منو
 کاربر Online
930 کاربر online
تاریخچه ی: سایه صوت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-31Lines: 1-43
 __(OMBRE ACOUSTIQUE)__ __(OMBRE ACOUSTIQUE)__
 !دید کلی !دید کلی
 *آیا سایه صوت قابل مشاهده است؟ *آیا سایه صوت قابل مشاهده است؟
-*سایه صوت چه شکلی تشکیل می‌شود ؟
*آیا سایه صوت را می‌توان همانند ((سایه|سایه نور)) تشخیص داد؟
*چرا هنگام مکالمه با ((تلفن)) هر چند بلند حرف بزنیم باز صدای رسیده به طرف مقابل چندان تغییر نمی‌کند؟
*چرا ((صوت موسیقی)) که ما در خارج از ((تالار)) می‌شنویم، به ((تولید صدا|اندازه صدای)) داخل تالار برای ما جذاب نیست؟ /> />بین ((صوت)) و ((نور)) ظاهرا جزئی اختلاف مشاهده می‌شود که لازم است راجع به آن توضیح دهیم. می‌دانیم که صوت و نور هر دو ((فیزیک امواج|ماهیت موجی)) دارند و اکثر آنچه را که در مورد ((موج نوری|امواج نوری)) مشاهده می‌کنیم ، در مورد فیزیک امواج صوتی نیز قابل مشاهده است.
+*سایه صوت چه شکلی تشکیل می‌شود؟
*آیا سایه صوت را می‌توان همانند سایه نور تشخیص داد؟
*چرا هنگام مکالمه با تلفن هر چند بلند حرف بزنیم باز صدای رسیده به طرف مقابل چندان تغییر نمی‌کند؟
*چرا ((صوت موسیقی)) که ما در خارج از تالار می‌شنویم، به اندازه صدای داخل تالار برای ما جذاب نیست؟

بین ((صوت)) و ((نور)) ظاهرا جزئی اختلاف مشاهده می‌شود که لازم است راجع به آن توضیح دهیم. می‌دانیم که صوت و نور هر دو ماهیت موجی دارند و اکثر آنچه را که در مورد امواج نوری مشاهده می‌کنیم، در مورد امواج صوتی نیز قابل مشاهده است.
{picture=DE_MARTINVILLE_PHONAUTO_1.JPG}
 !علل تشکیل سایه صوت !علل تشکیل سایه صوت
-از جمله چیزهایی که وجودش در مورد فیزیک امواج نوری بخوبی قابل روئیت و مشاهده است ((سایه|سایه نور)) است. در صورتی که در فیزیک امواج صوتی معمولا سایه واضح مشاهده نمی‌شود. علت حقیقی این امر این نیست که ((موج صوتی|امواج صوتی)) در برخورد با مانع ، تولید سایه نمی‌کنند. زیرا در عمل مانعی که ابعادش به اندازه ((طول موج|طول موج صوت)) بزرگ باشد، در دسترس ما نیست.
!((پراش نور))
بزرگی طول موج نور در حدود اعشار میکرونی می‌باشد. بنابرین ، هر گونه مانعی ولو کوچک هم که باشد ابعادش نسبت به ((طبیعت نور|طول موج نور)) بی‌نهایت بزرگ است. مثلا ابعاد در ، دیوار ، پرده و دسته صندلی ، ((برگ|برگ درختان)) و غیره هر کدام میلیونها دفعه و بیشتر بزرگتر از طول موج نور می‌باشند و البته وقتی مانع خیلی کوچک و یا باریک شود ، مثلا به کوچکی سوزن و یا به باریکی رشته مویی باشد. دیگر نمی‌تواند برای نور ، سایه خوبی درست کند. و در این حالت ((پراش نور|پدیده دیفراکسیون)) حادث می‌گردد و در پشت مانع بطریق خاصی ((نور)) مشاهده می‌شود.
!((پراش صوت|دیفراکسیون صوت))
طول موج صداهای انسانی در حدود متر است (برای حرف زدن معمولی مردان ((طول موج)) از 2.5 -3 متر و برای حرف زدن معمولی زنها طول موج از 1.2 متر تا 1.5 متر تغییر می‌کند) بنابرین مثلا دیواری که دارای ده متر باشد. نسبت به طول موج چندان بزرگ نیست و نمی‌تواند برای آن حائل خوبی باشد و از این جهت در اثر دیفراکسیون صوت صدای صحبت کننده از پشت آن شنیده می شود.
+از جمله چیزهایی که وجودش در مورد امواج نوری بخوبی قابل روئیت و مشاهده است سایه نور است. در صورتی که در امواج صوتی معمولا سایه واضح مشاهده نمی‌شود. علت حقیقی این امر این نیست که ((موج صوتی|امواج صوتی)) در برخورد با مانع ، تولید سایه نمی‌کنند. زیرا در عمل مانعی که ابعادش به اندازه طول موج صوت بزرگ باشد، در دسترس ما نیست.
