منو
 صفحه های تصادفی
دانشمندان
امدادهای غیبی
ظهور امام مهدی علیه السلام در روز عاشورا
کاملترین زنان عالم
روز اول ولادت امام زمان عج
انواع شیل
قلمه زدن
دانشکده اقتصاد
امام صادق علیه السلام و لقب صادق
دقت امام علی علیه السلام درباره بیت المال
 کاربر Online
678 کاربر online
تاریخچه ی: سلجوقیان

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-76Lines: 1-81
 V{maketoc} V{maketoc}
 !سلجوقیان !سلجوقیان
  « 590- 429 ق / 1194 -1038 م»   « 590- 429 ق / 1194 -1038 م»
-دولت سلجوقی که توسط دو برادر، ((چغری بیگ)) و ((طغرل سلجوقی |طغرل بیگ)) ترکمان به دنبال غلبه نهایی ایشان بر ((مسعود غزنوی)) به وجود آمد، هر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما از نظر اداری و سیاسی به همان اندازه دولت غزنوی، صبغه ایرانی داشت که بر بستری و آل سلاجقه نیز همچون ((غزنویان)) خود را وارث آیین و رسوم ((سامانیان)) می‏دانستند. +دولت سلجوقی که توسط دو برادر، چغری بیگ و طغرل بیگ ترکمان به دنبال غلبه نهایی ایشان بر ((مسعود غزنوی)) به وجود آمد، هر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما از نظر اداری و سیاسی به همان اندازه دولت غزنوی، صبغه ایرانی داشت که بر بستری و آل سلاجقه نیز همچون ((غزنویان)) خود را وارث آیین و رسوم ((سامانیان)) می‏دانستند.
-در باب خاستگا پیدایش ای قم گگونیهایی که ی کوچ و مهرتهای متوالی در مرا صحراای ی میه ی آنها یش د، الات موث و قابل اعتمادی در ست ی. ررسی قوال موخا و ایت اری و یزانسی قدیم هم در این بر کک یادی ب پوهشگر نمیکند. ا این همه از جموعه وایت می‏توان نتیجه گرف ک این قوم پی از عه ل و چری، مسلمان بوده‏اند. شاید یش از مسنی هم مدتی ((مه نسری مسیحی)) شته‏ند و در زمان ارتباط با خانان خزر که د وایات مربو به سبقه حل ((سلقیان)) ارت رفته، یک چند م تحت تأثیر آیین و فرهنگ یهو بوده باشند. ابت در این اه ک قطعی نمی‏وان د ام قرین نشن می‏دهد که هیچ یک این گرایشهی ذهبی، رگز موجب آن نشد که این وایف از راهزنی و قتل و غارت دست بردارند. با آن که اتباط با دشاا و سرکردگا رک و تازیک در ع سامنین و زنوین، موجبات آشنایی آنها را با شیو عیشتی برتر از شباکاری و بیابانگردی نان ، ام ویف وقی همچنان ((خوی)) بیاانگردی خود را اس اشتد. +ی قر س آن که کو رل در خرا ا گف، قلم نینا ا ((یو)) تا ((فرت)) فرس ا ا و ای ا در ب گرت دی ونه یک اندا ی ایری پ از چهر سده ک از س ((سیان)) میشت حدود ایران ر که به د وی افتاده بو به وسه سسایان اند حتی فرهنگ ایانی یراث ای ا د ار ن نش ک. گرچه یه رمانوایی آنها با ا لوک اوایی مک گی و جنگهای بی و و بیابانگردی ی او ان ((اکانیا)) د.
-صاحب (__سلجوقنامه__)، تیره سلجوقیان را از فرزندان و بازماندگان توقشور میش پسر گوگجو خواجه می‏داند. برخی مورخان، سلجوقی را پسر دُقاق یا تُقاق «= کمان» دانسته‏اند. دُقاق جزو امیران دست نشانده بیغو، فرمانده دشت ترکستان و مردی محتشم و با احترام بود. چون دلاوری و بی باکی زیادی از خود نشان داد، او را تَمَرمالیغ «= سخت کمان» می‏خواندند.  
