منو
 صفحه های تصادفی
بیماری آلزایمر
عکس
دیوید فینچر
تمایز سلولی
عوامل خارجی منجر به این قرارداد
TCP
زون کپه داغ
شبکه اعصاب انسان
کاربرد لیزر در فیزیک و شیمی
شبدر قرمز «داروئی»
 کاربر Online
906 کاربر online
تاریخچه ی: روش های بازی و چگونگی مقابله کردن در تنیس

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1روش های بازی و چگونگی مقابله کردن در تنیس

  • تعریف و انواع بازی ها
در بازی تنیس بازیکن ها تلاش می کنند تا بر مبنای ویژگیشان به یک روش ثابت در بازی برسند . معمولاً انتخاب الگو در سنین نوجوانی هم بر روش بازی تاثیر دارد .
روش های اصلی بازی عبارتند از :

  • سرو و والی(تهاجمی)
این بازیکنان توانایی ترکیب هر دو ضربه را به خوبی دارند ( سرویس و همچنین جلوی تور رفتن و والی زدن ) این بازیکنان سرویس اولشان درصد بالایی دارد و توسط زدن ضربات عبوری حریف را زیر فشار می گذارند .

  • بازیکن ته زمین (تدافعی)
بازیکنی که از ته زمین ضربات تهاجمی زده و ضربات را بخوبی بر می گرداند ( این بازیکن نزدیک خط انتهایی زمین بازی می کند ، توپ را زود زده و ضربات زمینی قوی دارند ) معمولاً فورهندشان اسلحه ی قوی است و سعی می کنند از ته زمین پوئن بگیرند و معمولاً از ناحیه ی بک هند با فورهند بخوبی ضربه می زنند.

  • ضد حمله ای ها
این ها معمولاً از ته زمین و تدافعی بازی می کنند و نسبت به حریف واکنش نشان می دهند و به حریف اجازه می دهند که بر بازی تسلط پیدا کند . این گروه بازیکن از بازیکنان تهاجمی ته زمین هم عقب تر می ایستند . ضربات زمینی یکنواخت با تاپ اسپین فراوان به انتهای زمین حریف می زنند و اکثراً ضرباتشان بلند و کاملاً در انتهای زمین است .

  • بازیکن همه فن حریف
اینها قادرند به انواع روش ها بازی کنند زیرا بر سرعت و نوع بازی های مختلف مسلط اند . اینها در انواع زمین ها بخوبی بازی می کنند .


برای کسب اطلاعات کاملتر و جامع تر به سایت زیر مراجعه کنید


منبع:

تصویر
روش های بازی و چگونگی مقابله کردن در تنیس

تعریف و انواع بازی ها


در بازی تنیس بازیکن ها تلاش می کنند تا بر مبنای ویژگیشان ( بدن ، تاکتیک ، روان ) به یک روش ثابت در بازی برسند . معمولاً انتخاب الگو در سنین نوجوانی هم بر روش بازی تاثیر دارد .
روش های اصلی بازی عبارتند از :

سرو و والی(تهاجمی)


این بازیکنان توانایی ترکیب هر دو ضربه را به خوبی دارند ( سرویس و همچنین جلوی تور رفتن و والی زدن ) این بازیکنان سرویس اولشان درصد بالایی دارد و توسط زدن ضربات عبوری حریف را زیر فشار می گذارند .
معمولاً این بازیکنان در زمینهای سریع (چمن) بهتر بازی می کنند .

بازیکن ته زمین (تدافعی)


بازیکنی که از ته زمین ضربات تهاجمی زده و ضربات را بخوبی بر می گرداند ( این بازیکن نزدیک خط انتهایی زمین بازی می کند ، توپ را زود زده و ضربات زمینی قوی دارند ) معمولاً فورهندشان اسلحه ی قوی است و سعی می کنند از ته زمین پوئن بگیرند و معمولاً از ناحیه ی بک هند با فورهند بخوبی ضربه می زنند. اینها در همه زمین ها به خوبی بازی می کنند ولی در زمین آهسته (خاک رس) بهترند . ضربات سرویس را بخوبی پاسخ می دهند ولی معمولاً ضربات سرویس خوبی ندارند.

