منو
 صفحه های تصادفی
نشانه های ظهور، نفاق مردم
بوروکراسی در عهد صفوی
نیرنگهای مأمون برای تخریب شخصیت امام رضا علیه السلام
دانشکده علوم اجتماعی
همبندی و مولفه های همبندی
تفسیر امام جواد علیه السلام درباره قطع دست دزد
انانتیومری و کربن چهار وجهی
چگونه زعفران بکاریم؟
آزمایش دستگاه انتقال مواد در گیاهان آوندی
سخن پیامبر اکرم درباره حسنین علیهم السلام
 کاربر Online
1454 کاربر online
تاریخچه ی: سرزمینهای مرطوب

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-23Lines: 1-80
 !سرزمینهای مرطوب !سرزمینهای مرطوب
-از نظر بیولوژی ، سرزمینهای باران خیز پرثمرتر و مفیدتر از زیستگاههای دیگر جهان می باشند . مقدار زیادی از نور و اب به این مناطق می رسدکه باعث می شودبرای رشد گیاهان کیفیت بسیار عالی داشته باشند و غذای حیوانات زیادی را فراهم کند . این جنگلها همچنین به عنوان تصفیه کننده آب باران عمل می کنند و همچنین تامین کننده غذا هستند. این مناطق جنگلی مثل یک اسفنج بزرگ آب باران را جذب کرده و بعداَ تدریجاَ آن را به رودخانه ها و دریاها می ریزد.
این جنگلها علیرغم ارزش فوق العاده ، در حال نابودی هستند . بخشهایی از این جنگلها مشخصاَبرلی مقاصد کشاورزی و محصولات آن قطع و نابود می شود . وقتی درختان قطع می شوند معمولاَدر طول سالها ، خاک هم تخریب شده و سطحزمین تا چند متر پایین می آید.
+{picture=sarzamin.jpg}
شخم زدن بیش از حد


وقتی مناطق مرطوب برای مقاصد
کشاورزی قطع می گردد، امکان
حفظ زمینها با کیفیت
قبلی ضعیف خواهد شد.
از نظر بیولوژی ، سرزمینهای باران خیز پرثمرتر و مفیدتر از زیستگاههای دیگر جهان می باشند . مقدار زیادی از ((نور)) و ((اب)) به این مناطق می رسدکه باعث می شودبرای رشد ((گیاهان)) کیفیت بسیار عالی داشته باشند و غذای حیوانات زیادی را فراهم کند . این جنگلها همچنین به عنوان تصفیه کننده آب باران عمل می کنند و همچنین تامین کننده غذا هستند. این مناطق جنگلی مثل یک اسفنج بزرگ آب باران را جذب کرده و بعداَ تدریجاَ آن را به رودخانه ها و دریاها می ریزد.
این جنگلها علیرغم ارزش فوق العاده ، در حال نابودی هستند . بخشهایی از این جنگلها مشخصاَ برلی مقاصد ((کشاورزی)) و محصولات آن قطع و نابود می شود . وقتی درختان قطع می شوند معمولاَدر طول سالها ، خاک هم تخریب شده و سطح زمین تا چند متر پایین می آید.
-شخم زدن بیش از حد
وقتی مناطق جنگلی و مرطوب برای مقاصد کشاورزی ، دستخوش قطع درخت می گردند ، امکان حفظ زمینهای اولیه با شرایط و کیفیت قبلی خیلی ضعیف خواهد بود.
+
/>


 +
 +
 +
 +{picture=sarzamin1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +نابودی سرزمینهای مرطوب

 +وقتی اب تازه و پاک کم می شود ، حیات وحش
باتلاق فلوریدا با خطر جدی روبرو می شود.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
-نابودی سرزمینهای مرطوب
وقتی اب تازه و پاک کم می شود ، حیات وحش باتلاق فلوریدا با خطر جدی روبرو می شود.
+


