منو
 کاربر Online
553 کاربر online
تاریخچه ی: سلجوقیان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-40Lines: 1-81
-*((سلجوقیان «590-429ه ق،1194-1038م»)) +V{maketoc}
!
سلجوقیان
« 590- 429 ق / 1194 -1038 م»
-*((غرل سلوی «455-429ه ق،1063-1038م»)) +دولت سلجوقی که توسط دو برادر، چغری بیگ و طغرل بیگ ترکمان به دنبال غلبه نهایی ایشان بر ((معود غزنوی)) به وجود آمد، هر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما از نظر اداری و سیاسی به همان اندازه دول غزنوی، صبغ ایرانی داشت که بر بستری و آل سلاجقه نی همچون ((غزنوان)) خود را وارث آیین و رسوم ((سامانیان)) می‏دانستند.
-*((جغری بیگ سلوی«452- 429ه ق،1060-1038»)) +نیم قرن پس از آن که حکومت طغرل در خراسان پا گرفت، قلمرو جانشینان او از ((جیحون)) تا ((فرات)) و از فارس تا شام و آناطولی را در بر گرفت و بدین گونه یک خاندان غیر ایرانی پس از گذشت چهار سده که از سقوط ((ساسانیان)) می‏گذشت، حدود ایران را که به دست وی افتاده بود به وسعه عهد ساسانیان رساند و حتی فرهنگ ایرانی و میراث ساسانی را در سراسر آن نشر کرد. گرچه شیوه فرمانروایی آنها، با نظام ملوک لطوایی، مرکز گریز و جنگهای بی وقفه و اباگردی، بیشتر یادآور دوران ((اشکانیان)) بود.
-*__((الب ارسلان سلجوقی« 465- 455ه ق،1072-1063م»))__ 
-*((ملکشاه سلجوقی«485- 465ه ق،1092-1072م»)) 
-*((ر یارق سلجوقی«498- 485 ق، 1105- 1092م»)) +رت یری سلجوقیان
!!آغاز ک
ار سلجوق
پس از مرگ دُقاق، فرزند وی،
سلجوق مورد توجه بیغو قرار گرفت و با لقب سباشی «= جو دار لشکر» مفتخر شد. سلجوق چون ود را به بغو بسیار نزدیک می‏دید، به خود اجازه داد، روزی در حرمخانه پادشاه رفته، بالاتر از زنان و فرزندان وی بنشیند. زنان بیغو این رفتار «ناپسند» را به پادشاه بردند و از وی تنبیه او خواستار شدند. چون سلجوق از عزم پادشاه در سیاست کردن خود، مطلع شد، با صد تن از خویشان و دلاوران و جنگجویان خود به همراه بار و بنه، ترکستان را ترک گفت و رهسپار ماوراءالنهر شد و راه ((سمرقند)) در پیش گرفت. چندی در جند اقامت کرد و در همانجا بود که اسلام آورد.
-*((ممد ن مکشاه سلجوقی«511- 498ه ، 1118- 1105م»)) +!!اعتبار نظامی لجوق
در ه
مین ایام و اقامت وی در ُند بود که برخی از طوایف ترک، از امیر جند، درخواست باج و خراج کردند. سلجوق وی را از پرداخت باج بر حذر داشت و با دلاوران خود، با سپاهیان ایلک خان به جنگ پرداخت و آن‏ها را متفرق کرد. از آن پس، سلجوق اعتبار و قدرت زیادی کسب کرد و اغلب امیران و پادشاهان در دفع «کفار» از وی استفاده ی‏کردند، چنان که، ابراهیم سامانی نز در نبرد با ایلک خان از سلجوق یاری طلبید.
-* __((سنجر سلجوی«552-511ه ، 1157- 1118»))__ +!!پسران سلجوق
سلجوق چها
ر پسر داشت به نامهای؛ اسرافیل، میکائیل، موسی بیغو و یونس. میکائیل و موسی بیغو در روزگار جوای در یکی از جنگها، زخ خت برداشته و کشته شدند. میکائیل خود دارای دو پسر به نامهای؛ طغرل بیگ و چغری بیگ بود. همین دو برادر بودند که توانستند در عهد مسعود غزنوی، پایه‏های دولت سلجوقیان را مستحکم سازند.
