منو
 کاربر Online
490 کاربر online
تاریخچه ی: سرعت واکنش

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-78Lines: 1-88
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان شیمی فیزیک)) *((واژگان شیمی فیزیک))
 *((واژگان شیمی آلی)) *((واژگان شیمی آلی))
 *((واژگان شیمی معدنی)) *((واژگان شیمی معدنی))
 *((واژگان شیمی تجزیه)) *((واژگان شیمی تجزیه))
 *((واژگان شیمی صنعتی)) *((واژگان شیمی صنعتی))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((شیمی فیزیک)) *((شیمی فیزیک))
 *((الکتروشیمی)) *((الکتروشیمی))
 *((خوردگی فلزات)) *((خوردگی فلزات))
 *((سینتیک شیمیایی)) *((سینتیک شیمیایی))
 *((سرعت واکنش)) *((سرعت واکنش))
 *((شیمی کوانتومی)) *((شیمی کوانتومی))
 *((شیمی تابش)) *((شیمی تابش))
 *((ترموشیمی)) *((ترموشیمی))
 *((مقالات جدید شیمی|شیمی)) *((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای شیمی فیزیک)) *((کتابهای شیمی فیزیک))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی] **[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 **[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی] **[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_chemistry|درباره اصول کلی شیمی فیزیک] **[http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_chemistry|درباره اصول کلی شیمی فیزیک]
 **[http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Thermochem/Enthalpy.html|درباره آنتالپی] **[http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Thermochem/Enthalpy.html|درباره آنتالپی]
 **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch22/rateframe.html|سینتیک شیمیایی] **[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch22/rateframe.html|سینتیک شیمیایی]
 **[http://www.chem.queensu.ca/people/faculty/Mombourquette/FirstYrChem/colligative/index.htm|خواص غلظتی(کولیگاتیو)] **[http://www.chem.queensu.ca/people/faculty/Mombourquette/FirstYrChem/colligative/index.htm|خواص غلظتی(کولیگاتیو)]
 **[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/idegas.html|قانون گاز ایده آل] **[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/idegas.html|قانون گاز ایده آل]
 **[http://www.funsci.com/fun3_en/electro/electro.htm|آزمایشها در الکتروشیمی] **[http://www.funsci.com/fun3_en/electro/electro.htm|آزمایشها در الکتروشیمی]
 **[http://dl.clackamas.cc.or.us/ch105-09/voltaic.htm|پیل ولتایی] **[http://dl.clackamas.cc.or.us/ch105-09/voltaic.htm|پیل ولتایی]
 **[http://www.corrosion-doctors.org/Corrosion-History/Kinds.htm|انواع خوردگی شیمیایی] **[http://www.corrosion-doctors.org/Corrosion-History/Kinds.htm|انواع خوردگی شیمیایی]
 **[http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/7b.html|واکنشهای هسته‌ای] **[http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/7b.html|واکنشهای هسته‌ای]
 **[http://chemlearn.chem.indiana.edu/demos/Endother.htm|واکنشهای گرمازا و گرماگیر] **[http://chemlearn.chem.indiana.edu/demos/Endother.htm|واکنشهای گرمازا و گرماگیر]
 **[http://www.geocities.com/CapeCanaveral/launchpad/5226/thermo.html|ترموشیمی] **[http://www.geocities.com/CapeCanaveral/launchpad/5226/thermo.html|ترموشیمی]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم] +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 
 
-||''سرعت واکنش'' عبارت از تغییر غلظت هر یک از مواد اولیه یا مواد حاصل نسبت به زمان انجام واکنش است.|| +||سرعت واکنش ، عبارت از تغییر غلظت هر یک از مواد اولیه یا مواد حاصل نسبت به زمان انجام واکنش است.||


