منو
 صفحه های تصادفی
گوتیت
علم حضرت کاظم -ع- در جوانی
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - خروج سفیانی
قانون پیشرفت بشر
رافت و تواضع امام حسن علیه السلام
یک پریسکوپ بسازید
امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام
امام زمان در قرآن - هود : 111
ابن ابی العوجاء
مکافات تهمت به امام جواد علیه السلام
 کاربر Online
994 کاربر online
تاریخچه ی: ریاضیات

V{maketoc}
__ریاضیات__ عموما مطالعه ((الگو))ی ساختار، ((تحول))، و ((فضا)) تعریف شده است؛ بصورت غیر رسمی تر، ممکن است بگویند مطالعه "اعداد و اشکال" است. در منظر صاحبان فکر، تحقیق ((بدیهیات)) ((ساختار مجرد|ساختارهای مجرد)) تعریف شده، با استفاده از ((منطق)) و ((نماد سازی ریاضی)) میباشد؛ نظرات دیگر در ((فلسفه ریاضیات)) بیان شده است.

ساختارهای بخصوصی که در ریاضیات مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرند اغلب در ((علوم طبیعی)) منشاء دارند، و بسیار عمومی در ((فیزیک))، ولی ریاضیات ساختارهای دلایلی را نیز بررسی می نماید که بصورت خالص در مورد باطن ریاضی است، زیرا ریاضیات می توانند برای مثال، یک عمومیت متحد شده را برای زیر-میدانهای متعدد، یا ابزارهای مفید را برای محاسبات عمومی، فراهم نماید. در نهایت، ریاضیدانان بسیاری در مورد مطالبی که مطالعه می نمایند که منحصرا دلایل علمی محض داشته، ریاضیات را بصورت ((هنر))ی برای پروراندن علم، صرف نظر از تجربی یا کاربردی، می نگرند.
!مفاهیم و تاریخچه


||::((علم ریاضیات))::|::((تاریخ ریاضیات))::
::((نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات))::|::((فهرست دانشمندان مسلمان))::
::((نقش اروپا در پیشرفت ریاضیات))::|::((فهرست دانشمندان مسلمان))::
::((ریاضیدانان نامی))::||


!ریاضی و سایر علوم

!شاخه های علم ریاضی

*~~green:((ریاضیات محض))~~
*~~green:((ریاضیات کاربردی))~~
*~~green:((ریاضیات پایه))~~

!!((ریاضیات محض))


||::((هندسه))::
::__((هندسه مسطحه))__::|::__((هندسه فضائی))__::|::__((هندسه تحلیلی))__::|::__((هندسه برداری))__::|::__((تبدیلات هندسی))__::|::__((مکان هندسی و ترسیمات))__::
::((تعاریف اولیه هندسه مسطحه))::|::((نقطه درفضا)) ::|::((مختصات))::|::((بردار))::|::((انتقال در ریاضیات|انتقال))::|:: ::
::((مثلث))::|::((خط در فضا))::|::((مختصات دکارتی))::|::((ضرب داخلی))::|::((دوران))::|:: ::
::((دایره))::|::((صفحه)) ::|::((مختصات قطبی))::|::((ضرب خارجی))::|::((تقارن))::|:: ::
::((چهار ضلعی))::|::((فرجه))::|::((معادله خط))::|:: ::|::((تقارن مرکزی))::|:: ::
::((چهار ضلعی محاطی))::|::((کنج))::|::((معادله صفحه))::|:: ::|::((تقارن محوری))::|:: ::
::((چهار ضلعی محیطی))::|::((چند وجهی))::|::((مقاطع مخروطی))::|:: ::|::((تجانس))::|:: ::
::((مربع))::|::((چند وجهی منتظم)) ::|::((معادله دایره))::|:: ::|::((انعکاس))::|:: ::
::((مستطیل))::|::((منشور در هندسه فضائی|منشور))::|::((معادله بیضی))::|:: ::|::((تقسیم همساز))::|:: ::
::((چند ضلعی))::|::((متوازی السطوح))::|::((معادله هذلولی))::|:: ::|::((تبدیل آفین و تصویری))::|:: ::
::((چند ضلعی منتظم))::|::((مکعب مستطیل))::|::((معادله سهمی))::|:: ::|:: ::|:: ::
::((همرسیها))::|::((مکعب))::|::((هندسه برداری)) ::|:: ::|:: ::|:: ::
::((تشابه))::|::((هرم))::|:: ::|:: ::|:: ::|:: ::
:: ::|::((استوانه))::|:: ::|:: ::|:: ::|:: ::
:: ::|::((مخروط))::|:: ::|:: ::|:: ::|:: ::||||::((مثلثات))::
::((ناریخچه مثلثات))::|::((روابط مثلثاتی))::|::((توابع مثلثاتی))::
::((تابع معکوس مثلثاتی))::|::((معادلات مثلثاتی))::|::((دوره تناوب))::|::
::((رسم توابع مثلثاتی))::||||::((جبر))::
::((تاریخچه اعداد))::|::((عدد|اعداد))::|::((چند جمله ای))::|::((اتحاد))::
::((تجزیه))::|::((معادله))::|::((نا معادله))::|::((نا مساوی))::
::((تصاعد))::|::((تصاعد حسابی))::|::((تصاعد هندسی))::|::((تابع))::||