ضد حمله ای ها


این ها معمولاً از ته زمین و تدافعی بازی می کنند و نسبت به حریف واکنش نشان می دهند و به حریف اجازه می دهند که بر بازی تسلط پیدا کند . این گروه بازیکن از بازیکنان تهاجمی ته زمین هم عقب تر می ایستند . ضربات زمینی یکنواخت با تاپ اسپین فراوان به انتهای زمین حریف می زنند و اکثراً ضرباتشان بلند و کاملاً در انتهای زمین است .
این افراد در زمین های آهسته بهترند تا زمینهای سریع . معمولاً در واکنش به نوع زمین و روش حریف ، روششان تغییر می کند .

بازیکن همه فن حریف


اینها قادرند به انواع روش ها بازی کنند زیرا بر سرعت و نوع بازی های مختلف مسلط اند . اینها در انواع زمین ها بخوبی بازی می کنند .
واضح است که بهترین بازیکن آن است که همه فن حریف باشد . برای این کار از سن کم هم بازیکن و هم مربی باید بر روی این هدف تمرکز داشته باشند و در هر 5 موقعیت بازی کنند :
  • سرویس
  • بازگشت سرویس
  • رالی کردن از ته زمین
  • ضربات عبوری
  • هجوم به تور (زدن والی)

چگونه با روش های بازی حریف مقابله کنیم

در جدول زیر رابطه میان روشهای بازی ، برنامه بازی در مقابل روش بازی حریف توصیف شده است.

روش
ویژگیها
چگونگی مقابله
هجوم به تور/سرویس و والی
عکس پیدا نشد
انتظار دارد پوئن ها ی مجانی زیادی ببرد.می خواهد حریف در جواب سرویس قاطی کندوقتی خوب سرو می زند احساس شکست ناپذیری میکندهمیشه فشار وارد می کند می خواهد حریف برای عبور از او هول شودهر چه می توانید بهتر سرویس جواب دهیدبه سرویس دوم با زدن ضربه طولی حمله کنیدسعی کنید ضربات معمولی خود را اجرا کنیدصبور باشید و تا می توانید پاسخ ضربات را زیر پای حریف بفرستیدحریف را وادار کنید که بیشتر والی و بالای سر ( اسمش) بزنداز هر فرصتی برای رفتن به جلوی تور استفاده کنیدچنانچه ضربه ی عبوری سخت به نظر می رسد ضربه ساده ای به وسط بزنید و برای ضربه بعدی آماده ضربه عبوری یا لاب تهاجمی شویدبه هر توپ غیر عمیق با بهترین ضربه تان چه طولی و چه ضربدری حمله کنید
تهاجمی از ته زمین/به خوبی پاسخ ضربه را می دهد
عکس پیدا نشد
سعی می کند حریف را از زمین به عقب تر براند دونده خوبی است در جلو ضربات خوبی میزند حریف را از اجرای سرو و والی می ترساند حریف را در انتخاب هدف سرویس گیج می کنداز ارتفاع و بلندی ضربه (لاب) برای گرفتن زمان استفاده کنید ضربات محکم را جلوی زمین بزنید نترسید و بازی عادی خود را تغییر ندهید و زیاد بدوید سعی کنید عمیق بزنید ( مثل آغاسی ) زاویه به حریف ندهید سرویس بیشتری به بدن حریف بزنید در سرویس او بازی ساده ای برایش تهیه نکنید سرویس به گوشه ها بزنید و برای حمله از سمت بک هند به فورهند بزنید سرویس دوم به سمت نقاط ضعف حریف بزنید
ضد حمله ای
عکس پیدا نشد
از انتهای زمین با کیفیت یک نواختی بازی می کند تحمل و طاقت زیادی دارند . بسیار صبور و با بنیه قوی هستند معمولاً در زمین خاک رس بهتر بازی می کنندصبور باشید اما در موقعیت مناسب حمله کنید توپ را زود بزنید ، زمان کمتری به حریف بدهید با زاویه بیشتری بزنید، سرعتی بزنید و سعی کنید احساس تسلط ایجاد نمایید سرعت و شتاب رالی را افزایش دهید در 60% موارد سرویس اول را با 4/3 سرعت بزنیددر 50% موارد بویژه وقتی بازی به نفع شماست سرو و والی کنید به سرویس دوم حریف با ضربدری حمله کنید به توپ های کوتاه با بک هند طولی حمله کنید در وسط زمین تا تور پیشروی کنیدبه پشت حریف والی کنید
همه فن حریفنمی گذارد کارتان را بکنید و ریتمی ایجاد کنید با مخلوط کردن انواع ضربات و سرعت ها فریب می دهد هیچ ضعفی ظاهراً نداردبازی خودتان را بکنید و به انتظار اشتباهات حریف باشید بر روی فرستادن ضربات عمیق تمرکز کنید، یکنواخت و صبور باشید زاویه ها را کاهش دهید چنانچه مثل حریف بازی می کنید بیشتر روی در صدها تمرکز کنید
تغیییر روش هابازیکنی که cut in می کند (جلو می آید)منتظر نباشید جلو بیاید ، وقتی آمد ضربه طولی بزنید
بازیکن خیلی بلند قامتبه وسط زمین کمی پشت سر او والی بزنید
بازیکن خیلی سریعتوپ پشت سرشان و خلاف جهت حرکتشان بزنید


