منو
 کاربر Online
532 کاربر online
تاریخچه ی: زخم

تفاوت با نگارش: 24

Lines: 1-52Lines: 1-51
-هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتی از پوست بدن تغییر شکل دهد و این تغییر شکل باعث خروج ((خون)) از بدن شود ایجاد زخم می و بارت یگر هر ون مه به س نم را زخم گیند.( نس نر د بدن ام ((پوست)) ،((عضلات)) ،عروق خونی و اعصاب می باشد) +

||ایجا هر گونه شکاف و از بین رفتن پیوستگی بافتهای بدن چه در داخل و چه در سطح خارجی بدن را زخم می‌نامند. به عبارت دیگر هر گونه صدمه به نسج نرم را زخم گویند.( نسج نرم در بدن شامل ((پوست)) ، ((عضلات)) ، عروق خونی و اعصاب می‌باشد)||
!زخمهای باز
هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتی از پوست بدن تغییر شکل دهد و این تغییر شکل باعث خروج خون از بدن شود ایجاد زخم باز می‌نماید. ر این نو خ ونریزی از بدن قابل روئیت ست.
!!انواع زخمها
ی باز
*__زخمهای ش
افار یا بریدگی‌ها:__ در این زخم یواره زخم منظ و مقیم است که با سیل برنه مثل چاقو ، شیشه و غیره ایجاد می‌شود این زخمها ی‌تواند سطحی باشد که تنها لایه‌های بیرونی پوس از بین می‌رد و ی عمقی باشد که می‌تواند مام ضخات پوست و ی نسوج زر پوستی ، عضلات ، عروق خونی و اعصاب را درگیر کند. این زخمها همراه با ((خونریزی خارجی|خونریزی زیاد)) و التیام سریع می‌باشد.
-!انوا زخمها: +*__زخمهای پاره پاره:__ در این نوح زخم لبه‌های خم نامنظم و ناهموار هستند و ممکن است بر اثر تماس با سیم خاردار برخورد ترکش خمپاره و یا گاز گرفتگی حیوانات ایجاد شود التیام این زخم به کندی صورت می‌گیرد و خونریزی کمتری دارد و معمولا آلوده هستند.
-زخم ها بر حسب شدت و ضایعات بوجود آمده به دو نوع تقسیم می شوند.
*__زخم
های باز__: />در این نوع زخم نیزی از بد قابل روئیت است و شامل انواع زیر می باشد:
**__زخ
های کافدار یا برگی ا__
دراین زخ یواره خم منظم و مستقیم است ک وایل برنده مل چاقو شیشه و غیره ایجاد می شود نی خها می تواند سطحی اشد که تنه لایه ای بونی ((پوست)) از بین می رود و یا عمقی باشد که می تواند تمام ضخامت ((پوست)) و یا نسوج زیر پوستی ، عضلات، عروق خونی و اعصاب را درگی کند. این زخما همراه با ((ونیزی)) زیا و اتیا سریع می اشد. />**__زخهی پاره په__ />در این نوح زم لبه های زخم نامنظم و ناهموار هستند و ممکن است ب اثر تاس با سیم اردار برخود ترکش خمپاره و ی از گرتگی حوانات ایجاد شود ایم این زخم به کندی صورت می گیرد و ونریی کمتری دارد ممول هند .
+*__زخمهای کنده:__ در این نوع زخم قی از وست از بد دا مید اهی وقات یر لدی و ه نی کنه یود که میتواند ناقص ی کام با ای سم که ه در نزیکی ب مرو پیدا یشود ک این صورت باید ن ر همرا مرو ت د.
-**__زخمهای کنده__ />ر ای نو خ قی ((پو)) ز بد جدا می ود گاهی وق س ی دی و ه نیز که می شو که یتوند ا یا کال با گاهی قمت کنه ه در ندیکی بد مروح پیا ی ود که این صورت ای ن ماه مو نت داد. +*__خراشیدگی:__ ممولا براثر سایید شدن ی ر خد وی ح ب وجود میید. ک لایه وس راشیه می‌د و به رنگی مز روشن و ا لکهای کوچک ون ا ا. این خم نبت به مهای یر فیر و سطحر است غلب آلوده به ار و کاف ه گی فونی ی‌د.
-**__خراشیگی__ />ممولا برا ساییده شدن یا ر خد وی ز وجود می ید. ه ایه ست رایده می شود زخم به نی رون و با لکه هی وچک ((خون)) ما است . این زخم ن خمهای یگر خیتر و حی تر اس و ا له ب ب و کفت است و ب ادگی فونی می شود.
**__زخمهای ورا ده__
ر این نو زخمها ممکن است یور زخم نم باشد ((خونریزی)) کم و یام ب کنی ور ی گیردماند زخمای چاو ،گلول سون ، ارگیاه و تی یزی نده. د این زخمها مک است صدمه داخلی دد باد ا زخم عمیق باشد ب علت نو بار یا ات ری وده امکان فونت یاد وود درد.منا های سوراخ شده خود به و دته سیم می شوند:
+*__زخمهای سوراخ شده:__ در این نو زخمها ممن است یوار زخم منم باشد، خونریزی کم و التیام به کندی صورت می‌گیرد.مانن خمهای چاقو ، گلوله ، سوزن ، خار گیاه و حتی تیزی نرده. در این زخمها ممکن است صدمه داخلی شدید باشد گر زخ میق باشد ب لت نفوذ غبار یا ت ریز لوه کان عفونت وجود دارد.ضمنا زخمهای وراخ شده خود به دو دسته تقسیم می شوند:


**زخم
لوله: انند ورود گلوله ه ن ک مکن است ر بدن باقی ماند و یا این که از بدن عبور کند که در این صورت دو منفذ در بدن ایجاد می‌شود. ای زخمها اغلب آلوده هتن به علت این ک گلوله ن آسیب دیده گرد و بار و ذرات لباس به داخل زخم کشیده می‌شوند و به همین لیل زخم لوله را باید آْلوده فرض کرد ضمنا زخم گلوله ممکن است نظم ناشد چن استخوان می‌تواند مسیر گلوله را منحرف کند.
**
زخم خن: منند چو میخ یا سایر جسام نوک تیز ه ر زخ ماند.
!!اقداما
ت لازم
د
ر صویکه محلولهای استریل مانند سم شستشو یا نل الی بتادی ی آب ویده ولرم دسترستان هست، گرد و غبار لودگی ا از روی زخم بشویید.
- زخمهای از را بلافاصله با یک پوشش استریل مانن گ یا هر ونه پارچه تمیز دیگر بپوشانید.(((پانسمان)))
- سم خارجی عمقی از جمله جسم خارجی نوک تیز مثل میله یا سوزن یا چاقو ا هرگز از زخم خارج نکنید (به خصوص در قفسه سینه یا شکم) ، چون ممکن است بب آسیب بیشتر به عروق ونی و خونریزی شود.
-در مورد
زخمهای خنیزی دهنده لخته خونهای روی زخم نباید با کشیدن گاز و ... جدا شود چون باعث ایجاد خونریزی مجدد می‌شو.
!!
یگیری از کزاز در زخم باز
((بی
اری کزاز|کزاز)) بیماری خطرنکی ست که معمولا در ثر جود باکتری زاز (تتانوس) ر خاک و ورود ن به زخم ایجاد ی‌شود. این باکتری در زخم یک س خطرناک تولید می‌د که سبب آسیب به دستگا عصبی و فل شل و ا اسپاسم و گرفتگی عضلات (بخصوص فلج عضت تنفسی) می‌شو.
چو
ن رمان کزاز بسار مکل است، بهترین کار پیشگیری با واکسیناسیون می‌اشد. درصورتی که یش از 10 سال از تاریخ آخرین وکسن مصدوم گذشته باشد باید هم ((واکسن کزاز)) و هم پادتن ضد کزاز تزریق کند.
!
زخمهای بست
زخ
م بست عبارت است از صدمه و ضایعه دیدن بافتهای داخلی دن بدون اینکه راه ارتبای به بیرون و سطح بدن داشته باشن. ین زخمها معمولا نتیجه تحت فشار قرار گرفتن بوسیله اشیء سنین می‌باشد.
در ای
نوع زخم احتمال دارد، اعضا داخلی نرم و توخالی پاره شده و یا له شوند نیز استخونها چار شکستگی شوند بدون این که از بیرون قابل دید باشند. م بسته از یک کوفتگی زیر پوستی اده ا ارگی و سوراخ شدگی اعضا داخل بدن متغیر است. به عنوان مثال له شدگی یا پارگی کبد ، ریه و یا طحال و ... می‌تواند ه صورت کوفتگی روی پوست آن قسمت و ی حتی بدون علایم قابل دید (آسیبهای مخفی) اتفاق بیافتد.
!!ان
وع زخم بسته
*__زخمهای ک