-!توجه بیغو به سلجوق پسر دُقاق 
-پس از مرگ دُقاق، فرزند وی، سلجوق مورد توجه بیغو قرار گرفت و با لقب سباشی «= جلو دار لشکر» مفتخر شد. سلجوق چون خود را به بیغو بسیار نزدیک می‏دید، به خود اجازه داد، روزی در حرمخانه پادشاه رفته، بالاتر از زنان و فرزندان وی بنشیند. زنان بیغو این رفتار «ناپسند» را به پادشاه بردند و از وی تنبیه او خواستار شدند. چون سلجوق از عزم پادشاه در سیاست کردن خود، مطلع شد، با صد تن از خویشان و دلاوران و جنگجویان خود به همراه بار و بنه، ترکستان را ترک گفت و رهسپار ماوراءالنهر شد و راه ((سمرقند)) در پیش گرفت. به گفته (میر خواند) چندی در جند اقامت کرد و در همانجا بود که اسلام آورد.  
-!نبرد سلجوق با ایلک خان +!قدرت گیری سلجوقیان
!!آغاز کار سلجوق
پس از مرگ دُقاق، فرزند وی، سلجوق مورد توجه
بیغو قرر رفت و با لقب سباشی «= جلو دار لشکر» مفتخر شد. سلجوق چون خود را به بیغو بسیار نزدیک می‏دید، به خود اجازه داد، روزی در حرمخانه پادشاه رفته، بالاتر از زنان و فرزندان وی بنشیند. زنان بیغو این رفتار «ناپسند» را به پادشاه بردند و از وی تنبیه او خواستار شدند. چون سلجوق از عزم پادشاه در سیاست کردن خود، مطلع شد، با صد تن از خویشان و دلاوران و جنگجویان خود به همراه بار و بنه، ترکستان را ترک گفت و رهسپار ماوراءالنهر شد و راه ((سمرقند)) در پیش گرفت. چندی در جند اقامت کرد و در همانجا بود که اسلام آورد.

!!اعتبار نظامی سلجوق
 در همین ایام و اقامت وی در جُند بود که برخی از طوایف ترک، از امیر جُند، درخواست باج و خراج کردند. سلجوق وی را از پرداخت باج بر حذر داشت و با دلاوران خود، با سپاهیان ایلک خان به جنگ پرداخت و آن‏ها را متفرق کرد. از آن پس، سلجوق اعتبار و قدرت زیادی کسب کرد و اغلب امیران و پادشاهان در دفع «کفار» از وی استفاده می‏کردند، چنان که، ابراهیم سامانی نز در نبرد با ایلک خان از سلجوق یاری طلبید.  در همین ایام و اقامت وی در جُند بود که برخی از طوایف ترک، از امیر جُند، درخواست باج و خراج کردند. سلجوق وی را از پرداخت باج بر حذر داشت و با دلاوران خود، با سپاهیان ایلک خان به جنگ پرداخت و آن‏ها را متفرق کرد. از آن پس، سلجوق اعتبار و قدرت زیادی کسب کرد و اغلب امیران و پادشاهان در دفع «کفار» از وی استفاده می‏کردند، چنان که، ابراهیم سامانی نز در نبرد با ایلک خان از سلجوق یاری طلبید.
-!پسران سلجوق +!!پسران سلجوق
 سلجوق چهار پسر داشت به نامهای؛ اسرافیل، میکائیل، موسی بیغو و یونس. میکائیل و موسی بیغو در روزگار جوانی در یکی از جنگها، زخم سختی برداشته و کشته شدند. میکائیل خود دارای دو پسر به نامهای؛ طغرل بیگ و چغری بیگ بود. همین دو برادر بودند که توانستند در عهد مسعود غزنوی، پایه‏های دولت سلجوقیان را مستحکم سازند.  سلجوق چهار پسر داشت به نامهای؛ اسرافیل، میکائیل، موسی بیغو و یونس. میکائیل و موسی بیغو در روزگار جوانی در یکی از جنگها، زخم سختی برداشته و کشته شدند. میکائیل خود دارای دو پسر به نامهای؛ طغرل بیگ و چغری بیگ بود. همین دو برادر بودند که توانستند در عهد مسعود غزنوی، پایه‏های دولت سلجوقیان را مستحکم سازند.
