منو
 صفحه های تصادفی
علی علیه السلام همچون لشگر حمایت کننده از پیامبر
آثار و تالیفات سهروردی
شهریار پسر شروین
میان سبک شهرسازی پارسی ـ هلنی
گسترش بستر اقیانوس
سوخ ها
علت مخالفت اشاعره و اخباریان با عقلانیت دینی
آرتیشو
تیره نخود
کاربردهای هندسی و فیزیکی انتگرال معین
 کاربر Online
804 کاربر online
تاریخچه ی: زیست شناسی

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-84Lines: 1-208
 V{maketoc} V{maketoc}
-
+__این مقاله در مورد زیست شناسی است، برای مشاهده زیر شاخه های آن ((جدول طبقه بندی زیست شناسی)) را ملاحظه کنید.__
border=1>
e>
زیست شناسی ((علم)) شناخت حیات است( این لغت از کلمه ((یونان))ی بیاس به معنی زندگی و لوگاس یعنی دلیل منطقی تشکیل شده است). زیست شناسی به ویژگیها و ((رفتار))های موجودات، چگونگی تشکیل ((گونه)) ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود. زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند.
در مقیاس ذره ای و ((مولکول|مولکولی))، زندگی مورد بررسی ((زیست شناسی مولکولی))، ((زیست شیمی)) و علم ((وراثت مولکولی)) است. در مقیاس ((سلول))ی، مورد مطالعه زیست شناسی سلولی و در مقیاس های چند سلولی، مورد نظر ((فیزیولوژی))، ((کالبد شناسی)) و ((بافت شناسی)) است. زیست شناسی رشدی حیات را در مقیاس رشد و نمو اندام یک موجود مورد مطالعه قرار می دهد.
با بالا بردن مقیاس ها به بیش از یک موجود، ((علم وراثت)) چگونگی عملکرد ((وراثت)) بین والدین و فرزندان را مورد بررسی قرار می دهد. ((رفتار شناسی جانوری)) رفتار گروهی بیش از یک موجود را مطالعه می کند. علم ((وراثت جمعیتی)) میزان یک جمعیت کل را در در نظر دارد و علم ((سیستماتیک)) شاخص چند گونه ای اجداد موجودات را بررسی می کند. ((جمعیت)) های بهم وابسته ومحل سکونتشان در ((بوم شناسی)) و زیست شناسی تکاملی مورد مطالعه قرار می گیرد. یک رشته نظری جدید ((ستاره شناسی))( یا زیست شناسى ((گاز)) بى اثر ((گزنون)) ) نام دارد که احتمالات وجود حیات در کرات دیگر غیر از زمین را مورد بررسی قرار می دهد.
زیست شناسی تنوع حیات را مورد برررسی قرار می دهد( در جهت عقربه های ساعت از سمت چپ در بالا) ای . کولی، درخت سرخس، بز کوهی و سوسک جالوت.

!اصول زیست شناسی

گرچه زیست شناسی بر خلاف علم ((فیزیک)) که معمولا سیستم های زیست شناختی را بر حسب اشیایی که تسلیم قوانین فیزیکی تغییر نا پذیر تشریح شده با ((ریاضی|ریاضیات)) را توصیف نمی کند، با اینحال توسط بسیاری از اصول و مفاهیم اصلی توصیف می گردد که شامل: جامعیت، تکامل، تنوع، تسلسل، هم ایستایی و فعل و انفعالات می گردد.

le align=left border=1>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//cells.jpg} +||{picture=zistsh1.jpg}|{picture=zistsh2.jpg}
/>{picture=zistsh3.jpg}|{picture=zistsh4.jpg}||
/></td>

{picture=zist2.png}
نمایش نمودار DNA در ابتدای
ماده تکوینی


  
 
 
 
