منو
 کاربر Online
1366 کاربر online
تاریخچه ی: زنون

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-159Lines: 1-133
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((Iodine)) - __زنون__ 
((Iodine)) - __زنون__
 
 
-
((Krypton|Kr))
__Xe__
((Radon|Rn))  
 
 
+
Krypton
__Xe__
Radon

 
{picture=Xe_TableImage.png}
 
{picture=Xe_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Xenon, Xe, 54
+نام, علامت اختصاری, شمارهXenon, Xe, 54
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((گازهای بی اثر))
+گروه شیمیایی گازهای بیاثر
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک)) ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))
 ((عنصر گروه18|18 «VIIIA))), ((عنصر دوره 5|5)), ((بلوک p|p))
 ((عنصر گروه18|18 «VIIIA))), ((عنصر دوره 5|5)), ((بلوک p|p))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 5.9 ((کیلوگرم بر متر مکعب|kg/m3))(273 ((کلوین|K))), NA
+جرم حجمی, سختی 5.9 kg/m3(273 K), NA
 
 
-((رنگ|رنگ)) بی رنگ
{picture=125pxXe2C54.jpg}
+رنگ بیرنگ
{picture=125pxXe2C54.jpg}
 
 
 __خصوصیات اتمی__
 __خصوصیات اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 131.293 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 131.293 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) اطلاعات موجود نیست (108) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) اطلاعات موجود نیست (108) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 130 pm
+شعاع کووالانسی 130 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) 216 pm
+شعاع وندروالس 216 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((کریپتون|Kr))~np~]~/np~4((اوربیتال d|d))10 5((اوربیتال s|s))2 5p6]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~Kr~np~]~/np~4((اوربیتال d|d))10 5((اوربیتال s|s))2 5p6]
 
 
-((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 18, 8
+((الکترون|e-)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 18, 8
 
 
-((درجه اکسیدایون)) (اکسید))) 0 (اسید)) ضعیف)
+((اکسیداسیون-احیا|درجه اکسیداسیون)) (اکسید) 0 (اسید ضعیف)
 
 
-((ساختار کریستالی)) مکعبی face centered
+ساختار کریستالی مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) گاز ((«مغناطیسی|غیرمغناطیسی)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) گاز (غیرمغناطیسی)
 
 
-((نقطه ذوب)) 161.4 ((کلوین|K)) (-169.1 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 161.4 K (-169.1 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 165.1 K (-162 °F)
+نقطه جوش 165.1 K (-162 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 35.92 ((scientific notation|ש)10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 35.92 ((scientific notation|ש)10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 12.636 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 12.636 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 2.297 kJ/mol
+گرمای همجوشی 2.297 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) NA
 ((فشار بخار)) NA
 
 
-((سرعت صوت)) 1090 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 1090 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-(( خاصیت الکترونگاتیویته)) 2.6 (درجه پاولینگ)))
+((الکترونگاتیویته|خاصیت الکترونگاتیویته)) 2.6 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 158 ((ژول بر کیلو گرم-kelvin|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 158 J/kg*K
 
 
-((رسانایی الکتریکی)) اطلاعات موجود نیست
+رسانایی الکتریکی اطلاعات موجود نیست
 
 
-((رسانایی گرمایی)) 0.00569 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانایی گرمایی 0.00569 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 1170.4 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 1170.4 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 2046.4 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 2046.4 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3099.4 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3099.4 kJ/mol
 
 
-__پایدارترین ایزوتوپ ها__
+__پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|iso))((فراوانی طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|iso))((فراوانی طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
-124Xe0.1%Xeبا 70 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) استs
+124Xe0.1%Xeبا 70 ((نوترون)) پایدار استs
 
