/> />
    
 منو
 کاربر Online
499 کاربر online
تاریخچه ی: زرشک

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-20Lines: 1-27
-V{maketoc} 
 !زرشـــک !زرشـــک
-زرشک رده ای با تقریباً 500-450 گونه ((برگ ریز)) است و ((بوته های همیشه سبــز)) و خاردارآن 5-1مترارتفاع بلندی دارد و بومی مناطق معتدل و نیمه استوایی ((اروپا)) ، ((آسیا)) ، ((آفریقا)) ، ((آمریکای شمالی)) و ((آمریکای جنوبی)) می باشند. آنها ارتباط بسیارنزدیکی با رده ((Mahoniaاز نظر دارند که (( بعضی از ((گیاه شناسان)) زرشکها را شامل می شود. 
-Berberis gagnepainii دارای خارهایی سه شاخه با جوانه های کوچک برگدارمی باشد. طول هر تیغ به 20میلیمتر می رسد. 
-از خصوصیات این رده ، دو شکل ونه است وانه ی رازه اختار گیه را تشکیل ی هد ووانه های کاه ب طول قریی 1 2 میلیمتر. ((برگهایی)) که روی انه هی بلند قار دارد یر توسنی تند و بین ((خارهای)) سه شاه 3 تا 30 میلیمری ش که اند؛ کمه مود درگه ه ر و خار تشکیل نده جواه کوچکی ست ک دارای نین رگ فتوسنتزی و ممولی می باشد. این رگهی اه 1 ا 10 سانتیمتر و دارای ه هیی یکپارچه یا پخار هتند. برها در گیاهن جوان فق روی وانه های بلن ویش پی می کنن رگدهی کال ، بعد از گذشت 1 تا 2 سا از م یاه وان یجاد می شود.
گونه های برگ ریز ( مثل Berberis thunbergii, B. vulgaris) از نظر نگ زیای اییزی قب وه هستند ، برگها ر این صل بل از ریزش به رن وری یا قرمز تبیل می شوند.در عضی از گوه هی همیه سبز ((چین)) ( مثل B. candidula, B. verruculosa) برگهای سی درخشان آها بطر خاصی جذاب جلوه می کند.
+ align=left> />
/>{picture=Berberis.jpg} />

