منو
 صفحه های تصادفی
تنظیم وکنترل دوربین تلویزیونی
مناظره مأمون با اهل سنت درباره امام علی علیه السلام
پگماتیت
نمازهای مردود
کشت ذرت
سرعت متوسط
هماهنگی طبیعت با مناجات امام سجاد علیه السلام
شهر فرهنگی
ارسن ولز
مخ و اعمال آن
 کاربر Online
199 کاربر online
تاریخچه ی: زیرکونیوم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-169Lines: 1-143
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">

/>

right">
+

left">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((Yttrium)) - __Zirconium__ - ((Niobium)) 
((Yttrium)) - __Zirconium__ - ((Niobium))
 
 
-
__Zr__
((Hafnium|Hf))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/a/a0//Zr_TableImage.png}
right">این جدول تناوبی عناصر است. ((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
__Zr__
((Hafnium|Hf))

{picture=Zr_TableImage.png}
left">این جدول تناوبی عناصر است. جدول کامل
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Zirconium, Zr, 40
+نام, علامت اختصاری, شمارهZirconium, Zr, 40
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 4|4)), ((عنصزر دوره 5|5)) , ((بلوک d|d))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 4|4)), ((عنصزر دوره 5|5)) , ((بلوک d|d))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 6511 ((کیلوگرم بر متر مکعب|kg/m3)), 5
+جرم حجمی, سختی 6511 kg/m3, 5
 
 
-((رنگ)) سفید مایل به نقره ای
{picture file=img/daneshnameh_up/b/ba//125pxZr2C40.jpg}
+رنگ سفید مایل به نقرهای
{picture=125pxZr2C40.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|91.224 amu))
+وزن اتمی 1 E-25 kg
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-10 m|155 «206» pm))
+شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 148 pm
+شعاع کووالانسی 148 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) اطلاعات موجود نیست
+شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Krypton|Kr))]~np~~/np~4d25((اوربیتال s|s))2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Krypton|Kr))]~np~~/np~4d25((اوربیتال s|s))2]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 18, 10, 2
 2, 8, 18, 10, 2
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 4 (آمفوتریک)))
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (آمفوتریک)
 
 
-((ساختار کریستالی)) شش گوشه
+ساختار کریستالی شش گوشه
 
 
 ''خواص فیزیکی__
 ''خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|__)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 2128 ((کلوین|K)) )3371 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 2128 K (3371 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 4682 K )7968 °F)
+نقطه جوش 4682 K (7968 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 14.02 ((scientific notation|ש)10-6 ((کیلو ژول بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 14.02 ((scientific notation|ש)10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 58.2 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 58.2 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 16.9 kJ/mol
+گرمای هم جوشی 16.9 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 0.00168 ((پاسکال|Pa)) at 2125 K
+((فشار بخار)) 0.00168 Pa at 2125 K
 
 
-((سرعت صوت)) 3800 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 3800 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 1.33 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.33 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 0.27 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 0.27 J/kg*K
 
 
-((رسانایی الکتریکی)) 2.36 106/m ((اهم))
+رسانایی الکتریکی 2.36 106/m اهم
 
 
-((رسانایی گرمایی)) 22.7 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانایی گرمایی 22.7 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 640.1 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 640.1 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1270 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1270 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2218 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2218 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 3313 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 3313 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 7752 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 7752 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون 9500 kJ/mol
 6th پتانسیل یونیزاسیون 9500 kJ/mol
 
 
 __ پایدارترین ایزوتوپ__
 __ پایدارترین ایزوتوپ__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
-90Zr__51.45%__Zr با 50 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+90Zr__51.45%__Zr با 50 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 91Zr11.22%Zr با 51 نوترون پایدار است
 91Zr11.22%Zr با 51 نوترون پایدار است
 
 
 92Zr17.15%Zr با 52 نوترون پایدار است
 92Zr17.15%Zr با 52 نوترون پایدار است
 
 
 93Zr((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E13 s|1.53 E6 y)) ((انتشار بتا|β-))0.091((niobium|93Nb))
 93Zr((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E13 s|1.53 E6 y)) ((انتشار بتا|β-))0.091((niobium|93Nb))
 
