منو
 صفحه های تصادفی
پلوپز برقی
علوم و معارف امام باقر علیه السلام
جستجو در اینترنت
انرژی یونش در عناصر واسطه
اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمین
وضع شیعیان
الکترود شناساگر فلزی
انستاتیت
ترتیبات و مقررات لازم جهت انجام آزمایشات توپ تنیس
مبارزه ایرانیان با مرتدین عرب
 کاربر Online
928 کاربر online
تاریخچه ی: سرگرمی های فیزیکی

تفاوت با نگارش: 21

Lines: 1-55Lines: 1-60
-((پس دید «آزمایش»|پس دید))
((معلق کردن توپ در هوا «آزمایش»|معلق کردن توپ در هوا))
((تعادل چوب «آزمایش»|تعادل چوب))
((دیسک بنهام «آزمایش»|دیسک بنهام))
((الگوهای تداخلی نور «آزمایش»|الگوهای تداخلی نور))
((منابع نوری لرزان «آزمایش»|منابع نوری لرزان))
((معلق کردن حباب «آزمایش»|معلق کردن حباب))
((حباب های غول آسا «آزمایش»|حباب های غول آسا))
((مرکز ثقل «آزمایش»|مرکز ثقل))
((کنج بازتابنده «آزمایش»|کنج بازتابنده))
((تشدید آونگ ها-1 «آزمایش»|تشدید آونگ ها-1))
((تشدید آونگ ها-2 «آزمایش»|تشدید آونگ ها-2))
((آینه ی ضد گرانش «آزمایش»|آینه ی ضد گرانش))
((غواص دکارتی «آزمایش»|غواص دکارتی))
((لوله های کاغذی شگفت انگیز «آزمایش»|لوله های کاغذی شگفت انگیز))
((زاویه بحرانی «آزمایش»|زاویه بحرانی))
((نقطه کور «آزمایش»|نقطه کور))
((حلقه های مغناطیسی 1 «آزمایش»|حلقه های مغناطیسی 1))
((حلقه های مغناطیسی 2 «آزمایش»|حلقه های مغناطیسی 2))
((فلز سرد «آزمایش»|فلز سرد))
((سایه های رنگی «آزمایش»|سایه های رنگی))
((جریان همرفتی «آزمایش»|جریان همرفتی))
((پرنده در قفس «آزمایش»|پرنده در قفس))
((الگوهای فشار «آزمایش»|الگوهای فشار))
((چرخ دوچرخه به عنوان یک ژیروسکوپ «آزمایش»|چرخ دوچرخه به عنوان یک ژیروسکوپ))
((آسمان آبی «آزمایش»|آسمان آبی))
((مدلی برای واپاشی هسته های پرتو زا «آزمایش»|مدلی برای واپاشی هسته های پرتو زا))
((نقطه کور خود را بیابید «آزمایش»|نقطه کور خود را بیابید))
((شبکیه خود را ببینید «آزمایش»|شبکیه خود را ببینید))
((آزمایش اتصال کوتاه «آزمایش»|آزمایش اتصال کوتاه))
((حباب های صابون «آزمایش»|حباب های صابون))
((آیینه های کروی «آزمایش»|آیینه های کروی))
((مردمک چشم))
+((آزمایش پس دید))
((معلق کردن توپ در هوا))
((آزمایش تعادل چوب))
((آزمایش دیسک بنهام))
((آزمایش الگوهای تداخلی نور))
((آزمایش منابع نوری لرزان))
((آزمایش معلق کردن حباب))
((آزمایش حباب های غول آسا))
((آزمایش مرکز ثقل))
((آزمایش کنج بازتابنده))
((آزمایش تشدید آونگ ها-1))
((آزمایش تشدید آونگ ها-2))
((آزمایش آینه ی ضد گرانش))
((آزمایش غواص دکارتی))
((آزمایش لوله های کاغذی شگفت انگیز))
((آزمایش زاویه بحرانی))
((آزمایش نقطه کور))
((آزمایش حلقه های مغناطیسی 1))
((آزمایش حلقه های مغناطیسی 2))
((آزمایش فلز سرد))
((آزمایش سایه های رنگی))
((آزمایش جریان همرفتی))
((آزمایش پرنده در قفس))
((آزمایش الگوهای فشار))
((چرخ دوچرخه به عنوان یک ژیروسکوپ))
((آزمایش آسمان آبی))
((مدلی برای واپاشی هسته های پرتو زا))
((نقطه کور خود را بیابید))
((شبکیه خود را ببینید))
((آزمایش اتصال کوتاه))
((آزمایش حباب های صابون))
((آزمایش آیینه های کروی))
((آزمایش مردمک چشم))
 ((حس غیر ارادی تعادل)) ((حس غیر ارادی تعادل))
-((دیسک اسرار آمیز))
((میله ی گرم و سرد))
((دمای بحرانی))
((گربه ی خندان))
((آینه ی استوانه ای))
((کک های الکتریکی))
+((آزمایش دیسک اسرار آمیز))
((آزمایش میله ی گرم و سرد))
((آزمایش دمای بحرانی))
((آزمایش گربه ی خندان))
((آزمایش آینه ی استوانه ای))
((آزمایش کک های الکتریکی))
 ((آزمایش الکتروسکوپ)) ((آزمایش الکتروسکوپ))
 ((نقطه ی محو شونده )) ((نقطه ی محو شونده ))
-((اتاق مه))
((مدل گازی))
((جذب و گسیل))
+((آزمایش اتاق مه))
((آزمایش مدل گازی))
((آزمایش جذب و گسیل))
 ((با سر برو تو کالیدوسکوپ)) ((با سر برو تو کالیدوسکوپ))
-((تصاویر ترکیبی)) +((آزمایش تصاویر ترکیبی))
 ((چوبها را روی هم بچین)) ((چوبها را روی هم بچین))
-((نخ کردن سوزن))
((ذره بین))
((چرخش آب))
((خطای چشم))
((تخته سیاه چرخان))
((وزن ماشین))
+((آزمایش نخ کردن سوزن))
((آزمایش ذره بین))
((آزمایش چرخش آب))
((آزمایش خطای چشم))
((آزمایش تخته سیاه چرخان))
((محاسبه وزن ماشین))
 ((بازی برداری)) ((بازی برداری))
 +!سرگرمی
 +*((گوی و جاذبه «سرگرمی فیزیک»|گوی و جاذبه))
 +*((زنجیر کشسان «سرگرمی فیزیک»|زنجیر کشسان))
 +*((ترکیب رنگهای RGB))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 14 تیر 1384 [08:52 ]   28   بابک خسروشاهی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [06:59 ]   27   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [06:56 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [12:15 ]   25   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [12:11 ]   24   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [12:09 ]   23   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [21:27 ]   22   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [21:23 ]   21   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 دی 1383 [05:45 ]   20   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [20:58 ]   19   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [20:22 ]   18   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [20:03 ]   17   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [20:00 ]   16   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [19:55 ]   15   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [13:16 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [08:37 ]   13   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [08:36 ]   12   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [20:34 ]   11   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:23 ]   10   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [19:35 ]   9   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [18:36 ]   8   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [20:54 ]   7   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [20:52 ]   6   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [22:41 ]   5   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [20:24 ]   4   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [23:37 ]   3   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [13:16 ]   2   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [13:14 ]   1   پدرام رشیدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..