منو
 کاربر Online
609 کاربر online
تاریخچه ی: سروزیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cerusite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-سروزیت - بلورهای سفید (تا 20 میلیمتر) +(سروزیت - بلورهای سفید (تا 20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سروزیت (Cerusite)::__ ||__::سروزیت (Cerusite)::__
-::PbCO3::
ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((سرب|Pb))((کبالت|CO))3::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
-ناقص|__::((رخ))::__
::الماسی::|__::((جلا))::__
ناصاف|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::ناقص::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی::|__::((جلا))::__
::ناصاف::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریباَ کمیاب ; ((یس)) ((ریش)) ، ((رانس)) ، ((ومای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
:: قلیهای الکالن ((هنیم|HF)) مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلور - ((اگرگات)) دانه ای استالاکیت - به ندرت فیبری یا الیافی::|__::اشکال ظاهری::__
::راان ; ((من)) ی ، ((چک اسواکی)) ، ((یتایا)) و ((امیکا))::|__::((ژیزمان))::__
::HNO3 ل ن در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((PbO))=83.53% ((CO2))=16.47%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بیرنگ - زرد - قهوه ای - خاکستری تا سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((لیت))، ((تیتانیت)) ،((آبی))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منور))ای یاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((سلستین)) - ((باریتین)) - ((انگلزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((انلیت))،((گالن))،((یومورفیت))::|__::((پاراژنز))::__
::نوی::|__::منشا تشکیل::__
::ابوار - بی پیی - وزنی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((فییک))ی و ((شیمی))یی آن یه ((ارتز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر ((اتریش)) گفه ه است Adula نا ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::ای شکت نا::|__::سایر مشخصات::__
::.ه معنای فی بی است Cerussa زبا اتی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3|3.5|6.4|6.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 شهریور 1384 [13:24 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 05 شهریور 1384 [13:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [12:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [12:15 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..