منو
 کاربر Online
672 کاربر online
تاریخچه ی: سعدی

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-158Lines: 1-285
 V{maketoc} V{maketoc}
 +! زندگی نامه
-سعدی تخلص و شهرت «مشرف الدین بن مصلح الدین» ، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیراز» و یا «شیخ» و همچنین معروف به «افصح المتکلمین» است. +سعدی تخلص و شهرت «مشرف الدین» ، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیراز» است.
-درباره نام و نام پدر شاعر و همچنین تاریخ تولد سعدی اختلاف بسیار است. سال تولد او را از 571 تا 606 هجری قمری احتمال داده اند و درباره تاریخ درگذشتش هم سالهای 690 تا 695 را نوشته اند. +درباره نام و نام پدر شاعر و هم چنین تاریخ تولد سعدی اختلاف بسیار است.
-!((دگی ن))
سع
دی ر ((شیراز)) پای ه دایره هستی نهاد. هنو کوکی بیش بد که پدرش گذشت. آنچه مسلم است این که اغلب فراد خانواده وی اهل لم و دین و انش بودند. ی پ از تحصی مقمات علم از شیراز به ((غداد)) رفت و در ((مدرسه نظایه)) ه تکیل دانش خود پرداخت.
+ا د و را ا 571 تا 606 هی ری تمال اده اند و تای د را م الای 690 ا 695 نت اند.
- مضر بوالفرج بن الجوزی همچنین ((شهاب الدین ر سهودی)) استاده ها برد. سس به ((حجاز)) و ((ام «سویه»)) فت و زیرت ((حج)) به جا آورد. در شهر شا «وریه» ه وعظ و سیاحت و عباد پرت. +دی ر ((یراز)) ای هی هاد هنو کوکی ی نبود که ر د ت.
-ر روزگار سلطنت اتاب ابوبکر ب سعد به شیراز بازگشت و در همین ایام دو اثر جاودان بوستان و گلستان را آفرید و به نام «اتابک» و پسش سعد بن ابکر کرد.
<br><br>
<table align=left>
<tr>
<td>
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19043}
</td>
</tr>
</table>پس
از زال حکومت ((سلغریان))، سعدی بار دیگر از شیراز خارج شد به بغداد و حجاز رفت. در بازگشت به شیراز، با آن که مورد احترام و تکریم بزرگان فارس بود، بنابر مشهر عزلت گزید و در زاوی ای به خلوت و یاضت شو شد.
+نچه مسلم اس اب اراد خاواده وی اه عل و دی و اش ودد.
-آثار سعدی سیارد و اغلب در مجموعه ای که کلیات دیوان سعدی نامیده می شود؛ به چاپ رسیده است. ((بستان)) ((گلستان «کتاب»|گلستان)) و دیوان ((غزل|غزلیات)) و ((قصیده|قصاید)) از معروفترین آنها به شمار می روند. +سعدی د در این مورد گوید:
-سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غریب بود؛ او خود را با تاجران ادویه و کالا و زور اماکن مقدس همراه می کرد. از پادشاهان حکایتها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می گذراند. +~~green:همه قبیله ی من، عالمان دین بودند ------- مرا معلم عشق تو، شاعری آموخت~~

سعدی پس از تحصیل مقدمات علوم از شیراز به ((بغداد)) رفت و در ((مدرسه نظامیه)) به تکمیل دانش خود پرداخت.

او در نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان به حاسب می آید در درس استادان معروفی چون سهروردی شرکت کرد.

سعدی پس از این دوره به ((حجاز))، ((شام )) و ((سوریه)) رفت و در آخر راهی سفر حج شد.

او در شهرهای شام (سوریه امروزی) به سخنرانی هم می پرداخت ولی در همین حال، بر اثر این سفرها به تجربه و دانش خود نیز می افزود.

سعدی در روزگار سلطنت "اتابک ابوبکر بن سعد" به شیراز بازگشت و در همین ایام دو اثر جاودان بوستان و گلستان را آفرید و به نام «اتابک» و پسرش سعد بن ابوبکر کرد.

برخی معتقدند که او لقب سعدی را نیز از همین نام "سعد بن ابوبکر" گرفته است.

