دُقاق، فرزند وی، سلجوق مورد توجه بیغو قرار گرفت و با لقب سباشی «= جلو دار لشکر» مفتخر شد. سلجوق چون خود را به بیغو بسیار نزدیک می‏دید، به خود اجازه داد، روزی در حرمخانه پادشاه رفته، بالاتر از زنان و فرزندان وی بنشیند. زنان بیغو این رفتار «ناپسند» را به پادشاه بردند و از وی تنبیه او خواستار شدند. چون سلجوق از عزم پادشاه در سیاست کردن خود، مطلع شد، با صد تن از خویشان و دلاوران و جنگجویان خود به همراه بار و بنه، ترکستان را ترک گفت و رهسپار ماوراءالنهر شد و راه ((سمرقند)) در پیش گرفت. به گفته (میر خواند) چندی در جند اقامت کرد و در همانجا بود که اسلام آورد.  
-!نبرد سلجوق با ایلک خان +!قدرت گیری سلجوقیان
!!آغاز کار سلجوق
پس از مرگ دُقاق، فرزند وی، سلجوق مورد توجه
بیغو قرر رفت و با لقب سباشی «= جلو دار لشکر» مفتخر شد. سلجوق چون خود را به بیغو بسیار نزدیک می‏دید، به خود اجازه داد، روزی در حرمخانه پادشاه رفته، بالاتر از زنان و فرزندان وی بنشیند. زنان بیغو این رفتار «ناپسند» را به پادشاه بردند و از وی تنبیه او خواستار شدند. چون سلجوق از عزم پادشاه در سیاست کردن خود، مطلع شد، با صد تن از خویشان و دلاوران و جنگجویان خود به همراه بار و بنه، ترکستان را ترک گفت و رهسپار ماوراءالنهر شد و راه ((سمرقند)) در پیش گرفت. چندی در جند اقامت کرد و در همانجا بود که اسلام آورد.

!!اعتبار نظامی سلجوق
 در همین ایام و اقامت وی در جُند بود که برخی از طوایف ترک، از امیر جُند، درخواست باج و خراج کردند. سلجوق وی را از پرداخت باج بر حذر داشت و با دلاوران خود، با سپاهیان ایلک خان به جنگ پرداخت و آن‏ها را متفرق کرد. از آن پس، سلجوق اعتبار و قدرت زیادی کسب کرد و اغلب امیران و پادشاهان در دفع «کفار» از وی استفاده می‏کردند، چنان که، ابراهیم سامانی نز در نبرد با ایلک خان از سلجوق یاری طلبید.  در همین ایام و اقامت وی در جُند بود که برخی از طوایف ترک، از امیر جُند، درخواست باج و خراج کردند. سلجوق وی را از پرداخت باج بر حذر داشت و با دلاوران خود، با سپاهیان ایلک خان به جنگ پرداخت و آن‏ها را متفرق کرد. از آن پس، سلجوق اعتبار و قدرت زیادی کسب کرد و اغلب امیران و پادشاهان در دفع «کفار» از وی استفاده می‏کردند، چنان که، ابراهیم سامانی نز در نبرد با ایلک خان از سلجوق یاری طلبید.
-!پسران سلجوق +!!پسران سلجوق
 سلجوق چهار پسر داشت به نامهای؛ اسرافیل، میکائیل، موسی بیغو و یونس. میکائیل و موسی بیغو در روزگار جوانی در یکی از جنگها، زخم سختی برداشته و کشته شدند. میکائیل خود دارای دو پسر به نامهای؛ طغرل بیگ و چغری بیگ بود. همین دو برادر بودند که توانستند در عهد مسعود غزنوی، پایه‏های دولت سلجوقیان را مستحکم سازند.  سلجوق چهار پسر داشت به نامهای؛ اسرافیل، میکائیل، موسی بیغو و یونس. میکائیل و موسی بیغو در روزگار جوانی در یکی از جنگها، زخم سختی برداشته و کشته شدند. میکائیل خود دارای دو پسر به نامهای؛ طغرل بیگ و چغری بیگ بود. همین دو برادر بودند که توانستند در عهد مسعود غزنوی، پایه‏های دولت سلجوقیان را مستحکم سازند.