-به هر حال نیم قرن پس از آن که حکومت طغرل در خراسان پا گرفت، قلمرو جانشینان او از ((جیحون)) تا ((فرات)) و از فارس تا شام و آناطولی را در بر گرفت و بدین گونه یک سلاله غیر ایرانی پس از گذشت چهار سده که از سقوط ((ساسانیان)) می‏گذشت، حدود ایران را که به دست وی افتاده بود به وسعه عهد ساسانیان رساند و حتی فرهنگ ایرانی و میراث ساسانی را در سراسر آن نشر کرد. گرچه شیوه فرمانروایی آنها، با نظام ملوک الطوایفی، مرکز گریز و جنگهای بی وقفه و بیابانگردی، بیشتر یادآور دوران ((اشکانیان)) بود. +
-!رابطه فانوایان سلجوقی با خلفای ((بغداد))
رابطه سلجوقیان با رهبر اسمی عالم اسلام؛ یعنی خلیفه بغداد نیز مبتنی بر یک سیاست روشن و پیروی از یک سلسله اصول دیپلماسی نبود. از همان عهد طغرل تا پایان فرمانروایی قوم، پادشاهان سلجوق، وقتی محتاج به تأیید خلیفه بودند، نسبت به وی اظهار فروتنی و خاکساری می‏کردند و هنگامی که از حمایت او بی نیاز، با وی دعوی رقابت و همسری داشتند و احیاناً برخوردهایی خشونت آمیز نشان می‏دادند. خلیفه عباسی در دوران اقتدار این قوم، اگر چه مثل دوران ((آل بویه)) مورد تحقیر و اهانت دایم نبود، اما با تعظیم و تکریم ظاهری هم که از سوی سامانیان و غزنویان در حق وی اظهار می‏شد، مواجه نبود. در اغلب مواقع در این دوران، خلیفه بغداد همچون «فرمانروای واتیکان» قدرتش محدود به قلمرو کوچک خویش و نظارت بر امور شرعی بود، و حتی اتابکان و ((خوارزمشاهیان)) نیز، خلیفه را تنها در همین محدوده مورد تأیید قرار می‏دادند.
+!رابطه این سلجوقی با خلفای ((بغداد))
رابطه سلجوقیان با رهبر اسمی عالم اسلام؛ یعنی خلیفه بغداد نیز مبتنی بر یک سیاست روشن و پیروی از یک سلسله اصول دیپلماسی نبود. از همان عهد طغرل تا پایان فرمانروایی قوم، پادشاهان سلجوق، وقتی محتاج به تأیید خلیفه بودند، نسبت به وی اظهار فروتنی و خاکساری می‏کردند و هنگامی که از حمایت او بی نیاز، با وی دعوی رقابت و همسری داشتند و احیاناً برخوردهایی خشونت آمیز نشان می‏دادند.
-!داوم احوال عهد سلجوقیا به لله های عدی />در واقع وقتی تاریخ از دوران لجوقین یاد می‏کند، اابکان، خوارزمشاهیان و ت غزنویان لاهور و غوریا را هم این دوران منب ی‏دارد، چرا که امتدد یام آنها در این صر و تی بعد از این وان، چیزی به جز ادامه اواع و حوال عه سلجوقیا نیست و کثر عوامل سیاسی و اجتماعی هد سلجوقیان تا مدتها بعد هم در احوال این سلاله‏ها باقی ماند؛ همان گونه که سلاین سلجوق خلفای بغداد چون ((مسترشد)) و ((راشد)) را از فکر مداخله در امور خارج از حوزه امور شرع مانع شدند، اتابک آذربایجان - ((شس لدین ایلدگز)) - سیاست را کار پادشاهان می‏دانست و خلیفه را تنها در امور مربوط به شرع محق می‏شناخت. محمد خوارزمشاه هم در برابر ناصرِ خلیفه با شونت و اهانت رفتار می‏کد و ت در عز او و در خامه دادن به ((خلافت)) عباسیان نیز اراده خود را آزاد می‏یافت. +لیه ای در دوران قدا این قوم، اگر ه م دوران (( بیه)) د رای عف نو، اما ا عی و کریم اهری هم که ا سوی سامانیان زنویان در حق وی اهار می‏د، واه نبود.