{img src=img/daneshnameh_up/9/99/sadi.jpg}


پس از از بین رفتن حکومت ((سلغریان))، سعدی بار دیگر از شیراز خارج شد و به بغداد و حجاز رفت.

در بازگشت به شیراز، با آن که مورد احترام و تکریم بزرگان فارس بود، بنابر مشهور به خلوت پناه برد و مشغول ریاضت شد.

سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غریب بود؛ او خود را با تاجران ادویه و کالا و زران اماکن مقدس همراه می کرد. از پادشاهان حکایتها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می گذراند.
 سفاکی و سخاوتشان را نیک می شناخت و گاه عطایشان را به لقایشان می بخشید. با عاشقان و پهلوانات و مدعیان و شیوخ و صوفیان و رندان به جبر و اختیار همنشین می شد و خامی روزگار جوانی را به تجربه سفرهای مکرر به پختگی دوران پیری پیوند می زد. سفاکی و سخاوتشان را نیک می شناخت و گاه عطایشان را به لقایشان می بخشید. با عاشقان و پهلوانات و مدعیان و شیوخ و صوفیان و رندان به جبر و اختیار همنشین می شد و خامی روزگار جوانی را به تجربه سفرهای مکرر به پختگی دوران پیری پیوند می زد.
 سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسوم و فرهنگهای مختلف نبود؛ بلکه هر سفر تجربه ای معنوی نیز به شمار می آمد.  سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسوم و فرهنگهای مختلف نبود؛ بلکه هر سفر تجربه ای معنوی نیز به شمار می آمد.
-سنت ((تصوف)) اسلامی همواره مبتنی بر ((سیر و سلوک)) ((عارف)) در جهان آفاق و انفس بود و ((سالک))، مسافری است که باید در هر دو وادی، سیری در خور استعداد داشته باشد؛ یعنی سفری در درون و سفری در بیرون. +سنت ((تصوف)) اسلامی همواره مبتنی بر ((سیر و سلوک)) عارف در جهان آفاق و انفس بود و ((سالک))، مسافری است که باید در هر دو وادی، سیری داشته باشد؛ یعنی سفری در درون و سفری در بیرون.
-وارد شدن سعدی به حلقه شیخ شهاب الدین سهروردی خود گواه این معاست. +وارد شدن سعدی به حلقه شیخ شهاب الدین سهروردی خود گواه این مووع است.
-ره آورد این سفرها برای شاعر، علاوه بر تجارب معنوی و دنیوی، انبوهی از روایت، قصه ها و مشاهدات بود که ریشه در واقعیت زندگی داشت؛ چنان که هر حکایت گلستان، پنجره ای رو به زندگی می گشاید و گویی هر عبارتش از پس هزاران تجربه و آزمایش به شیوه ای یقینی بیان می شود. گویی، هر حکایت پیش از آن که وابسته به دنیای تخیل و نظر باشد، حاصل دنیای تجارب عملی است. +ره آورد این سفرها برای شاعر، علاوه بر تجارب معنوی و دنیوی، انبوهی از روایت، قصه ها و مشاهدات بود که ریشه در واقعیت زندگی داشت؛ چنان که هر حکایت گلستان، پنجره ای رو به زندگی می گشاید و گویی هر عبارتش از پس هزاران تجربه و آزمایش به شیوه ای یقینی بیان می شود. گویی، هر حکایت پیش از آن که وابسته به دنیای تخیل و نظر باشد، حاصل دنیای تجارب عملی است.
-شاید یکی از مهمترین عوامل دلنشینی پندها و اندرزهای سعدی در میان عوام و خواص، وجه عینی بودن آنهاست. اگرچه لحن کلام و نحوه بیان هنرمندانه آنها نیز سهمی عمده در ماندگاری این نوع از آثارش دارد. +شاید یکی از مهم ترین عوامل دلنشینی پندها و اندرزهای سعدی در میان عوام و خواص، وجه عینی بودن آنهاست. اگرچه لحن کلام و نحوه بیان هنرمندانه آنها نیز سهمی عمده در ماندگاری این نوع از آثارش دارد.
-از سویی، بنا بر روایت خود سعدی، خلق آثار جاودانی همچون گلستان و بوستان در چند ماه، بیانگر این نکته است که این شاعر بزرگ از چه یه دانایی، توانایی، تجارب اجتماعی و عرفانی و ادبی برخوردار بوده است. +از سویی، بنا بر روایت خود سعدی، خلق آثار جاودانی همچون گلستان و بوستان در چند ماه، بیانگر این نکته است که این شاعر بزرگ از چه گینه ی دانایی، توانایی، تجارب اجتماعی و عرفانی و ادبی برخوردار بوده است.
-باری، آثار سعدی علاوه بر آن که عصاره و چکیده اندیشه ها و تأملات عرفانی و اجتماعی و تربیتی وی است، آیینه خصایل و خلق و خوی و منش ملتی کهنسال است و از همین رو هیچ وقت شکوه و درخشش خود را از دست نخواهد داد. + آثار سعدی علاوه بر آن که عصاره و چکیده اندیشه ها و تأملات عرفانی و اجتماعی و تربیتی وی است، آیینه خصایل و خلق و خوی و منش ملتی کهنسال است و از همین رو هیچ وقت شکوه و درخشش خود را از دست نخواهد داد.
 +!ویژگی های آثار سعدی
 +آنچه که بیش از هر ویژگی دیگر آثار سعدی شهرت یافته است، "سهل و ممتنع" بودن است.
-معدوی یژگیی سکی آثار سعدی نینند: +ین ف ب ای منی اس که اشعار و متون آثار سعدی در ظر اول "سهل" و ساده به نظر می رسند و کلمات سخت و نارسا ندارد.
 +در طول قرن های مختلف، همه ی خوانندگان به راحتی با این آثار ارتباط برقرار کرده اند.
-!ویژگی های آثار سعدی +اما آثار سعدی از جنبه ی دیگری، "ممتنع" هستند و کلمه ی "ممتنع" در اینجا یعنی دشوار و غیرقابل دسترس.

