منو
 کاربر Online
313 کاربر online
تاریخچه ی: سبک عراقی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-40Lines: 1-43
-سبک عراقی با ظهور سلاجق در خراسان و اتابکان در عراق (ایالات و ولایت مرکزی ایران) و آذربایجان به وجود می آید و به تدریج شعر دری که مرکز اصلی آن در خراسان و ماوراءالنهر است، به عراق و آذربایجان راه می یاد. +سبک عراقی با ظهور ((سلجوقیا )) در خراسان و ((اتابکان )) در عراق و آذربایجان به وجود آمد و به تدریج شعر "دری" که مرکز اصلی آن در خراسان و ماوراءالنهر است، به عراق و آذربایجان راه یاف.
-از طرفی بر اثر سیاست سلجوقیان مدارس مختلف دینی تأسیس می شود و معارف اسلامی مانند تفسیر و منطق و حکمت و علوم بلاغی و ادبیات عربی در این مدارس تدریس می شود. +از طرفی در این دوران بر اثر سیاست سلجوقیان، مدارس مختلف دینی تأسیس شد و معارف اسلامی مانند تفسیر و منطق و حکمت و علوم بلاغی و ((ادبیات عرب )) در این مدارس تدریس می شد و ترویج علوم و معارف اسلامی باعث شد که شاعران و ادیبان نیز با علوم رایج زمان آشنا شوند.
-ترویج علوم و معارف اسلامی باعث می شود که شاعران و ادیبان نیز خود را به زیور علوم زمانه بیارایند. ناچار در این دوره علوم مدرسه ای در شعر تأثیر فراوان می گذارد تا آنجا که فرا گرفتن علوم از لوازم شاعری می شود و مایه تفاخر و مباهات شاعران. رواج شعر دری در عراق و آذربایجان و تاثیر علوم اسلامی و ادبیات عربی در آن بعث می شود که در شعر فارسی تحولی به وجود آید. +در این دوره علوم مدرسه ای در شعر تأثیر فراوان گذارد تا آنجا که فرا گرفتن علوم از لوازم شاعری شد و مایه تفاخر و مباهات شاعران.

رواج شعر دری در عراق و آذربایجان و تاثیر علوم اسلامی و ادبیات عرب در آن سب شد که در شعر فارسی تحولی اساسی به وجود آید.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20466} +{img src=img/daneshnameh_up/4/4a/sabke-araghi.jpg}
  
 
 
 
 
