منو
 صفحه های تصادفی
پایداری رادیکالهای آزاد آلکانها
مسکن
انفاق مخفیانه امام صادق علیه السلام
انحلال شرکت تضامنی
بیماری های ناشی از غذا
چنگک گردان
هجرت امام سجاد علیه السلام به خارج از مدینه
آمفیبولیت
آهک
IC
 کاربر Online
599 کاربر online
تاریخچه ی: زنجیره و شبکه غذایی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-46Lines: 1-59
-!زنجیره غذایی
وابستگی غذایی ((موجودات زنده)) را بایکدیگر می‌توان به حلقه‌های زنجیر تشبیه کرد که در آن انرژی از حلقه‌ای به حلقه دیگر منتقل می‌شود. به عبارت دیگر هرموجود زنده حلقه‌ای را تشکیل می‌دهد که اگر در ابتدا و در انتهای زنجیره قرار نداشته باشد، انرژی لازم جهت ادامه حیات را از موجود قبلی بدست می‌آورد، در حالیکه خود تامین کننده انرژی برای موجود بعدی می‌باشد.

اولین حلقه از این زنجیره را تولید کنندگان (گیاهان سبز و موجودات شیمیوسنتزکننده) حلقه‌های بعدی را مصرف کنندگان (((علف خواران)) و ((گوشتخواران))) و آخرین حلقه را تجزیه کنندگان (عده‌ای از ((انواع باکتری|باکتریها)) و ((انواع مخمر|مخمرها)) و …) تشکیل می‌دهند.
!یک مثال
+
||موقعیت ویژه‌ای که هر موجود زنده در ساختار تولید کنندگی و مصرف کنندگی یک اکوسیستم اشغال می‌کند ترازهای تغذیه خوانده می‌شود و چگونگی انتقال مواد غذایی بین این ترازها نیز به __~~green:
زنجیره غذایی~~__ موسوم است.||
!مقدمه
یک گ
ونه از یک یا چند جمعیت یا جمعیتهای گونه‌ای تشکیل شده است. نمونه‌های چنین جمعیتهای نسبتا پایدار و دارای قلمرو جغرافیایی مشخص عبارتند از: ((گل قاصد|گلهای قاصد)) یک دشت ، ماهیهای یک آبگیر ، کرمهای خاکی یک قطعه زمین یا مردم یک روستا. ن جمعیت از گونه‌های متفاوت که در محلی گرد آمده‌اند یک اجتماع تشکیل می‌دهند. اجتماع تقریبا همیشه شامل جمعی از گیاهان ، جانوران و موجودات ریز ذره بینی است که باهم وابستگی متقابل دارند. جمعیتها با محیط زیست طبیعی که در آن زندگی می‌کنند ((اکوسیستم)) را تشکیل می‌دهند. هر جمعیت همانند قطعه‌ای از جدولهای بریده تصویری ساختار و کنش ویژه‌ای دارد که با ساختار کنش همه جمعیتهای دیگر یک اکوسیستم بهم بسته است.
{img src=img/daneshnameh_up/c/c6/morus4.JPG}

!اتوتروفها در زنجیره
غذایی />((موجودات اتوتروف)) از چنان بنیاد ساختاری تشکیل شده‌اند که می‌توانند همه دیگر اجزای اکوسیستم را نگه دارند. بجز جمعیتهای کوچکی از باکتریهای شیمیوسنتز کننده که انرژی خود را از ترکیبات ساده غیر آلی می‌گیرند همه اتوتروفها فتوسنتز کننده هستند و از انرژی خورشیدی برای ترکیب کردن هیدروژن ، آب و دی‌اکس((ید کربن)) هوا به عنوان ماده غذایی آلی استفاده می‌کنند. از آنجا که این مواد غذایی تمام شکلهای زندگی را در روی زمین حفظ می‌کنند اتوتروفها تولید کننده خوانده می‌شوند.
!مصرف کنندگان در زنجیره غذایی
وزن کل یا بیوماس تولید کنندگان در یک اکوسیستم مصرف کنندگان هتروتروف را در یک اکوسیستم نگه می‌دارد. آنها که مستقیما از تولید کنندگان تغذیه می‌کنند مصرف کنندگان نخستین یا گیاهخوار نامیده می‌شوند. جمعیتهای دیگر جانوری در ترازهای دوم ، سوم و بالاتر مصرف کنندگی قرار دارند. همه آنها از جانوران دیگر تغذیه می‌کنند و گوشتخوار نامیده می‌شوند.
!تشکیل زنجیره غذایی
وابستگی غذایی موجودات زنده
را بایکدیگر می‌توان به حلقه‌های زنجیر تشبیه کرد که در آن انرژی از حلقه‌ای به حلقه دیگر منتقل می‌شود. به عبارت دیگر هر موجود زنده حلقه‌ای را تشکیل می‌دهد که اگر در ابتدا و در انتهای زنجیره قرار نداشته باشد، انرژی لازم جهت ادامه حیات را از موجود قبلی بدست می‌آورد، در حالی که خود تامین کننده انرژی برای موجود بعدی می‌باشد.