{img src=img/daneshnameh_up/e/e3/proc1.gif}
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-سرعت یک واکنش روند تبدیل مواد واکنش دهنده به محصول در مدت زمان معینی را نشان می‌دهد. سرعت واکنشها یکی از مهمترین بحثها در ((سنیتیک شیمیایی)) است. شیمیدانها همیشه دنبال راهی هستند که سرعت واکنش مفید را بالا ببرند تا مثلا در زمان کوتاه بازده بالایی داشته باشند و یا در پی راهی برای کاهش سرعت یا متوقف ساختن برخی واکنشهای مضر هستند. بعنوان مثال رنگ کردن سطح یک وسیله ((آهن|آهنی)) روشی برای متوقف ساختن و یا کم کردن سرعت ((زنگ زدگی)) و جلوگیری از ایجاد ((اکسید آهن)) است. +سرعت یک واکنش ، روند تبدیل مواد واکنش دهنده به محصول در مدت زمان معینی را نشان می‌دهد. سرعت واکنشها یکی از مهمترین بحثها در ((سینیتیک شیمیایی)) است. شیمیدانها همیشه دنبال راهی هستند که سرعت واکنش مفید را بالا ببرند تا مثلا در زمان کوتاه بازده بالایی داشته باشند و یا در پی راهی برای کاهش سرعت یا متوقف ساختن برخی واکنشهای مضر هستند. بعنوان مثال رنگ کردن سطح یک وسیله ((آهن|آهنی)) روشی برای متوقف ساختن و یا کم کردن سرعت ((خوردگی فلزات|زنگ زدگی)) و جلوگیری از ایجاد اکسید آهن است.
 !طبقه بندی واکنشها برحسب سرعت  !طبقه بندی واکنشها برحسب سرعت
-هدف از مطالعه سرعت یک واکنش این است که بدانیم آن واکنش چقدر سریع رخ می‌دهد. ((ترمودینامیک شیمیایی)) امکان وقوع واکنش را پیش‌بینی می‌کند اما سنتیک شیمیایی چگونگی انجام یک واکنش و مراحل انجام آن و سرعت پیشرفت واکنش را بیان می‌کند. از لحاظ سرعت ، واکنشها به چند دسته تقسیم می‌شوند:


# واکنشهای خیلی سریع که زمان انجام این واکنشها خیلی کم و حدود 0001/0 ثانیه است.

+هدف از مطالعه سرعت یک واکنش این است که بدانیم آن واکنش چقدر سریع رخ می‌دهد. ((ترموشیمی|ترمودینامیک شیمیایی)) ، امکان وقوع واکنش را پیش‌بینی می‌کند، اما سینتیک شیمیایی چگونگی انجام یک واکنش و مراحل انجام آن و سرعت پیشرفت واکنش را بیان می‌کند. از لحاظ سرعت ، واکنشها به چند دسته تقسیم می‌شوند:


# واکنشهای خیلی سریع که زمان انجام این واکنشها خیلی کم و حدود 0,0001 ثانیه است.

 #واکنشهای سریع که زمان انجام این واکنشها کم و در حدود حساسیت انسان به زمان (ثانیه) است.

 #واکنشهای سریع که زمان انجام این واکنشها کم و در حدود حساسیت انسان به زمان (ثانیه) است.

 #واکنشهای معمولی ، اکثر واکنشهایی که در آزمایشگاهها با آنها سر و کار داریم از این نوع هستند و در حدود دقیقه‌ها یا چند ساعت طول می‌کشند.

 #واکنشهای معمولی ، اکثر واکنشهایی که در آزمایشگاهها با آنها سر و کار داریم از این نوع هستند و در حدود دقیقه‌ها یا چند ساعت طول می‌کشند.

 #واکنشهای کند که در حدود روزها و هفته‌ها طول می‌کشند.

 #واکنشهای کند که در حدود روزها و هفته‌ها طول می‌کشند.

 #واکنشهای خیلی کند که در حدود سالها و قرنها طول می‌کشند.

 #واکنشهای خیلی کند که در حدود سالها و قرنها طول می‌کشند.