وقتی گفته می شود شعر سعدی "سهل و ممتنع" است یعنی در نگاه اول، هر کسی آثار او را به راحتی می فهمد ولی وقتی می خواهد چون او سخن بگوید می فهمد که این کار سخت و دشوار و هدفی دست نیافتنی است.

بعضی دیگر از
ویژگی های آثار سعدی عبارتند از:
 __نکات دستوری__ __نکات دستوری__
- در آثار سعدی به صحیح ترین شکل ممکن رعایت شده است. عنصر وزن و موسیقی، منجر به نقض یا پیش و پس شدن حاد دستوری در جملات نمی شود و سعدی به ظریفترین و طبیعی ترین حالت ممکن در لحن و زبان، با وجود تگنای وزن، از عهده این مهم بر می آید. 
-دیوان زیات سدی را به ف با م نیم: +نکات دستوری در آثار سعدی به صحیح ترین کل ممکن رعایت شده است.

عنصر و
ز و موسیقی، منجر به از بین رفتن یا پیش و پس دن ساختار دستوری در جملات نمی شود و سعدی به ریف ری و طبیعی ترین حال ممکن در لحن و زبان با وجود تننای وزن، از عهده این کار برمی آید.
-ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست +~~green:ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
 گر امید وصل باشد، همچنان دشوار نیست گر امید وصل باشد، همچنان دشوار نیست
 نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد
-قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست

*

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
+قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست~~
>
>

>>{img src=img/daneshnameh_up/1/15/sadii3.jpg}

~~green:
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
 بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
 به وقت صبح قیامت، که سر زخاک برآرم به وقت صبح قیامت، که سر زخاک برآرم
 به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم
 حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم
-جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم +جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم~~
-!__ایجاز__ +__ایجاز__
-خلاصه گویی و یا پیاستن عر از کلما زای و اضافی و دوری از عبارت پردازیهای بیهوده ای که نه تنها قش خاصی در ساتار کی شعر نداد، بلکه باعث پریشانی در روابط کلمات ا یکدیگر و نهایا جملات می شوند و به نحو چشمگیری از زیبایی کلام می کاهند، در شعر و کلام سعدی نقش ویژه ای دارد. +ایجاز ینی لاه ویی و یا یرات شعر ا کلمات اید و اای.
-ختا شع ی ک کردن یا افزودن کلمه ای ا خارج از اعده و ی توجه به بافت کی کام بر نی اد. ز سویی این یا ک ر های زیبایی و اعتدال است، منر ب اغرا ریف یلی و تغزلی می ود زبا شعر را از غایی یشتر برخوردار می کند: +وی ا ع ردازی های یوده ی که نه تا نش ای د ساا کی عر بکه ا زیبایی کلام نی ی کاد، ر ر و کلام عدی ش یژه ی دارد.
-گفتم آهن دلی کنم چندی +از سویی این ایجاز که در نهایت زیبایی است، منجر به اغراق های ظریف تخیلی و تغزلی می شود و زبان شعر را از غنایی بیشتر برخوردار می کند.