 
 94Zr17.38%Zr با 54 نوترون پایدار است
 94Zr17.38%Zr با 54 نوترون پایدار است
 
 
 96Zr2.8%((1 E19 s|>3.8 E19 y))((انتشار بتا|β-))3.350((molybdenum|96Mo))
 96Zr2.8%((1 E19 s|>3.8 E19 y))((انتشار بتا|β-))3.350((molybdenum|96Mo))
 
 
 
 
 
 
-((SI)) واحد های & ((دما وفشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + از واحدهای SI و STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
-


زیرکونیوم یکی از ((عناصر شیمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن Zr و ((عدد اتمی)) آن 40 میباشد. فلزی فروزنده به رنگ سفید و طوسی است که قابلیت تغییر از حالتی به حالت دیگر را داشتده و شبیه ((تیتانیوم)) میبا. زیرکونیوم به طور عمده از ((زیرکون)) بدست می آید و در برابر زنگ زدگی بسیار مقاوم است. . زیرکونیوم عمدتا در ((راکتور اتمی| راکتورهای اتمی)) برای جذب کردن ((نوترون)) و برای ساختن فلزاتی که در برابر زنگ زدگی مقاوم هستند استفاده میشود.

! صوصیات قابل توجه

زیرکونیوم((فلز))ی به رنگ سفید-وسی و رونده میباشد که به طور استثنایی در برابر زنگ زدگی مقاوم است. زیرکونیوم سبک تر از ((فولاد)) بوده و سختی آن شبیه به ((مس)) است. این عنصر وقتی به ذرات ریز تقسیم شود به سرعت در هوا مشتعل میشود (مشتعل کردن این فلز در حالت جامد بسیار دشوارتر است. ) فلز ''Zirconium Zinc'' در دمای پایین تر از 35k خاصیت آهن ربایی پیدا میکند. ((حالت اکسیداسیو)) متداول برای زیرکونیوم +2و+3و+4 است.


! کاربردها

مهمترین کاربردهای زیرکون ه در صنعت سفال سازی به صورت جسم نسوز و ریخته گری میباشد. همچنین به عنوان سنگ جواهر مورد استفاده در جواهرات به بازار عرضه شده و اکسید آن برای تولید کردن محرک ((الماس)) و زیرکونیای مکعبی شکل تهیه شده است.

استفاده های دیگر آن عبارتند از :


*زیرکونیونم قدرت جذب پایینی در جذب نوترونها دارد که این ویژگی آن را برای استفاده از انرژی اتمی مطلوب میسازد. (مانند عناصر فلز کاری سوختی) بیش از 90% محصولات فلز زیرکونیوم به مصرف تجاری در تولید نیروی اتمی میرسد. . رآکتورهای جدید تجاری میتوانند نیم میلیون فوت فلز زیرکونیوم را برای لوله سازی به کار ببرند.

*زیرکونیوم به طور گسترده توسط صنایع شیمیایی برای لوله کشی در محیط خورنده استفاده می شود.

*زیرکونیوم آتش زا است و در جنگل ها برای آتش زدن استفاده می شده است.

*کربن آن به عنوان ((محلول ضد عفونی)) کننده مورد استفاده قرار میگیرد.

*اکسید زیرکونیوم ناخالص زیرکونیا برای ساختن ظرف مخصوص ذوب فلز در آزمایشگاه به کار میرود که بتواند در برابر گرمای زیاد مقاوم باشد. همچنین برای پوشاندن کوره ذوب استفاده شده و به عنوان جسم نسوز در صنایع ((شیشه)) سازی و سفال سازی به کار میرود.

*بافت انسانی به راحتی میتواند این آ را به صورت مفاصل و بازوهای مصنوعی تحمل کند.

