منو
 کاربر Online
341 کاربر online
Lines: 1-10Lines: 1-11
-!رکن‏الدین عد
مقتول پس از 625 ق / 1228م
+!رکن‏الدین ابلعاء صاعد
مقتول 600 ق / 1204 م
-رکن‏الدین مو صاعد بن مسعود، س ز در منص قات ((اصفهان)) نست. ر را ا رویداهای گونگنی در این شهر اتق فتاد. شافیان ه ریاست ((آ خند)) درت یافند و دگیی‏های فاانی میان ا و ((ل صا)) خ دا. د 619 ق / 1222 م که ک‏ادین مسعود در ((فهن)) ریاست اشت؛ یکی از پسران سطا حد خارزشاه به نام رکن‏الدین سی با لشکریان به مرا صدراین ندی و گروه وی ر محله جوباه؛ که قاضی کن‏الین و نفین در ن مسکن داشتند، حم برد و بسیاری ا به آورد انه‏هی نها را وی ساخت. رک‏الدین به یراز ریخت و اتابک سعد زگی وی ر پنا داد. ای حمله، خشم اصفهنین ا برانیت و ن ت رکن‏الدین غور سانجی و ساهیا و از اندازه یرون شد، مدم افهان ر آن تاختند و گروهی ا ب قل آوردن. غور سانجی پس از این وعه ، اصفهان ترک فت و به ی فت. +رکن‏الدین ولاء صاعد بن مسعود ، خسین رد صدیا ((اصفهان)) ست که هری راا کسب کرد. ا ان شر قرت یافن ی خنواد در اصفهن و دیابی ان بر منب ضات و یا نفیان هی یی در نیست لیکن ا ی رزدش : رکن‏الدین مس به این که آا در پاری رویاهای ایی ن دورن کت داشتند و مدح دو سراینه آور آ ه ینی ا‏الدین عبدارا فند الدین اساعی ودهند. اها ر ون تاریی دی این ان مده ت.
-قی رکاین مع در اای ین دیری‏ها ان لن یدین لق پیر شا ر نگه میدات ه این دلیل با ((رای خجندی ))که هوادا ورم‏اهیان بود، گیی اشت. رچند ر ای ایام یک ر میان نیان و ایان هان تی ب د. + این رزگار اون بر حنفیان، افعیا نی در اصها سیار بودند و ریات نان ا ((ل ند)) ه داشت. بیشتر اقت می پیروان ای دو فرقه نگ و خونریزی بود. گرچه کمال‏الی چکمه‏هایی نیز در ستایش برخی از رگا خجند دارد، ام پیو رت صاعدیان بود و ینکه نا چند ار ا را ا و رانند، لی با سرون چکاه‏هیی، دیگر بار ن آان به ل کد.
-کنالدین معود را شاعران مهوری چون ((ماالین بدارزا ))، ((کمال ای اعی))، و رفیع لنای توده‏اند. ز ایان گانی رکن این مسود، گای یی در ت نی. ه گفه نسوی وی د 23 مضان 625 / 26 ات 1228 م ز یم لطان ل لدین خارزشاه ی کیف مان امر سلنت ، هالی اصفهان د دست درای ب ان ((وازمی)) چپول امول ن را داشن، م قای رکن الدین مانع شد ا روز ید ف مهل خوات تا ری ا ال الدین واز‏شا ه دت آرد، چنانچه ا آن وز بری از ا رسید، اتابک یغا ا بر نشانند. ا ر رز عید، لا ادین را رسید و به نمز ایستد یت ((جال لدی ینکنی))، فه 171 و 172 . پس از ین تاریخ ، از حادث زندگانی رکن الدین خبی در دست نیت. اه" وی از تر هجوم مغولا ز فهن گریخت و به یکی از قلع فیوزکوه پناه برد. ولن پ ا 6 مه ر نجا دت یاتند ا ا ه قل وردن. ((عباس اال )): خ مل 113. +نا ر قراین ارخی چون اه نا املک یر فدا وی اعی ودند، ر زان ((وقیان)) بر اصهن، ((مسد)) اع ن ه در تی افین بود ما چون سطا مح ن ((مو ن م)) ن کشاه سوقی فرمانایی رسید، لک ه اصفهان ستا فان ا ک ام را از شفعیان رفته، اتیار رکنالدین صاعد ار هند. /> ویداهای نگی قای ک الدین ر اها، مله دنان به انه و ر 585 / 1189 ب. بر این ا، ا ی به ت کی د وین گ. وی پس از ن ک یک بر دیگ انه مور هجوم وا گریخت و به غرالین ییی پناه برد. رک لین ا رنجام د سا 600 / 1204 ا یری که ز وی دشمننش به سوی ا ها ، هلک رسید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:05 ]   2   نغمه آذربویه      جاری 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:00 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..