منو
 کاربر Online
430 کاربر online
تاریخچه ی: ساختار وجودی شتر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-46Lines: 1-59
-!مکد شتر رایط حرانی
ز
ا که وعیت ب بحرانی می د ستگا است م در بد شتر به حات عال در آد.کیه ها شروع ه تفلیظ ارا ر ممکن نموده و وده ها قدار یی ای موجو جذب می کنند.چننجه وضعیت ر یی ی نکدتغیا ر خون او به وقو می پیون. />!مرحله خطر
ی انر ر نک است ک شکی به د ون نیز به تدری لی گد ای ب ی است ک م چی به وت کد د گش می کند که نیجه ن رد دن ای بنلمی پئینی ک ی ب را دارد.این پوئین در یق بد و دگاه گاش ذا ا هکی و مات ی کند که ریان و جان آخرین خش برای خشک دن باشد.

ت
وانیی شتر ر ثابت نه اشتن مقدر آب در خو ه نوی تمل یفته که ی ان 30 درصد از ون و را ن از دست داد کم کند که یی مد 200 – 150 لیر م باشد.
!
تب ختیاری
دمای بد شتر با آن که پستانار است می توان مین 34 – 42 دره نی گرا ییر ا.این یت علی افی بی نوتن آب در ن انور می با.مانی که می حی بالا ی ود دمای دن نی ب ن آن تغییر می اد. این ب اتیاری به نی ن ات که نو نیا ه نک ن و تبیر ب پر ارزش دنش ه صوت ی و یا مبه ا نرد.
!خاواد شتر />نواه ر یکی از ککین انوه ه ر می اوا می د.ه شتر یک کوهاه د کهاه چهار نوع یر ا ین ونواده وود دارد ک در کوههای آد ر مریکای نوبی دگی می کنند.نها کوچک وم در یا فیق همگی ون کهن م ند.تفاوت ش یک کوهنه با و کوان به قرا ی ا. />
*تر و کوهانه:پوت لن به هم فرده یژه در قمت لوی دن و گلو،هی ت بندر هی ج اس.دن مقایسه ب د نبا ی ا. />
*
شتر یک کوهانه:پت که و ال میا ها به ور کی لند ر از ش دو کنه است. پاهای جلو بلندر از پی ق بود و بدن مقایسه با ق یار کوا ست.
!
یوند تر یک کوهانه و د کوهان /> نایی که ین دو نو شتر یا ه هم نزدی هتنددر خاورینه عی دیه که از تزی آها نو یری از را ه د می وند.ند که م ل شباه یادی ب شتر یک کوهانه ا ا ند دا که در ی ا او نها م کوهان گ بی یگ کوچک ست.بر ک اطر ی ا که زوی اسب و الاغ ب وود می ی ن می باد.این از شت ال ی تندمنا نها ویتر بزگتر از وین ود ی بان و قد به م ر بیشی هند.
!قسمتهای مختلف بدن شتر
*پشم شتر نازک و نرم است عایق گرمایی و هم خنک کننده می باشد.تو خورشید ضمن آنکه نمی تواند یه داخل آن نفوذ کند ولی گرمای بدن به راحتی از آن خارج می گردد. /
>
*کلیه ها خرین و موثرترین اندام می باشند که مقدار زیادی آب را جذب و به بد دوبر باز می گردانند به همین دلیل است که ادرار جانور بسیار غلیظ است.به عبارت می توان گفت که شتر بدون هیچ مسئله ای توانا به نوشیدن آب و خوردن گیاهان شور صحرایی می باشد. /
>
*دمای بدن شتر تشنه پیش از شروع به عرق کردن،می تواند به 42 درجه سانتیگراد برسد. /
>
*کوهان عمل اندوختن انرژی را به عهده دارد.با تجزیه شیمیایی چربی در کوهان،مقداری آزاد می گردد.در ضمن چربی موجود همچون عیق گرمایی در برابر خورشید عمل می کند. /
>
*روده با یاخته های ویژه ای نسبت به جذب بخش بزرگی آب موجود در غذای جانور کمک می کند و همین عمل باعث می گردد که پیخال حیوان کاملا خشک می گردد. />
*ادرار در مثانه ویفه خنک کردن را نیز به عهده دارد.همزمان با تخلیه مثانه،جانور د خود را به شدت تکان می دهد و با این عمل ادرار را روی پای عقب خود پخش می کند.تبخیر ادرار در روی بدن باعث خنک شدن می گردد. />
*معده جانور بسیار بزرگ است.هر شتر می تواند 200 لیتر آب را در 15 دقیقه بنوشد.در هر سه شکحبه جانور صد ها لایه از یاخه وجود دارد که در آنجا آب اضافی و مواد غذایی می تونند اندوخته شوند. />
*رگهای خونی زیر پوستی شتر در قسمت گلو،پاها و پهلو ها جریان دارند،به نحوی که بیشترین گرما را ایجاد می کنند.گویچه های سرخ می تواندد اکسیژن را ر بخش های گوناگون بدن حمل م کنند،حتی اگر آب خود را از دست داده باشند و به ( ) حجم واقعی خود رسیده باشند.