-فقط تعداد اندکی از واکنشهای شیمیایی در سراسر فرآیند با سرعت ثابتی پیش می‌روند. بیشتر واکنشها در آغاز واکنش که غلظت واکنش‌دهنده‌ها بالا است با سرعت پیش رفته و با کم شدن غلظت از سرعت کاسته شده و با کامل شدن واکنش به صفر می‌رسد. برخی از واکنشها هم سرعت آنها پس از مدتی ثابت می‌ماند. چنین واکنشهایی ، واکنشهای تعادلی نام دارند. +فقط تعداد اندکی از ((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) در سراسر فرآیند با سرعت ثابتی پیش می‌روند. بیشتر واکنشها در آغاز واکنش که غلظت واکنش‌دهنده‌ها بالا است با سرعت پیش رفته و با کم شدن غلظت از سرعت کاسته شده و با کامل شدن واکنش به صفر می‌رسد. برخی از واکنشها هم سرعت آنها پس از مدتی ثابت می‌ماند. چنین واکنشهایی ، واکنشهای تعادلی نام دارند.
 !عوامل مؤثر بر سرعت واکنش !عوامل مؤثر بر سرعت واکنش
 عوامل گوناگونی بر سرعت واکنش تاثیر دارند که بطور مختصر در مورد هر کدام توضیحی ارائه می‌شود. عوامل گوناگونی بر سرعت واکنش تاثیر دارند که بطور مختصر در مورد هر کدام توضیحی ارائه می‌شود.
 !!حالت فیزیکی واکنش دهنده‌ها  !!حالت فیزیکی واکنش دهنده‌ها
-برای انجام یک واکنش ، واکنش‌دهنده‌ها باید با هم مخلوط شوند تا در مجاورت همدیگر قرار گیرند. اگر واکنش‌دهنده‌ها هم‌فاز باشند یعنی همگی ((گاز)) یا بصورت حل شده در حلالی باشند، واکنش با سرعت بیشتری رخ می‌دهد. +برای انجام یک واکنش ، واکنش‌دهنده‌ها باید با هم مخلوط شوند تا در مجاورت همدیگر قرار گیرند. اگر واکنش‌دهنده‌ها هم‌فاز باشند، یعنی همگی ((گاز)) یا بصورت حل شده در حلالی باشند، واکنش با سرعت بیشتری رخ می‌دهد.
 !!غلظت !!غلظت
 غلظت بیشتر واکنش‌دهنده‌ها باعث ایجاد برخورد بیشتر بین آنها می‌شود و هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد، تعداد برخوردهای موثر هم بالا می‌رود بنابراین سرعت واکنش هم بیشتر می‌شود. غلظت بیشتر واکنش‌دهنده‌ها باعث ایجاد برخورد بیشتر بین آنها می‌شود و هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد، تعداد برخوردهای موثر هم بالا می‌رود بنابراین سرعت واکنش هم بیشتر می‌شود.
-!!((دما))
از مهمترین عوامل مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی است. در برخی از واکنشها با افزایش چند درجه سانتیگراد سرعت واکنش ممکن است چند برابر بیشتر شود. البته استثناهایی هم وجود دارد.
!!((کاتالیزور))
کاتالیزورها سرعت یک واکنش شیمیایی را که از لحاظ ترمودینامیکی قابل انجام است تغییر می‌دهند. بنابراین نمی‌توانند واکنشهایی را که از نظر ترمودینامیک امکان‌پذیر نیستند به انجام برسانند. کاتالیزورها با پیش بردن یک واکنش از مسیر دیگر ((انرژی فعالسازی)) را کم کرده و باعث افزایش سرعت واکنشها می‌شوند.
+!!دما
از مهمترین عوامل مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی است. در برخی از واکنشها با افزایش چند درجه سانتگراد ، سرعت واکنش ممکن است چند برابر بیشتر شود. البته استثناهایی هم وجود دارد.
!!کاتالیزور
((کاتالیزور|کاتالیزورها)) سرعت یک واکنش شیمیایی را که از لحاظ ترمودینامیکی قابل انجام است، تغییر می‌دهند. بنابراین نمی‌توانند واکنشهایی را که از نظر ترمودینامیک امکان‌پذیر نیستند، به انجام برسانند. کاتالیزورها با پیش بردن یک واکنش از مسیر دیگر ((انرژی فعالسازی)) را کم کرده و باعث افزایش سرعت واکنشها می‌شوند.