-!انتظام ملوک الطوایفی از طریق قدرت فاقه سلان
ملوک اوایفی رایج در این صر م از طریق قدرت فائقه سلطان حت نارت بد. چیزی که ین نرت را تا پایان عهد سلجوقیان تأمین کرد، ترتیات دیوانی و نظام داری بود که ر چد شاادگان و حکام - ملوک لطوایف - ه آسای به آن گدن نمی‏نهادند، اما به هر صورت نوعی انتظام قابل قبول را در سراسر قلمرو ل لجوق برقار می‏داشت. ز سوی یر، خوی یبانی امیان رکی سلجوق و ((قرت مطلقه)) و عشق به غار و استبداد این امیا، نظام دیوانی و صاحبان دیون ا که به هر تقدر نم و نسق و حساب و کتاب از لوازم و ضرورتهای شغ آان بود، این وزیران و یوانیا را در قابل سلطان قرار می‏داد زیرا استبداد اِعمل قدرت بدون حسابرسی و حساب دهی پادشاهان، نظام دیوانی ر نمی‏تافت. به همین جهت بارها پادشاهان سلجوق وزیران خود را کشتد و یا به کشتن دادند و یا به دست دشمنان سپردند و اموالشان را مصادره کردند.
+در ال موا در این ران یفه اد قدرت مدود به و کوچک وی نارت بر امو ری ود، و ی ااک و ((وارمایان)) نی، لی را نا در می مدوده مور یید قرار یدادند.
-!ناسازگاری سلجوقیان زندگی شهری 
- زندگی شهری و پذیرش نظم و قانون با طبیعت بدوی و خوی بیابانی و ایلاتی آنها سازگار نبود و قید و بند و لوازم و طبعات آن را حرمت نمی‏نهادند. جالب این که برخی از سلاطین سلجوقی، در رفع این تناقض از خود ذوق و قریحه‏ای نشان دادند، چنان که طغرل بیک برای ایجاد یک دولت ترکمانی لازم دید تا برادرش چغری را از فکر غارت خراسان بر حذر دارد. اما حضور یک دولت مرکزی و اقتدار مطلقه شاهانه با نظام دیوانی به ارث رسیده نیز نتوانست بر این طبع مال اندوزی و غارتگری خوی ترکمانان فائق آید.  
-! نظام ((اطاع)) و سستی ، بنیان های حکومت />با تعه و رایج شد نظام اقطاع، بزرگان و امیران خود را ر مرای قانونی ادخته و نم قان و حکومت، ااهای ستبدانه را مروع و مقبول سازند. در ین لی که بنیانهای حکومت را نیز ت و بی دوم مون. ب هر ال این نان راهزن و یابانگر، بعد از غلبه بر مسعود، در مرو و همین نشابور خطبه لطنت به نم خود خواندند و آغاز فرمنروایی آل سلجوق را اعلام داشتند. این جابجایی سطنت از غزنویان ه سلجوقیان ت کم برای مردم ران با وجود استمرر برخی ا مایب و میبتای گذشت که نشی از طبیعت این قوم و استبداد مطلقه، حاکم بر ایران بود محاسن و منفعتهایی نیز به همراه داشت. چ میران اولیه قوم که بیت شدگان وزیرانی ا کفایت مدبر و توا همچون خواجه عمید املک کندری، و واجه نم املک طوسی بدند، ین میزان رک و ای منافع دراز مدت دت خود را داشتند که خش از اموال بستانده شده را صر رعایا، تعمیر جادا، امنیت اا ساخت له و رباطها کنند ز آن که بدون نظارت آنها ر احال رعایایی که می‏باید بر وفق آیی کم، افع می نیروی نظامی آن را تأمین کنند ممکن نو. +!انتظام لوک اوایی ا ریق دت ان
وک اایی رای در ین هم از یق قدت ه لطان نار بود. چیزی که ین نار را تا ایان هد سلجوقیان مین کرد، تریبا یوی نام اداری بود که هر چد اهدگان و کا - ملوک اوای - ه ای ب ن رد نمی‏ادند، اما به هر صرت انتا ا ول را د رار لمرو آ رار مید.