 
-__یت‌شسی__ انش زندگی است. این دانش به بررسی یژگها و رفتار سازاره ها، چگوگی پیدایش گونه ها و افراد و نیز به بررسی برهمکنش موجودات زنده با همدیگر و محیط پیرامونن می پردازد. +!!ی: زیست شیی سو ها و کد ورای
-! سط یست نای +قله صلی: ((یا))
-ی نای ی رده ای ا ره های اشگا را بریگی. سیری از این ها ا ود ه ا رته ای دا و مستقلی لماد میردند. روی هم ر این ب م یت در میا ها و وناگن میپردان ا مل: +و ه و فرهایند های ایج امع بسیاری جود د که بری ونه های مشخص ((حیا)) روی می باشد. بعنوان مثال تمام گونه های یات از ((سول)) هایی تشیل شه اد که در عوض، این لول ه بر ایه یک ی یست شیمی مومی با زیر ساخت ((کربن)) ارن . تما موودات ز ری اد ورثتی که بر ایه ((نوکلیک اسید دی ان ای)) استوار است از یک ((کد راثتی))جام استفاده می نند.در مبحث رشد،وع فرایند هی ع ی بیا می و ، ا ر بیتر مجودات چند ((یاته)) ا قمهی اولیه ر رش رویان مراح ریخت شناسی مشابهی داد و ((ژن))هی مشاهی ا شامل ی شود .
-*در مقیاس هسته ای از راه زیست شناسی مولکولی، ((زیست شیمی))، و ا اندازه ای ((ژنتیک)).
*در مقیاس یاخته ای از طریق ((زیست شناسی یاخته ای)).
*در مقیاس چندیاخته ای از طری ((فیزیولوژی))، ((کالبدشناسی)) و ((بافت شناسی))
*در سح شکل گیری یا ریتزایی (اونتونی) یک سازواره مفرد از طریق مطالعات در رته زیست شناسی تکاملی.
*در سطح ورات میان ایندگان و زادگان از راه دانش ژنتیک.
*در سطح رفتار گروهی از ریق ((اتولوژی)).
*در سح بررسی مموعه یک معیت از طریق نتیک جمعیت و در مقیاس چندگونه ای تبارها از راه دانش ((سامانه شناسی)).
*در سح جمعیتهای وابسته به هم و زیستگاه های ایشان از راه ((بومشناسی)) و زیست شناسی فرگشتی و نیز احتمالآ و رض از راه دانش دگر زیست شناسی که به برری وجود زیست در ورای کره زمین می پردازد.
+!!تکامل : هدف اصلی زیست شناسی

مقاله اصلی : ((تکامل))

یکی از اهداف اصلی و سازمانده
در زیست شناسی این است که تمام حیات از طریق یک فرایند ((تکامل)) از یک ((خاستگاه مشترک)) ناشی شده است . در واقع این یکی از عللی است که موجود زیستی تشابه قابل توجهی از واحدها و فرایند هایی که در بخش قبل تشریح شد را بروز می دهد . ((چارلز داروین ))نظریه تکامل را بعنوان یک نظریه قابل دوام با برشمردن نیروی محرک آن بنا نهاد : نظریه انتخاب اصلح در ((طبیعت)) . ( ((الفرد راسل والاس)) یکی از همکاران شخص پی برنده به این مفهوم شناخته می شود ) . ((رانش وراثتی)) بعنوان یکی از شیوه های به اصطلاح ترکیب امروزی پذیرفته شده است .

تار
یخچه تکاملی ((گونه)) ها که گویای خصوصیات اجزای مختلفی است که از آن ناشی شده، به همراه رابطه شجره ای اش با دیگر گونه ها ، ((تاریخ نژادی جانور)) یا گیاه نامیده می شود. دیدگاه های گوناگون زیادی در زیست شناسی اطلاعات مربوط به زیت شناس را به وجود آورده است. این اطلاعات مقایسه های زنجیره های اسید دزوکسی ریبونوکلئیک که منجر به ((زیست شناسی مولکولی)) و ((ژنومیک)) می شود، و مقیسه های سنگواره ها با دیگر گونه های موجودات باستانی در علم ((فسیل شناسی)) را شامل می شود. زیست شناسان روابط تکاملی را با روش های مختلف سامان داده و بررسی می کنند که این شیوه ها شامل ((تکامل نژادی))، ((فنتیک))، و ((رده بندی زیستی|رده بندی جانداران)) بر حسب جد مشترک می شود. وقایع مهم در تکامل حیات، آنگونه که بتازگی زیست شناسان به آنها پی برده اند در این خط زمانی تکاملی بطور مختصر بیان شده است.