 
 126Xe0.09%Xe با 72 نوترون پایدار است
 126Xe0.09%Xe با 72 نوترون پایدار است
 
 
 128Xe1.91%Xe با 74 نوترون پایدار است
 128Xe1.91%Xe با 74 نوترون پایدار است
 
 
 129Xe26.4%Xe با 75 نوترون پایدار است
 129Xe26.4%Xe با 75 نوترون پایدار است
 
 
 130Xe4.1%Xe با 76 نوترون پایدار است
 130Xe4.1%Xe با 76 نوترون پایدار است
 
 
 131Xe21.29%Xeبا 77 نوترون پایدار است
 131Xe21.29%Xeبا 77 نوترون پایدار است
 
 
 132Xe__26.9%__Xe با 78 نوترون پایدار است
 132Xe__26.9%__Xe با 78 نوترون پایدار است
 
 
 134Xe10.4%Xe با 80 نوترون پایدار است
 134Xe10.4%Xe با 80 نوترون پایدار است
 
 
 136Xe8.9%2.36 E21 ((سال|y))((اشعه بتا|بتا-))اطلاعات موجود نیست((باریوم|136Ba)) 136Xe8.9%2.36 E21 ((سال|y))((اشعه بتا|بتا-))اطلاعات موجود نیست((باریوم|136Ba))
 
 
 
 
 
 
-واحدهای((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. +واحدهایSI & STP) استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-
زنون ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان Xe و ((عدد اتمی)) 54 وجود دارد. زنون گازی است بی رنگ ،بی بو، بسیار سنگین و جزو ((گازهای نجیب)) که در جو زمین به مقدار بسیار کم وجود دارد و قسمتی از اولین ((ترکیب)) گاز بی اثر سنتز شده می باشد.

! وصیات قابل توجه:

زنون از اعضاء عناصر ((صفر ظرفیتی)) است که گازهای نجیب یا بی اثر نامیده می شوند. کلمه" بی اثر " دیگر برای توصیف این ((گروههای شیمیایی)) بکار نمی رود چون برخی از عناصر صفر ظرفیتی تشکیل ترکیب می دهند. در ((لامپ خلا)) هنگامیکه این گاز بوسیله تخلیه الکتریکی تحریک شود نور ((آبی)) رنگ زیبایی بوجود می آورد.با استفاده از چند صد کیلوبار فشار ، زنون فلزی ساخته شده است.


! کاربردها:

از این گاز در سطحی وسیع در وسایل تولید نور از قبیل لامپهای(( باکتری)) کش ، لامپهای ((الکترونی)) ، لامپهای چرخان ،(( فلاشهای عکاسی)) و لامپهایی که برای تحریک ((لیزر))های سرخ تولیدکننده ((نورهم نوسان)) بکار می روند استفاده می شود.

سایر کاربردها :


*بعنوان ((بیهوش کننده عمومی))

*در مصارف انرژی هسته ای از آن در گنبد حبابی ، رد یاب و سایر موارد که وزن مولکولی زیاد کیفیتی مطلوب محسوب می شود بهره می برند.

*در(( شیمی تحلیلی)) از((پرزنات)) آن بعنوان یک عامل اکسید کننده استفاده می شود.
*((ایزوتوپ)) Xe-133 یک ((رادیوایزوتوپ)) مفیدی به حساب می آید.! تاریخچ
ـــــــه:

((William Ramsay)) و ((Morris Travers)) در سال ((1898)) زنون را ( واژه ((
وننی)) xenon به معنی غریب) در پس مانده های حاصل از تبخیر ترکیبات هوای مایع کشف کردند.


! پیدای
ـــــــش:

به مقدار بس
ار کم یک بخش در 20 میلیون در((اتمسفر زمین)) وجود دارد. این عنصر را بصورت تجاری از باقی مانده های هوای مایع استخراج می کنند. این گاز نجیب بطور طبیعی در گازهایی که از چشمه های معدنی خارج می شوند دیده می شود. Xe-133 و Xe-135 با روش برتابش(( نوترون)) در(( رآکتورهای اتمی ))خنک شونده با هوا تولید می کنند.