*همچنین در تهویه کننده های هوا به عنوان گیرنده در لوله جارو برقی رشته های لامپ و فلزات خاص دیگر استفاده می شود.
/>
((آلیاژ)) زیرکونیوم و ((Niobium)) خاصیت ابر رسانایی در دماهای پایین را برای زیرکونیوم در بر دارد که برای ساختن ((آهن ربا))ها بسیار قوی توسط نیروی الکتریکی در مقیاس زیاد استفاده میشود.! تاریخچه

این عنصر که نام آن از ''Zarkn'' ((ع
ربی)) و'' Zargn''(( فارسی)) گرفته شده است در سال ((1789)) توسط Laproth ((کشف)) شد و در سال ((1824)) توسط Jons Jakob Berzelius به صورت مجزا به دست آمد.
ز
یرکونیوم که شامل ((زیرکون معدنی)) و دیگر واریاسونها مانند Jargon, Hyacinth Jiacnith, ligure میباشد در نوشته های کتاب مقدس ذکر شده است. تا زمانی که Laproth jargonرا از ((Ceylon)) در اقیانوس هند تجزیه نکرده بود تصور نمیشد که این عنصر جدید را بتوان در معادن یافت. او این عنصر جدید را Zirkonertz(Zircnia) نامید. این فلز ناخالص اولین بار توسط Berzelius به وسیله حرارت دادن مخلوطی از ((پتاسیوم)) و فلوئورید زیرکونیوم پتاسیوم در یک فرایند تجزیه در یک لوله ((آهنی)) تجزیه شد. زیرکونیوم خالص تا سال ((1914)) بدست نیامد.! پیدایش


زی
رکونیوم هیچوقت در طبیعت به صورت آزاد یافت نمیشود. اصلی ترین منبع اقتصادی زیرکونیوم معدن سیلکات زیرکونیوم است . زیرکون ZrSiO4 در ((استرالیا)) (( برزیل)) ((هند)) ((روسیه)) و ((ایالات متحده)) وجود دارد. زیرکون به صورت پودر بی رنگ یا ماده بلوری و طوسی رنگ استخراج میشود. زیرکونیوم و ((Hafnium)) به نسبت 50 به 1 در زیرکون وجود دارند و جدا کردن آنها بسیار دشوار است. زیرکون فراورده فرعی معدن کاری و فرایند تهیه شنهای معادن سنگین برای معادن ((تیتانیوم)) ((Ilmenite)) و ((Rutile)) یا معادن ((قلع)) است. همچنین زیرکونیوم در 30 نوع از معادن دیگر که شامل Baddeleyite میشود وجود دارد. این فلز با کم کردن کلرید بوسیله ((منیزیم)) در ((فرآیند kroll)) تولید می شود البته روشهای دیگری نیز برای تولید این فلز وجود دارد. زیرکونیوم با کیفیت اقتصادی و تجاری نیز حاوی 1 تا 3 درصد hafnium است.

این
فلز همچنین در ((ستاره)) های S-Type بسیار فراوان است و ر ((خورشید)) و سنهای آسمانی نز شناسایی شده است. نمونه ((سنگهای قمری)) که در چندین ((ماموریت Apollo)) جمع آوری شده اند نشان میدهند که این سنگها به نسبت صخره های زمینی از مقدار بسیار بیشتری اکسید زیرکونیوم برخوردارند.


! ایزوتوپها


زیرکونویم طبیعی از 4 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ رادیواکتیو Zr-96 که طول عمر درازی دارد تشکیل شده است. دومین ((ایزوتوپ رادیو اکتیو)) و پایدار این عنصر Zr-93 است که نیمه عمر آن 1.53 میلیون سال میباشد. برای این عنصر 18 ایزوتوپ رادیو اکتیو دیگر شناسایی شده اند که بیشتر آنها ((نیمه عمر))ی کمتر از یک روز دارند به جز Zr-95 با نیمه عمر 64.02 روز Zr-88 با نیمه عمر 63.4 روز و Zr-89 با نیمه عمر 78.4 ساعت. حالت Decay اولیه قبل از Zr-92 ((الکترون گیری)) و حالت اولیه بعد از آن ((خوردگی بتا)) میباشد.

