منو
 کاربر Online
577 کاربر online
Lines: 1-39Lines: 1-39
 ((ایدئولوژى))، ترکیبى از ~~green:ایده~~‏ و ~~green:لوژى‏~~ است واین ترکیب ظاهرا نخستین بار در پایان قرن‏هجدهم، بعد از انقلاب فرانسه (1789) یعنى به‏سال 1796 توسط ((دوتراسى‏)) به کار رفت‏ دوتراسى‏ به پیروى ((کوندیاک‏)) ، مسلک تجربى،داشت. ((ایدئولوژى))، ترکیبى از ~~green:ایده~~‏ و ~~green:لوژى‏~~ است واین ترکیب ظاهرا نخستین بار در پایان قرن‏هجدهم، بعد از انقلاب فرانسه (1789) یعنى به‏سال 1796 توسط ((دوتراسى‏)) به کار رفت‏ دوتراسى‏ به پیروى ((کوندیاک‏)) ، مسلک تجربى،داشت.
-*مراد اوازایدئولوژى،دانش ~~green:ایده‏شناسى~~‏ و یا علم مطالعه‏ایده‏ها بود.این دانش به مقتضاى دیدگاه فلسفى‏او براى ایده‏هاى بشرى، منشاء حسى قائل بود ومى‏کوشید تا آنها را شناسایى نماید.ایدئولوژى‏در این تعبیر، معنایى نزدیک به ((اپیستمولوژى))و((معرفتشناسی)) دارد. +*مراد اوازایدئولوژى،دانش ~~green:ایده‏شناسى~~‏ و یا علم مطالعه‏ایده‏ها بود.این دانش به مقتضاى دیدگاه فلسفى‏او براى ایده‏هاى بشرى، منشاء حسى قائل بود ومى‏کوشید تا آنها را شناسایى نماید.ایدئولوژى‏در این تعبیر، معنایى نزدیک به ((اپیستمولوژى)) و ((معرفت شناسی)) دارد.
 *((ناپلئون)) ، ایدئولوژى را در مقام تحقیر، به‏عنوان وصف براى کسانى به کار برد که دلبسته‏مطالعه درباره تصورات ایده‏ها هستند، چندان که‏از عمل، غافل مى‏باشند و بلکه مرد عمل نیستند،او آنها را ((ایدئولوگ)) خواند.  *((ناپلئون)) ، ایدئولوژى را در مقام تحقیر، به‏عنوان وصف براى کسانى به کار برد که دلبسته‏مطالعه درباره تصورات ایده‏ها هستند، چندان که‏از عمل، غافل مى‏باشند و بلکه مرد عمل نیستند،او آنها را ((ایدئولوگ)) خواند.
 *((مارکس)) ، ایدئولوژى را نه به معناى ((معرفت شناسی|معرفت)) وایده‏شناسى بلکه به معناى اندیشه و آگاهى به کاربرد.  *((مارکس)) ، ایدئولوژى را نه به معناى ((معرفت شناسی|معرفت)) وایده‏شناسى بلکه به معناى اندیشه و آگاهى به کاربرد.
 در اصطلاح او، ایدئولوژى، اندیشه‏اى است ‏که در ارتباط با ((رفتار اجتماعى)) و سیاسى ((طبقه‏حاکم)) و براى توجیه وضعیت موجود، سازمان‏مى‏یابد و به همین دلیل ایدئولوژى را اندیشه‏اى‏کاذب مى‏دانست. و این اندیشه کاذب، شامل‏مجموعه عقاید، باورها و اعتقادهایى مى‏شود که‏به عمل اجتماعى، جهتى خاص مى‏دهد.  در اصطلاح او، ایدئولوژى، اندیشه‏اى است ‏که در ارتباط با ((رفتار اجتماعى)) و سیاسى ((طبقه‏حاکم)) و براى توجیه وضعیت موجود، سازمان‏مى‏یابد و به همین دلیل ایدئولوژى را اندیشه‏اى‏کاذب مى‏دانست. و این اندیشه کاذب، شامل‏مجموعه عقاید، باورها و اعتقادهایى مى‏شود که‏به عمل اجتماعى، جهتى خاص مى‏دهد.