*گوشهای شتر کوچک و پر شده از موهای نزک و به هم پیوسته هستند که درون آن را در برابر شنهای معلق محافظت می کنند. پرده های بینی او می تواند بسته شوند به نحوی که مانع ورود شن به درون آن شوند. />پرده های متعرشه در سوراخ بینی سطح بزرگی را اشغال می کنند،آنها بخار آب موجود در اطراف جانور به درون بینی می کشند. />
*چشم ها به وسیله موژه های بلند و فشرده محافظت می شود.ضمن آنکه مانع ورود شن نیز می گردند. />
*دهان با پوست خیمی پوشیده شده است که باعث محافظت آن در زمان خوردن خارهای خشک بیابان می گردد. />
*زانو،آرنج و جناغ سینه دارای پوششی از پوسته مرده می باشد که جانور را در برابر آسیبهای احتمالی حفظ کرده و در زمان نشستن بروی زمین همچون عایق گرمایی برای او عمل می کنند. />
*کف پای شتر به نسبت بسیار،پهن و در بخش بیرونی از لایه شاخی ضخیم پوشیده شده است که مانع فرو رفتن او در شن می گردد.ضمن اینکه پای جانور را در برابر گرما و سنگهای تیز محافظت می کند.
+!مقم
انواده شتر یکی کوچکرین اناده ر می ا می‌د. ب جز شتر یک‌کوهاه دکهانه چهار نوع یر ا ین نواده وود دارد ک در ((ه کوه ن)) میکای جنوی نگی میکنند. نها کوچکتر وم در یا فیق همگی ون کهن میا. فوت تر یک‌کوهانه ا دکوهنه به قار زیر ت:


*__~~green: وکوهان:~~__ ر وکوهانه دارای پوست بن و بهم فرده ویژه در قمت لوی دن و گلو می‌شد، اهای شت او بندتر از ای و است بدش در مایه د نتا کید ت.


*__~~green:
شتر یککوهنه:~~__ ر یک‌کوهنه پو کواه ب ل شمی پیی و کی لن ر دوکوهانه دارد. پاهای لو لندتر ز اهای عق بود و بدن ا قایه ا ق یار کوا ست.
{img src=img/daneshnameh_up/0/0d/shotor3.JPG}

!
یوند تر یک‌کوهانه و وکهان
ز آنایی که ین دو نو شتر سیار به هم نزیک هتند در ((خاورینه)) عی دیه که از تزیج ها نو یری از را وجو ند. ند که م ل ست، شباهت یادی ب شتر یک‌کوهانه ا موهای لند دار که عضی ا او نها م کوهان گ بی یگر کک ت. برک قاطر) یا ا که تزی ((اسب)) و ((الاغ)) بود میی ن میباد، این نو ا شترها اغ ای هن. ضمنا ، نه قوی و برگر از ولدین و می‌د و قا به ل ار یتری هستند.
ستات شتر برار ران
انی که ویت ب حرانی مد، ستگا ستفاد م د ن شتر به حات عال در ی‌آید. ((کیهیهها)) شروع ه تغلیظ ارا ر ممکن نموده و ((وده کچکودهها)) قدر یادی ز آب غذای مود را جذب میکنند. چنه ویت ر یی ی نکد، ییات مش ر ((بافت ون|خو)) جانر به وقوع می‌پیوندد.
!خط
را نشی ز بحران
ری جانو طرنک است ک خشکی به حدی رسد که ن یز به تدری لیظ گدد و ه منی آ ست که همه چیز ب صورت کند ر ن گردش ی‌کن که نیج آ س شدن ضای بن م جانو به نبال مازدگی اه ود. شتر از این کار پری می‌ک چون مقا ((آومین)) ر خن او همزمان ب گر دن هو افزایش می‌ید. آلبومین رئینی است که خاصیت جذب آب را درد. این ((پئین)) بد و دگاه گواش ا را زهکشی و مات ی‌کند که ریان خو جانر ین خش برای خشک دن باشد. توانیی شتر ثا نه اشتن مقدر آب در خو ه نوی تمل یفته که ان 30 درصد از ون و را ر ز از دست د کم کند، که یی مد 200 – 150 لیر می‌شد.
{img src=img/daneshnameh_up/4/44/shotor2.JPG}