اولین حلقه از این زنجیره را تولید کنندگان (گیاهان سبز و موجودات شیمیوسنتزکننده) حلقه‌های بعدی را مصرف کنندگان (علفخواران و گوشتخواران) و آخرین حلقه را تجزیه کنندگان (عده‌ای از ((باکتری|باکتریها)) و ((انواع مخمر|مخمرها)) و …) تشکیل می‌دهند.
!!یک مثال
 در یک زنجیره غذایی ، وابستگی غذایی موجودات زنده را به شکل زیر نمایش می‌دهند.

 در یک زنجیره غذایی ، وابستگی غذایی موجودات زنده را به شکل زیر نمایش می‌دهند.

-::__..... <--------- A -----------> B ----------> C __:: +::__~~green:..... <--------- A -----------> B ----------> C~~ __::
 موجود زنده A غذای موجود زنده B و موجود زنده B غذای موجود زنده C می‌باشد.

 موجود زنده A غذای موجود زنده B و موجود زنده B غذای موجود زنده C می‌باشد.

-::__((مارمولک)) <---------- ((ملخ)) <----------- ((گیاه سبز))__::
::__((تجزیه کنندگان)) <---------- ((گوشتخواران)) <----------- ((علف خواران)) <---------- ((گیاه سبز))__::
!شبکه غذایی
+::__~~green:مارمولک <---------- ملخ <----------- گیاه سبز~~__::
::__~~green:تجزیه کنندگان <---------- گوشتخواران <----------- علفخواران <---------- گیاه سبز~~__::
!تشکیل شبکه غذایی
 چند زنجیره غذایی که در یک یا چند موجود زنده مشترک هستند و به این ترتیب با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند تشکیل یک شبکه غذایی را می‌دهند. چند زنجیره غذایی که در یک یا چند موجود زنده مشترک هستند و به این ترتیب با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند تشکیل یک شبکه غذایی را می‌دهند.
-
+!!در این شکل چند زنجیره غذایی وجود دارد؟
*شاهین <--------- پرنده <--------- شته <--------- گیاه سبز
*حشره گوشتخوار <--------- شته <--------- گیاه سبز
*شاهین <--------- پرنده <--------- لارو حشره <--------- گیاه سبز
*روباه <--------- پرنده <--------- لیسه <--------- گیاه سبز
*روباه <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز
*شاهین <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز
*حشره گوشتخوار <--------- لارو حشره <--------- گیاه سبز
!پایان کار زنجیره‌های غذایی
تجزیه کنندگان ، پس از مرگ هر موجود زنده‌ای تجزیه کنندگان آنها را تجزیه خواهند کرد. زیرا جسد موجودات زنده منبع سرشاری از (مواد غذایی گوناگون است که تجزیه کنندگان در ضمن عمل تجزیه ، انرژی موجود در آن مواد را آزاد و از آن استفاده می‌کنند. پس زنجیره غذایی کامل چنین است:


*__~~green:تجزیه کنندگان <-------- گوشتخواران <--------- علف خواران <--------- گیاهان سبز~~__
*__~~green:تجزیه کنندگان <-------- علفخواران~~__
*__~~green:تجزیه کنندگان <-------- گیاهان سبز~~__= left>
 
 
  
-{picture=center> +{img src=img/daneshnameh_up/e/e1/photosystem1.JPG}
  
 
 
 
 
-
 
-!!در این شکل چند زنجیره غذایی وجود دارد؟ 
-#((شاهین)) <--------- ((پرنده)) <--------- ((شته)) <--------- ((گیاه سبز)) 
-#حشره گوشتخوار <--------- شته <--------- گیاه سبز 
-#شاهین <--------- پرنده <--------- ((لاروحشره)) <--------- گیاه سبز 
-#((روباه)) <--------- پرنده <--------- ((لیسه)) <--------- گیاه سبز 
-#روباه <--------- ((خرگوش)) <--------- گیاه سبز 
-#شاهین <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز 
-#حشره گوشتخوار <--------- لاروحشره <--------- گیاه سبز

