منو
 صفحه های تصادفی
مقاومت الکتریکی
جدول زمان انجام واکسیناسیونها
شرح وظایف مسئولان در بازی تنیس
امام علی علیه السلام و بدرقه ابوذر هنگام تبعید
مواد آتشفشان
سراب کیهانی
عضویت ایران در سازمان ملل
محمد خان بلوچ
آهنربای دائمی
واکنش خاک
 کاربر Online
621 کاربر online
تاریخچه ی: سدیم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-150Lines: 1-143
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">

 
 
 
 
 
__سدیم__ - ((منیزیم)) 
__سدیم__ - ((منیزیم))
 
 
-
((لیتیم|Li))
__Na__
((پتاسیم|K))  
 
 
+
((لیتیم|Li))
__Na__
((پتاسیم|K))

 
{picture=Na_TableImage.png}
 
{picture=Na_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر |علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر |شماره))Sodium, Na, 11
+نام , علامت اختصاری , شمارهSodium, Na, 11
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)) ((فلز قلیایی))
+گروه ((فلزات قلیایی|فلز قلیایی))
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه1|1 «IA))), ((عنصر دوره3|3)) , ((atomic orbital|s))
+گروه , تناوب , بلوک1 IA , 3 , atomic orbital
 
 
-(( جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 968 ((کیلوگرم برمتر مکعب|kg/m3)), 0.5
+جرم حجمی , سختی 968 kg/m3 , 0.5
 
 
-((رنگ)) سفید نقره ای
{picture=125pxNa2C11.jpg}
+رنگ سفید نقرهای
{picture=125pxNa2C11.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 22.989770 ((واحد جرم اتمی|amu))
+((جرم اتمی|وزن اتمی)) 22.989770 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 180 (190)(( پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 180 (190)pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 154 pm
+شعاع کووالانسی 154 pm
 
 
-(( شعاع وندروالس)) 227 pm
+ شعاع وندروالس 227 pm
 
 
-(( ساختار الکترونی)) ~np~[~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3s1
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~[~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3s1
 
 
-((electron|e-)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 1
+((electron|e-)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 1
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 1 (باز «شیمی»|باز))قوی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 1 (باز قوی)
 
 
-((ساختار کریستالی)) مکعبی body centered
+ساختار کریستالی مکعبی body centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
 
-(( حالت ماده)) جامد (مغناطیسی)))
+((حالات ماده|حالت ماده)) جامد (مغناطیسی)
 
 
-(( نقطه ذوب)) 370.87 ((کلوین|K)) (207.9 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 370.87 K (207.9 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 1156 K (1621 °F)
+نقطه جوش 1156 K (1621 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 23.78 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 23.78 scientific notation|ש10-6 m3/mol
 
 
-(( گرمای تبخیر)) 96.96 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 96.96 kJ/mol
 
 
-(( گرمای هم جوشی)) 2.598 kJ/mol
+گرمای هم جوشی 2.598 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 1.43ױ0-5((پاسگال «unit»|Pa)) at 1234 K
+((فشار بخار)) 1.43ױ0-5پاسگال «unit» at 1234 K
 
 
-((سرعت صوت)) 3200 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 3200 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 0.93 (درجه پاولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 0.93 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 1230 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 1230 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 21 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 21 106/m اهم
 
 
-((رسانایی گرمایی)) 141 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانایی گرمایی 141 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 495.8 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 495.8 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون4562 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون4562 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون6910.3 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون6910.3 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون9543 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون9543 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون13354 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون13354 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون16613 kJ/mol
 6th پتانسیل یونیزاسیون16613 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون20117 kJ/mol
 7th پتانسیل یونیزاسیون20117 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون25496 kJ/mol
 8th پتانسیل یونیزاسیون25496 kJ/mol
 
 
 9th پتانسیل یونیزاسیون28932 kJ/mol
 9th پتانسیل یونیزاسیون28932 kJ/mol
 
 
 10th پتانسیل یونیزاسیون141362 kJ/mol
 10th پتانسیل یونیزاسیون141362 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) (( روش فروپاشی |DM))(( انرژی فروپاشی |DE)) ((مگا |M))(( الکترون ولت |eV))(( محصول فروپاشی |DP))
+ایزوNA((نیم عمر)) DMDE M eVDP
 
 
-22Na((رادیوایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))2.602 ((year|y))((electron capture|epsilon))2.842((neon|22Ne))
+22Na{syn.}2.602 yearelectron capture2.842neon
 
 
-23Na__100%__Na با12 نوترون ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+23Na__100%__Na با12 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
-((SI)) واحدهای ((دما وفشار استاندارد |STP)) استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد. +SI واحدهای STP استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
-سدیم یک ((عنصر شیمیایى)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن Na و ((عدد اتمی)) آن 11 میباشد. سدیم یک ((فلز)) واکنش دهنده نرم و مومی شکل است که به گروه ((فلز قلیایی |فلزات قلیایی)) که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند(خصوصا ((آب نمک)) و ((هالید))ها) تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنش دهنده میبا و با شعله زرد رنگی میسوزد در ((آزمایش‌های مربو ه هوا)) ((اکسید)) میشود و به شدت با(( آب)) واکنش میدهد از این رو باد همیشه در زیر نفت یا ((روغن)) نگهداری شود. />
!خصوصی
ات قابل توجه

