منو
 صفحه های تصادفی
بازگشت کاروان اسرا به کربلا
برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین تنیس
انحراف چشم یا استرابیسم
محمود دولت آبادی
ام اسحاق
ارتباط با هوشمندان کیهان
مرکز دایره محاطی
آبهای فوق العاده سرد
دگرگونی اصابتی
حسن بن زید ، داعی اول چگونه آدمی بود ؟
 کاربر Online
189 کاربر online
تاریخچه ی: زیتون

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-82Lines: 1-56
-V{maketoc} />
زیتونها (Olea) شامل یاً 20((گو)) ((ان)) کوچک از ((خانواده Oleaceae)) وه و در ان کن اه ((دریای میترانه)) ، شال ((آریا)) جنو شری ((آسیا)) شما ا نو ((چی)) ((اسکاتند)) و رق ((ارالی)) پاکدگی گسترده ای اشته اند. ها میه سبز وده و دارای برگهایی کوچک و یپارچه هند ک رووی هم قا رفته ند. ((میه)) ین گیه یک))ش)) می باشد.
+!دید کلی
زیتون که نام علمی __~~green:ولا اور~~__ می‌ از خانواده ولاسه است در ی خاناه های یا ک اغلب آا ر نوحی گر یا نم گم نای یکند وجود ارد. ا ی ار این یاهان ا زیدی با یکدیر رند از درچه ا درخت لندتری ین نها مشاه میشود.dir align = left>
 
 
  
-{picture=Olive1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/olive1.JPG}
  
 
 
 
 
-
معروف رین گونه شنات شده این گیاه زیتون ارپیی نام ارد Olea europaea که از دوران باستان برای تهیه ((روغن زیتون)) و نی برای خردن خود میوه آن کاربرد داشته ات ( که ر حالت طبیعی ((تلخ)) ات که باید درمعرض تخمیر طبیعی رار گیرد ی به منظور قال د مودن ، آنرا در آب ((نمک)) بخوابانند).

ز
یتون وحش به شل رخت کچک یا وته هایی با رشد هزه و تیغدا است که دارای برگهیی دوک مانند وتیز، رنگ سبزمای به خاستری ر قسمت بالا می باشد ، زیتون حشی جون در قسمت پایین ید نگ و دارای پولکهایی مایل به سفید ست ؛ گلهای سی کوچکی دارد که کاسه و جا ((گل|گلها)) دارای ر رز کاسه گ دو ((پرچم)) و ((کلا)) کافته ی باد این گا به ری ب شکل خوه هیی که زبغل برها اهر می وند بر روی چوبهای ساهای آخر می وید ؛ شفت ( میوه) در گیا وحشی کوک دارا غلافی گشتداراست این غلاف که تعیین کننده رزش اقتصادی میوه می باشد در نوع وحشی نسبتاً نازک است. انواع کشت شد خصوصیا متفاوتی دارند اما شرده تر حاصلخیترو بی خار است .

منطق
ه ای می وملم در((وری)) و قسمتهای ساحلی ((آسیای یان)) فراوی ن در((یونان)) و((ممع الجزایر)) ن و کنیت فاونی که سط عرای دیمی ر مود آن کار فته نان می د که یتن بومی ان نوحی بوده ست اا ر نواحی دراده ز مشرق مین یتون کشت نشده و کم و بیش به شکل نوع ابتدایی خود بازگشت است. این مسئله نشان دهنده مزیتی ویژه رای خاکهای کی و مایل ب نسیم دریایی است ، درحالیکه شکوه و جلال خاصی روی سراشیبی ای هکی پرتگاههای که یشتر سحل شب جزیر یونن و یر کا آرا شکیل می دهند ایجاد شده است.

ا یدگاه پرورش دهنگن مدرن تنوع زیتون های شناخته شده بسیارزیا است. فقط در یتلی حداقل 300 گونه وجود دارد اما تعدا کی از آها احد زیادی رشد می کنند.گونه هی لی ((یایا)) 'Leccino', 'Frantoio'و 'Carolea' هستند.هیچکدام ز آنها را نمی توا با تصیات باسنی همانند دانست اگره بعی نیست بی گونه های ازک برگ که بیش از همه مورد توجه ی باشند از تبار Licinian رف باشند.درختان برگ اسپانیا میه های درشت ی هند اما لاف آها عی نسبتاً لخ تر دار و کیفیت رون آنها نمرو ر است.این یتونهای ((سپا))یی است که مول پ ازساخ ساخ شد و پ شن پورده شده وپس از خواباندن در آب نمک ازه خورده می شوند( با لفل ترشی ، یاز رشی یا ایرچاشی ها) .