!!گوناگونی موجودات زنده

{picture=zist3.jpg}
درخت روند تکامل تمام موجودات زنده مبنی بر اطلاعات
ژن RNA ،نمایش تفکیک سه
قلمرو باکتری ها،جانوران اولیه
،موجودات چند
سلولی شرح ابندایی توسط کارل ا.واس ،
س
اختن درخت با دیگر ژن ها عموماَ شبیه هستند،
اگرچه آنها ممکن است در برخی مکان ها در شاخه های
ن
زدیک گروه های بسیار متفاوتی باشند ، احتمالاَ
زیرا بعلت تکامل سیع RNA نسبت دقیق از
سه قلمرو بحث هنوز وجود دارد.

یک شجره تکامل نژادی از تمام موجودات زنده، مبنی بر داده های ژن اسیدیبونوکلئیک، نشانگر تفکیک سه مقوله باکتری، جانوران اولیه و موجوداتی که سلول تک هسته ای دارند می باشد. شجره هایی که با دیگر ژنها درست شده اند معمولا شبیه هم هستند، اگر چه ممکن است آنها برخی از گروههای زود دسته بندی شده را خیلی متفاوت از هم قرار دهند که احتمالا به سبب تکامل سریع اسید ریبونوکلئیک می باشد که در ابتدا توس
ط کارل ووس تشریح شد. روابط دقیق این سه مقوله هنوز مورد بررسی است.
علیرغم این وحدت اصولی، حیات نشانگر یک نوع گوناگونی زیاد حیرت انگیز در ساختار شناسی،
((رفتار شناسی)) و ((تاریخچه های حیات ))است. برای گلاویز شدن با این گوناگونی، زیست شناسان تلاش می کنند تا تمام موجودات را رده بندی کنند. رده بندی علمی باید منعکس کننده شجره های تکاملی ( شجره های وابسته به ((تکامل نژادی)) ) موجودات مختلف باشد. این قبیل رده بندی ها قلمرو رشته های سیستماتیک و رده بندی جانداران را نشان می دهد. علم رده بندی جانوران ، جانداران را در رده هایی قرار می دهد که ((تاکزا)) نامیده می شود، حال آنکه علم ((سیستماتیک)) به دنبال روابط بین جانداران است. معمولا موجودات زنده به پنج سلسله تقسیم می شدند:
((لبک)) ها -- ((آغازیان)) – ((قارچ))ها -- ((یاهان)) -- جلبکها

به
رحال این پنج سیستم پنج سلسله ای اکنون دیگر بسیار قدیمی بحساب می آید. جایگزین های بسیار جدیدتر معمولا با ((سیستم سه مقوله ای)) آغاز می شود:
((جانوران اولیه)) ( در ابتداسلسله اصلی باکتری ها ) ، ((باکتری)) ها ( در ابتدا ای یو باکتری) ، ((موجودات
چند سلولی ))
این سه مقوله نشانگر این است که آیا سلولها هسته دارند یا خیر و همچنین منعکس کننده تفاوت ها در سطح خارجی سلولها است. همچنین یک سری از "انگل های" درون سلولی وجود دارند که به طور پیش رنده بر حسب فعالیت سوخت و سازی کمتر عمر می کنند: ((ویروس))ها -- ((ویرید)) ها -- ((پریون)) ها

!!تس
لسل: نژاد مشترک موجودات

مقاله اصلی: ((ن
ژاد مشترک))

