منو
 کاربر Online
2022 کاربر online
Lines: 1-211Lines: 1-211
  
 

 

 
 
   
 

چکیده

 

چکیده

 :

 :

 

 align:right;line-height:13pt; align:right;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
  
 عصر صفویه یکی از شگفت انگیز ترین دوره های تاریخ ایران است. شکل گیری این سلسله در قالب یک دولت منسجم مذهبی – سیاسی، کی از طولانی ترین و پرجاذبه ترین فصول تاریخ ایران و اسلام است. برای اینکه پیروان این حکومت در مدت نه قرن تلاش و مبارزه توانستند دولتی تشکیل دهند که باعث تجدید هویت ایرانی اسلامی گردید. عصر صفویه یکی از شگفت انگیز ترین دوره های تاریخ ایران است. شکل گیری این سلسله در قالب یک دولت منسجم مذهبی – سیاسی، کی از طولانی ترین و پرجاذبه ترین فصول تاریخ ایران و اسلام است. برای اینکه پیروان این حکومت در مدت نه قرن تلاش و مبارزه توانستند دولتی تشکیل دهند که باعث تجدید هویت ایرانی اسلامی گردید.
 در بررسی حکومت ها پرداختن به زمینه ها و عناصر مهم شکل گیری حکومت، از مسائل مهم آن دولت به شمار می آید در مورد حکومت صفویه و بررسی ساختار آن دولت، گذشته از عناصر مذهبی-سیاسی- اجتماعی که تأثیر بسزایی در شکل گیری دولت داشتند، عوامل دیگری نیز در شکل گیری دولت صفویه همانند دولتهای دیگر مؤثر بوده. در بررسی حکومت ها پرداختن به زمینه ها و عناصر مهم شکل گیری حکومت، از مسائل مهم آن دولت به شمار می آید در مورد حکومت صفویه و بررسی ساختار آن دولت، گذشته از عناصر مذهبی-سیاسی- اجتماعی که تأثیر بسزایی در شکل گیری دولت داشتند، عوامل دیگری نیز در شکل گیری دولت صفویه همانند دولتهای دیگر مؤثر بوده.
 شاخصه هایی چون خاستگاه اولیه رهبراین صفوی – اصل و نسب و شجره خانوادگی آنان و سیر تحولی رهبران از ابتدای شکل گیری تا رسمیت یافتن حکومت، و بررسی اوضاع حاکمان و دولتهای معاصر آن دوره ( یعین 650 تا 907 ه. ) همه از مواردی است در بررسی زمینه های شکل گیر دولت  شاخصه هایی چون خاستگاه اولیه رهبراین صفوی – اصل و نسب و شجره خانوادگی آنان و سیر تحولی رهبران از ابتدای شکل گیری تا رسمیت یافتن حکومت، و بررسی اوضاع حاکمان و دولتهای معاصر آن دوره ( یعین 650 تا 907 ه. ) همه از مواردی است در بررسی زمینه های شکل گیر دولت
 صفویه مؤثر خواهد بود. صفویه مؤثر خواهد بود.
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/10CHLST7.jpg">

+ src="img/daneshnameh_up/1/13/10CHLST7.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل تحولی قدرت مذهبی – سیاسی رهبران صفوی تا رسمی شدن حکومت :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل تحولی قدرت مذهبی – سیاسی رهبران صفوی تا رسمی شدن حکومت :
  
  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
  1.((زمینه های شکل گیری گروه طریقت صفوی(از زمان شیخ صفی الدین تا شیخ صدر الدین ) |مرحله اول : زمینه های شکل گیری گروه طریقت صفوی ( از زمان شیخ صفی الدین تا شیخ صدر الدین ) ))
  1.((زمینه های شکل گیری گروه طریقت صفوی(از زمان شیخ صفی الدین تا شیخ صدر الدین ) |مرحله اول : زمینه های شکل گیری گروه طریقت صفوی ( از زمان شیخ صفی الدین تا شیخ صدر الدین ) ))
 2.(( تثبیت و استواری طریقت صفوی و گستردگی دایره نفوذ آن ( از شیخ صدر الدین تا سلطان جنید ) |مرحله دوم :تثبیت و استواری طریقت صفوی و گستردگی دایره نفوذ آن ( از شیخ صدر الدین تا سلطان جنید ) ))
 2.(( تثبیت و استواری طریقت صفوی و گستردگی دایره نفوذ آن ( از شیخ صدر الدین تا سلطان جنید ) |مرحله دوم :تثبیت و استواری طریقت صفوی و گستردگی دایره نفوذ آن ( از شیخ صدر الدین تا سلطان جنید ) ))
- 3.((ایجاد تحول و دگرگونی در طریقت صفوی تغییر از یک گروه صرفاً مذهبی به نیروی مذهبی – سیاسی ( از سلطان جنید تا سلطان حیدر ) |مرحله سوم : ایجاد تحول و دگرگونی در طریقت صفوی تغییر از یک گروه صرفاً مذهبی به نیروی مذهبی – سیاسی ( از سلطان جنید تا سلطان حیدر ) ))
+ 3.((ایجاد تحول و دگرگونی در طریقت صفوی ( از سلطان جنید تا سلطان حیدر ) |مرحله سوم : ایجاد تحول و دگرگونی در طریقت صفوی تغییر از یک گروه صرفاً مذهبی به نیروی مذهبی – سیاسی ( از سلطان جنید تا سلطان حیدر ) ))
  4.((دوره فترت موقت با مقدمه حکومت رسمی|مرحله چهارم : دوره فترت موقت با مقدمه حکومت رسمی))
  4.((دوره فترت موقت با مقدمه حکومت رسمی|مرحله چهارم : دوره فترت موقت با مقدمه حکومت رسمی))
 