رختان یون حتی زمانیکه بدن هر رشد آزادانه دارند دارای رشد بسیار آسته ای هتد اا هنگمیکه امکن شد طبیی را در طول چند سال پیدا می ک گاهی اوقات قطر ته آنها ب میان چشمیری ازایش می اد. De Candolleمیطی بیش از 10 متر (33فوت) را به ثبت رسانده حتمال می ود عمرآن به چند قرن . قدمت بعضی ا رختان یتون یتالیا را به اولین ساهای پراطری یا حتی روزهای جمهوی رم نست ی هند؛ ا همیش ن چین درختان باستای ر زما رشد مورد دید قرارمی گرد نایی نها ا ویفت یمی هنوز شوارتر است.درختان پروش به به ارتاع بی از 15 متر می رسند (50 وت) و ممواً د فرانسه و ایتالیا بوسیله هرس رد های زیا ب ابای بسیار محدود ترمحصر می شوند .چوب آن که به رنگ زرد یا قهوه ی میل به سبز رون است اغلب با ته رنگ تیر تری ر دار شده است و بسیار سخت و مترام می باش چب آن رای فسه ازان و خراطا زئی سیار با ارزش است. /> />!تنه درخت زیتون
>
right>
+!مون ای و م زیتون />زیتون ریبا ا 3000 ال قبل ا میاد سی مورد اد رار میگرفت ات. این گیاه ز نوای گم و نیه گرم میباشد و ون ای ن را د سیه و جن رکیه یدا ا این اط به ی وی که داای ب و های میترانای ستند رده شد و اکنو ا دامههای ربی هیمی در ر تا سواحل ایان ا در مر و و ریای دیرنه رت ین کشت میود. لاه ر نواحی اده ر میکای شالی و مریکای وی استرالیا این مول را ی یکر ود اه را میدهند.
!مشخصا یاه شنی درت زیتون />بر درت یون متقا اریک و ی و دامی و یش س است. رگ نسب ی بوده در ت انی یعی ری ح بر کاملا اف یلی ات در وری که ر ح یرین ن سهای م ((ا ا یهرک)) ماهده میشود. ای کرکا ر ارا ((اتما|وزنه)) رر دارند و نقش آها گیی ا ((بیر)) در م گرا شی وا میباد. وانه یون در و تاتان ین ((رگ)) و ((ساه)) ا هم س ا مش لی ب ا رکود قی مین ا هار ال ک ین وانه کره ه تلی می‌کند. ()) یتو درای چهار ب و دو ((پرم و چگونگی کیل سلول نس نر|ر)) است و ((گ آی)) ن خی است.


dir
align = left>
 
 
  
-{picture=Olivetree.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/6/6b/olea1.JPG}
  
 
 
 
 