در جدول زیر برنامه بازیهای متفاوتی هست که بازیکن علیه حریف های متفاوت می تواند در پیش بگیرد:


برنامه ها
ضد حمله ای
تهاجمی از ته زمین
همه فن حریف
سرویس و والی
ضدحمله ایصبور باشید کمتر اشتباه کنید جاخالی و جلوی تور زاویه دار بزنید سعی کنید حریف را جلو بیاوریدیکنواخت بازی کنید به بازی سرعت ندهید انواع ضربه ها را بزنید سعی کنید حریف را جلو بیاورید سرعت بازی را بگیریدضربات را عمیق بزنید حریف را بدوانید درصد زیادی سرویس اول را داخل بزنید ضربات عبوری را با لاب قاطی کنیدپاسخ ضربه را بدقت بزنید ضربات عبوری را با لاب قاطی کنید درصد زیادی سرویس اول را داخل بزنید
تهاجمی از ته زمینصبور باشید حریف را بدوانید کمتر اشتباه کنید گاهی تدافعی بازی کنید هم صبور و هم تهاجمی باشیدضربات بلند به سمت های مختلف بزنید حریف را بدوانید همیشه توپ را به عمق بزنیدحریف را ته زمینش بدوانید در پاسخ سرویس دوم حریف تهاجمی باشید درصد بالایی از سرویس دوم را داخل زمین بزنیدبه سمت های ضعیف تر والی حریف توپ بزنید هم عبوری و هم لاب بزنید
همه فن حریف هول نشوید حریف را بدوانید به سمت ضعیف تر توپ بزنید والی های متفاوتی بزنید به توپ مناسب حمله کنیدضربات متنوعی بزنید سرعت بازی را تغییر دهید ضربات محکم حریف را باز گردانید در زمان و نوع حمله تان تنوع به خرج دهیدبه حریف تحمیل کنید ضربات متنوعی بزنید حریف را بدوانید ضربات محکم حریف را باز گردانیدشما اول به سمت تور بدوید پاسخ ضربه را زود بزنید لاب و ضربات عبوری را مخلوط کنید سرویس اول بروید جلوی تور و سرویس دوم متنوع بازی کنید
سرویس و والیمحل فرود سرویس ، والی و ضرباتی را که از جلو می زنید متنوع کنید کمتر اشتباه غیر عمدی کنیدسرعت و اسپین و محل فرود توپ هایتان را متنوع کنید زودتر به جلوی تور برسید سرعت بازی را شما تعیین کنیددر سرویس اول به جلو بروید برای والی و در سرویس دومتان تنوع به خرج دهید پاسخ هایتان را متنوع بدهید سرعت بازی را شما تعیین کنیددرصد بالایی از سرویس اولتان را داخل بزنید در هر فرصتی به جلوی تور بروید پاسخ هایتان را متنوع بدهید زودتر لاب بزنیدتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:27 ]   5   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:09 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:25 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:07 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:00 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..