اگر گروه
ی از جانداران با هم ((جد)) مترک داشته باشند ، گفته می شود که این جانداران با هم نژاد مشترکی دارند. تمام ((موجودات زنده)) روی ((زمین)) از ک جد مشترک و یا ((آبگیز ژن)) اجدادی زاده می شوند. گمان می رود آخرین جد همگانی ، یعنی ، جدیدترین جد مشترک تمام موجودات زنده ((سه و نیم میلیون سال قبل)) بوجود آمده باشد ( به مبحث ((منشا حیات)) رجوع کنید ) .
تصور اینکه منشأ " کل حیات از" یک تخم مرغ بوجود آمده
است یکی از مفاهیم بنیادی زیست شناسی امروزی است ، بدین معنی که یک تسلسل نا شکسته از منشأ اولیه زندگی تا زمان حاضر وجود داشته است.تا ((قرن نوزدهم)) معمولا اعتقاد بر این بود که گونه های حیات می توانند تحت شرایط خاصی خودبخود بوجود آیند. ( رجوع کنید به مبحث ایجاد ((موجود زنده از مواد بی جان)) ). اصل عمومیت ((کد وراثتی)) معمولا به عنوان ملاک تعیین کننده موافق نظریه جد مشترک جهانی ( یو سی دی ) برای تمام ((باکتری)) ها، ((موجودات اولیه)) و موجوداتی که یک هسته در سلولهایشان دارند مورد نظر زیست شناسان است. ( رجوع کنید به مبحث ((سیستم سه مقوله ای)) ).

!!هم
یستایی: سازار با دگر گونی

مقاله اصلی: ((هم ای
سایی))

هم ایستایی خاصیت یک ((نظام باز)) برای تنظیم م
حیط درونی خودش است ، طوری که بوسیله نین بار تطبیق همتراز حرکتی کنترل شده با ساز و کارهای قنونی بهم وابسته یک وضعیت ثابت را حفظ کند. تمام ((موجودات زنده)) ، چه ((تک سلولی)) و چه ((چند سلولی)) هم ایستایی بروز می دهند . هم استایی در سطح سلولی می تواند با حفظ یک قدرت اسیدی ثابت خود را بروز دهد ( ((پی اچ)) ) ؛ در سطح موجود زنده حیوانات ((خون رم)) یک درجه حرارت ثابت درونی را حفظ می کنند ؛ و در سطح ((بوم سازگان)) ، مثلا وقتی که میزان ((دی اکسید کربن)) موجود در ((جو «فضائی»|جو)) افزایش می یابد ، ((گیاهان)) قادر به رشد بهتری هستند و بنابراین دی اکسید کربن بیشتری از جو می زدایند. بافت ها و اندامها تیز می توانند هم ایستایی داشته باشند.

__
فعل و انفعالات : گروه ه و زیستاه ها__


{picture=zist4.jpg}


هم
زیستی متقابل بین دلقک ماهی از جنس آمفیبریون است که در میان شاخک شقایق دریایی مناطق استوایی است وجود دارد. ماهی منطقه ای شقایق نعمان را از دست ماهی شقایق نعمان خوار محافظت می کند و در عوض شاخک حساس نیش زن شقایق نعمان از ماهی شقایق در برابر شکارچیان محافظت می کند. هر موجود زنده ای با دیگر مو جودات و محیط زیست خودش فعل و انفعال داخلی دارد. یکی از دلایلی که مطالعه سیستم های زیست شناختی را مشکل می سازد این است که فعل و انفعالات امکان پذیر مختلف بسیار یادی با دیگر موجودات زنده و محیط زیست آنها وجود دارد. واکنش یک میکروب گیاهی بسیار ریز به یک شیب در حبه ((قند)) به میزان واکنش آن به محیط زیست خود بهمان اندازه است که یک شیر هنگامی که در ((دشت بی علف آفریقا)) در جستجوی غذاست نسبت به محیط زیست خود واکنش نشان می دهد. در گونه های خاصی ((رفتار))ها می تواند دوستانه ، ((تهاجمی)) ، ((انگل))ی یا ((همزیگری)) باشد. مسائل هنوز هم پیچیده تر می شود وقتی دو یا بیشتر گونه های مختلف در یک ((بوم سازگان)) با هم فعل و انفعال داشته باشند و اکو سیستم یکی از شاخه های ((بوم شناسی)) است

!حوزه عمل زیست شناسی

مقاله اصلی : ((فهرست رشته های زیست سناسی))

