منو
 کاربر Online
601 کاربر online
تاریخچه ی: سال شمار زندگی معاویه

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

1.ولادت، 5 سال پیش از بعثت پیامبر؛
2.شرکت در آزار مسلمانان، همراه با دیگر کودکان مکه؛
3.مهاجرت خواهرش، ((ام حبیبه (رمله دختر ابوسفیان)|ام حبیبه)) همراه با مسلمانان به حبشه؛
4.کشته شدن برادرش، حنظله، دایی اش، ولید و پدربزرگ مادریش، عقبه به دست امیرمومنان علی علیه السلام و حمزه در جنگ بدر؛
5.همراهی با پدر جنگ های احد و خندق بر ضد مسلمانان؛
6.ازدواج پیامبر با خواهر معاویه، ام حبیبه در سال هفتم هجری؛
7.فتح مکه و اسلام آوردن ظاهری؛
8.همراهی با سپاه اسلام در جنگ حنین (8 و 9 ه.ق)
9.به دست آوردن صد شتر از غنایم حنین؛
10.سکونت در مدینه و نگارش برخی از نامه های پیامبر؛
11.شرکت در جنگ یمامه در زمان خلافت ابوبکر؛
12.شرکت در سپاه برادرش، یزید و حرکت به سوی شام؛
13.به دست آوردن حکومت اردن در زمان خلافت عمر؛
14.به دست آوردن حکومت دمشق پس از مرگ برادرش، یزید در واقعه طاعون سال 18 ه.ق؛
15.سفر عمر به شام و بی تفاوتی او نسبت به تجمل گرایی معاویه؛
16.مرگ مادر معاویه، هند در زمان خلافت عمر؛
17.به دست آوردن حکومت سراسر شام پس از کشته شدن عمر و آغاز حکومت عثمان؛
18.ازدواج سیاسی با میسون برای پایدار ساختن جایگاهش در شام؛
19.طلاق دادن میسون و تولد یزید در خارج از دمشق (26 ه.ق)
20.بازگرداندن ابوذر از تبعیدگاهش (شام) به مدینه (30ه.ق)
21.مرگ ابوسفیان (31 ه.ق)
22.باز پس فرستادن تبعیدیان کوفی و بصری به شهرهایشان (33 ه.ق)
23.سرباز زدن از کمک به عثمان (35 ه.ق)
24.آغاز خلافت امیر مومنان علی علیه‌السلام، برکناری معاویه از سوی ایشان و آغاز حکومت مستقل معاویه در شام (35 ه.ق)
25.به دست آوردن پیراهن عثمان و ادعای خون خواهی (36 ه.ق)
26.درنگ در پاسخ به جریر بن عبدالله بجلی، فرستاده مخصوص امیر مومنان علی علیه‌السلام به شام، سازش با روم، جذب عمرو عاص و آماده ساختن لشکر شام برای جنگ (36 ه.ق)
27.آغاز جنگ صفین بر ضد امیر مومنان علی علیه‌السلام خلیفه رسمی جهان اسلام (36 ه.ق)
28.بر نیزه کردن قرآن، پایان جنگ صفین و سودجویی از حکمیت (37 ه.ق)
29.به شهادت رساندن مالک اشتر و محمد بن ابی بکر، استانداران اعزامی امیر مومنان علی علیه‌السلام به مصر (38 ه.ق)
30.آغاز یورش های غارتگرانه به عراق و حجاز برای ایجاد ناامنی در قلمرو خلافت امیر مومنان علی علیه‌السلام (39 ه.ق)
31.نجات از ترور و عقیم شدن (40 ه.ق)؛
32.حرکت به سوی عراق برای جنگ با امام حسن علیه السلام و ایجاد دسیسه در لشگر آن حضرت (41 ه.ق)؛
33.صلح با امام حسن علیه السلام و به دست آوردن خلافت و زیر پا گذاشتن شرایط پیمان صلح (41 ه.ق)؛
34.آغاز دشنام گویی به امیر مومنان علی علیه‌السلام بر منبرها و گماشتن فرمانداران اموی و دشمن اهل بیت علیه‌السلام (41 ه.ق)؛
35.سفر حج و مرگ ام حبیبه، همسر پیامبر و خواهر معاویه؛
36.نسبت دادن زیاد به فرزندی ابوسفیان (44 ه.ق)؛
37.انتصاب زیاد به حکومت بصره (45 ه.ق)؛
38.اعلام رسمی ولایت عهدی یزید در شام (46 ه.ق)؛
39.کشته شدن عبدالرحمان بن خالد بن ولید، رقیب یزید در شام (46 ه.ق)؛
40.شرکت دادن یزید در جنگ بزرگ قسطنطنیه (49 ه.ق)؛
41.به شهادت رساندن امام حسن علیه‌السلام و مسموم ساختن سعد وقاص (50 ه.ق)؛
42.انتصاب زیاد به حکومت کوفه و سخت گیری بیش تر شیعیان کوفه (50 ه.ق)؛
43.ناکام ماندن در سفر به حج برای تثبیت ولایتعهدی یزید (50 ه.ق)؛
44.ناکام ماندن طرح انتقال منبر پیامبر به شام (50 ه.ق)؛
45.به شهادت رساندن حجر و فرستادن یزید به سفر حج (51 ه.ق)؛
46.گرفتن بیعت برای یزید در سراسر جهان اسلام، سفر به حجاز و آغاز بیماری وی هنگام بازگشت به شام (56 ه.ق)؛
47.مرگ در دمشق در 78 سالگی (60 ه.ق)؛