 
-با دقت بیشتر تعداد بیشتری زنجیره غذایی نیز می‌توان یافت.  
-!در زنجیره‌ها شبکه‌ای غذایی پایان کار کجاست؟ 
-((تجزیه کنندگان)) ، پس از مرگ هر موجود زنده‌ای تجزیه کنندگان آنها را تجزیه خواهند کرد. زیرا جسد موجودات زنده منبع سرشاری از ((مواد غذایی)) گوناگون است که تجزیه کنندگان در ضمن عمل تجزیه ، انرژی موجود در آن مواد را آزاد و از آن استفاده می‌کنند. پس زنجیره غذایی کامل چنین است:

 
-#__تجزیه کنندگان <-------- گوشتخواران <--------- علف خواران <--------- گیاهان سبز__ 
-#__تجزیه کنندگان <-------- علف خواران__ 
-#__تجزیه کنندگان <-------- گیاهان سبز__ 
 !شبکه حیات !شبکه حیات
-((ماده و انرژی)) اساس حیات‌اند، سیر ماده و انرژی در طبیعت آنچنان پیچیده است که مطالعه هر موجود زنده بایستی با توجه به مجموع عوامل زنده و غیر زنده اطراف آن صورت می‌گیرد، این عوامل به نحوی با یکدیگر در ارتباط هستند که تشکیل یک شبکه غذایی عظیم یا شبکه حیات را می‌دهند.

ماده و انرژی از محیط به گیاه سبز و از گیاه به جانور علفخوار و از جانور علفخوار به جانور گوشتخوار سیر می‌کند و به این ترتیب نیاز ((موجودات زنده)) به ماده و انرژی برطرف می‌شود که این مواد محتوی انرژی ((ترکیبات آلی)) هستند. این ترکیبات آلی را موجودات فتوسنتز کننده و شیمیوسنتز کننده می‌سازند.


*__((فتوسنتز)) :__ فرآیندی است که طی آن ((انرژی خورشید|انرژی نور خورشید)) در گیاهان سبز به ((انرژی شیمیایی)) تبدیل می‌شود.


*__((شیمیوسنتز)) :__ بعضی از باکتریها قادرند با استفاده از انرژی شیمیایی ترکیبات کانی مانند ((آهن)) ، ((سولفور)) ، ((ترکیبات نیتروژن‌دار)) ، مواد آلی بسازند، این عمل شیمیوسنتز نام دارد.
+((جریان ماده و انرژی در اکوسیستم|ماده و انرژی)) اساس حیات‌اند، سیر ماده و انرژی در طبیعت آنچنان پیچیده است که مطالعه هر موجود زنده بایستی با توجه به مجموع عوامل زنده و غیر زنده اطراف آن صورت می‌گیرد، این عوامل به نحوی با یکدیگر در ارتباط هستند که تشکیل یک شبکه غذایی عظیم یا شبکه حیات را می‌دهند.

ماده و انرژی از محیط به گیاه سبز و از گیاه به جانور علفخوار و از جانور علفخوار به جانور گوشتخوار سیر می‌کند و به این ترتیب نیاز (موجودات زنده به ماده و انرژی برطرف می‌شود که این مواد محتوی انرژی ترکیبات آلی هستند. این ترکیبات آلی را موجودات فتوسنتز کننده و شیمیوسنتز کننده می‌سازند.


*__((فتوسنتز)):__ فرآیندی است که طی آن ((انرژی خورشید|انرژی نور خورشید)) در گیاهان سبز به ((آدنوزین تری فسفات|انرژی شیمیایی)) تبدیل می‌شود.


*__((شیمیوسنتز)):__ بعضی از باکتریها قادرند با استفاده از انرژی شیمیایی ترکیبات کانی مانند ((آهن)) ، ((سولفور)) ، ((ترکیبات نیتروژن‌دار)) ، مواد آلی بسازند، این عمل شیمیوسنتز نام دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اکوسیستم)) *((اکوسیستم))
-*((زی کنندگان))
*((یمیوستز))
*(( و))
*((فتوت))
*((گووارا))
*((گیاه ))
*((موجات زند))
+*((کویست دریایی))
*((کولوژی عموی))
*((کی کوی))
*((توی و تول اکوسیستم))
*((ین ماده و انرژی در اکسیستم))
*((مفهوم جامعه یولوژی))
*((مفهوم جیت در بیلوژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [21:14 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 15 اردیبهشت 1384 [07:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..