منو
 کاربر Online
773 کاربر online
Lines: 1-22Lines: 1-25
-!سان یمبر امیمومنان در شنات بنی امیه +پس ز جرت پیامبر به مدینه ی، مبارزه بی امیه ا اسلام ادامه یافت. آنان در جنگ های ((جنگ بدر|بدر))، ((جنگ احد|احد))، ((جنگ خندق|خندق)) و ((فتح مکه)) بر ضد اسلام جنگیدند. البته پس از فتح مکه، در ظاهر اسلام آوردند و در شمار طلقا، (آزاد شدگان پیامر) قرار گرفتند. پیامبر هنگام توزیع غنایم ((غزوه حنین|جنگ حنین))، فرزندان امیه را در گروه مولفه قلوبهم* جای داد و بخشی از غنایم را به آن ها بخشید.
-پس از یامبر به مدینه نی ارزه نی امیه ا س ادام یات. نان در نگ ی ، د، ندق فح مکه بر ا گیدند. البته پ ز مکه، ر ظاهر سا وردند و در ار لق، (زا دگان پیاب) رار گفند. یامر هنگا ویع نایم گ نین فرند می روه مولفه وه ای دا ش از ایم را به بید. +پس از مکه ((بی امیه)) به ((مدینه)) کین ر نزوای سیاسی قار گد. ((مرا ن حکم|مروان)) و پدر نیز م د دند. یمبر دا ی القربی که ر یه خ مده، ه ا وددداری کد این ق وژه ((نی هام)) واند. ابه مه فاد بی امیه ر اوی یاسی ر نمی رند و نن ه به بی اشم و ((ه بیت)) گایش دات، از ی رسول خدا به ک بی از مناطق گماشته شدند.
-پس از فتح مکه، بنی امیه به مدینه کوچیدند و در انزوای سیاسی قرار گرفتند. مروان و پرش یز پس از دتی تبعید شدند. پیامبر از دادن حق ذوی القربی که در آیه خمس آمده، به آنان خوددداری کد و این حق را ویژه بنی هاشم خواند. البته همه افراد بنی امیه در انزوای سیاسی به سر نمی بردند و دو تن از آنان که به بنی هاشم و اهل بیت گرایش داشتند، از سوی رسول خدا به حکومت برخی ازمناطق گماشته شدند.

در زمان خلافت
ابوبکر و عمر؛ علی (ع) به همراه بنی هاشم و پیروانشان خانه نشین شدند و در برابر، بنی امیه قدرت یافتند. فرماندهی لشرها نیز به مشرکان سابق و منافقان امروز، به ویژه یزید (برادر معاویه) و معاویه واگذار شد. عثمان که از بنی امیه و مشاور ویژه ابوبکر و عمر بود، در این واگذاری ها نقش داشت. با خلافت عثمان، بنی امیه بر همه ولایت های اسلامی چیرگی یافتند؛ زیرا سیاست عثمان، کنار نهادن والیان غیر اموی بود. برای نمونه، مغیره بن شعبه و عمر و عاص را به دلیل آن که از بنی امیه نبودند، کنار گذاشت و پست های کلیدی کوفه، بصره و مصر را به بنی امیه بخشید.
+در زمان ات ((ابوبکر)) و ((مر بن خطاب|عمر))؛ علی (ع) به همراه بنی هاشم و پیروانشان خانه نشین شدند و در برابر، بنی امیه قدرت یافتند. فرماندهی لشرها نیز به مشرکان سابق و منافقان امروز، به ویژه یزید (برادر معاویه) و معاویه واگذار شد. ((عثمان بن عفان|عثمان)) که از بنی امیه و مشاور ویژه ابوبکر و عمر بود، در این واگذاری ها نقش داشت. با خلافت عثمان، بنی امیه بر همه ولایت های اسلامی چیرگی یافتند؛ زیرا سیاست عثمان، کنار نهادن والیان غیر اموی بود. برای نمونه، ((مغیره بن شعبه)) و ((عمرو عاص)) را به دلیل آن که از بنی امیه نبودند، کنار گذاشت و پست های کلیدی ((کوفه))، ((بصره)) و ((مصر)) را به بنی امیه بخشید.
 در پایان، یادآوری بخشی از سخنان پیامبر اسلام و امیرمومنان علی (ع) برای شناخت بیش تر بنی امیه سومند است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: در پایان، یادآوری بخشی از سخنان پیامبر اسلام و امیرمومنان علی (ع) برای شناخت بیش تر بنی امیه سومند است. پیامبر اکرم (ص) فرمود:
-
وای بر بنی امیه، وای بر بنی امیه، وای بر بنی امیه! بدترین قبایل عرب، بنی امیه، بنی حنیفه و ثقیف هستند. هر دینی آفتی دارد و آفت این دین، بنی امیه است. دشمن ترین مردم با ما بنی امیه و بنی مخزوم هستند هرگاه معاویه را بر منبر من می دیدید، او را بکشید.