! ترکیبــــــــات:

تا قبل از سال 1962 عموما" گاز زنون و سایر گازهای نجیب را از نظر شیمیایی بی اثربه حساب می آوردند که قادر به تولید ترکیب نیستند. از این تاریخ به بعد دلایلی بدست آمد که نشان می داد زنون به همراه سایر گازهای نجیب به واقع تولید ترکیب می کنند.برخی از تر کیبات زنون عبارتند از : دی فلورید ، هگزافلورید ، پرزنات ((سدیم)) ،((تترافلورید)) ، دوترات زنون و هیدرات زنون. ((تری اکسید)) زنون که بسیار انفجاری می باشد نز ساخته شده است. حداقل 80 ترکیب زنون وجود دارد که در آنها ((فلوئور)) یا((اکسیژن)) به زنون چسبیده اند. برخی ترکیبات زنون رنگی اما بیشتر آنها بی رنگ هستند.


! ایزوتوپهـــــــــا:

زنون بطور طبیعی دارای 8 ایزوتوپ ((پایدار)) و یک ایزوتوپ تا حدی ((رادیواکتیو)) است . بجز این شکلهای پایدار 20 ایزوتوپ ناپایدارهم مورد بررسی قرار گرفته است . زنون 129 توسط((فروپاشی بتایI-129)) تولید می شود ((« نیمه عمر)) 16 میلیون سال)؛ زنون 131، زنون132، زنون 134و زنون 136 محصول ((شکاف)) اتمی ))U((-238 و ))Pu((-244 هستند. چون زنون یک ردیاب برای دو ایزوتوپ والد می باشد.
نسبتهای ایزوتوپ زنون در ««شهابسنگ))ها ابزار مفیدی برای بررسی شکل گیری ((منظومه شمسی)) می باشد.روش تعیین قدمت Xe-I زمان سپری شده بین نوکلئوسنتز و تراکم یک ماده جامد از ((سحاب خورشیدی)) را مشخص می کند.همچنین ایزوتوپهای زنون ابزاری قوی برای فهم تمایزات زمینی هستند. گمان می رود منشاء زنون 129اضافی که درگازهای چشمه ((دی اکسید کربن)) در ))New Mexico(( یافت شده حاصل فروپاشی گازهای جبه زمین اندکی پس از شکل گیری زمین باشند.


! هشدارهــــــا:

این گاز را می توان با اطمینان در ظروف ««شیشه ای)) دربسته د ((فشار و دمای استاندارد)) نگهداری کرد. زنون ((سمی)) نیست اما بسیاری از ترکیبات آن به علت خصوصیات ((اکسیداسیون)) قوی یشان بسیار سمی هستند.

پیوندهای خارجی:
+!اطلاعات اولیه
__زنون__ یا __گزنون__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان __Xe__ و ((عدد اتمی)) 54 وجود دارد. زنون گازی است بیرنگ ، بیبو ، بسیار سنگین و جزو گازهای نجیب که در جو زمین به مقدار بسیار کم وجود دارد و قسمتی از اولین ترکیب گاز بیاثر سنتز شده میباشد.
!تاریخچــــــــه
"__William Ramsay__" و "__Morris Travers__" سال 1898، زنون را ( واژه یونانی xenon به معنی غریب ) در پس‌مانده‌های حاصل از تبخیر ترکیبات هوای مایع کشف کردند.
!پیدایــــــــش
به م
قدار بسیار کم ، یک بخش در 20 میلیون در اتمسفر زمین وجود دارد. این عنصر را بصورت تجاری از باقیمانده‌های هوای مایع استخراج می‌کنند. این گاز نجیب ، بطور طبیعی در گازهایی که از چشمه‌های معدنی خارج می‌شوند، دیده می‌شود. Xe-133 و Xe-135 با روش برتابش نوترون در رآکتورهای اتمی خنک شونده با هوا تولید می‌کنند.
!خصوصیات قابل توجه
زنون از اعضاء عناصر صفر ظرفیتی است که ~~green:گازهای نجیب~~ یا ~~green:بیاثر~~ نامیده میشوند. کلمه __بیاثر__ دیگر برای توصیف این گروههای شیمیایی بکار نمیرود، چون برخی از عناصر صفر ظرفیتی تشکیل ترکیب میدهند. در لامپ خلاء ، هنگامیکه این گاز بوسیله تخلیه الکتریکی تحریک شود، نور آبی ، رنگ زیبایی بوجود میآورد. با استفاده از چند صد کیلوبار فشار ، زنون فلزی ساخته شده است.
!کاربردها
*از این گاز ، در سطحی وسیع در وسایل تولید نور از قبیل لامپهای باکتریکش ، لامپهای ((الکترونی)) ، لامپهای چرخان ، فلاشهای عکاسی و لامپهایی که برای تحریک ((شیمی و لیزر|لیزرهای سرخ)) تولیدکننده نور همنوسان)) بکار میروند، استفاده میشود.