-!کوم سلجوقین ورن ز عظمت و بات نسبی />در فاصله زمانی ین روی کار آدن سلجوقیان «حدود 430 ق / 1038 م» ا برچیده شدن دولت خوارزمایان «616 ق / 1219 م» تمدن و فرهنگ ایران یک دوران عت و ثبات بالنسبه پ ونق را تجربه کرد، گرچه ضعف و فتور نظام جتماعی و عدم همپایی آن با چنین شکوفایی، ادامه و رشد آن را عقی گذاشت، اما این دوره را می‏توان هد کلاسک فرهنگ ر تاریخ ایران اسلامی لقی کرد. دوران درخشندگی علوم و فهنگ المی، اا الی از اعتاء مت و شکوه، ا عاری از امید به ارتقء. ایجاد مدارس کابخاه‏ها و خانقاهها و اها و مساجد، اکر شهرهای راسان و عراق - ولیات جبال - را به صورت مراکز فعال علمی و مهبی درآورد و در بسط و توسعه فهنگ عصر تأثیر فن گذاشت. ادبیات و شعر هم مورد وجه پادشاهان وقع شد و رواج فوق العاده آن حتی عماء صوفیان را هم به شعر و شاعری جلب کرد و تأثیر معاف اهل مدرسه و اهل انقاه را در سبک بیان شعر و حتی در محتوای آن ((ظاهر)) داشت. تعداد زیادی کتاهی لمی در زمینه‏های گونون دا و معار ریج عصر هم به فرسی و نیز ه بی نیف و امع شد. ثروت و سخاو تعدادی رجال دولت و پادشاهان موب حظ هنی موثی گرید و به برخی از آنان مجال نیل به توسعه و کما اد. + سوی ر، وی یابانی امیان ترک آ سلجوق و ((قرت مقه)) و ع به رت و اتبداد ای امیران، نام یوانی و اا یا که هر تقیر و نسق و ا و کا ا لوازم و رورتهی نان بود این ویران و دیایان را در مقال سلان قرار میداد زیرا اداد و اما قدر بون بی و سا دهی پادشاهان ظ یوی ر بر نمیتا.
-البته در ایجاد تنظیم امان‏ها و نهدایی که ر این عصر بالنسبه شکل ک یفت و تا مدتها بعد از عصر سلجوقیان هم همن الو اقی ماند، پادشهان ین سلسله و امیران رک ترکمن نقشی نداتند، اا تأثی نها د ایجاد منی نسی که دم و توسعه ای هاد بدان وبسته بود، قابل ملاه د. +به همین جت اها این سلی وزیران د ا کشن و یا کتن داند ی ه دت دمنن سپد و ااان ا مصاه کرد.