سدیم مانند دیگر ((فل
ز قلیایی |فلزات قلیایی)) نرم سبک وزن سفید مایل به نقره ای و واکنش دهنده میباشد و از این هت هرز به صورت آزاد در طبیعت یافت نمیشود. سدیم در(( آب)) غوطه ور شده و آن را تجزیه کرده ((هیدروژن)) آزاد میکند و ((هیدرواکسید)) می سازد. سدیم در آب فورا آتش میگیرد ولی در ((آزمایش‌های مربو به هوا))ی معمولی در دمای زیر 388 ((کلوین)) آتش نمییرد.

!کاربر
ها

س
دیم در حالت فلزی عنصر لازم برای ساختن ((استر|استر ها)) و ترکیبات ((آلی)) میباشد. این عنصر قلیایی بوجود آورنده ((کلرید سدیم)) NaCl که برای ((زندگی)) حیاتی است نیز میباشد. کاربردهای دیگر عبارتند از:
* استفاده در برخی از ((آلیاژ|آلیاژها)) برای بهبودی ساختارشان
* استفاده در ساخت ((صابون)) و ترکیبش با ((اسید چرب |اسیدهای چرب))
((NaK)) آلیاژسدیم و ((پتاسیم)) یک ماده مهم ((منتقل کننده)) ((حرارت)) است.
+!اطلاعات اولیه
سدیم ، یک ((عنصر شیمیایی)) جدول تناوبی است که نماد آن __Na__ و ((عدد اتمی)) آن 11 مباشد. سدیم ، یک ((فلز)) واکنش دهنده نرم و مومیشکل است که به گروه ((فلزات قلیایی|فلزات قلیایی)) که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند (خصوصا و هالیدها) تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنش دهنده ا و با شعله زرد رنگی مسوزد. در هو اکسید مشود و بهشدت با ((آب)) واکنش میدهد. از این رو باید همیشه در زیر نفت یا رون نگهداری شود.
 !تاریخچه !تاریخچه
-
مدت زمان زیادی است که سدیم (soda) بصورت ترکیبی شناخته شده است. این عنصر در سال ((1807))توسط(( Sir Humphry Davy)) از طریق عمل(( الکترولیز)) ((هیدروکسید سدیم)) جدا شد. در اروپای ((قرون وسطی)) ترکیبی از سدیم با نام لاتین Sodanum برای تسکین ((سردرد)) استفاده میشد. نماد جدید سدیم Na از ((لاتین جدید)) Natrium که در ((زبان یونانی)) که نوعی ((نمک)) طبیعی است می آید گرفته شده است.
+مدت زمان زیادی است که سدیم (soda) بصورت ترکیبی شناخته شده است. این عنصر در سال 1807 توسط "__Sir Humphry Davy__" از طریق عمل ((الکترولیز)) هیدروکسید سدیم جدا شد. در اروپای قرون وسطی ، ترکیبی از سدیم با نام لاتین Sodanum برای تسکین سردرد استفاده مشد. نماد جدید سدیم Na از لاتین جدید Natrium که در زبان یونانی که نوعی نمک طبیعی است می آید گرفته شده است.
 !پیدایش  !پیدایش
-
سدیم در ((ستاره |ستارگان)) فراوان است و این فراوانی در ((خط طیف |خطوط طیفی)) D در نور ستارگان مشهود تر میباشد. سدیم حدودا 2.6% از پوسته ((زمین)) را به خود اختصاص داده است که چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین و فروانترین فلز قلیایی میباشد. این عنصر هم اکنون به صورت اقتصادی از عمل ((الکترولیز)) ((کلرید سدیم)) تولید میشود. این روش ارزان تر از روش الکترولیز ((هیدرواکسید سدیم)) میبا. قیمت هر ((پوند)) سدیم فلزی حدودا 15 تا 20 سنت (در سال(( 1997))) میباشد. ولی هر پوند سدیم ACS آزمایشگاهی حدودا 35 دلار قیمت دارد که از نظر حجمی ارزان ترین فلز میباشد.
+سدیم در ستارگان فراوان است و این فراوانی در خطوط طیفی D در نور ستارگان مشهودتر مباشد. سدیم حدودا 2.6% از پوسته ((زمین)) را به خود اختصاص داده است که چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین و فروانترین فلز قلیایی مباشد. این عنصر هماکنون بهصورت اقتصادی از عمل ((الکترولیز)) کلرید سدیم تولید مشود. این روش ارزانتر از روش الکترولیز ((سود و پتاس|هیدرواکسید سدیم)) ا. قیمت هر پوند سدیم فلزی حدودا 15 تا 20 سنت (در سال 1997) مباشد. ولی هر پوند سدیم ACS آزمایشگاهی ، حدودا 35 دلار قیمت دارد که از نظر حجمی ارزان‌ترین فلز است.
!خصوصیات قابل توجه
سدیم مانند دیگ
ر فلزات قلیایی ، نرم ، سبک وزن ، سفید مایل به نقره‌ای و واکنش دهنده است و از این جهت هرگز به‌صورت آزاد در طبیعت یافت نمی‌شود. سدیم در ((آب)) غوطه‌ور شده ، آن را تجزیه کرده ، ((هیدروژن)) آزاد می‌کند و هیدرواکسید می‌سازد. سدیم در آب فورا آتش می‌گیرد، ولی در هوای معمولی در دمای زیر 388 کلوین آتش نمی‌گیرد.
!کاربردها
*سدیم در حالت فلزی ، عنصر لازم برای ساختن ((استر|استر ها)) و ترکیبات آلی می‌باشد.
*این عنصر قلیایی بوجود آورنده کلرید سدیم NaCl است که برای زندگی حیاتی است نیز می‌باشد.
*استفاده در برخی از ((آلیاژ|آلیاژها)) برای بهبودی ساختارشان
*استفاده در ساخت ((صابون)) و ترکیبش با ((اسید چرب|اسیدهای چرب))
*NaK ، آلیاژسدیم و ((پتاسیم)) ، یک ماده مهم منتقل کننده حرارت است.
 !ترکیبات !ترکیبات
-
نمک طعام یا ((کلرید سدیم)) معمول ترین ترکیب سدیم میبا. اما سدیم در ((کانی|کان ها))ی بسیار دیگری از قبیل ((آمفیبول)) ((کریولیت)), ((هالیت)), ((soda niter)), ((زئولیت)) و ... بوجود می آید. ترکیبات سدیم برای صنایع شمیایی ((شیشه)) سازی فلزی ساخت کاغذ صنعت نفت ساخت صابون و نساجی کاربرد دارد. صابون معمولا یک ((نمک)) سدیم از اسیدهای چرب میبا.
/>ترکیبات سدیم که برای صنایع گوناگون بسیار مهم میباشند عبارتند از: (Na((Cl))), soda ash (Na2((CO))3), baking soda (Na((H))CO3), caustic soda (NaOH), Chile saltpeter (Na((N))O3), di- and tri-sodium phosphates, sodium thiosulfate (hypo, Na2((S))2O3 * 5H2O), and borax (Na2((B))4O7 * 10H2O).
+نمک طعام یا کلرید سدیم ، معمولترین ترکیب سدیم ا. اما سدیم در کانیهای بسیار دیگری از قبیل آمفیبول ، کریولیت ، هالیت ، soda niter ، زئولیت و ... بوجود میآید. ترکیبات سدیم برای صنایع شمیایی شیشهسازی فلزی ساخت کاغذ صنعت نفت ، ساخت ((صابون)) و نساجی کاربرد دارد. صابون معمولا یک نمک سدیم از اسیدهای چرب ا.