زیست شناسی به یک عمل تحقیقی گسترده تبدیل گردیده یعنی که این علم عموما تنها بعنوان یک رشته منفرد مورد مطالعه قرار نمی گیرد ، بلکه بعنوان تعدادی از زیر رشته های دور هم گرد آمده مورد بررسی قرار می گیرد . ما چهار دسته بندی کلی را اینجا در نظر می گیریم . اولین گروه کلی شامل رشته هایی است که ساختارهای اصلی سازگان زنده را مورد مطالعه قرار می دهد : ((سلول)) ها ، ((ژن))ها و غیره ؛ گروه بندی دوم عمل این ساختارها را
در سطح بافت ها ، اندام ها و بدن مطالعه می کند ؛ یک گروه بندی سوم موجودا و تاریخچه های حیات آنان را مورد نظر دارد ؛ آخرین گروه بندی رشته ها بر فعل و انفعالات موودات توجه دارد. بهر حال توجه به این امر مهم است که این مرزبندی و گروه بندی و توصیفات شرح ساده شده ای از پژوهش های زیست سناختی است. در واقع مرز بندی های این رشته ها خیلی متغیر است و بیشتر رشته ها اغلب روش ها را از یکدیگر عاریه می گیرند. مثلا زیست شناسی تکاملی برای تعیین زنجیره های دی ان ای ( ((اسید دزوکسی ریبونوکلئیک)) ) که به درک گوناگونی وراثتی یک جمعیت کمک می کند بیشتر به روش های زیست شناسی مولکولی تکیه دارد ؛ و فیزیو لوژی در تشریح عمل سیستم های اندام بطور ممتد از اصول زیست شناسی سلولی عاریه می گیرد.

!!ساختار حیات

طرح
کلی سلول جانور نشانگر ((اندامک)) ها و ((ساختار))های متنوع است. />مقاله های اصلی: زیست شناسی ((مولکولی)) ، ((زیست شناسی سلولی)) ، علم ((وراثت)) ، ((زیست شناسی رشدی))

{picture=zist5.png}
طرح کلی از نوعی سلول جانوری
نمایش organelles گوناگون و
تشکیل دادن آن.
((زیست شناسی مولکولی)) مطالعه زیست شناسی
در سطح ((مولکول))ی است. این رشته با دیگر زمینه های زیست سناسی ، بویژه علم وراثت و زیست شیمی ، همپوشی دارد.عمدتا زیست شناسی مولکولی توجه خود را به درک فعل و انفعالات میان سیستم های گوناگون یک سلول ، شامل رابطه اسید دزوسی ریبونوکلئیک( ی ان ای ) ، اسید ریبونوکلئیک (آر ان ای ) و ترکیب پروتیئن و پی بردن به اینکه چگونه این فعل و انفعالات تعدیل می شوند .
زیست ناسی سلولی خواص فیزیولوژیکی سلول ها، و همچنین نحوه رفتار آنها ، و محیط زیست آنها را مورد مطاله قرار می دهد. این کار هم در سطح ((ذره بین))ی و هم در سطح مولکولی انجام می گیرد.زیست شناسی سلولی هم موجودات تک سلولی مثل ((باکتری)) ها و هم سلول های تخصیص یافته در موجودات چند سلولی مثل انسانها را مورد بررسی قرار می دهد.
پی بردن به ترکیب سلول ها و ابنکه سلول ها چگونه کار می کنند برای تمام علوم زیستی ضروری است. درک شباهت ها و تفاوتهای میان سلول ها بوی
ژه برای میدانه های ((زیست شناسی مولکولی)) و سلولی اهمیت دارد . این شباهت ها و تفاوت های اساسی هدفی واحد را بوجود آورده و به رشته هایی که از مطالعه یک نوع سلول بدست آمده اندبه انواع دیگر سلول ها برون یابی و تعمیم می یابند.
((لم وراثت)) ((علم)) شناخت ((ژن))ها ، وراثت و ((درگونی موجودات زنده ))اس. در تحقیقات اخیر ، علم وراثت ابزار مهمی را در بررسی چگونگی عملکد یک ژن خاص بدست می دهد ، مثل تحلیل فعل و انفعالات وراثتی . معمولا در موجودات زنده اطلاعات وراثتی بصورت ((کروموزوم))هایی منقل می گردد ، در اینجا این اطلاعات بصورت ((ساختار شیمیایی)) مولکول های خاصی از ماده توارثی اسید دزوکسی ریبونوکلئیک( ((دی ان ای))) ارائه می گردد .
ژنها ا
طلاعات لازم برای تر کیب پروتئین ها را کد گزاری می کنند ، که در عوض نقش مهمی را در اثر ذاری ایفا می کنند . در بسیاری از موارد آخرین رخ مانه موجود زنده را بطور کامل تعیین نمی کنند .
زیست شناسی رشدی فرایند ی را بررسی می کند که با آن مو
جودات زنده رشد و نمو می کنند با ظهور علم رویان شناسی ، زیست شناسی رشدی امروزی کنترل وراثتی رشد سلول ، تفکیک و " زمان بوجود آمدن " سلول ها را مورد مطالعه قرار می دهد که این هم فرایندی است ه موجب رشد ((بافت)) ها ، ادامها و کالبد می شود . موجودات زنده نمونه گرفته شده برای زیست سناسی رشدی شامل کرم حلزونی شکل ((کائنور هابدیتیس الگانس)) , کرم میوه ((دروسوفیلا ملانو گاستر)) ، ماهی گور خر ((براکیدانیو رریو)) ، موش ((موس کولو)) و علف هرز ((آرابیدوپسیس ثالیانا)) می باشد .