! هشدارها


انسان با ترکیباتی که حاوی زیرکونیوم است کمتر روبرو میشود با این حال این فلز زیاد سمی نمیشد. گرد این فلز در هوا آتش میگیرد و باید به آن به صورت عاملی برای آتش سـوزی گسترده یا انفجار توجه کرد. زیرکونیوم هیچ گونه نقش بیولوژیکی ندارد.
+

!اطلاعات اولیه
زیرکونیوم ، یکی از عناصر شیمیایی ((جدول تناوبی)) است که نماد آن ، Zr و ((عدد اتمی)) آن 40 مباشد. فلزی فروزنده به رنگ سفید و طوسی است که قابلیت تغییر از حالتی به حالت دیگر را داشتده و شبیه ((تیتانیوم)) ا. زیرکونیوم بطور عمده از زیرکون بدست میآید و در برابر زنگزدگی بسیار مقاوم است. زیرکونیوم عمدتا در ((راکتور اتمی| راکتورهای اتمی)) برای جذب کردن ((نوترون)) و برای ساختن فلزاتی که در برابر زنگزدگی مقاوم هستند، استفاده مشود.
!تاریخچه
این نصر که نام آن از __Zarkn__ عربی و Zargn__text__ فارسی گرفته شده است، در سال 1789 توسط "__Laproth__" کشف شد و در سال 1824، توسط "__Jons Jakob Berzelius__" به‌صورت مجزا بدست آمد. زیرکونیوم که شامل زیرکون معدنی و دیگر واریاسونها مانند Jargon ، Hyacinth Jiacnith ، ligure می‌باشد، در نوشته‌های انجیل ذکر شده است. تا زمانی که Laproth ، جارگون jargon را از Ceylon در اقیانوس هند تجزیه نکرده بود، تصور نمی‌شد که این عنصر جدید را بتوان در معادن یافت. او این عنصر جدید را (Zirkonertz (Zircnia نامید.

این ف
لز ناخالص اولین بار توسط __Berzelius__ بوسیله حرارت دادن مخلوطی از ((پتاسیم)) و فلوئورید زیرکونیوم پتاسیوم ، در یک فرایند تجزیه در یک لوله آهنی تجزیه شد. زیرکونیوم خالص تا سال 1914 بدست نیامد.
!پیدایش
زیرکونیوم هیچوقت در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی‌شود. اصلی‌ترین منبع اقتصادی زیرکونیوم ، معدن سیلیکات زیرکونیوم است. زیرکون ZrSiOsub>4 در استرالیا ، برزیل ، هند ، روسیه و ایالات متحده وجود دارد. زیرکون به‌صورت پودر بی‌رنگ یا ماده بلوری و طوسی‌رنگ استخراج می‌شود. زیرکونیوم و Hafnium به نسبت 50 به 1 در زیرکون وجود دارند و جدا کردن آنها بسیار دشوار است.

زیرکون ، فراورده فرعی معدن کاری و فرایند تهیه شن‌های معادن سنگین برای معادن تیتانیوم ، Ilmenite و Rutile یا معادن قلع است. همچنین زیرکونیوم در 30 نوع از معادن دیگر که شامل Baddeleyite می‌شود، وجود دارد. این فلز با کم کردن کلرید بوسیله ((منیزیم
)) در فرآیند kroll تولید می‌شود. البته روشهای دیگری نیز برای تولید این فلز وجود دارد. زیرونیوم با کیفیت اقتصای و تجاری نیز حاوی 1 تا 3 درصد hafnium است.

این
فلز همچنین در ستاره‌های S-Type سیار فراوان است و در خورشید و سگهای آسمانی نیز شناسایی شده است. نمونه سنگهای قمری که در چندین مامویت Apollo جمع آوری شده‌اند، نشان می‌دهند که این سنگها به نسبت صخره‌های زمینی از مقدار بسیار بیشتری اکسید زیرکونیوم برخوردارند.
!خصوصیات قابل توج
ه
زیرکونیوم ، فلزی
به رنگ سفید-طوسی و فروزنده است که بطور استثنایی در برابر ((خوردگی فلزات|زنگزدگی)) مقاوم است. زیرکونیوم سبکتر از ((فولاد)) بوده ، سختی آن شبیه به ((مس)) است. این عنصر وقتی به ذرات ریز تقسیم شود، به سرعت در هوا مشتعل مشود (مشتعل کردن این فلز در حالت جامد بسیار دشوارتر است. ) فلز "__Zirconium Zinc__" در دمای پایین تر از 35k خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. حالت اکسیداسیو متداول برای زیرکونیوم +2و+3و+4 است.
!کاربردها
*مهمترین کاربردهای زیرکونیوم در صنعت سفالسازی بهصورت جسم نسوز و مس ریختهگری مباشد.