وفی (کوبنده):__ ربه غیر برنده ه بدن می‌تواند باعث له و جداشدن لایه‌های عمقی‌تر پوست و نسوج زیر جلدی شود بدون این که خونریزی قابل روئیت باشد. در اثر آسیب دیدگی سلولها و عروق خونی مایع و خون در نسج آسیب دیده یر پوست تجمع پید می‌کند و باعث ایجاد تورم و درد می‌شود و به گهای سیاه ، آبی و یا کبود مشخص می‌گردد. مانند خوردن چکش روی ناخن و غیره. تجمع موضعی خون در داخل بافتها را هماتوم گویند.
-1-''~~red:زخم گلله~~'' : انن وو لول به بد مک س د بد ای بن یا این ه ا دن عو کن که ر این و دو مف ر ب ایجا می ود. این ا ا ود هن به ل ی که گ نس آسیب دیده گد و ار و رات لبا به دال زم کیده ی شوند و مین دلی م گو ر بای وده فر کرد منا زخم لوله اس من باشد ون ((استان)) می تا میر وه را مف کد. +*__زخمهای ل شده (له شدگی):__ در ایجا دیواره زخم نامنم و ونیزی زیا است و التیا به کندی صرت می‌گیرد. در صرتی ک ربه بسیر شدی باشد احتالا لاه بر آسیب یع به نج رم ((شکستگی)) هم به همراه دارد. این ونه مصدومین اگ له دگی شدید داشته باشند معمول علائم ((شوک|وک هیپوولمیک)) یا شوک نشی از کاهش جم خون را نشان وهن داد.
!!کمکهای ا
ولیه در زخمای بسته
کو
فگی ایعترین نوع زخم بت است که نیابه کمکهای ولیه سریع ندارد. ولی اگر این کوفگی ر اط حسا یاتی د همچون گرد ، شکم و پهلوه اشد نیر به رسی یشتر دارد. را که ک است اعضاء رم زیر این قسها دچار آسیب و پری شده اشند و رات بیشتری و مهمری فرد را تهدید کند. لذا بهترین اقام برای اینگونه افراد انقال به مرکز رمانی جهت معاینه کمل می‌باشد. البته بل از انتقال درصورت نیاز ((شوک|درمان شوک)) (درصورت وجود ایم شک) برای مصدوم باید انجام گیرد.
((شوک|ع
لای وک)) امل رنگ ریدگی صورت ، سرد شد دست پا ، تنفس سری ، نبض بسیار سری و عی فشارخون پایین می‌باشد.
!عوارض و آثار سوء زخم
ها />*__عفونت:__ ورو و رشد ونمو میکروبها را در خم ، عفونت گویند. اگر زخم پس از 48 ساعت املا بهبود نیافت احتمالا به عت رود رد غبار نسو مد میکروبهایی که در زخم ماده عفونی شده است. ائم عفونت شامل حرارت باا ب ، تورم و قمزی اطراف زخم ، ازیاد درد سوزش زخ و در نهایت در زخمهای کثیف یا زخمی میق ، عفونت ((بیماری کزاز|کزاز)) ی‌باشد.
-2-''~~red:زم نجر~~'':مانند چقو می یا ای ا نوک یز ک در زم ی اد. +*__از ست دادن مایعات دن:__ آسیب وسیع به نسج نرم می‌تواند ر صوت عدم خونریی به ((شوک)) بینجام و نهایا ه ریب سولی منتهی شود که ین امر باعث از دست داد مقادیر زیدی مایع داخ سلولی خارج سولی می‌گردد.
-*__زخمهای بسته__:

در این نوع زخم ((خونریزی)) قابل روئیت نیست و شامل دو نوع است:
**''زخمهای کوفتگی'' (کوبنده)
ضربه غیر برنده به بدن می تواند باعث له شدن و جداشدن لایه های عمقی تر پوست و نسوج زیر جلدی شود بدون این که ((خونریزی)) قابل روئیت باشد. در اثر
آسیب دیدگی سلولها و عروق خونی مایع و ((خون)) در نسج آسیب دیده زیر پوست تجمع پیدا می کند و باعث ایجاد تورم و درد می شود و به رنگ های سیاه، آبی و یا کبود مشخص می گردد؛ مانند خوردن چکش روی ((ناخن)) و غیره تجمع موضعی خون در داخل بافتها را ((هماتوم)) گویند.
**''زخمهای له شده''(له شدگی)
دیواره دیواره زخم نامنظم و ((خونریزی)) زیاد است و التیام به کندی صورت می گیرد در صورتی که ضربه بسیار شدید باشد
احتمالا علاوه بر آسیب وسیع به نسج نرم ((شکستگی)) هم به همراه دارد .این گونه مصدومین اگر له شدگی شدید داشته باشند معمولا علائم ((شوک هیپوولمیک)) را نشان خواهند داد.

!عوارض و آثار سو
ء زخمها:

*__عفونت__:
ورو
د و رشد ونمو ((میکروب)) ها را در زخم عفونت گویند. اگر زخم پس از 48 ساعت کاملا بهبود نیافت احتمالا به علت ورود گرد و غبار نسوج مرده و ((میکروب)) هایی که در زخم مانده عفونی شده است.

''علائم عفونت''
:
1-حرارت
2-تورم و قرمزی اطراف زخم
3-ازدیاد درد و سوزش زخم
4-در نهایت در زخمهای کثیف یا زخمهای عمیق ، عفونت ((کزاز))

*__از دست دادن مایعات بدن__
آسیب وسیع به نسج نرم می تواند در صورت عدم خونریزی به شوک بینجامد و نهایتا به تخریب سلولی منتهی شود که این امر باعث از دست دادن مقادیر زیادی مایع داخل سلولی و خارج سلولی می گردد.

*__آسیب به احشاء داخلی
__ />ضربات (غیر برنده) به ((سینه)) و ((شکم)) یا ((لگن)) می تواند باعث آسیب شدید داخلی ( ((ریه)) ها_((شکم))_((مغز)) و ((قل)) ) شود.

*__ناتوان
و تغییر شکل محل سب دید__
یب ای شدید به ((وست))، عضلات، اعصاب یا ((رگ)) های خونی میتواند منجر به ایجاد تغییر شکل و ناتوانی شدید در ناحیه آسیب دیده شود.
+*__آسیب به احشاء داخلی:__ ضربات (غیر برنده) به سینه و شکم یا لگن میتواند باعث آسیب شدید داخلی (ریهها ، شکم ، ((لب))) شود.
 +*__ناتوانی و تغییر شکل محل آسیب دیده:__ آسیبهای شدید به پوست، عضلات ، اعصاب یا رگهای خونی می‌تواند منجر به ایجاد تغییر شکل و تشکیل جوشگاه و ((کلوئید پوست|بافت ناجور کلوئید)) و ناتوانی شدید در ناحیه آسیب دیده شود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((پانسمان))
 +*((خونریزی خارجی))
 +*((خونریزی داخلی))
 +*((سوختگی|زخم سوختگی))
 +*((عفونت زخم))
 +*((بیماری کزاز|کزاز))
 +*((کلوئید پوست|بافت ناجور کلوئید))
 +*((واکسن کزاز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [09:47 ]   26   سبحانی      جاری 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:30 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:26 ]   24   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:57 ]   23   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:49 ]   22   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:48 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:42 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:40 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:33 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:20 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:19 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:17 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:11 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:09 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:02 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:12 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:09 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:02 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:51 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:50 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:42 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:31 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:28 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:26 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:21 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:27 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..