 *ایدئولوژى در کاربرد نخستین خود در آثارمارکس، معنایى منفور دارد و لکن به موازات آن،معناى مثبتى از ایدئولوژى نیز مورد توجه قرارمى‏گیرد و آن مجموعه عقاید، باورها و اعتقاداتى‏است که نه براى توجیه وضعیت اجتماعى وسیاسى حاکم بلکه براى تبیین و تفسیر وضعیت‏مورد نظر طبقه پیشتاز سازمان مى‏یابد.ایدئولوژى در این معنا نیز، عقاید و ارزشهاى‏معطوف به عمل اجتماعى در ((رفتار سیاسى)) است.  *ایدئولوژى در کاربرد نخستین خود در آثارمارکس، معنایى منفور دارد و لکن به موازات آن،معناى مثبتى از ایدئولوژى نیز مورد توجه قرارمى‏گیرد و آن مجموعه عقاید، باورها و اعتقاداتى‏است که نه براى توجیه وضعیت اجتماعى وسیاسى حاکم بلکه براى تبیین و تفسیر وضعیت‏مورد نظر طبقه پیشتاز سازمان مى‏یابد.ایدئولوژى در این معنا نیز، عقاید و ارزشهاى‏معطوف به عمل اجتماعى در ((رفتار سیاسى)) است.
 *((کارل مانهایم)) پس از مارکس ، ایدئولوژى رابیشتر درباره مجموعه عقاید ناظر به وضع موجود به کار برده و مفاهیمى را که در خدمت جامعه ونظام آرمانى به کار گرفته مى‏شوند با عنوان‏ ((اوتوپیا)) در برابر ایدئولوژى قرار داد و لکن اونتوانست کاربرد ایدئولوژى را در معنایى مقابل بااوتوپیا، محدود کند . *((کارل مانهایم)) پس از مارکس ، ایدئولوژى رابیشتر درباره مجموعه عقاید ناظر به وضع موجود به کار برده و مفاهیمى را که در خدمت جامعه ونظام آرمانى به کار گرفته مى‏شوند با عنوان‏ ((اوتوپیا)) در برابر ایدئولوژى قرار داد و لکن اونتوانست کاربرد ایدئولوژى را در معنایى مقابل بااوتوپیا، محدود کند .
 *ایدئولوژى از قرن نوزدهم‏به بعد، هم چنان به معناى مجموعه باورها،اندیشه‏ها و ارزشهاى ناظر بر رفتار اجتماعى وسیاسى به کار مى‏رود. ایدئولوژى در این معنا،بخشى از فعالیت ذهنى آدمى است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت رفتار انسان‏ قرار مى‏گیرد.  *ایدئولوژى از قرن نوزدهم‏به بعد، هم چنان به معناى مجموعه باورها،اندیشه‏ها و ارزشهاى ناظر بر رفتار اجتماعى وسیاسى به کار مى‏رود. ایدئولوژى در این معنا،بخشى از فعالیت ذهنى آدمى است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت رفتار انسان‏ قرار مى‏گیرد.
 ایدئولوژى گر چه از قرن نوزدهم در معناى‏فوق به کار رفت و لکن ذهنیت معطوف به عمل‏سیاسى مختص به آن سده نمى‏باشد و تاملات‏ فلسفى بخش عظیمى از اندیشمندان سده‏هاى هفدهم و هجدهم، مصداق بارز همان معنایى‏هستند که لفظ ایدئولوژى به آن دلالت مى‏کند.  ایدئولوژى گر چه از قرن نوزدهم در معناى‏فوق به کار رفت و لکن ذهنیت معطوف به عمل‏سیاسى مختص به آن سده نمى‏باشد و تاملات‏ فلسفى بخش عظیمى از اندیشمندان سده‏هاى هفدهم و هجدهم، مصداق بارز همان معنایى‏هستند که لفظ ایدئولوژى به آن دلالت مى‏کند.