!!فی
زیولوژی موجودات

مقالات اصلی: ((فیزیولوژی)) ، ((کالبد شناسی))

فیزیولوژی ف
رایند های مکانیکی ، فیزیکی و زیست شیمی موجودات زنده را مورد بررسی قرار می دهد، با تلاش در در اینکه چگونه تمام ساختارها در غالب یک ساختار کل عمل می کنند . معمولا فیزیولژی به دو نوع فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی جانوری تقسیم شده است ، ولی اصول آن جامع می باشد ، بدون توجه به اینکه چه موجود خاصی تحت مطالعه است . مثلا هر مطلبی که در مورد سلول مخمر بدست می آید در مورد سلول های انسان ها نیز بکار گرفته می شود . رشته فیزیولوژی جانوری ابزارها و روش های فیزیلوژی انسانی را به ((گونه)) های جانوری عیر انسانی تعمیم می دهد . همچنین فیزیلوژی گیاهی روش ها را از هر دو رشته عاریه می گیرد .
((کالبد ش
ناسی)) بخش مهمی از فیزیولوژی است و بدنبال این است که سازگان اندام در جانوران از قبیل ((اعصاب)) ، ((اراده)) ، ((غدد ترشحی)) و ((سیستم های تنفسی ))و ((گردش خون)) آنها چگونه کار می کنند و با همدیگر فعل و انفعال دارند. مطالعه این سیستم ها با رشته های از لحاظ طبی توجیه شده ای مثل ((عصب شناسی)) ، ((ایمنی شناسی)) و امثال آنها وجه اشتراک دارد .

!!گوناگونی و تکامل موجودات

{picture=zist6.png}
در وراثت جمعیتی ،تکامل جمعیت ارگانیسم ه به سفر
در یک چشم انداز سازگار تشبیه می شود ،فلش ها
جریان ارج
ح یک جمعیت را در آن چشم انداز نشان می دهد
، و نقطه
های AوBوC نقاط بهینه محلی هستند.
توپ قرمز جمعیتی را نشان می دهد ک
ه از یک ارزش سازگار
بسیار پایین
به سمت بالای قله حرکت می کند.

در عل
م وراثت جمعیتی تکامل یک جمعیت از موجودات گاهی مثل حرکت در یک منظره سلامتی به نظر می رسد . پیانها رون قابل قبولی از حیات یک جمعیت را در این چشم انداز نشان می دهند و رده های الف ، ب و ج گزینه های موضعی هستند . گوی قرمز رنگ جمعیتتی را نشان می دهد که از یک سطح سلامتی بسیار پایین به بالاترین نقطه سلامتی صعود کرده است .