-رخت زیتون از راهای مختلفی تثیر می شو اا معمولاًروش قلمه زدن یا خوابانیدن شاخه ارجح می باشند ای رخت در خاکهی مساعد به آسانی درخت بید رش می کند و زانیکه قطع می شوند مکنده ها رااز ری دا ی کند.شاخه های مختلف ای درخت را ب ااه های چند اینچی برش می دهند و بصورت نسبتاً عمیقی در زمینهای کود داده شده ه می کارن ؛ طعات کوچکررا اهی اوقات بطور افقی داخل شیارهای کم عمقی قرار می دهند که اگر با چند ((اینچ)) خاک پوشیده شوند ب سرعت جوامهایی شبسه مکنده روی آنها ظاهر می شد. />
در یون و جزایر آ پیوند زدن درختان هلی با انواع وحشی عملی مداول می باشد. ایتالی جوانه ای جینی که رجستی های کوچکی را وی شاخه بوجود می آورند را به قت جدا کرده و ی خک می کارند ( که درآنا می توان رشد کند) این جوانه های نینی خیلی زود جوانه های قوی تری را شکیل می دهند. بعضی اوقات شاخه های بزرگتر را می برند و با ای کار شاخه های جوانی بدست می آید.همچنین گاهی مواقع زیتون از دانه رشد می نن ، غلافهای روغنی رابه منظور تسریع در د بتدا در آب گرم یا ر محلولهای لیایی خیس نموده ونرم می کند . />
در م
شرق زمین کشازان به درختان زیتون توجه زیادی نمی کنند و شاخه ها بی آنکه بوسیله چاقوهای هرس کاری کوتاه شوند آزادانه رشد می کنن ؛ با این همه در دوران خشکسلی ولانی برای حفظ محصول باید آب لازم را تامین کرد این بی توجهی به کشت زیتون موجب می شود تا درختان فواصل ه یا چهار سال محصول باردار بدهند بنابراین اگرچه رشد وحشی از نظر ایجاد منظره زیبا مورد توجه است ان کار در زمینهی مناسب و اقصادی تیه نمی ود. در نوی منند Languedoc و Provence ه ر کشت این میوه دقت زیادی ی ود آنها را در ردفهایی با فواصل معین می کارند که این فاصله ها بر حسب گونه زیتون متفاوت است. درختان هرس شده و شاخه هایی ک در سا گذشه دارای شکوفه بودند حفظ می شوند و ه منظور چیدن آسان میوه ه وک درخت را کوتاه نه می دارند هف هرس کنندگان ایجاد شکی گنبدی یا گرد برای درخت ست.

گاه
ی وقات فضای بین درختان را کود ی مود ((یتروژن))ی یگری یزند ؛ در ((فرانه)) ستاده از کهنه های مندرس پشمی برای ای کار مورد توجه قرار دارد.گاهاً محصولات سالانه متنوعی در این ردیفها کشت می شوند ، در((کلابریا)) حتی دم را با ای روش می کارند اما درختانی ه ر طول سال فاقد برداشت دوباره هتند برای این کار ناسب ر می باشند. اخیراً گونه ای درخت کوتاه و پربار با یوه های سبز در منا خاصی مخصوصاً در آریکا مود توجه قار رفه که گفته می شود در این کو یک محصول و یا سه فصل بعد از کات تولید می شود. اوع معمولی قبل ازذشت پنج تا هفت سال از کاشتن قلمه ها درزمینها زیتون برای پرورش دهندگان سودمند نخواهند بود. />
جدای خساراتی که بر اثر ((آب و هوا)) یا آت آلی به زیتون وارد می شود این میوه حتی در پرورشهای بسیار دقیق هم در خطر می باشد و درختان پرورش نیافته بزرگی که در ((ایتالیا)) و اسپانیا دیده می شوند ، میزان درآمد خاصی را که موسسات رای پورش دهندگان نسبت می دهند حاصل نمی کنند. این ختان پیر اغب محصول فراوان دارند اما به ندرت در دوسال موالی این اتفاق می افتد و در بسیری از موارد در ششمین یا هفتمن فصل می توان انتظاریک برداشت پربار را داشت.

زمان
یکه ین میوه می رسد پرورش دهندگان قیق ، آنرا با دست چیده و جهت انتقال به کارخانه درون پارچه یا سبدهایی ی گذارند اما در بسیاری از نواحی اسپانیا و یونان و بخصوص ر آسیا زیتون ها را با استفاده از اشیاء بلند یا با تکان دادن شاخه ها می چیند یا حتی اجازه می دهند تا آنها بطور طبیعی روی زمین بیفتند تا وقتیکه ملکان به راحتی اجازه جمع آوری آها را بدهند ؛ بیشترین علت نامرغوبی روغن زیتون مبوط به بی دقتی مالکان درتها می باشد. برداشت این محصول در جنوب اروپ در ماههای زمستا انجام شده و تا ن هفته ادامه می یابد ؛ اما این زمان درهرکشورو نیز با هر فصل و نوع برداشت متفاوت می شود.