 +سرزمینهای مرطوب دیگر ممکن است به ارامی دچار بی آبی شوند و دلیل آن استفاده از آب رودخانه ها برای آبیاری و یا پمپ کردن و بیرون کشیدن بیش از حد آب از چاهها ، می باشد. فقط در ((آمریکا)) حدود 330000 هکتار از سرزمینهای مرطوب هر ساله از بین می روند.
-سرزمینهای مرطوب دیگ مک ب ارامی دچا ی آی ون و یل ن تده ا آب رودا ها برای بیری و یا پم ک یون کیدن ی ا د ز چاها می باش. قط در مریکا حدود 330000 هکتا مینهای مرو ال ا ین می روند. +بر عکس جنگل زدایی ، معمولاَ تخریب سرزمینهای مرطوب مورد بی جی رار می گیرد ، ام اثیر آن وی یت وحش همن می دی و مهم خواه بود. اتاهای ((فلوریدا)) ، یکی ز برگترین مناطق مرطوب در آمریکای شمای ، یک م گن کننه از این وعی ات. ه چند ا حار مختصری آب شیی در طح زمین جریان دارد ، ام ش م این اب از مسیر خود منحرف ده و یات ش اتلا را مود هدید کم ابی قرار داده است.- ک نگل دایی مواَ ریب مینی مروبمور بی وهی ش قرار ی گید ، اا ی روی حیات وحش هما میان دی م واد ود. اتلهای وریا یی ا بین نا مرطو در مریکی شملی یک مال نگ کنده از ی وعیت است. چ در ا ا مصری آ یرین د مین یان دارد ، ما خش ا ی ا ا یر و نر شده ا باا مود تدی کم ابی قرار ا ا. +{picture=sarzamin2.jpg}
اهای ال نبودی


بازه
ای شکاری ز حوهای ی یه
می کن در وری که آب وخانه ه
فرو ن
شین انها قادر ب دامه
ات خواهند و.
وق
ی یک منقه مطب شروع به خشک شدن م کند حیات وحش ر اجا کاملا تغییر می کن . اولین لامت خطر در ای ماع ممولا کم شدن عداد ((پندگان)) تذی کننده از جودات اب شیرین می اد . دیر انواع حیا بد آن بزدی ا بی می رون . بعد سرمینی که وزی مل ولید و منا ذی بد ، امروز صوت منطقه خشک، خارستان ی ث در می ید . جایی ک ا چمنر آن ا ارو می کند د محدودتری از گونه های ملف حیوانات در آن وجود دارد . رزمینهای خربیب شده ممکن ا ب لی اتفاه ی کاوزی صنتی برای ا ارزشمند باشد ، ام در قیه با یک ی یعی مرطو نلی جای نامناسبی برای یا حش می با.
-غذاهای در حال نابودی 
-بازهای شکاری حلزون خوار باتلاق ها ، یکی از بیشمار پرندگانی هستند که متکی به زمینهای مرطوب هستند . انها از حلزونهای آبی تغذیه می کنند و در صورتی که اب رودخانه ها فرو نشیند، آنها قادر به ادامه حیات نخواهند بود. 
-وقتی یک منطقه مرطوب شروع به خشک شدن می کند ، حیات وحش در انجا کاملاَ تغییر می کند . اولین علامت خطر در این مواقع معمولاَ کم شدن تعداد پرندگان تغذیه کننده از موجودات اب شیرین می باشد . دیگر انواع حیات بعد از آن بزودی از بین می روند . بعد سرزمینی که روزی محل تولید و منشا تغذیه بود ، امروز به صورت منطقه خشک، خارستان و بی ثمر در می اید . جایی که باد ، چمنزار آن را جارو می کند ، تعداد محدودتری از گونه های مختلف حیوانات در آن وجود دارد . سرزمینهای تخربیب شده ممکن است به دلیل استفاده های کشاورزی و صنعتی برای ما ارزشمند باشند ، اما در مقایسه با یک زمین طبیعی مرطوب و جنگلی ، جای نامناسبی برای حیات وحش می باشد.  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:29 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:52 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:43 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:30 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:22 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..