-به هر حال نیم قرن پس از آن که حکومت طغرل در خراسان پا گرفت، قلمرو جانشینان او از ((جیحون)) تا ((فرات)) و از فارس تا شام و آناطولی را در بر گرفت و بدین گونه یک سلاله غیر ایرانی پس از گذشت چهار سده که از سقوط ((ساسانیان)) می‏گذشت، حدود ایران را که به دست وی افتاده بود به وسعه عهد ساسانیان رساند و حتی فرهنگ ایرانی و میراث ساسانی را در سراسر آن نشر کرد. گرچه شیوه فرمانروایی آنها، با نظام ملوک الطوایفی، مرکز گریز و جنگهای بی وقفه و بیابانگردی، بیشتر یادآور دوران ((اشکانیان)) بود. +
-!رابطه فانوایان سلجوقی با خلفای ((بغداد))
رابطه سلجوقیان با رهبر اسمی عالم اسلام؛ یعنی خلیفه بغداد نیز مبتنی بر یک سیاست روشن و پیروی از یک سلسله اصول دیپلماسی نبود. از همان عهد طغرل تا پایان فرمانروایی قوم، پادشاهان سلجوق، وقتی محتاج به تأیید خلیفه بودند، نسبت به وی اظهار فروتنی و خاکساری می‏کردند و هنگامی که از حمایت او بی نیاز، با وی دعوی رقابت و همسری داشتند و احیاناً برخوردهایی خشونت آمیز نشان می‏دادند. خلیفه عباسی در دوران اقتدار این قوم، اگر چه مثل دوران ((آل بویه)) مورد تحقیر و اهانت دایم نبود، اما با تعظیم و تکریم ظاهری هم که از سوی سامانیان و غزنویان در حق وی اظهار می‏شد، مواجه نبود. در اغلب مواقع در این دوران، خلیفه بغداد همچون «فرمانروای واتیکان» قدرتش محدود به قلمرو کوچک خویش و نظارت بر امور شرعی بود، و حتی اتابکان و ((خوارزمشاهیان)) نیز، خلیفه را تنها در همین محدوده مورد تأیید قرار می‏دادند.
+!رابطه این سلجوقی با خلفای ((بغداد))
رابطه سلجوقیان با رهبر اسمی عالم اسلام؛ یعنی خلیفه بغداد نیز مبتنی بر یک سیاست روشن و پیروی از یک سلسله اصول دیپلماسی نبود. از همان عهد طغرل تا پایان فرمانروایی قوم، پادشاهان سلجوق، وقتی محتاج به تأیید خلیفه بودند، نسبت به وی اظهار فروتنی و خاکساری می‏کردند و هنگامی که از حمایت او بی نیاز، با وی دعوی رقابت و همسری داشتند و احیاناً برخوردهایی خشونت آمیز نشان می‏دادند.
-!داوم احوال عهد سلجوقیا به لله های عدی />در واقع وقتی تاریخ از دوران لجوقین یاد می‏کند، اابکان، خوارزمشاهیان و ت غزنویان لاهور و غوریا را هم این دوران منب ی‏دارد، چرا که امتدد یام آنها در این صر و تی بعد از این وان، چیزی به جز ادامه اواع و حوال عه سلجوقیا نیست و کثر عوامل سیاسی و اجتماعی هد سلجوقیان تا مدتها بعد هم در احوال این سلاله‏ها باقی ماند؛ همان گونه که سلاین سلجوق خلفای بغداد چون ((مسترشد)) و ((راشد)) را از فکر مداخله در امور خارج از حوزه امور شرع مانع شدند، اتابک آذربایجان - ((شس لدین ایلدگز)) - سیاست را کار پادشاهان می‏دانست و خلیفه را تنها در امور مربوط به شرع محق می‏شناخت. محمد خوارزمشاه هم در برابر ناصرِ خلیفه با شونت و اهانت رفتار می‏کد و ت در عز او و در خامه دادن به ((خلافت)) عباسیان نیز اراده خود را آزاد می‏یافت. +لیه ای در دوران قدا این قوم، اگر ه م دوران (( بیه)) د رای عف نو، اما ا عی و کریم اهری هم که ا سوی سامانیان زنویان در حق وی اهار می‏د، واه نبود.