ب ایاری
دمای بد شتر با آن که ((پستانارا|ستادار)) است می‌اند میان 34 42 درجه نیگرا ییر ا. این یت علی افی بی نوتن آب در جانور ما. مانی که می می بالا ی‌ود، دمای دن نی ب ن آن تغییر می‌یاد. این ت ایی ه ن ن ات که جاور یازی نک دن تبخیر آب پراش دن به رت ریق و یا مشه ن ا ندارد.
!قسمتهای مختلف بدن شتر
*پشم شتر نازک و نرم است ک هم عایق گرمایی و هم خنککننده میباشد. ضن نکه ((نور خورشید)) نمیتواند به داخل آن نفوذ کند، ولی گرمای بدن به راحتی از آن خارج میگردد.


*کلیهها خرین و موثرترین اندام میباشند که مقدار زیادی آب را جذب و دوباره ب ب باز میگردانند. به همین دلیل است که ادرار جانور بسیار غلیظ است. بعبارت دیگر میتوان گفت که شتر بدون هیچ مسئلهای توانا به نوشیدن آب و خوردن گیاهان شور صحرایی میباشد.>>
*دمای بدن شتر تشنه پیش از شروع به عرق کردن ، میتواند به 42 درجه سانتیگراد برسد.>>
*کوهان عمل اندوختن انرژی را به عهده دارد. با تجزیه شیمیایی چربی در کوهان ، مقداری نژی آزاد میگردد. در ضمن چربی موجود همچون عایق گرمایی در برابر خورشید عمل میکند.


*روده با یاختههای ویژهای نسبت به جذب بخش بزرگی آب موجود در غذای جانور کمک میکند و همین عمل باعث میگردد که پیخال حیوان کاملا خشک خارج گردد.


*ادرار در ((مثانه)) ویفه خنک کردن را نیز بر عهده دارد. همزمان با تخلیه مثانه ، جانور د خود را به شدت تکان میدهد و با این عمل ادرار را روی پای عقب خود پخش میکند. تبخیر ادرار در روی بدن باعث خنک شدن میگردد.


*((معده)) جانور بسیار بزرگ است. هر شتر میتواند 200 لیتر آب را در 15 دقیقه بنوشد. در هر سه شکمبه جانور صدها لایه از یاخته وجود دارد که در آنجا آب اضافی و مواد غذایی میتوانند اندوخته شوند.


*((رگ|رگهای خونی)) زیر پوستی شتر در قسمت گلو ، پاها و پهلوها جریان دارند، بهنحوی که بیشترین گرما را ایجاد میکنند. ((گویچه‌های قرمز خون|گویچه‌های سرخ)) میتوانند اکسیژن را ه بخشهای گوناگون بدن حمل کنند، حتی اگر آب خود را از دست داده باشند و به 200/1 حجم واقعی خود رسیده باشند.


>


>
*گوشهای شتر کوچک و پر شده از موهای بلن و نزدیک به هم هستند که درون آن را در برابر شنهای معلق محافظت میکنند.


*
پرههای بینی او میتوانند بسته شوند، به نحوی که مانع ورود شن به درون آن شوند. پرههای مترشحه در سوراخ بین سطح بزرگی را اشغال میکنند. آنها بخار آب موجود در اطراف جانور را به درون بینی میکشند.


*چشمها بوسیله مژههای بلند و فشرده محافظت میشوند. ضمن آنکه مانع ورود شن نیز میگردند.


*دهان با پوست خیمی پوشیده شده است که باعث محافظت آن در زمان خوردن خارهای خشک بیابان میگردد.


*زانو ، آرنج و جناغ سینه دارای پوششی از پوست مرده میباشد که جانور را در برابر آسیبهای احتمالی حفظ کرده و در زمان نشستن بر روی زمین همچون عایق گرمایی برای او عمل میکنند.


*کف پای شتر به نسبت بسیار ، پهن و در بخش بیرونی از لایه شاخی ضخیم پوشیده شده است که مانع فرو رفتن او در شن میگردد. ضمن اینکه پای جانور را در برابر گرما و سنگهای تیز محافظت میکند.

{img src=img/daneshnameh_up/1/1b/shotor1.JPG}
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*
+*((بیابان))
*((توازن آب در بدن))
*((پستانداران))
*((شتر))
*((صحراهای ایران))
*((مشخصات پستانداران))
*((نقش زیستی آب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 خرداد 1385 [23:16 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:06 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [16:06 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..