*بعنوان بیهوش کننده عمومی


*در مصارف انرژی هستها از آن در گنبد حبابی ، ردیاب و سایر موارد که وزن مولکولی زیاد ، کیفیتی مطلوب محسوب میشود، بهره میبرند.


*در شیمی تحلیلی از __پرزنات__ آن بعنوان یک عامل اکسید کننده استفاده میشود.


*((ایزوتوپ)) Xe-133 ، یک رادیوایزوتوپ مفید بهساب میآید.
!ترکیبــــــــات
تا قبل از سال 1962 ، عموما" گاز زنون و سایر گازهای نجیب را از نظر شیمیای بیاثر بهحساب میآوردند که قادر به تولید ترکیب نیستند. از این تاریخ به بعد دلایلی بدست آمد که نشان میداد زنون به همراه سایر گازهای نجیب بهواقع تولید ترکیب میکنند. برخی از ترکیبات زنون عبارتند از : دیفلورید ، هگزافلورید ، پرزنات سدیم ، تترافلورید ، دوترات زنون و هیدرات زنون. تریاکسید زنون نیز که بسیار انفجاری میباشد ساخته شده است.

حداقل 80 ترکیب زنون وجود دارد که در آنها ((فلوئور)) یا ((اکسیژن)) به زنون چسبیدهاند. برخی ترکیبات زنون ، رنگی اما بیشتر آنها بیرنگ هستند.
!ایزوتوپهـــــــــا
زنون بطور طبیعی دارای 8 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ تا حدی ((رادیواکتیویته|رادیواکتیو)) است. بجز این شکلهای پایدار 20 ایزوتوپ ناپایدار هم مورد بررسی قرار گرفته است . زنون 129 توسط فروپاشی بتای I-129 تولید میشود؛( ((نیم عمر)) 16 میلیون سال)؛ زنون 131، زنون132، زنون 134و زنون 136 محصول شکاف اتمی U-238 و Pu-244 هستند، چون زنون یک ردیاب برای دو ایزوتوپ والد میباشد.

نسبتهای ایزوتوپ زنون در شهابسنگها ، ابزار مفیدی برای بررسی شکلگیری ((منظومه شمسی)) میباشد. روش تعیین قدمت Xe-I زمان سپری شده بین نوکلئوسنتز و تراکم یک ماده جامد از سحاب خورشیدی را مشخص میکند. همچنین ایزوتوپهای زنون ، ابزاری قوی برای فهم تمایزات زمینی هستند. گمان میرود منشاء زنون 129اضافی که در گازهای چشمه ((دیاکسید کربن)) در __New Mexico__ یافت شده است، حاصل فروپاشی گازهای جبه زمین اندکی پس از شکلگیری زمین باشند.
!هشدارهــــــا
این گاز را میتوان با اطمینان در ظروف شیشه ای در بسته در فشار و دمای استاندارد نگهداری کرد. زنون ، سمی نیست، اما بسیاری از ترکیبات آن بهعلت خصوصیات ((اکسیداسیون-احیا|اکسیداسیون)) قوییشان بسیار سمی هستند.
!پیوندهای خارجی
 *WebElements.com - Xenon  *WebElements.com - Xenon
 *EnvironmentalChemistry.com - Xenon *EnvironmentalChemistry.com - Xenon

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 07 آذر 1385 [14:39 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 07 آذر 1385 [14:38 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [05:03 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [14:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..