-*((مم بن مکشاه سلجوقی«525-511ه ق،1131-1118م»)) +!رابطه سلاطین سلجوقی با خلفای ((بغداد))
رابطه سلجوقیان با رهبر اس
می الم اسم؛ یعنی خلیفه بغداد نیز مبتی بر یک سیاست روشن و پیروی از یک سلسله اصول دیپلماسی نبود. از همان عهد طغرل تا پایان فرمانروایی قوم، پادشاهان سلجوق، وقتی محتاج به تأیید خلیفه بودند، نسبت به وی اظهار فروتنی و خاکساری می‏کردند و هنگامی که از حمایت او بی نیاز، با وی دعوی رقبت و همسر داشتند و احیاناً برخوردهایی خشونت آمیز نشان می‏دادند.
-*((ر ن ممد بن مکاه سی «525 - 529 ق / 1131 - 1134 م» )) +لیفه باسی در دران قتدار این قوم اگر چه مثل دوران ((آل بویه)) در شرایط ضعف نبود، اما با تعظی و تکیم ظاهری هم که از سی اایان و غزنویان در حق وی اظهار می‏شد، مواجه نبود.
-*((معد ب محد بن مکشاه لی«547-529 ه ،1152- 1134م»)) +در اغلب موقع در ای دوران، خلیفه بغداد درتش محدد ب قلمرو کوک خویش و نظارت بر امر شرعی بود، و حتی اتابکان و ((خوارزمشاهیان)) نی، خلیفه ا تا در همین محدوده ود تأید قرار می‏دادند.
-*((ملکشاه محمود بن سلجوقی«555- 547 ه ق،1160-1152م»)) 
-*((ممد ن محود سلجوقی«554-548 ه ، 1159-1153م»)) +!انتظام ملوک لطوایفی از طریق قدرت سلطان
ملوک الطوایفی رایج در ین عصر هم از طریق قدرت فائقه سلطان تحت ظارت بود. چیزی که این نظارت را تا پایان عهد سلجوقیان تأمین کرد، ترتیبات دیوانی و نظام اداری بود که چند شاهزادگان و حکام - ملوک الطواف - به آسانی به آن گردن نمی‏نهادند، اما به هر صورت نوعی انتظام قابل قبول را در سراسر قلمرو آل سلجوق برقرار می‏داشت.
-*((لیمان ا بن محمد سلوقی«556-555 ه ،1161-1160م»)) +از سوی دیگر، خوی بیابانی امیران ترک آل سلجوق و ((قرت مطلقه)) و عشق به غارت و استبداد این امیران، نا دیوانی و صاحبان دیوان را که به هر تقدیر نظم و نسق و حساب و کتاب از لوازم و ضرورتهای شغل آنان بود، این وزیران و دیوانیان را در مقابل سلان قرار می‏داد زیرا استبداد و اِعمال قدرت بدون حسابرسی و حساب دهی ادشاهان، نظام دیوانی را بر نمی‏تافت.
-*__((طان ارسلان ن رل وقی«571-556 ه ، 1175-1161م»))__ + همین جهت بارها سلاطین لجوقی، وزیران و را کت و یا به کشت ادند و ا به دست دشمنان سپردند و اموالشان را مصادره کردند.
-*((طرل سر اران جوی«590- 571 ه ق، 1194- 1175م»)) +
!!زمینداری سلجوقی
((نظام اقطع در عهد سلجوقیان|اقطاع)) سستی بنیان های حکومت
با توسعه و
رایج شدن نظام اقطاع، بزرگ و امیران د را در مجرای قانوی انداخته و به نام قانون و حکومت، اقدامات مستبدانه را مشروع و مقبول ساختند. در عین حالی که، بنیانهای حکومت را نیز سست و بی دوام نمودند.
-* ((ا یانی در عه سویا «590-430 ه ، 1194-1038 م»)) +به حا ی شبانان بیبانرد، بعد از غلبه ر مسع، در مرو همچنین نیشابر، خطبه سلطنت به م خود خواندند و آغاز فرمانروای آل سلجوق را اعلام داشتند.
-* ((یا هنگی و تمدنی سقیان «590- 430 ، 1194- 1038 م»)) +ای جابجایی لطنت ا غزوین به سلجوقیان دست م برای مرم ایران با وجود استمار برخی از معایب و مصیبتهای ذشته که ناشی از طبیعت این قوم و استبداد قه حاکم بر ایران بود محاسن نفتهای نیز به همراه داشت.