مقالات اصلی :
((زیست شناسی تکاملی)) ، ((گیاه شناسی)) ، ((جانور شناسی))

زیست شناسی تکاملی
به منشاْ و نسل گونه ها و همچنن دگرگونی آنها در طول زمان ، یعنی تکامل آنها ، مربوط می شود . زیست شناسی تکاملی یک رشته فراگیر است ، زیرا این رشته ((دانشمندان))ی را از بسیاری از رشته های بسیار سنتی متمایل به آرایه شناختی بکار می گیرد . بعنوان مثال این رشته معمولا دانشمندانی را می طلبد که آموزشی تخصصی در مورد مباحث موجودات خاصی مثل مباحث مطالعه ((پستانداران)) ، ((پرنده شناسی)) و یا ((خزنده شناسی)) دیده اند ولی از این موجودات بعنوان سازگانی برای پاسخگویی به سؤالات عمومی در مبحث تکامل استفاده می کنند . معمولا این رشته ((باستان شناسان)) را نیز که از ((سنگواره)) ها برای جواب به سؤالاتی در مورد نوع و زمان تکامل و همچنین نظریه پردازانی در زمینه هایی نظیر علم ((وراثت جمعیتی)) و نظریه تکاملی را بکار می گیرد . در زیست شناسی رشدی سالهای 1990 با مطالعه زیست شناسی رشدی تکاملی دخول مجددی به زیست شناسی تکاملی پس از دفع اولیه آن از ترکیب امروزی صورت گرفت . رشته های مرتبطی که اغلب جزو ((زیست شناسی تکاملی)) بحساب می آیند شامل ((تکامل نژادی)) ، ((سیستماتیک)) و علم ((رده بندی)) جانداران می شود .
دو رشته اصلی سنتی متمایل به
آراه بندی ((گیاه شناسی)) و ((جاور شناسی)) است . گیاه سناسی مطالعه علمی گیاهان است . گیاه شناسی زنجیره ای گسترده از رشته های علمی را پوشش می دهد که ((رشد)) ، ((تکثیر)) ، ((سوخت و ساز ))، ((گسترش)) ، ((مرض)) و کامل حیات گیاه را مورد مطالعه قرار می دهند . جانور شناسی رشته ای است که مرتبط با مطالعه ((جانداران)) است ،و نیز در بر گیرنده ((فیزیولوژی)) جانداران که حت بررسی علوم وناگونی مثل کالبد شناسی و ((رویان شناسی)) است می شود . ساز و ارهای معمول وراثتی و رشی جانداران و گیاهان مورد مطالعه زیست شناسی مولکولی ، علم وراثت مولکولی و زیست شناسی رشدی است . بوم شناسی جانداران تحت پوشش ((بوم شناسی رفتاری)) و دیگر رشته هاست .

!!رده بندی حیات

به سیستم رده بندی چیره ((ره بندی لینائین)) می گویند که شامل رده ها و نامگذاری دو جمله ای می شود . چگونگی نامگذاری موجودات زنده تابع ((قرار داد های بین المللی از قبیل کد بین المللی نامگذاری وابسته ه یاه شناسی ))( آی سی بی ان ) ، ((کد بین المللی نامگذاری وابسته به جانور شناسی)) ( آی سی زد ان ) و ((کد بین المللی وابسته به باکتری)) است ( آی سی بی ان ) . چهارمین پیش نویس قرارداد پادزیست در سال 1997 در تلاش برای یکنواخت کردن نامگذاری در سه زمینه منتشر شد ، اما به نظر نمی رسد که این پیش نویس هنوز هم بطور سمی بکار رفته شده باشد .((کد بین المللی رده بندی و نامگذاری ویروس ها)) ( آی سی وی سی ان ) خارج از مقوله پادزیست قرار می گیرد .