 *کارهاى ((هابز)) و ((گروتیوس‏)) در طى قرن‏هفدهم، على رغم اختلافاتى که در مفروضات‏ نظرى آن دو وجود دارد و تلاشهاى نظریه‏پردازان‏ سیاسى در قرن هجدهم، که با تکیه بر مقولات‏عقلانى از قبیل حقوق و قوانین طبیعى و درقالب قراردادهاى اجتماعى، سازمان مى‏یافت‏نمونه‏هایى آشکار از تلاش ایدئولوژیک قبل ازکاربرد لفظ ایدئولوژى است.  *کارهاى ((هابز)) و ((گروتیوس‏)) در طى قرن‏هفدهم، على رغم اختلافاتى که در مفروضات‏ نظرى آن دو وجود دارد و تلاشهاى نظریه‏پردازان‏ سیاسى در قرن هجدهم، که با تکیه بر مقولات‏عقلانى از قبیل حقوق و قوانین طبیعى و درقالب قراردادهاى اجتماعى، سازمان مى‏یافت‏نمونه‏هایى آشکار از تلاش ایدئولوژیک قبل ازکاربرد لفظ ایدئولوژى است.
 *((انقلاب فرانسه)) ‏مهمترین حرکت ایدئولوژیک قرن هجدهم است‏ که بدون استفاده از لفظ ایدئولوژى انجام شد.  *((انقلاب فرانسه)) ‏مهمترین حرکت ایدئولوژیک قرن هجدهم است‏ که بدون استفاده از لفظ ایدئولوژى انجام شد.
 قرن نوزدهم از تحرکات ایدئولوژیک فراوانى‏ برخوردار است که تفاوتهاى چشمگیرى با قبل‏دارد.  قرن نوزدهم از تحرکات ایدئولوژیک فراوانى‏ برخوردار است که تفاوتهاى چشمگیرى با قبل‏دارد.
 در قرن هفدهم و هجدهم، اندیشه‏هاى‏سیاسى بیشتر از روش تحلیلى و عقلى بهره‏مندهستند.  در قرن هفدهم و هجدهم، اندیشه‏هاى‏سیاسى بیشتر از روش تحلیلى و عقلى بهره‏مندهستند.
 ((کانت)) ‏با آن که در قرن هجدهم هجوم‏جدى خود را به ((عقل نظرى)) سامان مى‏دهد، براعتبار عقل در ابعاد عملى، پاى مى‏فشارد و قواعدثابت و استوار عملى را که با تاملات و تحلیل‏هاى‏عقلى آشکار مى‏شوند، به عنوان موازین ضرورى‏عمل، محترم مى‏شمارد و حتى مى‏کوشد از این‏رهگذر براى عقل نظرى نیز شانى بیابد.  ((کانت)) ‏با آن که در قرن هجدهم هجوم‏جدى خود را به ((عقل نظرى)) سامان مى‏دهد، براعتبار عقل در ابعاد عملى، پاى مى‏فشارد و قواعدثابت و استوار عملى را که با تاملات و تحلیل‏هاى‏عقلى آشکار مى‏شوند، به عنوان موازین ضرورى‏عمل، محترم مى‏شمارد و حتى مى‏کوشد از این‏رهگذر براى عقل نظرى نیز شانى بیابد.
 و لکن ازپایان سده هجده با ورود ((رمانتیسم)) به حوزه‏اندیشه سیاسى، ایدئولوژى‏هایى پدید مى‏آید که‏کمتر به تحلیل‏هاى عقلى محض، وفادارمى‏مانند، و به موازت آن ایدئولوژیهایى شکل‏مى‏گیرد که در صدد ((تفسیر علمى)) (نه عقلى)مى‏باشند.  و لکن ازپایان سده هجده با ورود ((رمانتیسم)) به حوزه‏اندیشه سیاسى، ایدئولوژى‏هایى پدید مى‏آید که‏کمتر به تحلیل‏هاى عقلى محض، وفادارمى‏مانند، و به موازت آن ایدئولوژیهایى شکل‏مى‏گیرد که در صدد ((تفسیر علمى)) (نه عقلى)مى‏باشند.
 تلاش مارکس براى ارائه ایدئولوژى‏علمى و کوشش ((آگوست‏کنت))‏ براى تحکیم مواضع‏ ((مذهب انسانیت‏ ))، نمونه‏هاى برجسته‏اى از ایدئولوژى‏هاى علمى قرن نوزدهم هستند.  تلاش مارکس براى ارائه ایدئولوژى‏علمى و کوشش ((آگوست‏کنت))‏ براى تحکیم مواضع‏ ((مذهب انسانیت‏ ))، نمونه‏هاى برجسته‏اى از ایدئولوژى‏هاى علمى قرن نوزدهم هستند.
