منو
 کاربر Online
581 کاربر online
تاریخچه ی: سختی آب

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-43Lines: 1-57
-__سختی آب (Harner)__

||سختی آب
، اساسا به معنی ظرفیت آن در ترسیب صابون است.||
+

||
__~~green:سختی آب~~__ (__Hardner__) ، اساسا به معنی ظرفیت آن در ترسیب ((صابون)) است.||


{img src=img/daneshnameh_up/1/1a/watercover.jpg}
 !عناصر ایجاد کننده سختی آب !عناصر ایجاد کننده سختی آب
-صابون عمدتا توسط ((کلسیم)) و ((منیزیم)) قابل ترسیب است، ولی به غیر از آنها فلزات دیگری نظیر آلومینیوم ، آهن ، منگنز ، استرانسیم و روی نیز در ایجاد سختی آب شرکت می‌کنند، ولی از این نظر که دو عنصر اولی در مقادیر زیاد در آبهای طبیعی وجود دارند، لذا سختی آب بطور عمده بر اساس این دو سنجیده می‌شود. ولی با وجود این ، اگر مقادیر فلزات دیگر قابل توجه باشد، باید آنها را نیز محسوب داشت. +صابون عمدتا توسط ((کلسیم)) و ((منیزیم)) قابل ترسیب است، ولی به غیر از آنها ((فلز|فلزات)) دیگری نظیر ((آلومینیوم)) ، ((آهن)) ، ((منگنز)) ، ((استرانسیم)) و ((روی)) نیز در ایجاد سختی ((آب)) شرکت می‌کنند، ولی از این نظر که دو ((عنصر)) اولی در مقادیر زیاد در آبهای طبیعی وجود دارند، لذا سختی آب بطور عمده بر اساس این دو سنجیده می‌شود. ولی با وجود این ، اگر مقادیر فلزات دیگر قابل توجه باشد، باید آنها را نیز محسوب داشت.
 !محاسبه سختی آب !محاسبه سختی آب
-مقدار سختی آب ، برحسب اکی‌والانهای کربنات کلسیم آنها محاسبه و بیان می‌شود. +مقدار سختی آب ، برحسب اکی‌والانهای __کربنات کلسیم__ آنها محاسبه و بیان می‌شود.
 !تقسیم بندی سختی آب !تقسیم بندی سختی آب
 سختی آب را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: سختی آب را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:
 !!سختی موقت !!سختی موقت
-سختی موقت (Temporary Harner) را __سختی کربناتی__ (Carbonate Harner) نیز می‌نامند. این سختی ، مولود ((بی‌کربنات کلسیم)) و ((بی‌کربنات منیزیم|منیزیم)) است که عمدتا به کمک حرارت و یا ازدیاد PH کاهش می‌یابد:

::{TEX()} {Ca_2^+ + 2HCO_3^- \leftraightarrow CaCO_3↓ + H_2CO_3^-} {TEX}::

::{TEX()} {HCO_3^- + OH^- \leftrightarrow CO_3^{2-}↓ + H_2O} {TEX}::
+__سختی موقت__ (__Temporary Hardner__) را __سختی کربناتی__ (__Carbonate Hardner__) نیز می‌نامند. این سختی ، مولود بی‌کربنات کلسیم و منیزیم است که عمدتا به کمک حرارت و یا ازدیاد ((معرف PH|PH)) کاهش می‌یابد.
 !!سختی دائم !!سختی دائم
-سختی دائم (Permanent Hardner) را __سختی غیرکربناتی__ (Noncarbonate Harner) نیز می‌نامند. این سختی ، با حرارت دادن قابل حذف نیست. +__سختی دائم__ (__Permanent Hardner__) را __سختی غیرکربناتی__ (__Noncarbonate Hardner__) نیز می‌نامند. این سختی ، با حرارت دادن قابل حذف نیست.
 !اهمیت سختی آب !اهمیت سختی آب
-مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آبهای صنعتی اهمیت وافر دارد، از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت خاصی دارد. کلسیم که یکی از عوامل سختی آب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت داشته، ولی به همان اندازه ((سولفات کلسیم)) به علت کمی قابلیت هضم ناراحتیهایی در دستگاه هاضمه بوجود می‌آورد.

گاهی توصیه می‌شود که جهت تامین بهداشت و سلامت مصرف کنندگان ، ((آهک)) به آب آشامیدنی افزوده شود. بعضی دانشمندان معتقدند، بهتر است کلسیم و منیزیم لازم بدن توسط غذا تامین شود و حتی‌الامکان از آبهای سبک برای شرب استفاده شود. باید توجه داشت که بدن نسبت به سنگینی موجود در آب مورد مصرف خود حساسیت دارد، چنانچه این نوشیدنی تغییر یابد، ممکن است در دستگاه گوارش ایجاد اخلال نماید و این موضوع را به اصطلاح __آب به آب شدن__ می‌گویند.
+مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آبهای صنعتی اهمیت وافر دارد، از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت خاصی دارد. کلسیم که یکی از عوامل سختی آب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت داشته، ولی به همان اندازه ، __سولفات کلسیم__ به علت کمی قابلیت هضم ، ناراحتیهایی در دستگاه هاضمه بوجود می‌آورد.