-!وزارت زیران ا کفیت و م ورد دورانی زرین
ه هر حا ای نکه نیز ا فتیهای تاریخ ی مز و بوم است ک پ بارترین، پر آواز‏ترین و طلایی‏ترین اوا آ در پایان سده‏های نخستنی سامی، مقارن رمانروایی قومی بیگانه، شن و نناخته و یبانگرد ود ک در ع سامایان و نوان بیتر به حال بیابانگردی و رازنی در اطرا ((بخارا)) و مزهای شمالی خراسان ر می‏کرند و هیچ گونه پیوند قابل ملاحظه‏ای با تمدن و فرهنگ شهر نشینی نداشتند. عامل مه توفیق نها در نی ب این مویت یر منتظره، اتکاء آه بر ایمان مهبی و اعتمدشان بر دستگاه وارت ب که هر چند در اوخر چندان استوار نماد، در همان آغاز کار به استقرار دولت و ق و شوکت آنه کمک سیار کد. این که واجه نظام الملک وزیر در اواخر عمر که ز انب سلطان تهید ه عزل شد، فته بود «دلت ن تاج ب این وات وابسته است» نقش وزارت ا درتوسعه و تنظیم دول آها خاطر نشان می‏کرد و حوادث بعدی نیز نشان داد که خواجه گزاف نمی‏گفت.
+
!
ینای وی ((نا اا در سویان|اقا)) سستی یان ای حکومت />با وه و ای د ام اطا، برگان و ایرا خو را ر مجری قانونی انداه و ه نا انو کومت، اامات متدانه ا رو و مبول تن. ر ین الی که نیانهی وت ا ی سست و ی دو نمودند.
-!ک گیری یوا سالاری دلتی /> متی ک لطنت لاجقه به ایت ه وت و سازمان ی، مل تسع یفت، دوران فرمانروایی سلجویان دوران شکل گیری سنتهای ااری، و ی و توعه صنای و عا شد، ک معی خواه ام املک وی ر ی وفیق، نق یر قال اکار داشت. + هر ا ای ن یابد از سع، در مرو و نین نیشاور، ه لت ه نام ود خاند ا ماویی ل وق الا داشتند.
-نیجه آن که کوم سلوقیان ر مقایه با غزنویان که ه تکی بر یک ماشین نی و مب و تهاجمی بو و علاقه‏ای ب ازندگی اهمیتی به حضور طولانی مت خود، در مناطق تحت نفو و یطره‏اش نمی‏داد، بسیر موفقتر مل کرد. کوم ین فرمانیان غی ایرای نمونه‏ی که در رعایت آ دات در حایت از کان شریعت، یلی بیش از آن چ حکومت غزنویان غا فرمرایی خویش، داعیه ن را داشتد و بر بل تبلیات می‏کوفتند، وفیق حاصل کرد نایی نیکو سنتهایی تمدن ساز ر همین دوره برای آیندگان به یدار گذاشتند. +ین ایی سلن ا غزنویان به قیان د کم بای د ایران ا وو اسمرر ی ا ای میهای ک اشی از یعت ین وم و اا مه اک بر یان ود ان و نفعتهایی نیز ه همراه داشت.
-!رمانروایان سلویان: +چ امیران اولیه قوم که تربیت شدگان وزیرانی با کفایت و مدبر و توانا همچون خواجه عمید الملک کندری، و خواجه نظام الملک طوسی بودند، این میزان درک و آگاهی منافع دراز مدت دول خود را داشتد که بخشی از اموال ستانده شده را صرف رعایا، تعمیر جاده‏ها، امنیت راهها، ساختن پلها و رباطها کنند.
-*((رل سلجوی)) />*((ری یگ جق))
*((
الب ارسلان لجوقی))
*((ملکش
ا لوقی))
*((
رکیارق سلجوقی)) />*((محمد بن ملکشاه سجوقی))
*((
نر سلجوقی))
*((محمو
د بن کشا لجوقی))
*((طغرل ب
ن محمد بن ملکشاه سلجوقی))
*((
مود بن محمد بن ملکشا لجوقی)) />*((ملکشاه ن محمود سوقی)) />*((م بن محمود سلجوقی)) />*((لیمان اه ن ممد سلجوقی))
*((سلطا
ن ارسلان بن رل سجقی))
*((طغرل ب
ن ارسلان وقی ))
+و نر ا بر اوا یایی که یید بر یین حکوم منا مای و یوی می ن ا مین کنن کن ن.