زرشک ه ا ا تیاً 500-450 ونه رگ ری است وه های میه سبــ و ارآن 5-1مترارا بلندی ارد ومی نق تدل و نیمه اتوایی ((روپ)) ((یا)) ((ری)) ((مریای ای)) و ((ریی نوی)) می باشند. ا را سیاریکی ا رده Mahonia ا نر ارند که بی ((گی ی|گیا شناسا)) زها ا امل می شود.
Berberis gagnepainii داری ارایی اه با وان ای ک رگارمی بشد. و ه تی به 20 ((میلیر)) رد.
-جزیات گل Berberis gagnepainii ( گلهایی به ر 7 میلیر) +از خصوصیات این رده ، دو شکل جوانه است ، جوانه های درازکه اختار گیاه را تشکیل می دهد وجوانه های کوتاه با طول تقریبی 1 تا 2 میلیمتر. برگهایی که روی جوانه های بلند قرار دارند غیر فتوسنتزی هستند و بین خارهای سه شاخه 3 تا 30 میلیمتری رشد کرده اند؛ تکمه موجود درگوشه هر برگ و خار تشکیل دهنده جوانه کوچکی است که دارای چندین برگ ((فتوسنتز|فتوسنتزی)) و معمولی می باشد. طول این برگهای ساده 1 تا 10 ((سانتیمتر)) و دارای لبه هایی یکپارچه یا پرخار هستند. برگها در گیاهان جوان فقط روی جوانه های بلند رویش پیدا می کنند و روش برگدهی کامل ، بعد از گذشت 1 تا 2 سال از عمر گیاه جوان ایجاد می شود.
گونه های برگ ریز ( مث
ل Berberis thunbergii, B. vulgaris) از نظر رنگ زیبای پاییزی قابل توجه هستند ، برگها در این فصل قبل از ریزش به رگ ورتی یا قرمز تبدیل می شنر بعضی از گونه های همیشه سبز ((چین)) ( مثل B. candidula, B. verruculosa) برگهای سفید درخشان آنها ، بطرز خاصی جذاب جلوه می کند.
-((گلها)) یا بصورت مجز ویا بصورت خوشه هایی تا 20 گل بر روی سنبله رشد می کنند. رنگ آنها زرد یا نارنجی است و 3 تا 6 میلیمتر طول دارند و دارای شش ((کاسبرگ)) و شش ((گلبرگ)) در حلقه های متناوب سه تایی هستند ، رنگ کاسبرگها معمولاً همانند گلبرگها می باشد. ((میوه)) این گیاه ((توت)) مانند و اندازه آن 15-5 میلیمتر است ، رسیده آن قمز یا آبی تیره می باشد و اغلب دارای شکوفه های صورتی یا بنفش مومی می باشند که ممکن است دراز و باریک ( مثل میله) و در گونه های دیگر کروی باشند. میوه آن خوراکی و سرشار از(( ویتامین ث)) ولی دارای طعمی تند است ، برداشت بوته های خاردار آن دشوار بوده بنابراین مصرف گسترده ای ندارند. آنها غذای مهمی برای بسیاری از ((پرندگان)) کوچک هستند که ((دانه)) های آین گیاه را از طریق فضله هایشان پراکنده می کنند. +__جزیات گل Berberis gagnepainii ( گلهایی به قر 7 میلیمتر)__
-میوه Berberis gagnepainii +((گل|گلها)) یا بصورت مجزا ویا بصورت خوشه هایی تا 20 گل بر روی سنبله رشد می کنند. رنگ آنها زرد یا نارنجی است و 3 تا 6 میلیمتر طول دارند و دارای شش ((کاسبرگ)) و شش ((گلبرگ)) در حلقه های متناوب سه تایی هستند ، رنگ کاسبرگها معمولاً همانند گلبرگها می باشد. ((میوه)) این گیاه ((توت)) مانند و اندازه آن 15-5 میلیمتر است ، رسیده آن قرمز یا آبی تیره می باشد و اغلب دارای شکوفه های صورتی یا بنفش مومی می باشند که ممکن است دراز و باریک ( مثل میله) و در گونه های دیگر کروی باشند. میوه آن خوراکی و سرشار از(( ویتامین ث)) ولی دارای طعمی تند است ، برداشت بوته های خاردار آن دشوار بوده بنابراین مصرف گسترده ای ندارند. آنها غذای مهمی برای بسیاری از ((پرندگان)) کوچک هستند که دانه های آین گیاه را از طریق فضله هایشان پراکنده می کنند.
-چندین گونه ((باغی)) مشهور وجود دارند که به خاطر برگهای تزئینیشان پرورش می یابند آنها دارای گلهای سفید و میوه هایی به رنگ قرمز یا آبی تیره هستند. آنها بعنوان موانعی برای دزدی کاربرد دارند ، بوته های خاردار و متراکم آنها مانع غیر قابل عبوری برای دزدان می باشد. به همین علت آنها را معمولاً زیر پنجره های قابل نفوذ می کارند و به شکل خاربست و سایر موانع مورد استفاده قرار می گیرند. +__میوه Berberis gagnepainii__
-زرشک اروپایی Berberis vulgaris میزبان متناوب ((زنگ گندم)) Puccinia graminis است که یک ((بیماری قارچی)) خطرناک ((گندم)) می باشد . به همین دلیل سالهای زیادی است که کشت این گونه ممنوع شده است. +چندین گونه باغی مشهور وجود دارند که به خاطر برگهای تزئینیشان پرورش می یابند آنها دارای گلهای سفید و میوه هایی به رنگ قرمز یا آبی تیره هستند. آنها بعنوان موانعی برای دزدی کاربرد دارند ، بوته های خاردار و متراکم آنها مانع غیر قابل عبوری برای دزدان می باشد. به همین علت آنها را معمولاً زیر پنجره های قابل نفوذ می کارند و به شکل خاربست و سایر موانع مورد استفاده قرار می گیرند.

زرشک اروپایی Berberis vulgaris میزبان متناوب زنگ ((گندم)) Puccinia graminis است که یک ((بیماری قارچی)) خطرناک گندم می باشد . به همین دلیل سالهای زیادی است که کشت این گونه ممنوع شده است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [10:56 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:20 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:17 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:38 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:55 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:20 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..