مقدا
ر روغن موجود در زیتون بشتربه نو میوه بستگی داد ؛ معمولاً پیرابر گیاه ز 60 تا 70 درصد محصول می دهد. دردوران باستان پرورش دهندگان یتون مقد بودند ار این گیاه را به فصه بیش از چند لیگ از دریا بکارند ، گیاه موفقی ناهد بود( تئوفراتوس طولی حداقل حدود 55500 ((متر)) را معین می کن) ام تجربیات ید این نظر را تایید نمی کند و رچه احل مزیتی دارد اما زیتون مدتهای طلانی در نوحی بسیار دوری داخل کشورها کاشته شده است. ظا خاکهای دارای کلسیم اگرچ خشک و ضعیف باشد برای رشد سلامت این گیاه بسیار ما است اگرچه این گاه درصورت زهکشی خب در هرنوع خاک سبک و حتی در خاکهای رسی پرورش می یابد ام همانگونه که ((پلینی)) اظهار می کند ین گیه ر خاکهای غنی بیشتر مستعد بیاری ست .

دربرخی الها زیتون در معرض حمله آفات گوناگونی است. یک عال ((قار|قارچی)) ر چند فصل پربار تمام درخت را فراگرفته و خسارت شدیی را به باغ وارد می کند. گونــه ا از گوییزه ها به نام Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi به شکل غده ر شاخه ها رشد می کند و کمهای لک بالی از گلها و رها تذیه می کنند درحالیکه خسارت اصی براثر ((حشرات))ی است که به میوه حمله م کنند.در فرانسه و شمال و مرکز ایایا درختان یتون گای اوقات از سرما رنج می برند ؛ در اوایل قرن هجدهم بسیاری از درختان براثر سرای بسیار شدید و غیر ادی کنده شده و بر مین افتادند.بادهای دید و بارهای مام در لال فصل برداشت نی مجب آزار می می شود. /
> /
>ده Olea شامل گونه های دیگرو اهمیتهای قتصادی می باشد. O. paniculala درخت زرتری ست ر ((جنگل))های Queensland که ارتاع آن به 15 یا 18 م می سد ( 50یا 60فوت) که از چب ن الوارهایی سخت و محکم می سازندنوز چوب سخت O. laurifolia در نتال ، چوب آهن سیاه مناطق مهاجر نشین ((آفریقای جنوبی)) می باشد.

تخ
ین دوران دوری ک زیتون از حالت وحشی خارج شد ت کنترل کشاورزان درآمد و بصورت میوه باغی مو استده قرار گرفت ممکن نیست. اشارات فراوای که در ((انجیل)) درباره این گیاه و تولید آ وجود ارد و فراوانی ضمنی آن در سرزمن کنعان و منطقه در سوریه که همش زیتون رای اقتصاد ساکنین آن مهم بوده است موجب این نتیجه گیری می شود که سوره را محل تولد زیتون پرورش یافه دایم. احتمالاً رآغاز ، یک گونه اصلا ده به ست تعادی فرقه کوچک امی افتاد به تدری ر بایل اطراف نز گستر یفت و حدال تلاش به میزان بسیار زیای رورش یافت ین ماده رنی درآب ای ک شرق ، ماده ای بسار حیاتی برای سامتی به شمار م و میوه این رخت در آ دوران بتدایی در بی جنجیان بربری ای ز صح و حسن نیت بود. دورای بعد و همزمان با تعه سازاهی ریایی ی روغن نوان یکی از اقلام تجاری ب کشورهای آسیی صغیر مناطق دریایی اتقال یات و بی ترد گیاه یتون نیز درپی آن گسترش یافت.
/
>!محصولات نهایی درخت زیتون : میوه و روغن زیتون
+

واه گ روی شاخه همان ا اه میشد وی میوه زین ی شاخه سال ب ا دارد. تعداد گ در هر خوشه و بابرای در ا درخت یلی یاد ت لا دار ((انه رده و خمان آن|ان رد)) نی زیا میباشد وی تمام گلهای یک در بدیل ه ((یوه)) نمی‌شند. شک نه درخت زیتون خیلی نامنم اس ینی تنه درخت ف و مودی رشد نمیکن و ا رگیها دههایی روی تنه و شاخههای آ شهده میشود. وی ((موولوی ره|ریش)) درخت یون نی موی ا انهها ساه هوایی فشرد ب یکدیگر به ک ده که ادا آ ه درتی یک م از ات مشاده میشود.
!آب و هوای لوب درخت زیتون />درخت یون یکی گیاان مناق مدیرانهای ینی مناقی که دارای وای رم مرطوب که مموا در زمتان دره حرار هیگاه به صفر نمیرو میباد. مع ها در نوای اگر بان در ف تاستان ا را یاری کرد درت زیتون کالا رد کرده ل ابل ماهای یدهد. ا نظر ده رارت ی درخ زیتون که گیا گرمسیی میباشد ا اندزهای سبتا زیاد تمل سرا را میکند یی درختان وا تا 9 درجه سرما و درختان مس و بارور ا 12 دره یر ر ا تم می‌کد.