{img src=img/daneshnameh_up/f/f9/8022-423.jpg}
 !نقش برخورد در سرعت واکنش  !نقش برخورد در سرعت واکنش
-برای انجام یک ((واکنش شیمیایی)) باید موکولهای واکنش‌دهنده آنقدر به هم نزدیک شوند تا بین آنها برخورد ایجاد شود. این برخوردها وقتی منجر به انجام واکنش می‌شوند که مؤثر باشند. یعنی جهت‌گیری و انرژی برخوردها طوری باشد که بر اثر برخورد برخی پیوندها شکسته شده و پیوندهای جدیدی تشکیل شوند که نتیجه این عمل تولید مولکولهای جدید یعنی محصول است.

سرعت هر واکنش شیمیایی متناسب است با تعداد برخورد مولکولها در واحد زمان. اگر تمام برخوردهای مولکولها منجر به انجام واکنش شود مدت زمان انجام واکنشها باید خیلی کمتر باشد. طبق محاسبات مختلف از هر 1014 برخورد فقط یک برخورد به واکنش منجر می‌شود. یعنی برخوردهایی موجب انجام واکنش می‌شوند که انرژی حاصل از برخورد برابر یا بیشتر از انرژی فعالسازی باشد.
!((انرژی فعالسازی))
حداقل انرژی لازم که بایستی واکنش‌دهنده‌ها بگیرند تا بتوانند وارد واکنش شوند. انرژی فعال سازی برای تمام واکنش‌های شیمیایی چه ((واکنش گرماگیر|گرماگیر)) و چه ((واکنش گرماه|گرماده)) وجود دارد و معمولا از انرژی برخورد میان مولکولها تامین می‌شود.
+برای انجام یک ((واکنش شیمیایی)) ، باید مولکولهای واکنش‌دهنده آنقدر به هم نزدیک شوند تا بین آنها برخورد ایجاد شود. این برخوردها وقتی منجر به انجام واکنش می‌شوند که مؤثر باشند، یعنی جهت‌گیری و انرژی برخوردها طوری باشد که بر اثر برخورد برخی پیوندها شکسته شده و پیوندهای جدیدی تشکیل شوند که نتیجه این عمل تولید مولکولهای جدید یعنی محصول است.

سرعت هر واکنش شیمیایی متناسب است با تعداد برخورد مولکولها در واحد زمان. اگر تمام برخوردهای مولکولها منجر به انجام واکنش شود، مدت زمان انجام واکنشها باید خیلی کمتر باشد. طبق محاسبات مختلف از هر 1014 برخورد ، فقط یک برخورد به واکنش منجر می‌شود. یعنی برخوردهایی موجب انجام واکنش می‌شوند که انرژی حاصل از برخورد برابر یا بیشتر از انرژی فعالسازی باشد.
!انرژی فعالسازی
حداقل انرژی لازم که بایستی واکنش‌دهنده‌ها بگیرند تا بتوانند وارد واکنش شوند. انرژی فعالسازی برای تمام واکنش‌های شیمیایی چه ((واکنش گرماگیر|گرماگیر)) و چه ((واکنش گرماا|گرماده)) وجود دارد و معمولا از انرژی برخورد میان مولکولها تامین می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انرژی فعالسازی)) *((انرژی فعالسازی))
 +*((تغییر شیمیایی))
 +*((تغییر فیزیکی))
 *((دما)) *((دما))
-*((سنیتیک شیمیایی)) +*((سینیتیک شیمیایی))
*((غلظت
))
 *((کاتالیزور)) *((کاتالیزور))
-*((مواد اولیه)) 
 *((واکنش شیمیایی)) *((واکنش شیمیایی))
-*((واکنش گرماه)) +*((واکنش گرماا))
 *((واکنش گرماگیر)) *((واکنش گرماگیر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [16:57 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [06:24 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 اردیبهشت 1384 [08:06 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..