ترکیبات سدیم که برای صنایع گوناگون بسیار مهمند، عبارتند از: (NaCl , soda ash (Na2CO3) , baking soda NaHCO3) , caustic soda (NaOH) , Chile saltpeter (NaNO3), di- and tri-sodium phosphates , sodium thiosulfate (hypo , Na2S2O3 * 5H2O) , and borax (Na2B4O7 * 10H2O).
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
-
برای این عنصر 13 ((ایزوتوپ)) شناسایی شده است که تنها ایزوتوپ پایدار آن Na-23 میباشد . سدیم همچنین دو ایزوتوپ ((رادیو اکتیو)) نیز دارد که عبارتند از: Na22 با ((نیمه عمر)) 2.605 سال و Na24 با ((نیمه عمر)) 15 ساعت.
+برای این عنصر 13 ((ایزوتوپ)) شناسایی شده است که تنها ایزوتوپ پایدار آن Na-23 مباشد. سدیم همچنین دو ایزوتوپ ((رادیواکتیویته|رادیو اکتیو)) نیز دارد که عبارتند از: Na22 با ((نیم عمر)) 2.605 سال و Na24 با نیمه عمر 15 ساعت.
 !هشدارها  !هشدارها
-
سدیم در حالت پودر در آب خاصیت انفجاری خواهد داشت و با عناصر دیگر به راحتی تجزیه و ترکیب میشود. همیشه باید با ان عنصر با مراقبت کامل کار کرد. دی می ا
+سدیم در حالت پودر در آب خاصیت انفجاری خواهد داشت و با عناصر دیگر بهراحتی تجزیه و ترکیب مشود. همیشه باید با ان عنصر با مراقبت کامل کار کرد.
احث مرتبط با عنوان
*((آرایش الکترونی عناصر))
*((ج
دول تناوبی))
*((س
د پتاس))
*((عنصر شی
مییی))
*((
لز)) />*((فلات قلیایی))
*((کلر))
*((نمک طعام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [05:14 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [05:11 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:33 ]   1   هاجر هاتفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..