رمای دید در درت یتن با کا وردن پوست درت شد و در حل شکا کتریهای می توید برآدی میکنند و کمک تداد این گرهها زیا د تا الاه بع ک د در یگر. ا به برا مه ب اهای می و میوه‌های راد ای و کوک بمان رای هی ((روغن یون)) قاب اساد یاند.dir
align = left>
 
 
  
-{picture=Olivetree1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/a/af/olea2.JPG}
  
 
 
 
  -
ر دنیای ((هوم)) نگونه که در ((ایلیاد)) مشخص است ، روغن زیتون فقط بعنوان یک ماده بری ثروتمندان – مصول خارجی – شناخته شده و بیشتر به سبب ارزش آن برای رایش پهلوانان مورد توجه بوده است ؛ جنگجویان بعد از استحمام به خودشان روغن زیتون می دند و دن ((پاتریکلوس)) هم عیناً ا روغن زیتون پوشید می شد اما ه شاره ای ب ک ای گیا شده نه بر روی اکستانی که ری پر ((آشیل)) نقش شده ، جود دا. ما رچه ر ایلیاد هیچ شا ی به کشت زتون نشده وجود آ در باغ ((اینوس)) و یگ کنایه ای شنا نشان دهنده ین قیقت است که زیتون ر مان نارش ((ادیسه)) شناخته شد ت.

رزان که ه معرفی ای گیاه می ریم تمامی روایات به تپه های آهکی ((آتیکا)) بعنوان اولین مکن کشت آن در ه جزیه یونانی شاره دارد. زمانیکه (((پوساین)) خدای دریا) و (((آتن)) الهه عقل و یبایی) رای ش آینه رقابت می کردند به خوات لهه یک یتون از صخره های لم یزرع پدیدارشد ( نگهبان هنرهایی که ن وضعت روبه ازایش تاثیراودانی گذاشت). اینک ی اسانه ارتباطای ا اولین کشت زیتون ر یونان دارد با وجه به داتان جالبی ک وسط ((هرووت)) Epidaurianها نقل شده قطعی به نظر می رسد. آنها ه علت ا دست دادن محصولشان مجبور ه مشورت با (پیشگوی ((دلفی))) شدند و مقرر شد تا مجسمه هایDamia و Auxesia ( نماای حاصلخیزی) را از وب باغهای یتون بتراشند سس تا در اختیا مردم آتن قرار گیرد ، ((آتنی)) ها به درخواست مردم Epidaurianدرختی را به آنها اعطا کردند مشروط به آنکه هر سال برای تنا لهه عقل و یبایی ( نهبان آن) قربانی کنند لذا آنها دستوردلفی را اطاعت نمودند و سرزمینشان دوباره حاصلخیز شد. />
درخت مقدس الهه مت طولانی در ((آکروپلیس)) قرار دادشت و رچه حمله ایرانیان نابود شد ، دوباره از ریشه جوانه زد (گفته می شود بعضی مکنده های این ریشه ، درختان زیتون ((اغ محل تحصیل لاطون)) را بجود ورد ا که پس از گذشت سالا هنوز بسیا قابل احترام هستند). />
مان ((سولن حقوقدان یونانی)) زیتون ب قدری گسترده شده بو که او وضع قوانیی برای کت منظم این درخت در آتیکا وری داست ن طه ود که اتما یتون زآنجا ه تدریج در تمام نواحی هم پیمان یونن کشورهای انشعابی ز آن انتشار یافت. در ساح ((آسیا غیر)) که در آنجا مقدار فراوانی ا ی رخت در زمان ((Thale)) ها وود اشت ، این رخت کن است ر الهایی پیشتر از آن توسط کشتی هی ((فینیقی)) ورده شده باشد ، برخی از جزایر ریای اژه نیز مکن است آرا از همی منبع بدست آورده باشد ؛ زیتون ((جزیره رودز)) و ((جزیره کت)) نیز شید ریش ای مانند ایها اشته باشند. اگر از لقب ((اسکیلس)) استفاده کنیم ،((جزیره ساموس)) باد سالها زیادی قبل از ((جنهای ایران)) دارای درختان زیتون میوه دار باشند.