/>*بهعنوان سنگ جواهر مورد استفاده در جواهرات به بازار عرضه شده و اکسید آن ، برای تولید کردن محرک ((الماس)) و زیرکونیای مکعبی شکل تهیه شده است.


*زیرکونیوم ، قدرت جذب پایینی در جذب نوترونها دارد که این ویژگ آن را برای استفاده از انرژی اتمی مطلوب مسازد، (مانند عناصر فلز کاری سوختی). بیش از 90% محصولات فلز زیرکونیوم به مصرف تجاری در تولید نیروی اتمی مرسد. رآکتورهای جدید تجاری متوانند نیم میلیون فوت فلز زیرکونیوم را برای لولهسازی بکار ببرند.


*زیرکونیوم بطور گسترده ، توسط صنایع شیمیایی برای لولهکشی در محیط خورنده استفاده میشود.


*زیرکونیوم ، آتشزا است و در جنگلها برای آتش زدن استفاده میشد.


*کربن آن بهعنوان ((مواد ضدعفونی کننده|محلول ضدعفونی کننده)) مورد استفاده قرار مگیرد.


*اکسید زیرکونیوم ناخالص ، زیرکونیا ، برای ساختن ظرف مخصوص ذوب فلز در آزمایشگاه بکار مرود که بتواند در برابر گرمای زیاد مقاوم باشد. همچنین برای پوشاندن کوره ذوب استفاده شده ، بهعنوان جسم نسوز در صنایع شیشهسازی و سفالسازی بکار مرود.


*بافت انسانی بهراحتی متواند این ز را بهصورت مفاصل و بازوهای مصنوعی تحمل کند.


*در تهویه کنندههای هوا بهعنوان گیرنده ، در لوله جارو برقی ، رشتههای لامپ و فلزات خاص دیگر استفاده میشود.
t
>
*((آلیاژ)) زیرکونیوم و Niobium ، خاصیت ابررسانایی در دماهای پایین را برای زیرکونیوم در بردارد که برای ساختن آهنرباهای بسیار قوی توسط نیروی الکتریکی در مقیاس زیاد استفاده میشود.
!ایزوتوپها
زیرکونویم طبیعی از 4 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ رادیواکتیو Zr-96 که طول عمر درازی دارد تشکیل شده است. دومین ایزوتوپ رادیواکتیو و پایدار این عنصر ، Zr-93 است که نیمه عمر آن 1.53 میلیون سال مباشد. برای این عنصر 18 ایزوتوپ رادیواکتیو دیگر شناسایی شدهاند که بیشتر آنها نیمه عمری کمتر از یک روز دارند، به جز Zr-95 با نیمه عمر 64.02 روز Zr-88 با نیمه عمر 63.4 روز و Zr-89 با نیمه عمر 78.4 ساعت. حالت Decay اولیه قبل از Zr-92 الکترون گیری و حالت اولیه بعد از آن خوردگی بتا مباشد.
!هشدارها
انسان با ترکیباتی که حاوی زیرکونیوم است، کمتر روبرو مشود با این حال این فلز زیاد سمی نی. گرد این فلز در هوا آتش مگیرد و باید به آن به صورت عاملی برای آتش سـوزی گسترده یا انفجار توجه کرد. زیرکونیوم هیچ گونه نقش بیولوژیکی ندارد.
 !منبع !منبع
 *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/40.html|Los|Alamos|National Laboratory - Zirconium] *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/40.html|Los|Alamos|National Laboratory - Zirconium]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Zr/index.html WebElements.com - Zirconium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Zr/index.html WebElements.com - Zirconium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Zr.html EnvironmentalChemistry.com - Zirconium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Zr.html EnvironmentalChemistry.com - Zirconium]
 *Zirconium Producers in the United States: *Zirconium Producers in the United States:
 **http://www.twca.com/ **http://www.twca.com/
 **http://www.westinghouse.com/B2b2.asp **http://www.westinghouse.com/B2b2.asp

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [08:02 ]   9   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 09 آبان 1385 [07:59 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 آبان 1385 [07:58 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [09:02 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [08:56 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [08:42 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [08:22 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..