منو
 صفحه های تصادفی
تونا
انفاق فاطمه علیهاسلام به شیخ فرتوت
آل طاهر
مسابقات فوتبال و سازماندهی و تشکیلات فیفا
رفتار خاک در برابر زمین
zبار
پایگاه داده‌ها (داده‌گان
درزه‌
ساختمان بنزن
شیخ حسن چوپانی
 کاربر Online
528 کاربر online
تاریخچه ی: سرقت

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-57Lines: 1-57
 __سرقت __در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای ~~green:حدی و تعزیری ~~تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟  __سرقت __در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای ~~green:حدی و تعزیری ~~تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
 برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای __حد __سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای __حد __سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
 1-سارق باید بالغ باشد . 1-سارق باید بالغ باشد .
 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
 با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
 غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "~~green:سرقت های تعزیری~~" می گویند. که عبارتند از : غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "~~green:سرقت های تعزیری~~" می گویند. که عبارتند از :
 1-~~red:سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :~~ 1-~~red:سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :~~
 هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
 2-~~red:سرقت مسلحانه گروهی در شب :~~ 2-~~red:سرقت مسلحانه گروهی در شب :~~
  هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .  هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
 3- ~~red:سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :~~  3- ~~red:سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :~~
 هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد  هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
 ~~green:الف ~~– سرقت در شب واقع شود . ~~green:الف ~~– سرقت در شب واقع شود .
 ~~green:ب~~- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . ~~green:ب~~- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
 ~~green:ج~~- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . ~~green:ج~~- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
 ~~green:د~~- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . ~~green:د~~- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
 ~~green:ه~~- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . ~~green:ه~~- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
 4- ~~red:سرقت مسلحانه از منزل :~~ 4- ~~red:سرقت مسلحانه از منزل :~~
 هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
 در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .
 5- ~~red:سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :~~  5- ~~red:سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :~~
 هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
 هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند .
 6- ~~red:راهزنی : ~~  6- ~~red:راهزنی : ~~
 سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود .  سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود .
 7- ~~red:سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :~~  7- ~~red:سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :~~
 هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود . هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود .
 8- ~~red:سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : ~~  8- ~~red:سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : ~~
 این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد . این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد .
 9- ~~red:کیف زنی یا جیب بری : ~~  9- ~~red:کیف زنی یا جیب بری : ~~
 سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد . سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد .
 10-~~red: سرقت از اماکن حادثه زده : ~~  10-~~red: سرقت از اماکن حادثه زده : ~~
  هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.   هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.
 11-~~red:سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:~~ 11-~~red:سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:~~
 در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
 ~~green:الف-~~ سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. ~~green:الف-~~ سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
 ~~green:ب-~~سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. ~~green:ب-~~سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
 ~~green:ج-~~سرقت در شب واقع شده باشد. ~~green:ج-~~سرقت در شب واقع شده باشد.
 ~~green:د-~~ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ~~green:د-~~ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
 ~~green:م-~~ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. ~~green:م-~~ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
 ~~green:ن-~~ هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ~~green:ن-~~ هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
 12-~~red:سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:~~ 12-~~red:سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:~~
 هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
 13- ~~red:مداخله در اموال مسروقه:~~ 13- ~~red:مداخله در اموال مسروقه:~~
 بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
 ~~red:__وظیفه سارق در مقابل مال باخته__:~~ ~~red:__وظیفه سارق در مقابل مال باخته__:~~
-برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا ربایندهرا به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. +برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
 اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:47 ]   10   حسین غراب      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:44 ]   9   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:41 ]   8   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:36 ]   7   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [13:09 ]   6   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [10:09 ]   5   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [10:06 ]   4   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [10:01 ]   3   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:12 ]   2   حسین غراب      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:10 ]   1   حسین غراب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..