منو
 کاربر Online
502 کاربر online
تاریخچه ی: سازش

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-4Lines: 1-30
-__سازش__

تسلیم در برابر خواته های دیکتاورهای فایست در دهه 1930م، ساز نام گرفت. اشکارترین رهبر دولت های اروپایی، نست وزیر ریانیا، نویل چسبرین (1940 1869) بود. در خواسته هیلر مبنی بر گرتن سمتی از چکسلواکی شد. چمبرلین امیدوارود این تواف هیتلر را رای کرده و »صلح را به زمان ما بازگرداند».
+||
موجود زنده در محدوده‌ای از شرایط محیط تغییرات ، واکنش و پا
سخهایی در ساختار و عملکرد خود بروز می‌دهند و پیدایش تغییر در مقابل محیط ، توان زندگی موجود را بالاتر می‌برد و تحمل شرایط یا بهره وری از امکانات محیط را آسانتر می‌سازد.
||
!مقدمه
در امر سازش جانداران با محیط موضع و یا نحوه برخورد جاندار برخوردی است فعال و نه انفعالی ، به این معنا که موجود زنده
تسلیم بدون اراده محیط نیست، بلکه به تعبیری خود تصمیم گیرنده و هدایت کننده است. این معنا را ((لارماک)) پدر نظریه‌های تحول یا تکامل بدرستی و با دقت شناخته و بیان می‌کن. اثر محیط بر موجودات زنده و تغییرات آنها اثری خلاق نیست. نقش محیط ایجاد نیاز است. یک تغییر واد در محیط روی جانداران مختلف نیازهای متفاو ایجاد می‌کند و هر گونه به اقتضای نیاز و ساختار خود ، ذرات خود ، تغییر مقتضی و متناسب با ساختار خویش را بروز می‌دهد.

مثلا اگر س
ه گونه جاندار مختلف مانند ((درخت کاج)) ، ((گرگ)) و ((انسان)) را از منقه معتدله به منطقه سرد سیر عرضهای جغرافیایی بالاتر منتقل نیم، رخت کاج ، ((کلروفیل)) بیشتری ر برگهای ود انباشته می‌کند تا جذب بهتر و بیشتر از محیط دارنده نور کمتر مقدور گردد. گرگ تعداد تارهای پشم خود را در واحد سطح بدن و همچنین طول آنها را بیشتر می‌کند و بالاخره در پوست میزان ((ملانین)) ، رنگدانه‌های پوست ، کاهش می‌یابد و رنگ بدن روشن می‌شود تا جذب ((امواج فرابنفش|پرتوهای فرابنفش)) و سنتز ویامن D آسان گدد.
!انواع
سازش
!!سازشهای ریخ
ت شناسی (مورفولوژیک)
مجموعه سا
زشهایی که در مخصات ظاهری انداران اعم از ((گیاه)) یا ((جانوران)) بروز می‌کنند، در این گروه جای می‌گیرند. مثلا سازشهای شل و ساختار بیروی ماهیها برای زیستن و حرکت درآب ، سازش ((پردگان)) برای پرواز در هوا یعنی تبدیل دستها به بال ، پیدایش پر روی دستها ، ((سازش ریخت شاسی|سازشهای ریخت شناسی)) یعنی سازش در مشخصات بیرونی با سازشهای تشریحی (آناتومیک) یا تحول در ((ریخت شناسی|ریخت شناسی درونی)) همراهند. به بیان دقیق تر سازشهای ریخت شناسی ثمره سازشهای آناتومیک یا دست کم ملازم و همراه آنها هستند.
!!سازشهای ف
ییولوژیک
نه تنها ساختا
ر بیرونی و درونی اندامهای جانداران با شرایط و مقتضیات محیط سازگاری می‌یابد، بلکه نحوه کار و عمل اندامها نیز با شرایط محیط و نیازهای هر گونه سازش می‌یابد. به عنوان مثال چند مورد را ی‌توان ب صورت زیر ذکر کرد.


#
سازش فیزیولوژیک ماهیهای آب شور با ((محیط هیپرتونیک)).

/>#ظازش فیزیولویک گیاها خاکهای شور با خشکی و توانایی جذب آب.


#
سازش فیزیولوژیک اندامهای حسی نظیر ((چشم)) ، ((گوش)) ، ... .


#سازش بخشهای مختلف ((دستگاه گوارش)) و ... .
!!سازشهای بیوشیمایی
اصولا تغییراتی
که در ساختار (ریخت شناسی بیرونی و درونی) و نحوه ار (فیزیولوژی) ادامها بروز می‌کنند، مستلزم تحول در نوع و نسبت مواد سنتز شده ، در نتیجه ((فرایند زیست شیمیایی|فرایندهای زیست شیمیایی)) و ثمره آن هستند. بنابراین در فراسوی سازشهای ریت شناسی و نیز فیزیولوژیک سازشهای زیست شیمیایی نهفته‌اند.

/>#تغییر میزان ملانین یا رنگدانه‌های پوست در انسان متناسب با شدت یا ضعف میزان تابش نور.


#تغییر در میز
ان کلروفی گیاهان متناسب با میزان ((نور|نور محیط)).


#
تولید پادتنها به اقتضای عوامل بیماری زای محیط.


#تولید مواد لازم ب
رای همرنگ شدن با میط (هوموگروفی) مانند سبز شدن تار عنکبوتها در میطهای جنلی.
!!سازش
های رفتاری
((سازش رفتاری|سازشهای رفتاری)) اص
ولا در جانوران و انسان دیده می‌شوند، زیرا توانایی بر رفتار منحصر به جانوران و انسان است. به عنوان مثال در انواع تروپیسم و تاکتیسم ، جمع شدن برگها در اثر تماس دست نمونه‌ای از این نوع سازش است. یک نوع دیگر سازش ، سازشهای موقت یا سازشهای حیات فردی است که ((سازش اونتوژنتیک|سازشهای اونتوژنتیک)) هستند.

این نوع سازش را یک موجود زنده در طول حیات خود
به اقتضای شرایط محیط احراز می‌کند. ولی آثار این سازش منحصرا به فرد سازش یافته محدود می‌گردد و به نسل بعد منتقل نمی‌شود. نوع دیگری از سازش نیز وجود دارد که به سازشهای تکاملی یا ارثی معروفند. این نوع سازش را سازش نسلی یا فیلوژنتیک یا سازش ارثی می‌نامیم.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ریخت شناسی))
*((سازش آناتومی))
*((سازش اونتوژنتیک))
*((سازش بیوشیمیایی))
*((سازش رفتاری))
*((فرایند زیست شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [10:17 ]   3   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [13:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:57 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..