سال شمار زندگی معاویه


1.ولادت، 5 سال پیش از بعثت پیامبر؛
2.شرکت در آزار مسلمانان، همراه با دیگر کودکان مکه؛
3.مهاجرت خواهرش، ام حبیبه همراه با مسلمانان به حبشه؛
4.کشته شدن برادرش، حنظله، دایی اش، ولید و پدربزرگ مادراش، عقبه به دست امیرمومنان علی علیه‌السلام و حمزه در جنگ بدر؛
5.همراهی با پدر جنگ های احد و خندق بر ضد مسلمانان؛
6.ازدواج پیامبر با خواهر معاویه، ام حبیبه در سال هفتم هجری؛
7.فتح مکه و اسلام آوردن ظاهری؛
8.همراهی با سپاه اسلام در جنگ حنین (8 و 9 هـ . ق)
9.به دست آوردن صد شتر از غنایم حنین؛
10.سکونت در مدینه و نگارش برخی از نامه های پیامبر؛
11.شرکت در جنگ یمامه در زمان خلافت ابوبکر؛
12.شرکت در سپاه برادرش، یزید و حرکت به سوی شام؛
13.به دست آوردن حکومت اردن در زمان خلافت عمر؛
14.به دست آوردن حکومت دمشق پس از مرگ برادرش، یزید در واقعه طاعون سال 18 هـ . ق؛
15.سفر عمر به شام و بی تفاوتی او نسبت به تجمل گرایی معاویه؛
16.مرگ مادر معاویه، هند در زمان خلافت عمر؛
17.به دست آوردن حکومت سراسر شام پس از کشته شدن عمر و آغاز حکومت عثمان؛
18.ازدواج سیاسی با میسون برای پایدار ساختن جایگاهش در شام؛
19.طلاق دادن میسون و تولد یزید در خارج از دمشق (26 هـ . ق)
20.بازگرداندن ابوذر از تبعیدگاهش (شام) به مدینه (30هـ . ق)
21.مرگ ابوسفیان (31 هـ . ق)
22.باز پس فرستادن تبعیدیان کوفی و بصری به شهرهایشان (33 هـ .ق)
23.سرباز زدن از کمک به عثمان (35 هـ . ق)
24.آغاز خلافت امیر مومنان علی علیه‌السلام، برکناری معاویه از سوی ایشان و آغاز حکومت مستقل معاویه در شام (35 هـ .ق)
25.به دست آوردن پیراهن عثمان و ادعای خون خواهی (36 هـ . ق)
26.درنگ در پاسخ به جریربن عبدالله بجلی، فرستاده مخصوص امیر مومنان علی علیه‌السلام به شام، سازش با روم، جذب عمرو عاص و آماده ساختن لشکر شام برای جنگ (36 هـ . ق)
27.آغاز جنگ صفین بر ضد امیر مومنان علی علیه‌السلام خلیفه رسمی جهان اسلام (36 هـ .ق)
28.بر نیزه کردن قرآن، پایان جنگ صفین و سودجویی از حکمیت (37 هـ . ق)
29.به شهادت رساندن مالک اشتر و محمد بن ابی بکر، استانداران اعزامی امیر مومنان علی علیه‌السلام به مصر (38 هـ . ق)
30.آغاز یورش های غارتگرانه به عراق و حجاز برای ایجاد ناامنی در قلمرو خلافت امیر مومنان علی علیه‌السلام (39 هـ .ق)
31.نجات از ترور و عقیم شدن (40 هـ . ق)؛
32.حرکت به سوی عراق برای جنگ با امام حسن علیه‌السلام و ایجاد دسیسه در لشکر آن حضرت (41 هـ . ق)؛
33.صلح با امام حسن علیه‌السلام و به دست آوردن خلافت و زیر پا گذاشتن شرایط پیمان صلح (41 هـ . ق)؛
34.آغاز دشنام گویی به امیر مومنان علی علیه‌السلام بر منبرها و گماشتن فرمانداران اموی و دشمن اهل بیت علیه‌السلام (41 هـ . ق)؛
35.سفر حج و مرگ ام حبیبه، همسر پیامبر و خواهر معاویه؛
36.نسبت دادن زیاد به فرزندی ابوسفیان (44 هـ . ق)؛
37.انتصاب زیاد به حکومت بصره (45 هـ . ق)؛
38.اعلام رسمی ولایت عهدی یزید در شام (46 هـ . ق)؛
39.کشته شدن عبدالرحمان بن خالد بن ولید، رقیب یزید در شام (46 هـ . ق)؛
40.شرکت دادن یزید در جنگ بزرگ قسطنطنیه (49 هـ . ق)؛
41.به شهادت رساندن امام حسن علیه‌السلام و مسموم ساختن سعد وقاص (50 هـ . ق)؛
42.انتصاب زیاد به حکومت کوفه و سخت گیری بیش تر شیعبان کوفه (50 هـ . ق)؛
43.ناکام ماندن در سفر به حج برای تثبیت ولایت عهدی یزید (50 هـ . ق)؛
44.ناکام ماندن طرح انتقال منبر پیامبر شام (50 هـ . ق)؛
45.به شهادت رساندن حجر و فرستادن یزید به سفر حج (51 هـ . ق)؛
46.گرفتن بیعت برای یزید در سراسر جهان اسلام، سفر به حجاز و اغاز بیماری وی هنگام بازگشت به شام (56 هـ . ق)؛
47.مرگ در دمشق در 78 سالگی (60 هـ . ق)؛تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [11:53 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [11:46 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [09:07 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [05:33 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..