-!انتظام ملوک الطوایفی از طریق قدرت فاقه سلان
ملوک اوایفی رایج در این صر م از طریق قدرت فائقه سلطان حت نارت بد. چیزی که ین نرت را تا پایان عهد سلجوقیان تأمین کرد، ترتیات دیوانی و نظام داری بود که ر چد شاادگان و حکام - ملوک لطوایف - ه آسای به آن گدن نمی‏نهادند، اما به هر صورت نوعی انتظام قابل قبول را در سراسر قلمرو ل لجوق برقار می‏داشت. ز سوی یر، خوی یبانی امیان رکی سلجوق و ((قرت مطلقه)) و عشق به غار و استبداد این امیا، نظام دیوانی و صاحبان دیون ا که به هر تقدر نم و نسق و حساب و کتاب از لوازم و ضرورتهای شغ آان بود، این وزیران و یوانیا را در قابل سلطان قرار می‏داد زیرا استبداد اِعمل قدرت بدون حسابرسی و حساب دهی پادشاهان، نظام دیوانی ر نمی‏تافت. به همین جهت بارها پادشاهان سلجوق وزیران خود را کشتد و یا به کشتن دادند و یا به دست دشمنان سپردند و اموالشان را مصادره کردند.
+در ال موا در این ران یفه اد قدرت مدود به و کوچک وی نارت بر امو ری ود، و ی ااک و ((وارمایان)) نی، لی را نا در می مدوده مور یید قرار یدادند.
-!ناسازگاری سلجوقیان زندگی شهری 
- زندگی شهری و پذیرش نظم و قانون با طبیعت بدوی و خوی بیابانی و ایلاتی آنها سازگار نبود و قید و بند و لوازم و طبعات آن را حرمت نمی‏نهادند. جالب این که برخی از سلاطین سلجوقی، در رفع این تناقض از خود ذوق و قریحه‏ای نشان دادند، چنان که طغرل بیک برای ایجاد یک دولت ترکمانی لازم دید تا برادرش چغری را از فکر غارت خراسان بر حذر دارد. اما حضور یک دولت مرکزی و اقتدار مطلقه شاهانه با نظام دیوانی به ارث رسیده نیز نتوانست بر این طبع مال اندوزی و غارتگری خوی ترکمانان فائق آید.  
-! نظام ((اطاع)) و سستی ، بنیان های حکومت />با تعه و رایج شد نظام اقطاع، بزرگان و امیران خود را ر مرای قانونی ادخته و نم قان و حکومت، ااهای ستبدانه را مروع و مقبول سازند. در ین لی که بنیانهای حکومت را نیز ت و بی دوم مون. ب هر ال این نان راهزن و یابانگر، بعد از غلبه بر مسعود، در مرو و همین نشابور خطبه لطنت به نم خود خواندند و آغاز فرمنروایی آل سلجوق را اعلام داشتند. این جابجایی سطنت از غزنویان ه سلجوقیان ت کم برای مردم ران با وجود استمرر برخی ا مایب و میبتای گذشت که نشی از طبیعت این قوم و استبداد مطلقه، حاکم بر ایران بود محاسن و منفعتهایی نیز به همراه داشت. چ میران اولیه قوم که بیت شدگان وزیرانی ا کفایت مدبر و توا همچون خواجه عمید املک کندری، و واجه نم املک طوسی بدند، ین میزان رک و ای منافع دراز مدت دت خود را داشتند که خش از اموال بستانده شده را صر رعایا، تعمیر جادا، امنیت اا ساخت له و رباطها کنند ز آن که بدون نظارت آنها ر احال رعایایی که می‏باید بر وفق آیی کم، افع می نیروی نظامی آن را تأمین کنند ممکن نو. +!انتظام لوک اوایی ا ریق دت ان
وک اایی رای در ین هم از یق قدت ه لطان نار بود. چیزی که ین نار را تا ایان هد سلجوقیان مین کرد، تریبا یوی نام اداری بود که هر چد اهدگان و کا - ملوک اوای - ه ای ب ن رد نمی‏ادند، اما به هر صرت انتا ا ول را د رار لمرو آ رار مید.