-این تحول هر چند در شعر شاعران آذربایجان و عراق مشهودتر است اما می توان آن را قبل از همه در شعر انوری، ابیوردی و ظهیر فاریابی مشاهده کرد. انوری نخستین کسی است که این شیوه جدید را ارائه می دهد، وی از یک طرف قصاید و مدایح اغراق و پرصنعت را وارد شعر ی کند و از طرف دیگر غزلهای لطف و پرشور می سراید. +این تحول هر چند در شعر شاعران آذربایجان و عراق مشهودتر است اما می توان آن را قبل از همه در شعر"انوری"و "ظهیر فاریابی" مشاهده کرد. />
"
انوری" نخستین کسی است که این شیوه جدید را ارائه می دهد و از یک طرف قصاید و مدایح اغراق آمیز و پرصنعت را وارد شعر رایش کرد و از طرف دیگر غزلهای لطیف و پرشور سرود.
-در آذربایجان ((خاقانی )) و ((نظامی )) پرچمدار شیوه تازه می شوند و در عراق جمال الدین اصفهانی و پسرش کمال الدین و دها ر دوره و ((سعدی )) و ((حافظ)). +در آذربایجان "((خاقانی ))" و "((نظامی ))" پرچم دار شیوه تازه شدند و در عراق "جمال الدین اصفهانی" و پسرش "کمال الدین" و ین یوه را رگزیده و در ادامه ی ای ود "((سعدی ))" و "((حافظ))" آن را به اوج می رساندند.
-معانی شعری در این شیوه تازه گذشته از مدح که با اغراقات و خضوع و خشوع فراوان نسبت به ممدوح همراه است هجو و هزل نیز هست ه بیش از وه قل رواج ی یابد و نه ها کسانی مانند انوری و سوزنی و سمرقندی هجوهای تند و هزل های کیک می گویند بلکه شرانی مانند اقانی ما ادین هانی نیز ر ین یوه آزمایش های ستاداه انم ی دهند. +معانی شعری در این شیوه تازه گذشته از مدح که با اغراق و خضوع و خشوع فراوان نسبت به ممدوح همراه است دارای هجو و هزل نیز هست ار بعضی از را ان ره مانند "انوری" و "سوزنی سمرقندی" هجوهای تند و هزل هایی ل ط گونه) زش ارند ولی دیگر اعران ای بک ماد "((انی))" نیز رون ر مایه های ه و هزل را مده اند.
-((غزل )) و عرفان و اخلاق و نیز وعظ زهد از معانی رایج در شعر این دوره است. غزل که ابتدا انوری آن را به صورت یک نوع جدید ارائه می دهد، در شعر غالب شاعران این دوره آزمایش می شود و نه تنها شهرت می یابند. با این همه اوج آن در غزل سعدی و حافظ جلوه گر می شود. +عرفان و اخلاق و زهد از معانی رایج در شعر این دوره است.
-ان توف نی در ای عصر یک ضمون ی ات که غالا مستقل و بدون آن که اص یر بک عرای ا پذیر، در ر کسانی منند ((مولوی )) و ((عطا )) فرلدی ((رای)) وجود پی می کد. +(( )) ک ابتا انوری ن را ب صورت یک وع ی اا می ده، در عر غاب ارن ن دوره مای می شود او آ ر زل سعدی اظ جلوه می شد.
-قلای شعری، گذشت از ((قصید )) که انوری و اقانی و مل الدین صفهنی و هی فایبی آ ا به ا می رسانند ا مثوی و ل روا ران می ید. +((ان )) ((تصف )) نی این ص یک مضمون ای ا ک البا ر شعر کسان ان ((ملوی )) و ((ا )) ((عرای)) شم می ود.
-((نظامی )) گنی ر ه نوی ید از اناع ادبی را در قالب ((نوی )) ارائه می دهد. او کلام خود را نو می اند و حتی با فردوسی ه چلری ر می خیزد. سخن خود را نو و گران بها می اند و کلام ((فردوسی )) را پرگویی و خشت خام می خواند. +ا قهی ری ماند ((یده )) و ((منوی)) و ((ل)) در ین دوره واج دارند.
-نمی الا سنایی را در نظ ر یوه او بی از دیگران می د. ((عدی )) بوستان را می ریند و امیر خسرو ((دهلوی )) و ((امی )) گذشته از مثنوی ای داستانی اخلاق و حکمت ا د ال منوی رواج می هند. + میان ارا این دوره ((نظمی )) نوی در "ه" نوعی ی از انواع ادبی را در ((منوی )) ارائه می د. او کلام خود ا نو ی دان و حتی ا فردوی ب چالگی بر می یزد.
-اعران ارس افهن هر چند شیوخ جمال ین صفهانی را می پند اا قا ل را ر البای دیگر ترجی می هند. فاس مکز غزسرایی به سبک عراقی می شود. سعدی و حاف داوندان غزل هر یک وه تا ای ی آفرینند.
شی
وه رای البته در غزل با آنچه در قیه و مثنوی هست او دارد.
+ر این در ا که ((سعدی )) ان را می یند ای رو ((لی )) و ((جمی )) گشته ا موی های داانی، اا و کت را در قل ((مثنوی )) ا می دهند.
-وه ه یبایی کمه گی و و آهنگی ک در واع سبک خاص سعدی است در ((غزل )) اثیر می گارد کسانی مانند سلمن و خواجو و همام و اوحدی و میرخسرو و ((جامی )) ه ر فرس و چه در جاهای یگر آ شیوه را در ظر دارند. با ای مه ((حاف )) تحلی بزر ر غل فرسی ایجاد می کن سبکی منقل و آزاد ک ن سبک والا ای خواند می ریند. در سبک عراقی قالب مثنوی و غزل اهمی بیشتری یدا ی کند و تا وره های بعد ادامه می یابد. +ا و فهان اب ((غزل )) ا ر الهای یگر رجی ی دند "اس" ر غلرایی سبک عراقی می ود ((ی )) و ((اف)) خدندان غزل، ه یک شی تاه ای می آفرینند.
-ه کلی خی عر سبک عرای را می وان در رد زیر اه کرد: +وجه یبایی کلمه و سادگی و خو هنگی که ر وقع سبک خاص سعدی است در ((غزل )) تاثیر ی گذارد و شاعران بسیاری از او تقلید می کنن ولی با این همه ((حافظ )) تحولی بزرگ در غر ارسی ایجاد می کند و سبکی مستقل و آزاد می آفریند. ر سبک عرای قال ((مثنوی)) و ((غزل)) اهمیت بیشتری پیدا می کند و تا دوره های بعد ادامه می یابد.
-کثرت لغات و ترکیبات عربی و از میان زفتن لغات مهجور فارسی، رواج اشارات و تلمیحات فراوان مربوط به معانی علوم و عصیری و اظهار فضل کردن و توجه و گرایش شاعران به حکمت و فلسفه و منطق، تضمین و اره به آیات و احادیث و ادبیات و مصاریع اشعار مهور عربی و اشاره به اخبار و احوال انبیا و مشایخ و ((مشاهیر)) قدما، اجتناب از صراحت بیان و کار ردن مجازات کنایات و گرایش به شبیهات غیرصریح و انواع استعارات و لز و معما و ایهام، اغراقات و تکلفات صعتی و صنایع ((بدیع))ی خاصه در ((قصیده )) و التزام ردیفهای فعلی و اسمی، رواج و شیوع حس دینی و در مقابل ضعف حس ملی و گاه اظهار بیزاری از حکمت یونانی. +به طور کلی ایص شعر بک رای به ور لاص عبارتند از:
-گذشته ا اینها در این سبک توجه به اموال شخصی و زن و فرزند و اظهار بدبینی و تأسف از زندگی و گاه نفرت از شعر و شاعری که غالباً روحیات و احوال نفسانی شاعر را نشان می دهد و از خصایص ممتاز و چشمگیر سبک عراقی به شمار می روند. +ثرت لغات و ترکیبات عربی و از میان رفتن لغات ور از ذهن فارسی، رواج اشارات و ((تلمیح)) های فراون مربوط به معانی علوم و اظهار فضل کردن و توجه و گرایش شاعران به حکمت و فلسفه و منطق، ((تضمین ))و اشاره به آیات و احادیث و اشعار مشهور عربی و اشاره به اخبار و احوال انبیا و مشایخ رو آوردن به بیان غیرمستقیم و استفاده از ((استعاره )) و ((معما )) و ((ایهام))، استفاده از اغراق و صنایع مختلف ((بدیع))، رواج بیان مسائل مذهبی و کم رنگ شدن حس وطن پرستی و گذشته از اینها توجه به اموال شخصی و زن و فرزند و اظهار بدبینی و تأسف از زندگی و گاه نفرت از شعر و شاعری که غالباً روحیات شاعر را نشان می دهد، از خصایص ممتاز و چشمگیر سبک عراقی به شمار می روند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مهر 1385 [08:39 ]   4   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [09:54 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [09:54 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [03:14 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..