 

 
 font-family:arial;color:#0066FF'>شاخصه های عمده در فرایند شکل گیری دولت صفویان ( از 650- 907 ه. ) :

 font-family:arial;color:#0066FF'>شاخصه های عمده در فرایند شکل گیری دولت صفویان ( از 650- 907 ه. ) :

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( خاستگاه و اصل و نسب و شجره خاندان صفوی))
  font-family:arial'>1.(( خاستگاه و اصل و نسب و شجره خاندان صفوی))
  2.((تاریخ تصوف و نقش آن شکل گیری این دولت ))
  2.((تاریخ تصوف و نقش آن شکل گیری این دولت ))
  3.((وضعیت حکومتهای هم زمان با فرایند شکل گیری حکومت صفویه ))
  3.((وضعیت حکومتهای هم زمان با فرایند شکل گیری حکومت صفویه ))
 

 

 

  12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ: 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ: 
 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
 3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
 4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 

 

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 (( صفویه ))

 (( صفویه ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 (( تصوف ))

 (( تصوف ))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))  ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))  ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))  ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))  ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))  ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))  ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))  ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))  ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))  ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))  ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))  ((شاه عباس سوم))
  
 
 
- width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01IMAM21.jpg">

+ width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/0/0f/01IMAM21.jpg">

 

 bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
  '>عناوین اصلی :

  '>عناوین اصلی :

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))   lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))

  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR>  dir=LTR>
 dir=LTR> dir=LTR>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری))  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری))
 

 

 width="34%">

 align:right;line-height:11pt; align:right;line-height:11pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
 font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
  
  1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
  2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
  3.((دین درعهد صفوی|دین))
  3.((دین درعهد صفوی|دین))
  4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
  4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
  5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
  5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
  6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
  6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
  7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
  7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
  8.((مهاجرت  8.((مهاجرت
  هادرعهد صفوی|مهاجرت ها))

 margin- margin-
 bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>
 font-family:arial'>
   
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial; family:arial;
  color:#FF6600'> 

  color:#FF6600'> 

 

 align:justify;line-height:11.5pt; align:justify;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> 

 family:arial'> 

 
 
 
 
  
 
 
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((علت مهم بودن مسئله خاستگاه صفویان چه بود؟))
 1.((علت مهم بودن مسئله خاستگاه صفویان چه بود؟))
 2.((چرا صفویان شجره خاندانی خود را به امامان شیعیان رساندند؟))
 2.((چرا صفویان شجره خاندانی خود را به امامان شیعیان رساندند؟))
 3.((علت اینکه طریقت مذهبی صفوی پس از اندکی رنگ سیاسی معنوی به خود گرفت چه بود؟ ))
 3.((علت اینکه طریقت مذهبی صفوی پس از اندکی رنگ سیاسی معنوی به خود گرفت چه بود؟ ))
 4.((نقش دولتها و حکومتهای معاصر این دوره تا چه حد در شکل گیری دولت صفویه مؤثر بود؟))
 4.((نقش دولتها و حکومتهای معاصر این دوره تا چه حد در شکل گیری دولت صفویه مؤثر بود؟))
 5.((اهل اختصاص چه کسی بودند و چه نقشی در حکومت داشتند؟ ))
 5.((اهل اختصاص چه کسی بودند و چه نقشی در حکومت داشتند؟ ))
 6.((اصطلاح قزلباش از چه زمانی رایج شد و به چه معنا بود؟))
 6.((اصطلاح قزلباش از چه زمانی رایج شد و به چه معنا بود؟))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
   
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 04 تیر 1384 [17:07 ]   4   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [19:31 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:12 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:12 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..