-!کوم سلجوقین ورن ز عظمت و بات نسبی />در فاصله زمانی ین روی کار آدن سلجوقیان «حدود 430 ق / 1038 م» ا برچیده شدن دولت خوارزمایان «616 ق / 1219 م» تمدن و فرهنگ ایران یک دوران عت و ثبات بالنسبه پ ونق را تجربه کرد، گرچه ضعف و فتور نظام جتماعی و عدم همپایی آن با چنین شکوفایی، ادامه و رشد آن را عقی گذاشت، اما این دوره را می‏توان هد کلاسک فرهنگ ر تاریخ ایران اسلامی لقی کرد. دوران درخشندگی علوم و فهنگ المی، اا الی از اعتاء مت و شکوه، ا عاری از امید به ارتقء. ایجاد مدارس کابخاه‏ها و خانقاهها و اها و مساجد، اکر شهرهای راسان و عراق - ولیات جبال - را به صورت مراکز فعال علمی و مهبی درآورد و در بسط و توسعه فهنگ عصر تأثیر فن گذاشت. ادبیات و شعر هم مورد وجه پادشاهان وقع شد و رواج فوق العاده آن حتی عماء صوفیان را هم به شعر و شاعری جلب کرد و تأثیر معاف اهل مدرسه و اهل انقاه را در سبک بیان شعر و حتی در محتوای آن ((ظاهر)) داشت. تعداد زیادی کتاهی لمی در زمینه‏های گونون دا و معار ریج عصر هم به فرسی و نیز ه بی نیف و امع شد. ثروت و سخاو تعدادی رجال دولت و پادشاهان موب حظ هنی موثی گرید و به برخی از آنان مجال نیل به توسعه و کما اد. + سوی ر، وی یابانی امیان ترک آ سلجوق و ((قرت مقه)) و ع به رت و اتبداد ای امیران، نام یوانی و اا یا که هر تقیر و نسق و ا و کا ا لوازم و رورتهی نان بود این ویران و دیایان را در مقال سلان قرار میداد زیرا اداد و اما قدر بون بی و سا دهی پادشاهان ظ یوی ر بر نمیتا.
-البته در ایجاد تنظیم امان‏ها و نهدایی که ر این عصر بالنسبه شکل ک یفت و تا مدتها بعد از عصر سلجوقیان هم همن الو اقی ماند، پادشهان ین سلسله و امیران رک ترکمن نقشی نداتند، اا تأثی نها د ایجاد منی نسی که دم و توسعه ای هاد بدان وبسته بود، قابل ملاه د. +به همین جت اها این سلی وزیران د ا کشن و یا کتن داند ی ه دت دمنن سپد و ااان ا مصاه کرد.