!پراش نور
بزرگی طول موج نور در حدود اعشار میکرونی می‌باشد. بنابرین ، هر گونه مانعی و لو کوچک هم که باشد ابعادش نسبت به طول موج نور بی‌نهایت بزرگ است. مثلا ابعاد در ، دیوار ، پرده و دسته صندلی ، برگ درختان و غیره هر کدام میلیونها دفعه و بیشتر بزرگتر از طول موج نور می‌باشند و البته وقتی مانع خیلی کوچک و یا باریک شود ، مثلا به کوچکی سوزن و یا به باریکی رشته مویی باشد. دیگر نمی‌تواند برای نور ، سایه خوبی درست کند. و در این حالت پدیده دیفراکسیون حادث می‌گردد و در پشت مانع بطریق خاصی نور مشاهده می‌شود.
!دیفراکسیون صوت
طول موج صداهای انسانی در حدود متر است (برای حرف زدن معمولی مردان ((طول موج)) از 2.5 - 3 متر و برای حرف زدن معمولی زنها طول موج از 1.2 متر تا 1.5 متر تغییر می‌کند). بنابراین مثلا دیواری که دارای ده متر باشد، نسبت به طول موج چندان بزرگ نیست و نمی‌تواند برای آن حائل خوبی باشد و از این جهت در اثر دیفراکسیون صوت صدای صحبت کننده از پشت آن شنیده می شود.
{picture=diapo37c1.JPG}
 !نمایش سایه صوت !نمایش سایه صوت
-اگر ((نت موسیقی|نت صوت)) خیلی زیر باشد مشاهده سایه آن آسانتر است. و می‌توان در ((آزمایشگاه)) با آنها سایه صوت را درست کرد. مثلا ممکن است با ((سوت گالتن)) (سوتی است که ((طول موج)) آن در حدود دسیمتر و اعشار آن می‌باشد) با بکار بردن مقوایی به ابعاد متر تا اندازه سایه صوت را قابل مشاهده نمود. />
می‌دانیم که هر نوع صوتی با مشخصات سه گانه خود یعنی ((شدت صوت|شدت)) ، ((ارتفاع صوت|ارتفاع)) ، ((طنین)) مشخص می‌گردد. و چون هر گونه صدایی مخلوط از صدای اصلی و هارمونیکهای آن و در نتیجه مخلوطی از صداهایی با ارتفاع مختلف می‌باشد. و لذا وقتی مانع در جلو فیزیک امواج صوتی قرار می‌گیرد ممکن است بعضی از آن صداها زیرترند بکلی متوقف گردند و برای آنها تولید سایه شود و یا بطور ناقص به پشت مانع برسند. بنابراین عمل مانع نسبت به صداهای زیر و بم یکسان نمی‌باشد. نتیجه اینکه ممکن است در ((خلا)) ، دیوار مشخصات صوتی که در جلوی آن درست شده است موجود نباشد. و بطور خلاصه صدا در رسیدن به پشت مانع تغییر نماید.
+اگر نت صوت خیلی زیر باشد مشاهده سایه آن آسانتر است و می‌توان در آزمایشگاه با آنها سایه صوت را درست کرد. مثلا ممکن است با __سوت گالتن__ (سوتی است که طول موج آن در حدود دسیمتر و اعشار آن می‌باشد) با بکار بردن مقوایی به ابعاد متر تا اندازه سایه صوت را قابل مشاهده نمود. می‌دانیم که هر نوع صوتی با مشخصات سه گانه خود یعنی ~~green:شدت~~ ، ~~green:ارتفاع~~ ، ~~green:طنین~~ مشخص می‌گردد.

چون هر گونه صدایی مخلوط از صدای اصلی و هارمونیکهای آن و در نتیجه مخلوطی از صداهایی با ارتفاع مختلف می‌باشد، لذا وقتی مانع در جلو امواج صوتی قرار می‌گیرد ممکن است بعضی از آن صداها زیرترند بکلی متوقف گردند و برای آنها تولید سایه شود و یا بطور ناقص به پشت مانع برسند. بنابراین عمل مانع نسبت به صداهای زیر و بم یکسان نمی‌باشد. نتیجه اینکه ممکن است در ((خلا)) ، دیوار مشخصات صوتی که در جلوی آن درست شده است موجود نباشد و بطور خلاصه صدا در رسیدن به پشت مانع تغییر نماید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ارتفاع صوت)) *((ارتفاع صوت))
 *((موج صوتی)) *((موج صوتی))
 *((تالار موسیقی))  *((تالار موسیقی))
 *((تولید صدا))  *((تولید صدا))
 *((سوت گالتن)) *((سوت گالتن))
 *((شدت صوت)) *((شدت صوت))
 *((نت موسیقی)) *((نت موسیقی))
 *((پراش صوت)) *((پراش صوت))
 *((طول موج)) *((طول موج))
 *((صوت موسیقی)) *((صوت موسیقی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [08:35 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [16:34 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [11:47 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:17 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..