!!فعل و انفعالات موجودات

{picture=zist7.png}

یک شبکه غذایی ، یک تعمیم به زنجیره غذایی ، نشانگر روابط پیچیده میان موجودات زنده در یک بوم سازگان است .
-چگونگی ((ا یات)) +مقالات اصلی : ((بوم شناس)) ((فا ناسی جانوری)) ، ((رفتار))
-! رشته های گوناگون زیست شناسی +بوم شناسی توزیع و فراوانی موجودات زنده و فعل و انفعالات بین موجودات و محیط زیست آنها را مورد مطالعه قرار می دهد. محیط زیست یک موجود هم شامل زیستگاه آن موجود می شود که می توان آن را بعنوان مجموعه ای از عناصر بیجان محلی از قبیل ((اقلیم)) و ((زمین شناسی)) توصیف ر و هم شامل دیگر موجودات که با آن موجود زیستگاه مشتری ارند می گردد . سیستم های بوم شناختی در چندین سطح مختلف ، از افراد و ((جمعیت)) ها گرفته تا سطح ((بوم سازگان)) و ((زیست کره)) مورد مطالعه قرار می گیرند . بوم شناسی یک علم چند شاخه ای است که به بسیاری از دیگر شاخه های علم متصل می گردد .
رفتار شناسی جانوری ، رفتار جانور را ( بویژه حیوانات اجتماعی مثل ((نخستین)) ها و ((کانید)) ها ) بررسی کرده و گاهی شاخه ای از علم جانور شناسی بحساب می آید . رفتار شناسان جانوری بر حسب نظریه انتخاب اصلح در طبیعت بویژه علاقمند به شناخت تکامل رفتار و درک رفتار بوده اند . به عبارتی اولین رفتار شناس جانوری امروزی چارلز داروین بوده که کتاب او با عنوان " بیان احساسات در حیوانات و انسانها" بسیاری از رفتار شناسان جانوری را تحت تاثیر قرار داد .
-*((بدن انسان))
*((آبزی شناسی))
*((ا
تولوژی))
*((
اخترزیست شناسی))
*((آسیب شناسی))
*((انگل شناسی))
*((ایمن شناسی))
*((بافت شناسی))
*((بوم ‌شناسی))
*((بیونیک))
*((پرنده شناسی))
*((پستاندارشناسی))
*((پی شناسی))
*((جانور شناسی))
*((حشره شناسی))
*((
خاستاه زیست))
*((خز
ده شناسی))
*((دار
وشناسی))
*((دگرزیست شناسی))
*((دیرین‌شناسی))
*((رفتارشناسی))
*((روان داروشناسی))
*((روان شناسی))
*((روان فیزیک))
*((ریخت شناسی))
*((زیست سامان)) (بیوسیستماتیک)
*((زیست شناسی یاخته ای))
*((زیست شیمی))
*((زیست مکانیک))
*((زیمایه شناسی)) (آنزیم شناسی)
*((
ژنتیک))
*((ژنومیک))
*((سم شناسی))
*((عنکبوت شناسی))
*((فناوری زیستی))
*((قارچ شناسی))
*((کالبدشناسی))
*((کهسازوار
ه شناسی)) (میکروبیولوژی)
*((گلسنگ شناسی))
*((گیاه شناسی))
*((ماهیچه شناسی))
*((مورشناسی))
*((میکرب شناسی))
*((نرم تن شناسی))
*((همه گیرشناسی))
*((هوا
زی شناسی))
*((ویروس شناسی))
*((یاخ
ته شناسی))
*((رویان شناسی))
+!تاریخچه واژه " زیست شناسی "
-مالب مرتبط: +این کلمه که ز ترکیب واژه یونانی ( بیاس ) ، به معنی “زندگی” و (لوگاس ) به معنی “دلیل منطقی” شکل یافته ، به نظر می آید در معنای کنونی اش توسط ((گات فرید رین هولد)) و ((جین بپتیسته لامارک)) بطور مستقل مرسوم شده باشد . گاهی اوقات گفته می شود که خود این کلمه در سال 1800 ((کارل فردریک برداخ)) بکار برده شده ، اما این واژه در جلد سوم کتاب Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologiabiologia, phytologia generalis et dendrologia اثر ((مایکل کریستوف هانوف)) ، انتشار یافته به سال 1766 به چشم می خورد.
-((ده بندی زیستی)) +!مطالب مرتبط
((دول طبقه بندی زیست شناسی))
*((خانه زیست شناسی))
*((میکروبیولوژی))
!منبع
-((محیط زیست)) +[http://en.wikipedia.org/wiki/biology|DK Multimedia]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 آذر 1385 [09:47 ]   29   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [15:07 ]   28   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [10:20 ]   27   فاطمه نعمتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [11:13 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [12:28 ]   25   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [11:36 ]   24   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [09:46 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [09:33 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [07:51 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [05:30 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [12:33 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [11:54 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [09:59 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:46 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:26 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:05 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:05 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [06:24 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:27 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 فروردین 1384 [14:33 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [14:06 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [07:58 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:30 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..