منو
 کاربر Online
462 کاربر online
تاریخچه ی: زردچوبه «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-55Lines: 1-51
-V{maketoc}

+!کلیات گیاه شناسی
((زردچوبه)) گیاهی است از خانواده زنجبیل به ارتفاع حدود یک متر و نیم که دارای ساقه متورمی است. گلهای زردچوبه به صورت سنبله و به رنگ سبز مایل به زرد می‌باشد. زردچوبه در هندوستان و چین و نقاط حاره زمین می‌روید. از کنار برگهای غلاف در قاعده ساقه ، شاخه‌های کوچک و استوانه‌ای شکل ضخیمی خارج می‌شود که به صورت مورب در زمین فرو رفته و هر یک ایجاد ریشه می‌کنند و مرتبا پایه‌های جدیدی بوجود می‌آورند.able align=left>

{picture=zardchoobe2.jpg}
>>


قسمت مورد استفاده این گیاه ، ساقه زیرزمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین تمیز کرده و ریشه‌های آنرا جدا می‌کنند و در آب جوش قرار می‌دهند و پس از تمیز کردن به مدت چند روز آنرا خشک می‌کنند. زردچوبه رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوه‌ای دارد بوی آن معطر و طعم آن تلخ است.
!ترکیبات شیمیایی
زردچوبه دارای اسانسی مرکب از اسیدهای والرینیک ، کاپرلیک و فلاندون می‌باشد و همچنین دارای سابی‌نین ، سینئول ، بورنئول و الکل تورمرول و ماده کورکومین می‌باشد که رنگ زرد زردچوبه به علت همین ماده کورکومین می‌باشد.
!خواص داروئی
*گرفتگی و انسداد صدا را باز می‌کند و برای تمیز کردن ((کبد)) بکار می‌رود.
*مخلوط یک قاشق غذاخوری زردچوبه و یک قاشق انیسون و ((سرکه)) برای درمان ((یرقان)) مفید است.
*برای رفع دندان درد آنرا در دهان انداخته و بجوید.
*زردچوبه بهترین داروی ضد تورم است و در اروپا و آمریکا از آن بدین منظور استفاده می‌کنند که می‌توان از سه فنجان دم کرده زردچوبه در روز و یا مقدار 2 کپسول سه بار در روز استفاده کرد.
*برای خشک کردن زخمها و رفع درد آنها می‌توان گرد خشک زردچوبه را روی آنها ریخت.
*زردچوبه بادشکن ، تصفیه کننده خون ، تب‌بر ، محرک و انرژی‌زا می‌باشد.
 
 
 
 
  
 {picture=zardchoobe.jpg} {picture=zardchoobe.jpg}
  
 
 
 
 
-
!کلی
یه ناسی
ز
ردو گیی است از خاناده ((نبی)) اتاع حدد یک مر نیم که دارای ساقه متمی است . گلهای زردچوبه بصورت سنه و رنگ سبز مایل به زرد می باد .

زردچوبه ر ((هندوستا)) و ین و نقط حاه زمین می روید . از ر برگهای غلاف در اعد ساقه ،شاخه های کوک و استوانه ای شک خیمی ار م شو که صور مورب ر زمین فرو رفته و هر یک ایجاد ریه ی کنن و متبا ایه های جدیدی بجود می روند .

ق
مت مور اه ای گیاه، ساه یرزینی ن است ک پ از خارج کردن از زمین تمیز کرده و یشه های آنرا جدا می ند و در آب جش قرار می دهند و پس از تی کرد بمدت ند روز آنرا خشک می کنند .

زردچوبه ر ر یا اکستری مای قهوه ای ارد بوی مر و طعم تخ است.


!
رکیات ییی

زردچوبه دارای ساسی مرک از ((اسیدهای ورینیک)) ((کریک)) و ((فلاندون)) می شد و همچنین داای ((سابی نین)) ، ((ینول)) ، ((بورنئول)) و ((الکل ورمل)) و ماه ((کورکومین)) می باشد که رنگ زردچوبه لت مین ماده کورکومین می باشد.

/>__اص اوئی:__ دچوبه ا نر یم ارای رم و ک و برای استد رمانی ی توان آنرا ماند چائی دم نمو و استفاده کرد ابته جدیدا ر بار کندا آمریکا کول ن هم به بازار د است :

left>
+*دوه رای رساند ل نی فید است. />*خانهی ک ات ایه آنها نامم است برای تنی ن باید ا زردچوبه ستفاد نن. />*ا زرده برای دران ((ک ر)) پش ر و ینه در ی ستاد میود.
*ری م ((اها)) و ((اسها نی)) ت از دم کرده ردچوب استد نید.
*زردچوبه در یم ری رما ((اتیم)) و (()) کر می‌ت است.
*رای رمان التهاب ل ، زردچوبه را کده و ر قر کنید. />*دچوبه ا ((سرطان)) لوگی می‌کن بناری حتما عی کنید که در ها از زردچوبه تاده کنید.
!مضرات
با ام مایی گفه ده بای شاره ک ک یادهری ر مف چوبه برای ل ر است لی اگر آنرا با یمو تر استفاده کید ارا مر نا خثی می‌سازد. />!حث مرتبط با ان
dir
align =center>
 
 
  
-{picture=zardchoobe2.jpg} +||r />((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))r />((بابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))<br />((پیاز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((زردچوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||
  
 
 
 
 
-زردچوبه دارای خواص درمانی زیر است :  -#گرفتگی و انسداد صدا را باز می کند و برای تمیز کردن کبد بکار می رود .  -#مخلوط یک قاشق غذا خوری زردچوبه و یک قاشق انیسون و سرکه برای درمان یرقان مفید است .  -#برای رفع دندان درد آنرا در دهان انداخته و بجوید .  -#زردچوبه بهترین داروی ضد تورم است و در اروپا و آمریکا از آن بدین منظور استفاده می کنند که می توان از سه فنجان دم کرده زردچوبه در روز و یا مقدار 2 کپسول سه بار در روز استفاده کرد.  -#برای خشک کردن زخم ها و رفع درد آنها می توان گرد خشک زردچوبه را روی آنها ریخت.  -#زردچوبه بادشکن ، تصفیه کننده خون ، تب بر ، محرک و انرژی زا می باشد .  -#زردچوبه برای رساندن دمل نیز مفید است .  -#خانم هائیکه عادت ماهیانه آنها نامنظم است برای تنظیم آن باید از زردچوبه استفاده کنند .  -#از زردچوبه برای درمان کمر درد ، پشت درد و سینه درد نیز استفاده می شود .  -#برای درمان اسهال و اسهال خونی حتما از دم کرده زردچوبه استفاده کنید .  -#زردچوبه در قدیم برای درمان رماتیسم و سل بکار می رفته است .  -#برای درمان التهاب لثه ، زردچوبه را دم کرده و آنرا قرقره کنید .  -#تحقیقات اخیر دانشمندان نشان داده است که زردچوبه از سرطان جلوگیری می کند بنابراین حتماسعی کنید که در غذاها از زردچوبه استفاده کنید.  -__مضرات: __با تمام مزایای گفته شده باید اشاره کرد که زیاده روی در زردچوبه برای ((قلب)) مضر است ولی البته اگر آنرا با ((لیمو ترش)) استفاده کنید اثرات مضر آنرا خنثی می سازد . 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 اسفند 1385 [13:47 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 25 تیر 1384 [09:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اسفند 1383 [11:47 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [10:20 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..