در شعر سعدی هیچ کلمه ای بدون دلیل اضافه یا کم نمی شود.

~~green:
گفتم آهن دلی کنم چندی
 ندهم دل به هیچ دلبندی ندهم دل به هیچ دلبندی
 به دلت کز دلم به در نکنم به دلت کز دلم به در نکنم
 سخت تر زین مخواه سوگندی سخت تر زین مخواه سوگندی
 ریش فرهاد بهترک می بود ریش فرهاد بهترک می بود
 گر نه شیرین نمک پراکندی گر نه شیرین نمک پراکندی
 کاشکی خاک بودمی در راه کاشکی خاک بودمی در راه
-تا مگر سایه بر من افکندی ... +تا مگر سایه بر من افکندی ...~~
-ایجاز سعدی، ایجاز میان تهی و سبک نیست، بلکه پرمایه و گرانبار از اندیشه و درد است. بی فایده نیست اگر حکایتی را از «گلستان» نیز نقل کنیم و به عیان ببینیم که سعدی چه مایه از معنی را در چه مقدار از سخن می گنجاند: +ایجاز سعدی، ایجاز میان تهی و سبک نیست، بلکه پراز اندیشه و درد است.
-حکایت: پادای رسیی ا دی فت: «هیچ از م یاد آید» ت: «بی، وقتی که خدا را فوش می ن +در دو حکایت زیر ا "لتا" ب وی ماهده می و ه سعدی چه ندازه از منی را د قدار از می نجاد:
-حکایت: ندیی نف انازی همی آوخ. حکیمی گفت: «تو را که خانه نئی ت، ای ن این ا +~~green:حکایت: ادشای پارسایی را دید، گف: «ی از ما یاد آید؟» گت: «بلی، وقتی که خا را فراموش می کنم.»
/>حکایت: یکی از ملوک بی انصاف، پارسایی را پرسید: «از عبادتها کدام فاضلتر است؟» گفت: «تو را خواب نیو، ا ر آن یک نس خلق را نیاری~~
 __موسیقی__ __موسیقی__
 سعدی از موسیقی و عوامل موسیقی ساز در سبک و زبان اشعارش سود می جوید. وی اغلب از ((اوزان عروضی)) استفاده میکند. سعدی از موسیقی و عوامل موسیقی ساز در سبک و زبان اشعارش سود می جوید. وی اغلب از ((اوزان عروضی)) استفاده میکند.
 علاوه بر اوزان عروضی، شاعر به شیوه مؤثری از عواملی بهره می برد که هر کدام به نوعی موسیقی کلام او را افزایش می دهند؛ عواملی همچون انواع جناس، هم حروفیهای آشکار و پنهان، واج آرایی، تکرار کلمات، تکیه های مناسب، موازنه های هماهنگ لفظی در ادبیات و لف و نشرهای مرتب و ... علاوه بر اوزان عروضی، شاعر به شیوه مؤثری از عواملی بهره می برد که هر کدام به نوعی موسیقی کلام او را افزایش می دهند؛ عواملی همچون انواع جناس، هم حروفیهای آشکار و پنهان، واج آرایی، تکرار کلمات، تکیه های مناسب، موازنه های هماهنگ لفظی در ادبیات و لف و نشرهای مرتب و ...
-استفاده از این عناصر به گونه ای هنرمندانه و زیرکانه صورت می گیرد که شنونده یا خواننده شعر او پیش از آن که متوجه صنایع به کار رفته در شعر او شود، مو زیبایی و هماهنگی و لطافت آنها می شود. +استفاده از این عناصر به گونه ای هنرمندانه و زیرکانه صورت می گیرد که شنونده یا خواننده شعر او پیش از آن که متوجه صنایع به کار رفته در شعر او شود، زیبایی و هماهنگی و لطافت آنها می شود.
-در غزل زیر سعدی نهایت استفاده را از عوامل موسیقی زای زبان برده است، بی آن که سخنش رنگ تکلف و تصنع به خود بگیرد. تکرارهای هنرمندانه کلمات، همحروفیها و وزن مناسب شعر و همچنین لحن عاطفی و تعزلی همچون شکری هستند که در این شعر و اشعار دیگر او به صورت شربتی گوارا در می آیند تا ما جز شیرینی کلام، چیز دیگر ننیوشیم: +در غزل زیر سعدی نهایت استفاده را از عوامل موسیقی زای زبان برده است، بی آن که سخنش رنگ تکلف و تصنع به خود بگیرد.
-بگذار تا مقابل روی تو بگذریم +تکرارهای هنرمندانه ی کلمات، هم حروفی ها و وزن مناسب شعر و همچنین لحن عاطفی و تعزلی کلام سعدی را چون شربتی شیرین و گوارا به جان خواننده می ریزد:

~~green:
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
 دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
 شوق است در جدایی و جور است در نظر شوق است در جدایی و جور است در نظر
 هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم
 روی ار به روی ما نکنی حکم از آن تست  روی ار به روی ما نکنی حکم از آن تست
 باز آ که روی در قدمانت بگستریم باز آ که روی در قدمانت بگستریم
 ما را سری است با تو که گر خلق روزگار ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
 دشمن شوند و سر برود، هم بر آن سریم دشمن شوند و سر برود، هم بر آن سریم
 گفتی زخاک بیشتر نه که از خاک کمتریم گفتی زخاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
 ما با توایم و با تو نه ایم اینت بوالعجب ما با توایم و با تو نه ایم اینت بوالعجب
 در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم
 از دشمنان برند شکایت به دوستان از دشمنان برند شکایت به دوستان
-چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ +چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟~~
 __طنز و ظرافت__ __طنز و ظرافت__
-طنز و ظرافت جایگاه ویژه ای در ساختار سبکی آثار سعدی دارد. البته خاستگاه این طنز به نوع نگاه و تفکر این شاعر بزرگ بر می گردد. طنز سعدی، سرشار از روح حیات و سرزندگی است.سعدی به یاری لحن طنز، عبوسی و خشکی را از کلام خویش پس می زند و شور و حرکت را بدان باز می گرداند. با همین طنز، تیغ کلامش را تیز و برنده و اثرگذار می کند.  
-طنز، نیش همراه با نوش است؛ زخمی در کنار مرهم. سالها بعد، لسان الغیب، حافظ شیرازی ابعاد عمیق دیگری به طنز شاعرانه بخشید و از آن در بازی شعر خود استفاده ها برد: 
- ب ش گویید که نهار +ن ایگاه ویژه ای در ساختار سبکی ثار سعدی دارد.
-در مجلس ما سنگ مینداز که جام است +البته خاستگاه این طنز به نوع نگاه و تفکر این شاعر بزرگ بر می گردد. طنز سعدی، سرشار از روح حیات و سرزندگی است.

سعدی به یاری لحن طنز، خشکی را از کلام خود می گیرد و شور و حرکت را بدان باز می گرداند.

با همین طنز، تیغ کلامش را تیز و برنده و اثرگذار می کند.

طنز، نیش همراه با نوش است؛ زخمی در کنار مرهم. سالها بعد، لسان الغیب، حافظ شیرازی ابعاد عمیق دیگری به طنز شاعرانه بخشید و از آن در شعر خود استفاده ها برد:

~~green:با محتسب شهر بگویید که زنهار

در مجلس ما سنگ مینداز که جام است~~
 یا یا
-کسان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی +~~green:کسان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی

به نقد اگر نکُشد عشقم، این سخن بکشد~~

! آثار سعدی

از سعدی آثار گوناگونی به نظم و نثر موجود است که عبارتند از:

__1- بوستان یا سعدی نامه،__ که در واقع اولین اثر اوست و در سال 655 تمام شده است. گویا سعدی آن را در ایام سفر خود سروده و هم چون ارمغانی در سال ورود خود به وطن بر دوستانش عرضه کرده است.

