منو
 کاربر Online
677 کاربر online
تاریخچه ی: رومئیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=romeit1.jpg}
/>{picture=romeite2.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجمع بلورهای
( آد
و (عرض تصویر 21میلیمتر
+رویت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::دو(Adular)::__
::((تاسیم|K))((لومینیوم|Al))((سیلیکن|Si))3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکت))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
+||__::ویت (Romeite)::__
::((سیم|Ca)),((دیم|Na)),H)Sb2O6(O,OH,F)::
::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسی))::|__::((رده بندی))::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::(((صدف))ی - خشن (تراشه ای::|__::شکستگی::__
::(نیمه شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
-|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یس)) ، ((طریش)) ، ((فرانسه)) ((ومای)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. یاهای کلن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری دانه ریز- ((آگرگات)) توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((من)) رب و رقی ، ((اایا)) و ((سد))::|__::((ژیزمان))::__
::ح ی HCl , H2SO4 , HNO3 در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - زرد - قهوه ای زرد - قهوه ای قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::زرد - قهوه ای::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلی))، ((یتانی)) ،((آلبیت))،((کورتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدرما))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های غلب شیادار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((ستیین))،((ینبر))،((برونیت)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
::زون های اکسید اویه::|__::منشا تشکیل::__
::((اکادر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((ایش)) گرفته شده است Adula از نام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.ا شده استJ.B.Rome از نام بلور شاس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +5.5|6|4.9|5.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [08:40 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [07:56 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [07:02 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [06:35 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [06:20 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [05:13 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..