 سالهاى نخستین قرن بیستم، سالهاى‏درگیرى‏هاى فراوانى است که باعنوان حرکتهاى‏ایدئولوژیک خود را معرفى مى‏کنند،((ناسیونالیسم))، ((مارکسیسم)) ، ((فاشیسم))، عناوین‏ایدئولوژیکى هستند که مسئولیت ‏بخش عظیمى‏از نزاع‏هاى دهه‏هاى نخستین قرن بیستم را برعهده مى‏گیرند.  سالهاى نخستین قرن بیستم، سالهاى‏درگیرى‏هاى فراوانى است که باعنوان حرکتهاى‏ایدئولوژیک خود را معرفى مى‏کنند،((ناسیونالیسم))، ((مارکسیسم)) ، ((فاشیسم))، عناوین‏ایدئولوژیکى هستند که مسئولیت ‏بخش عظیمى‏از نزاع‏هاى دهه‏هاى نخستین قرن بیستم را برعهده مى‏گیرند.
 *نخستین‏بار در سال 1955 ((ادوارد شیلز)) اصطلاح پایان ایدئولوژى را به کاربرد و(( بل‏)) دراوایل دهه شصت کتابى را با این نام‏نوشت و از آن‏پس به مدت دو دهه، این اصطلاح در مرکزتوجهات محافظه‏کاران و(( لیبرالیستها)) نظیر ((هاناآرنت)) ، ((کارل پوپر)) ، ((ریمون آرون)) و ((سیمور لیپست‏)) قرار گرفت.  *نخستین‏بار در سال 1955 ((ادوارد شیلز)) اصطلاح پایان ایدئولوژى را به کاربرد و(( بل‏)) دراوایل دهه شصت کتابى را با این نام‏نوشت و از آن‏پس به مدت دو دهه، این اصطلاح در مرکزتوجهات محافظه‏کاران و(( لیبرالیستها)) نظیر ((هاناآرنت)) ، ((کارل پوپر)) ، ((ریمون آرون)) و ((سیمور لیپست‏)) قرار گرفت.
 فروپاشى ((بلوک شرق)) به اقتدار اندیشه «~~green:پایان‏ایدئولوژى‏~~» افزود، و اندیشمندان سیاسى دیگرى‏که در حقیقت، نقش ایدئولوگ‏هاى نظام سیاسى‏غرب را ایفا مى‏کنند به صورتهاى مختلف برپایان پذیرفتن حرکتهاى ایدئولوژیک، تاکیدورزیدند.  فروپاشى ((بلوک شرق)) به اقتدار اندیشه «~~green:پایان‏ایدئولوژى‏~~» افزود، و اندیشمندان سیاسى دیگرى‏که در حقیقت، نقش ایدئولوگ‏هاى نظام سیاسى‏غرب را ایفا مى‏کنند به صورتهاى مختلف برپایان پذیرفتن حرکتهاى ایدئولوژیک، تاکیدورزیدند.
 نظیر ((تافلر))، و ((هابر ماس)) که پایان‏ایدئولوژى را خصیصه ((تمدن)) جدید و حاصل‏فرآیند عقلانى شدن جهان در تمدن غربى‏ مى‏داند و ((فوکویاما)) که با عنوان پایان تاریخ،حرکت‏هاى ایدئولوژیک را عقیم و نازا مى‏داند.  نظیر ((تافلر))، و ((هابر ماس)) که پایان‏ایدئولوژى را خصیصه ((تمدن)) جدید و حاصل‏فرآیند عقلانى شدن جهان در تمدن غربى‏ مى‏داند و ((فوکویاما)) که با عنوان پایان تاریخ،حرکت‏هاى ایدئولوژیک را عقیم و نازا مى‏داند.
 !منابع !منابع
 1- ارنست کاسیرر،افسانه دولت،ترجمه نجف‏دریابندرى، ص 220-211 1- ارنست کاسیرر،افسانه دولت،ترجمه نجف‏دریابندرى، ص 220-211
 2- فصلنامه کتاب نقد شماره 9 مقاله حمید پارسانیا 2- فصلنامه کتاب نقد شماره 9 مقاله حمید پارسانیا

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [06:27 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [06:24 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [06:20 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..