||::((حساب دیفرانسیل و انتگرال|حساب))::
::((تاریخچه حساب))::|::((حد))::|::((دنباله)) ::|::((سریها))::
::((مشتق))::|:: ((کاربرد مشتق))::|::((تاریخچه انتگرال))::|::((انتگرال معین))::
::((انتگرال نامعین))::|::((پیوستگی))::|:: ((تابع ورابطه)) ::|::((معادلات دیفرانسیل))::
::((حساب برداری))::| | | ||

||::((آنالیز))::
::((آنالیز حقیقی))::|::((آنالیز تابعی))::|::((آنالیز هارمونیک))::
::((آنالیز مختلط))::|::((آنالیز عددی))::|::((توپولوژی))::||
!!((ریاضیات کاربردی))


||::((ریاضیات گسسته))::
::((نظریه مجموعه ها))::|::((نظریه گراف))::|::((درخت)) وجنگل::|::((ماتریس مجاورت گراف))::|::((درخت در ریاضیات گسسته)) ::|::((آنالیز ترکیبی))::
::((منطق ریاضی))::|::((اصل استقراء ریاضی))::|::((اصل لانه کبوتر))::|::((اصل شمول و عدم شمول))::
::((نظریه احتمال))::|::((روابط بازگشتی))::|:: ::|:: ::||
||::((آنالیز عددی))::
::((حل عددی معادله))::|::((درون یابی))::|::((برون یابی))::
::((محاسبه انتگرال))::|::((حل عددی معادله دیفرانسیل))::|:: ::||||::((تئوری اعداد))::
::((اصل استقراء))::|::((دستگاه های اعداد))::|::((الگوریتم تقسیم))::|::((بزرگترین مقسوم علیه مشترک))::
::((کوجکترین مضرب مشترک))::|::((اعداد اول))::|::((همنهشتی))::|::((معادلات همنهشتی))::
::((معادلات سیاله))::|::((مبنا))::|:: ((اصل خوش ترتیبی))::|::((تقسیم پذیری)) ::
::((اصول نظریه اعداد))::|:: ::|:: ::|:: ::||


!!!((آمار ریاضی))

!((مسائل حل نشده ریاضیات))

!((عجایب ریاضی و سر گرمیها))

!((فهرست موضوعی سایتهای ریاضیات))

!((نرم افزارهای ریاضی))

!((طبقه بندی دیگر ریاضیات))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 آذر 1385 [11:17 ]   66   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [11:05 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [10:59 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 10 آذر 1385 [12:26 ]   63   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 10 آذر 1385 [12:19 ]   62   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [12:26 ]   61   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [14:10 ]   60   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:33 ]   59   مرادی فر      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [10:01 ]   58   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [05:34 ]   57   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [07:30 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:14 ]   55   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:56 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:55 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [11:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [11:07 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [10:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [07:52 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [07:09 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [05:59 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [12:48 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [11:03 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [12:11 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [11:58 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [11:51 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [11:27 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..