گاهی توصیه می‌شود که جهت تامین بهداشت و سلامت مصرف کنندگان ، ((آهک)) به آب آشامیدنی افزوده شود. بعضی دانشمندان معتقدند، بهتر است کلسیم و منیزیم لازم بدن توسط غذا تامین شود و حتی‌الامکان از آبهای سبک برای شرب استفاده شود. باید توجه داشت که بدن نسبت به سنگینی موجود در آب مورد مصرف خود حساسیت دارد، چنانچه این نوشیدنی تغییر یابد، ممکن است در دستگاه گوارش ایجاد اخلال نماید و این موضوع را به اصطلاح __~~green:آب به آب شدن~~__ می‌گویند.
 !طبقه بندی آب از نظر سختی !طبقه بندی آب از نظر سختی
 
 
 
 
   
 ||سختی آب (کربنات کلسیم mg/lit)|55 - 5|100 - 56|200 - 101|500 - 201 ||سختی آب (کربنات کلسیم mg/lit)|55 - 5|100 - 56|200 - 101|500 - 201
 نوع آب|سبک|سختی کم|متوسط|خیلی سخت|| نوع آب|سبک|سختی کم|متوسط|خیلی سخت||
  
 
 
 
 
 در بعضی از طبقه بندیها حداکثر سختی آبهای قابل شرب ، 300 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم تعیین شده است.  در بعضی از طبقه بندیها حداکثر سختی آبهای قابل شرب ، 300 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم تعیین شده است.
-!((املاح محلول در آب و اثرات آنها)) +!املاح محلول در آب و اثرات آنها
 !!املاح موثر در تولید سختی !!املاح موثر در تولید سختی
 املاح موثر در سختی عبارتند از:{TEX()} {Mg(OH)_2 , MgCO_3 , MgHCO_3 , Mg(NO_3)_2 , MgCl_2 , MgSO_4 , Ca(OH)_2 , CaCO_3 , CaHCO_3 , Ca(NO_3)_2 , CaCl_2 , CaSO_4} {TEX} املاح موثر در سختی عبارتند از:{TEX()} {Mg(OH)_2 , MgCO_3 , MgHCO_3 , Mg(NO_3)_2 , MgCl_2 , MgSO_4 , Ca(OH)_2 , CaCO_3 , CaHCO_3 , Ca(NO_3)_2 , CaCl_2 , CaSO_4} {TEX}
 !!املاح غیر تاثیر گذار در سختی !!املاح غیر تاثیر گذار در سختی
 املاحی که در تولید سختی موثر نیستند، عبارتند از: {TEX()} {K_2SO_4 , KCl , KNO_3 ‌, Na_2SO_4 , NaCl , NaNO_3} {TEX} املاحی که در تولید سختی موثر نیستند، عبارتند از: {TEX()} {K_2SO_4 , KCl , KNO_3 ‌, Na_2SO_4 , NaCl , NaNO_3} {TEX}
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/3/3e/water_bottle_videopic.jpg}
 +
 +
 !تاثیر قلیائیت در سختی آب !تاثیر قلیائیت در سختی آب
-اگر قلیائیت کل آب مساوی یا بیشتر از سختی کل باشد، تمام سختی آب به صورت سختی کربناتی خواهد بود. در صورتی که که قلیائیت کل کمتر از سختی باشد، سختی کربناتی آب معادل قلیائیت بوده و سختی دائم اختلاف بین سختی کل و قلیائیت است. +اگر قلیائیت کل آب ، مساوی یا بیشتر از سختی کل باشد، تمام سختی آب به صورت سختی کربناتی خواهد بود. در صورتی که که قلیائیت کل ، کمتر از سختی باشد، سختی کربناتی آب معادل قلیائیت بوده و سختی دائم ، اختلاف بین __سختی کل__ و __قلیائیت__ است.
 !واحدهای بکار رفته در سختی آب !واحدهای بکار رفته در سختی آب
-در صورتی که مقادیر ((آنیون و کاتیون|کاتیونهای مختلف)) برحسب میلی گرم بر لیتر (ppm) در دست باشد، معمولا جهت سهولت به کمک فاکتورهایی که از تقسیم ((وزن مولکولی)) کربنات کلسیم به وزن اتمی هر یک از عناصر بدست آمده ، کلیه این مقادیر برحسب کربنات کلسیم محاسبه و بیان می‌گردد. />سختی آب معمولا بر حسب (ppm(mg/lit بیان می‌شود، علاوه بر این واحدهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، آمریکایی را نیز در بیان آن بکار می‌برند؛ هر یک از درجات فوق به ترتیب برابر 17.9 و 14.3 و 10 و 17.2 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم است. +در صورتی که مقادیر ((آنیون و کاتیون|کاتیونهای مختلف)) برحسب میلی گرم بر لیتر (ppm) در دست باشد، معمولا جهت سهولت ، به کمک فاکتورهایی که از تقسیم وزن مولکولی کربنات کلسیم به وزن اتمی هر یک از عناصر بدست آمده ، کلیه این مقادیر برحسب کربنات کلسیم محاسبه و بیان می‌گردد. سختی آب ، معمولا بر حسب ppm یعنی mg/lit بیان می‌شود. علاوه بر این ، واحدهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، آمریکایی را نیز در بیان آن بکار می‌برند؛

هر یک از درجات فوق به ترتیب برابر 17.9 و 14.3 و 10 و 17.2 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب)) *((آب))
 +*((آب معدنی))
 +*((آب مقطر))
 *((آنیون و کاتیون)) *((آنیون و کاتیون))
-*((املاح محلول در آب و اثرات آنها))
*((جدول تناوبی عناصر
))
+*((املاح محلول در آب))
 *((ذرات معلق در آب)) *((ذرات معلق در آب))
 *((غیر فلزات)) *((غیر فلزات))
-*((فلزات))
*((وزن مولکولی))
+*((فلز|فلزات))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:43 ]   10   admin      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:59 ]   9   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:58 ]   8   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:58 ]   7   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:56 ]   6   admin      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 آذر 1384 [09:21 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 آذر 1384 [09:20 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 آذر 1384 [09:14 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [08:47 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..