-!وزارت زیران ا کفیت و م ورد دورانی زرین
ه هر حا ای نکه نیز ا فتیهای تاریخ ی مز و بوم است ک پ بارترین، پر آواز‏ترین و طلایی‏ترین اوا آ در پایان سده‏های نخستنی سامی، مقارن رمانروایی قومی بیگانه، شن و نناخته و یبانگرد ود ک در ع سامایان و نوان بیتر به حال بیابانگردی و رازنی در اطرا ((بخارا)) و مزهای شمالی خراسان ر می‏کرند و هیچ گونه پیوند قابل ملاحظه‏ای با تمدن و فرهنگ شهر نشینی نداشتند. عامل مه توفیق نها در نی ب این مویت یر منتظره، اتکاء آه بر ایمان مهبی و اعتمدشان بر دستگاه وارت ب که هر چند در اوخر چندان استوار نماد، در همان آغاز کار به استقرار دولت و ق و شوکت آنه کمک سیار کد. این که واجه نظام الملک وزیر در اواخر عمر که ز انب سلطان تهید ه عزل شد، فته بود «دلت ن تاج ب این وات وابسته است» نقش وزارت ا درتوسعه و تنظیم دول آها خاطر نشان می‏کرد و حوادث بعدی نیز نشان داد که خواجه گزاف نمی‏گفت.
+
!
ینای وی ((نا اا در سویان|اقا)) سستی یان ای حکومت />با وه و ای د ام اطا، برگان و ایرا خو را ر مجری قانونی انداه و ه نا انو کومت، اامات متدانه ا رو و مبول تن. ر ین الی که نیانهی وت ا ی سست و ی دو نمودند.
-!ک گیری یوا سالاری دلتی /> متی ک لطنت لاجقه به ایت ه وت و سازمان ی، مل تسع یفت، دوران فرمانروایی سلجویان دوران شکل گیری سنتهای ااری، و ی و توعه صنای و عا شد، ک معی خواه ام املک وی ر ی وفیق، نق یر قال اکار داشت. + هر ا ای ن یابد از سع، در مرو و نین نیشاور، ه لت ه نام ود خاند ا ماویی ل وق الا داشتند.
-نیجه آن که کوم سلوقیان ر مقایه با غزنویان که ه تکی بر یک ماشین نی و مب و تهاجمی بو و علاقه‏ای ب ازندگی اهمیتی به حضور طولانی مت خود، در مناطق تحت نفو و یطره‏اش نمی‏داد، بسیر موفقتر مل کرد. کوم ین فرمانیان غی ایرای نمونه‏ی که در رعایت آ دات در حایت از کان شریعت، یلی بیش از آن چ حکومت غزنویان غا فرمرایی خویش، داعیه ن را داشتد و بر بل تبلیات می‏کوفتند، وفیق حاصل کرد نایی نیکو سنتهایی تمدن ساز ر همین دوره برای آیندگان به یدار گذاشتند. +ین ایی سلن ا غزنویان به قیان د کم بای د ایران ا وو اسمرر ی ا ای میهای ک اشی از یعت ین وم و اا مه اک بر یان ود ان و نفعتهایی نیز ه همراه داشت.
-!رمانروایان سلویان: +چ امیران اولیه قوم که تربیت شدگان وزیرانی با کفایت و مدبر و توانا همچون خواجه عمید الملک کندری، و خواجه نظام الملک طوسی بودند، این میزان درک و آگاهی منافع دراز مدت دول خود را داشتد که بخشی از اموال ستانده شده را صرف رعایا، تعمیر جاده‏ها، امنیت راهها، ساختن پلها و رباطها کنند.
-*((رل سلجوی)) />*((ری یگ جق))
*((
الب ارسلان لجوقی))
*((ملکش
ا لوقی))
*((
رکیارق سلجوقی)) />*((محمد بن ملکشاه سجوقی))
*((
نر سلجوقی))
*((محمو
د بن کشا لجوقی))
*((طغرل ب
ن محمد بن ملکشاه سلجوقی))
*((
مود بن محمد بن ملکشا لجوقی)) />*((ملکشاه ن محمود سوقی)) />*((م بن محمود سلجوقی)) />*((لیمان اه ن ممد سلجوقی))
*((سلطا
ن ارسلان بن رل سجقی))
*((طغرل ب
ن ارسلان وقی ))
+و نر ا بر اوا یایی که یید بر یین حکوم منا مای و یوی می ن ا مین کنن کن ن.