-* ((مشربهای مهبی در هد لویان «590- 430 ه ، 1194- 1038»)) +چه امیران اولیه قوم که تربیت شدگان وزیرانی با کفایت و مدبر و توانا همچون خواجه عمید الملک کنری، و خواجه نظام الملک طوسی بودند، این میزان درک و گاهی منافع دراز مت دول خود را داشتد که بخشی از اموال ستانده شده را صرف رعایا، تعمیر جاده‏ها، انیت راهها، ساختن لها و رباطها کنند.
-* ((نظا اطاع در ویان «590- 430 ، 1194- 1038م»)) +بدون نظارت آها بر احال رعایایی که می‏باید بر وفق یی کومت، من مادی و یروی نظامی آن را تأین کند، ممکن نبود.
 +
 +!وزارت وزیران با کفایت
 +به هر حال این نکته نیز از شگفتیهای تاریخ این مرز و بوم است که پر بارترین، پر آوازه‏ترین و طلایی‏ترین ادوار آن در پایان سده‏های نخستنی اسلامی، مقارن فرمانروایی قومی بیگانه، بیابانگرد بود که در عهد سامانیان و غزنویان بیشتر به حال بیابانگردی و راهزنی در اطراف ((بخارا)) و مرزهای شمالی خراسان سر می‏کردند و هیچ گونه پیوند قابل ملاحظه‏ای با تمدن و فرهنگ شهر نشینی نداشتند.
 +عامل عمده توفیق آنها در نیل به این موفقیت غیر منتظره، اتکاء آنها بر ایمان مذهبی و اعتمادشان بر دستگاه وزارت بود که هر چند در اواخر چندان استوار نماند، در همان آغاز کار به استقرار دولت و قدرت و شوکت آنها کمک بسیار کرد.
 +این که خواجه نظام الملک وزیر در اواخر عمر که از جانب سلطان تهدید به عزل شد، گفته بود
 +__«دولت آن تاج به این دوات وابسته است»__
 +نقش وزارت را درتوسعه و تنظیم دولت آنها خاطر نشان می‏کرد و حوادث بعدی نیز نشان داد که خواجه گزاف نمی‏گفت.
 +در مدتی که سلطنت سلاجقه به حمایت دستگاه وزارت و سازمان دیوان، مجال توسعه یافت، دوران فرمانروایی سلجوقیان دوران شکل گیری سنتهای اداری، و عصر ترقی و توسعه صنایع و معارف شد، که مساعی خواجه نظام الملک طوسی در این توفیق، نقش غیر قابل انکار داشت.
 +نتیجه آن شد که حکومت سلجوقیان در مقایسه با غزنویان که تنها متکی بر یک ماشین جنگی و مخرب و تهاجمی بود و علاقه‏ای به سازندگی و اهمیتی به حضور طولانی مدت خود، در مناطق تحت نفوذ نمی‏داد، بسیار موفقتر عمل کرد.
 +حکومت این فرمانروایان غیر ایرانی نمونه‏ای شد که در رعایت آداب عدالت و در حمایت از ارکان شریعت، خیلی بیش از آن چه حکومت غزنویان، در آغاز فرمانروایی خویش، داعیه آن را داشتند توفیق حاصل کرد و نتایجی نیکو و سنتهایی تمدن ساز در همین دوره برای آیندگان به یادگار گذاشتند.
 +!((فرمانروایان سلجوقیان|فرمانروایان سلجوقی))
 +!مطالب مرتبط با موضوع:
 +*((نظام دیوانی در عهد سلجوقیان))
 +*((میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان))
 +*((مشربهای مذهبی در عهد سلجوقیان ))
 +*((زمین داری در عهد سلجوقیان ))__ ( اقطاع )__
 +!همچنین ببینید
 +*((خاستگاه و دین سلجوقیان))
 +*((تداوم مناسبات سلجوقیان با خلفا در سلسله های دیگر))
 +*((ناسازگاری سلجوقیان با زندگی شهری))
 +*((حکومت سلجوقیان، دورانی از عظمت و ثبات نسبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:26 ]   27   آآوا رسا      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:15 ]   26   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:13 ]   25   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:12 ]   24   آآوا رسا      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:02 ]   23   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [21:31 ]   22   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:38 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:16 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [06:08 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:49 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:44 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [05:42 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [10:05 ]   15   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [10:01 ]   14   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:52 ]   13   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:48 ]   12   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:46 ]   11   نفیسه احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [12:32 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:27 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:21 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:16 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:08 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [11:00 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [10:56 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:42 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:00 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..