 +
 +!وزارت وزیران با کفایت
 +به هر حال این نکته نیز از شگفتیهای تاریخ این مرز و بوم است که پر بارترین، پر آوازه‏ترین و طلایی‏ترین ادوار آن در پایان سده‏های نخستنی اسلامی، مقارن فرمانروایی قومی بیگانه، بیابانگرد بود که در عهد سامانیان و غزنویان بیشتر به حال بیابانگردی و راهزنی در اطراف ((بخارا)) و مرزهای شمالی خراسان سر می‏کردند و هیچ گونه پیوند قابل ملاحظه‏ای با تمدن و فرهنگ شهر نشینی نداشتند.
 +عامل عمده توفیق آنها در نیل به این موفقیت غیر منتظره، اتکاء آنها بر ایمان مذهبی و اعتمادشان بر دستگاه وزارت بود که هر چند در اواخر چندان استوار نماند، در همان آغاز کار به استقرار دولت و قدرت و شوکت آنها کمک بسیار کرد.
 +این که خواجه نظام الملک وزیر در اواخر عمر که از جانب سلطان تهدید به عزل شد، گفته بود
 +__«دولت آن تاج به این دوات وابسته است»__
 +نقش وزارت را درتوسعه و تنظیم دولت آنها خاطر نشان می‏کرد و حوادث بعدی نیز نشان داد که خواجه گزاف نمی‏گفت.
 +در مدتی که سلطنت سلاجقه به حمایت دستگاه وزارت و سازمان دیوان، مجال توسعه یافت، دوران فرمانروایی سلجوقیان دوران شکل گیری سنتهای اداری، و عصر ترقی و توسعه صنایع و معارف شد، که مساعی خواجه نظام الملک طوسی در این توفیق، نقش غیر قابل انکار داشت.
 +نتیجه آن شد که حکومت سلجوقیان در مقایسه با غزنویان که تنها متکی بر یک ماشین جنگی و مخرب و تهاجمی بود و علاقه‏ای به سازندگی و اهمیتی به حضور طولانی مدت خود، در مناطق تحت نفوذ نمی‏داد، بسیار موفقتر عمل کرد.
 +حکومت این فرمانروایان غیر ایرانی نمونه‏ای شد که در رعایت آداب عدالت و در حمایت از ارکان شریعت، خیلی بیش از آن چه حکومت غزنویان، در آغاز فرمانروایی خویش، داعیه آن را داشتند توفیق حاصل کرد و نتایجی نیکو و سنتهایی تمدن ساز در همین دوره برای آیندگان به یادگار گذاشتند.
 +!((فرمانروایان سلجوقیان|فرمانروایان سلجوقی))
 !مطالب مرتبط با موضوع: !مطالب مرتبط با موضوع:
 *((نظام دیوانی در عهد سلجوقیان)) *((نظام دیوانی در عهد سلجوقیان))
 *((میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان)) *((میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان))
 *((مشربهای مذهبی در عهد سلجوقیان )) *((مشربهای مذهبی در عهد سلجوقیان ))
-*((نام قطا در عهد سلجوقیان )) /> +*((مین ای در عهد سلجوقیان ))__ ( اقطاع )__
 +!همچنین ببینید
 +*((خاستگاه و دین سلجوقیان))
 +*((تداوم مناسبات سلجوقیان با خلفا در سلسله های دیگر))
 +*((ناسازگاری سلجوقیان با زندگی شهری))
 +*((حکومت سلجوقیان، دورانی از عظمت و ثبات نسبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:26 ]   27   آآوا رسا      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:15 ]   26   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:13 ]   25   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:12 ]   24   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:02 ]   23   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [21:31 ]   22   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:38 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:16 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:08 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:49 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:44 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:42 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [10:05 ]   15   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [10:01 ]   14   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:52 ]   13   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:48 ]   12   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:46 ]   11   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:32 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:27 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:21 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:16 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:08 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:00 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [10:56 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:42 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:00 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..