موضوع این کتاب که از عالی ترین آثار قلم توانای سعدی و یکی از شاهکارهای شعر فارسی است، اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات است.

این کتاب ده بخش دارد به نام های: ~~green:عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، ذکر، تربیت، شکر، توبه، مناجات و ختم کتاب.~~

سعدی این کتاب را که حدود چهارهزار بیت دارد به نام اتابک ابوبکر بن سعد کرده است.

__2- گلستان،__ شاهکار نویسندگی و بلاغت فارسی است که سعدی آن را در سال 656 تألیف کرده است.

__3- قصاید عربی،__ که حدود هفتصد بیت می شود و شامل موضوعات غنایی و مدح و اندرز و مرثیه است.

__4- قصاید فارسی، __در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت بزرگان و پادشاهان معاصر سعدی است.

__5- مراثی،__ شامل چند قصیده بلند در رثای مستعصم بالله -آخرین خلیفه عباسی که به فرمان هلاکو کشته شد- و نیز مرثیه هایی برای چند تن از اتابکان فارس و وزرای آن زمان است.

__6- ملمعات و مثلثات و ترجیعات: __ که شمال اشعاری در قالب های خاص مانند ((ترجیع بند)) و ... است.

__7- غزلیات،__ که خود شامل چهار بخش است؛ طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم.

__8- مجالس پنجگانه،__ این کتاب به نثر است و در بردارنده ی خطابه ها و سخنرانی های سعدی است.

هر چند موضوع آن ارشاد و نصیحت است اما از لحاظ جوهر نویسندگی به پای گلستان نمی رسد.

__9- نصیحة الملوک،__ در پند و اخلاق و چندین رساله ی دیگر به نثر در موضوعات گوناگون.

__10- صاحبیه، __که مجموعه چند ((قطعه )) فارسی و عربی است و بیشتر آنها در ستایش شمس الدین صاحب دیوان ((جوینی )) وزیر دانشمند دوست عصر اتابکان است و به همین دلیل آن را "صاحبیه" نامیده است.

__11- خبیثات،__ مجموعه ای است از اشعار هزل آمیز، که هر چند اغلب آنها خوشایند نیست ولی چند ((غزل )) و ((رباعی )) دارد که نمونه ای از لطیفه های آن دوران هستند و از این جهت قابل بررسی اند.

مجموعه ی این آثار "کلیات سعدی" نامیده می شود. که تحت همین عنوان بارها بارها چاپ شده است.

! نمونه آثار

__نمونه ی شعر از "بوستان"__

~~green:سگی پای صحرانشینی گزید
به خشمی که زهرش ز دندان چکید

شب از درد بیچاره خوابش نبرد
به خیل اندرش دختری بود خورد

پدر را جفا کرد و تندی نمود
که آخر تو را نیز دندان نبود؟

پس از گریه مرد پراگنده روز
بخندید کای مامک دلفروز

مرا گر چه هم سلطنت بود بیش
دریغ آمدم کام و دندان خویش

محالست اگر تیغ بر سر خورم
که دندان به پای سگ اندربرم

توان کرد با ناکسان بدرگی
ولیکن نباید ز مردم سگی~~

***

__نمونه ای از غزل سعدی__

~~green:شب عاشقان بی​دل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

که محب صادق آنست که پاکباز باشد
-به د اگ نُش عشم ی سخ کشد +به کرش عنای نگ سی م کن
 +که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد~~
-(برداشتی آزاد از کتاب هفت شهر عشق نوشته ی مهدی الماسی) 
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20646}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/5/55/saadi49.jpg}::

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 01 آبان 1385 [06:09 ]   22   حمیده کاشیان      جاری 
 جمعه 17 شهریور 1385 [12:24 ]   21   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [11:58 ]   20   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [11:28 ]   19   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:42 ]   18   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:06 ]   17   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [19:37 ]   16   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [04:27 ]   15   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [20:44 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:52 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:02 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [05:02 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [05:01 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [10:08 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:34 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:57 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [12:10 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [12:04 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [12:02 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:36 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 مرداد 1383 [12:33 ]   1   مهدی سالم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..