زیت
ون ایزین ناسبی برای چربیهای حیوانی و کره مصرفی مدم نواحی شمال د و در بین ملل نوب نیز نه تنها نشانی ز صلح بلکه نمایانگر ثروت و وفور کشور بود ؛ حمل شاخه های آن در جشن بزرگ یونان افشاندن زیتون وحشی برای قهرمانان ((المپیک))، تاج زیتون فاتحان رومی درراسم استقبال ، و مواردیکه سواه نام ها در بازدیدهای امپروری همانند هدی های مادین صلح بکار می بردد ( دوران بربرها) ک فقط با پیروزی حف می شدند.در بین یوانیان روغن زیتون بعنوان یک مه غذایی مهم و نیز برای کاربردهای ارجی اهمیت زیادی دشت . ومیان بیشتر از ن در آشپزی و غذا استفاده می کردند نوان ماده ای ضروری رای رایش رارزش بد ، و زهای پشکوه اماطوری بدی این بصورت یک اص درآمد که زندگی طولنی و خوش به دو مایع بستگی دارد : با شراب و بدون روغن.

پل
ینی بصورت مبهمی پانزده گونه زیتون کشت شده در ورا خد را توصیف می کد که ا ارزش ترین آنها Licinian نامیده ی شد و روغن بدست آمده از آن در Venafrum در ناحیه کامپانیا عالی ترین نوع شناته ده رای خان رومی بود ؛ تولید Istria و Baetica در شبه جزیره ایتایا بعنوان ده دوم مورد وجه قرر داشت.

خو
راک شنس امپرطور با خوابادن زیتون خام در ب نمک بعنوان تحریک کننده اشتها به این میوه ارزش یی خشید که کمتر از نواع جدید آ وند و ترشی زیتن با حفظ خصوصیات طعم خود در انبارهای زیر خاک ((پمپی)) یت شده ان. آب تلخ زیتون یا پس مانده حاصل ازآ در خلال روغن گیی ( به نام آمورکا) و رگهای س آ داای خاص بسیاری هستند ک ((نویسنن)) ورن بسیار دوربه نها اشاره کرده اند. پزشکان رومی از روغن زیون تلخ وحشی در پشکی اتفاده می کردند ولی کابرد آن نوان غذا یا در ((آشزی)) مشخص نیست.

در ع
صر حار این میه کستردگی فراوانی ر جهان پیا کرد است و اگرچه نحیه مدیترانه که وستاه ن است همچنان تولید کننه عمده زیتون می باشد ، این رخت اکنون در نوحی بسیار زیادی که برای توزیع کنندگا اولیه آن اشاته ست با وفقیت کت می گردد. یک درخت زیتون که با دیورهای آجری بلند محافظت می شود در ((باغ فیزیک چلسی)) ، لندن نگهداری می شود. مدت زان کمی پس ا کف قاه آمریک وسط ساکنین اسپانیایی به آنجا انتقال یافت.