+وای بر بنی امیه، وای بر بنی امیه، وای بر بنی امیه! بدترین قبایل عرب، بنی امیه، ((بنی حنیفه)) و ((قبیله ثقیف|ثقیف)) هستند. هر دینی آفتی دارد و آفت این دین، بنی امیه است. دشمن ترین مردم با ما بنی امیه و ((بنی مخزوم)) هستند هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید، او را بکشید.
 امیر مومنان علی (ع) نیز فرمود: امیر مومنان علی (ع) نیز فرمود:
 +فرزندان ((عبد شمس)) شمارشان بیش تر، مکارتر، فریب کار تر، بدکارتر و زشت روترند، ولی ما ((بنی هاشم)) زبانمان گویاتر و فصیح تر واز نظر اخلاق، خیرخواه تر و خوش رو تر هستیم.
 +آگاه باشید! همانا ترسناک ترین فتنه ها، فتنه بنی امیه درباره شما است، فتنه ای کور و تیره که بر همه جا چیره شده و بلای آن دامن گیر نیکوکاران است. به خدا سوگند! بنی امیه پس از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود. آنان با شما مانند شتری سرکش، که دست به زمین می کوبد، لگد می زند، با دندان گاز می گیرد و از دوشیدن شیر امتناع می ورزد، برخورد می کنند و از شما جز کسی که برای آنان سودمند باشد یا آزاری به آنان نرساند، به جا نمی گذارند.
 +بلای فرزندان امیه بر شما طولانی خواهد ماند، چندان که یاری خواستن شما از ایشان مانند یاری خواستن بنده از مولای خود یا تسلیم شده از پیشوای خود باشد. فتنه های بنی امیه پیاپی با چهره ای زشت و ترس آور و تیرگی و تاریکی عصر جاهلیت بر شما فرود خواهد آمد. نه نور هدایتی در آن پیدا است و نه پرچم نجاتی در آن روزگار به چشم می خورد.
-فرزندان عبد شمس شمارشان بیش تر، مکارتر، فریب کار تر، بدکارتر و زشت روترند، ولی ما [بنی هاشم] زبانمان گویاتر و فصیح تر واز نظر اخلاق، خیرخواه تر و خوش رو تر هستیم.
آگاه باشید! همانا ترسناک ترین فتنه ها، فتنه بنی امیه درباره شما است، فتنه ای کور و تیره که بر همه جا چیره شده و بلای آن دامن گیر نیکوکاران است. به خدا سوگند! بنی امیه پس از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود. آنان با شما مانند شتری سرکش، که دست به زمین می کوبد، لگد می زند، با دندان گاز می گیرد و از دوشیدن شیر امتناع می ورزد، برخورد می کنند و از شما جز کسی که برای آنان سودمند باشد یا آزاری به آنان نرساند، به جا نمی گذارند. بلای فرزندان امیه بر شما طولانی خواهد ماند، چندان که یاری خواستن شما از ایشان مانند یاری خواستن بنده از مولای خود یا تسلیم شده از پیشوای خود باشد. فتنه های بنی امیه پیاپی با چهره ای زشت و ترس آور و تیرگی و تاریکی عصر جاهلیت بر شما فرود خواهد آمد. نه نور هدایتی در آن پیدا [است] و نه پرچم نجاتی در آن روزگار به چشم می خورد.

پس از چیرگی فرزندان امیه، خانه ای در شهر و خیمه ای در بیابان بر جا نمی ماند، مگر آن که ستمگران بنی امیه اندوه و غم را به آن جا می کشانند. [آن ها] بلاو کینه توزی را در همه جا وارد می کنند. پس در آن روز، هبچ عذر خواهی در در آسمان و یاوری در زمین برای مردم باقی نخواهد ماند؛ زیرا خود نا اهلان را به زمامداری برگزیده اید و زمامداری را به جایگاه دروغین نهاده اید.
+پس از چیرگی فرزندان امیه، خانه ای در شهر و خیمه ای در بیابان بر جا نمی ماند، مگر آن که ستمگران بنی امیه اندوه و غم را به آن جا می کشانند. آن ها بلا و کینه توزی را در همه جا وارد می کنند. پس در آن روز، هبچ عذرخواهی در آسمان و یاوری در زمین برای مردم باقی نخواهد ماند؛ زیرا خود نااهلان را به زمامداری برگزیده اید و زمامداری را به جایگاه دروغین نهاده اید.
 +* کسانی که به آنان اموالی داده می شد تا به اسلام خوش بین شوند و بر ضد آن توطئه نکنند این رسم تا زمان خلافت عمر باقی بود.
 +!منابع:
 +*نفی الدین مقریزی، النزاع التخاصم فیمابین بنی امیه و بنی هاشم، بخش اول.
 +*همان، خطبه 158. خطبه 93، ص 295.
 +*معاویه و تاریخ، صص 191- 193.
 +*نهج البلاغه، حکمت 116.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:10 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [09:36 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [09:07 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:02 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:59 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..