 +
 +!وزارت وزیران با کفایت
 +به هر حال این نکته نیز از شگفتیهای تاریخ این مرز و بوم است که پر بارترین، پر آوازه‏ترین و طلایی‏ترین ادوار آن در پایان سده‏های نخستنی اسلامی، مقارن فرمانروایی قومی بیگانه، بیابانگرد بود که در عهد سامانیان و غزنویان بیشتر به حال بیابانگردی و راهزنی در اطراف ((بخارا)) و مرزهای شمالی خراسان سر می‏کردند و هیچ گونه پیوند قابل ملاحظه‏ای با تمدن و فرهنگ شهر نشینی نداشتند.
 +عامل عمده توفیق آنها در نیل به این موفقیت غیر منتظره، اتکاء آنها بر ایمان مذهبی و اعتمادشان بر دستگاه وزارت بود که هر چند در اواخر چندان استوار نماند، در همان آغاز کار به استقرار دولت و قدرت و شوکت آنها کمک بسیار کرد.
 +این که خواجه نظام الملک وزیر در اواخر عمر که از جانب سلطان تهدید به عزل شد، گفته بود
 +__«دولت آن تاج به این دوات وابسته است»__
 +نقش وزارت را درتوسعه و تنظیم دولت آنها خاطر نشان می‏کرد و حوادث بعدی نیز نشان داد که خواجه گزاف نمی‏گفت.
 +در مدتی که سلطنت سلاجقه به حمایت دستگاه وزارت و سازمان دیوان، مجال توسعه یافت، دوران فرمانروایی سلجوقیان دوران شکل گیری سنتهای اداری، و عصر ترقی و توسعه صنایع و معارف شد، که مساعی خواجه نظام الملک طوسی در این توفیق، نقش غیر قابل انکار داشت.
 +نتیجه آن شد که حکومت سلجوقیان در مقایسه با غزنویان که تنها متکی بر یک ماشین جنگی و مخرب و تهاجمی بود و علاقه‏ای به سازندگی و اهمیتی به حضور طولانی مدت خود، در مناطق تحت نفوذ نمی‏داد، بسیار موفقتر عمل کرد.
 +حکومت این فرمانروایان غیر ایرانی نمونه‏ای شد که در رعایت آداب عدالت و در حمایت از ارکان شریعت، خیلی بیش از آن چه حکومت غزنویان، در آغاز فرمانروایی خویش، داعیه آن را داشتند توفیق حاصل کرد و نتایجی نیکو و سنتهایی تمدن ساز در همین دوره برای آیندگان به یادگار گذاشتند.
 +!((فرمانروایان سلجوقیان|فرمانروایان سلجوقی))
 !مطالب مرتبط با موضوع: !مطالب مرتبط با موضوع:
 *((نظام دیوانی در عهد سلجوقیان)) *((نظام دیوانی در عهد سلجوقیان))
 *((میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان)) *((میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان))
 *((مشربهای مذهبی در عهد سلجوقیان )) *((مشربهای مذهبی در عهد سلجوقیان ))
-*((نام قطا در عهد سلجوقیان )) /> +*((مین ای در عهد سلجوقیان ))__ ( اقطاع )__
 +!همچنین ببینید
 +*((خاستگاه و دین سلجوقیان))
 +*((تداوم مناسبات سلجوقیان با خلفا در سلسله های دیگر))
 +*((ناسازگاری سلجوقیان با زندگی شهری))
 +*((حکومت سلجوقیان، دورانی از عظمت و ثبات نسبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:26 ]   27   آآوا رسا      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:15 ]   26   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:13 ]   25   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:12 ]   24   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:02 ]   23   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [21:31 ]   22   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:38 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:16 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:08 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:49 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:44 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:42 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [10:05 ]   15   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [10:01 ]   14   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:52 ]   13   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:48 ]   12   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:46 ]   11   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:32 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:27 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:21 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:16 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:08 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:00 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [10:56 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:42 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:00 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..