این گیاه در ((یلی)) به فراونی زمی لی یتون کشت می شود ( گاهی وقات تنه درخت قور می ود) درحایکه روغن بدت آمده از میوه آن کیفیتی متوسط دارد.بعد از آ زیتون وارد کشر ((پرو)) شد اما به موفقی شیلی نبوده است.در((قرن 17)) (مبلغان مذهبی ((یسوعی))) آنرا ب ((مکزیک)) بردند و توسط همین نمایان در ((کالیفرنیا)) اشته شد که ر آجا برا مدیریت بی دقت فاتحان انگلوساکسن کت آن متوقف شت. درایات جنو رقی نیزبه کشت آن مبادرت شده مخصوصاً در ((کارولینای جنوبی)) ، ((فلوریدا)) و ((می ی سی پی)).این یاه درون بسیاری از کشورهای نیمکه شرقی کشت شده که به علت نو ک در قدیم نااگارمحسوب می شده است. در ((ایران)) و ((رمنستان)) نرا در دوران نسبتاً اولیه تاریخ می ناختند و در حا حاضر باغهای زیتون بسیار زیادی در ((مصر)) علیا ن ود دارد.درخت زیتون به کشاوی ((چین)) نیز معرفی شده است و یکی از منابع مهم افزود شده برای کاورزان ((استرالیایی)) می باشد. ((وینزلن)) دارای آب هوایی یار مطلوب برای زیتن ست، در نو ((سترایا)) نیک((آدلاید)) شدیداً رشد رشد می کند و احتااً مناطق احلی فراوانی ین قا زیه ای ویع وجود دارد که امکان پروش ین یاه نمی باشد. مچنین زیتون با موفقیت در برخی قسمهی جزایرمهاجر شی معرفی شده است.

زی
تن ر دسترات غذایی فاوتی کاربرد دارد : در مخلوطهای ((یدنی)) چاشنی معروفی برای ((ماتینی)) است ، ر سوسیسها ممکن ات ر ((مارتادلا)) رد ستفاده قرار بگیرد و ... . استفاده ز آن درپخت ((نا)) نیز بسیار رایج می باشد. />
و یتون خصیت لی کاورزی یخت مدیترانه می باشد و علت ماسبت روغن زیتون عنو مصولی صادراتی نق زیادی در توسعه اتصادی ((یون)) باستان یفا کرد است.مثلا احه ای در ((تن)) به نام تیکا از دران تاریخی ابتایی وارد کننده غلات و صادر کننده روغن زیتون بوده است. صنعت سفالگری مم آت یز به علت تقاضا برای ظروی ه ر آنها روغن زیتون صادر شد شدیدا تحت تایر قرار گرفت.

+!اک م درخت زیتون />درت یتون را ر هر نوع زمین میون کات وی مار هیه نا ا دره ایزی و رغی ک یاشد ای رداشت کفی مروب بای در زیون ا در زمینهای یق و ای کات. زمینهایی که ااری ک یوان زیتون کری کرد. ا کات ای رت در اای مروب و یا ((ااح خاهای ور یا|مینهای شور)) بای ودداری شود.
!ادیاد در زیتون />درخت زیتون ا میان ب ر تل زیا کرد. ی از کیه وای کی مانند کا سته ، ه ، واان اه و پیون ایه بری یوان اده کد. ین رق مخت تکیر یشتر از کاشت هه برای هی ای و یوند و قلمه شی یا نیه شبی استفاده مینند.
ود حف حالیزی اک در با زیتون />((کودای اه)) در دری میه مدار حو زیتون ا زیاد ارد. د مل چون از در زمین وصا در رای اد مو ی ه مار بیار ک موود است باید هر ا قدری کد امی شیمیایی اته ه رخ داد. کود دای ار ریتر نار وی در مینهایی که از ی لخیزی عی ند و خصوصا برای اا خواص ییکی ا ا است دوری که های کود دامی زید اد و ا ن اتصای مرون ه ره ناد اید تما ا کود بز برای تاین ا ی مین ینی ((هومس)) افاه ک.

/> dir align = left> />

{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/olea3
.JPG}
>>
/> />

در رای ی ی ه درخت یو و د مدت س ا اول هر ساه مدار 500 گر ا در اسند یا وین ماه باید با خاک ملو ک. در اایهای الخی و رغوب میو از کو یمیایی اویه ینی 500 گر ا برای در رن کرد و ط رای ف ایی اک کو دامی یا کود س را رد استد ار داده 200 تا 250 رم ات الیا رای ه درخت کای میباشد.
! ت ا ان />*((باد)) />*((ای)) />*((روغن زیتون)) />*((وی ازدی گیاها)) />*((د بنی د لها)) />*((اتان یاه)) />*((کودهای ت)) />*((هو)) />*((گیا شای))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [20:52 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [07:31 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [06:56 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [07:44 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [07:06 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:53 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:30 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..