منو
 کاربر Online
699 کاربر online
تاریخچه ی: رودکی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-80Lines: 1-113
 V{maketoc} V{maketoc}
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/92/rrodakibo.JPG}
 +
 +
~~green:غزل رودکی وار، نیکو بود
 +غزلهای من رودکی وار نیست
 +اگر چه بپیچم به باریک و هم
 +بدین پرده اندر مرا راه نیست~~
 +"عنصری"
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19924}:: 
 !زندگینامه !زندگینامه
-رودکی، ‌ابوعبدالله جعفر فرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند آدم.از کودکی و چگونگی تحصیل او آگاهی چندانی به دست نیست. در 8 سالگی قرآن آموخت و آن را از بر کرد و از همان هنگام به شاعری پرداخت. +رودکی، ‌ابوعبدالله جعفر فرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند آدم.
از کودکی و چگونگی تحصیل او آگاهی چندانی به دست نیست. در 8 سالگی قرآن آموخت و آن را از بر کرد و از همان هنگام به شاعری پرداخت.
َ
برخی می گویند در مدرسه های سمرقند درس خوانده است. آنچه آشکار است، وی شاعری دانش آموخته بود و تسلط او بر واژگان فارسی چندان است که هر فرهنگ نامه ای از شعر او گواه می آورد.
-برخی می گویند در مدرسه های سمرقند درس خوانده است. آنچه آشکار است، وی شاعری دانش آموخته بود و چیرگی او بر واژگان فارسی چندان است که هر فرهنگ نامه ای از شعر او گواه می آورد. رودکی از روزگار جوانی آوازی خوش داشت، در موسیقی و نوازندگی چیره دست و پر آوازه بود. وی نزد ابوالعنک بختیاری موسیقی آموخت و همواره مورد ستایش او بود، آن چنان که استاد در روزگار کهنسالی چنگ خود را به رودکی چنگ نواز بخشید. رودکی در همان دوره شعر نیز می سرود. شعر و موسیقی در سده های چهارم و پنجم همچون روزگار پیش از اسلام به هم پیوسته بودند و شعر به همراه موسیقی خوانده می شد. شاعران بزرگ آنانی بودند که موسیقی نیز می دانستند. از همروزگاران رودکی مانند منجیک ترمذی (نیمه دوم سده چهارم) و یا پس از او مانند فرخی (429 ق) استاد موسیقی زمانه خویش بودند. شاعران، معمولاً قصیده هایشان را با ساز و در یکی از پرده های موسیقی می خواندند. هرکس که صدایی خوش نداشت یا موسیقی نمی دانست، از راوی می خواست تا شعرش را در حضور ممدوح بخواند. رودکی، شعرش را با ساز می خواند و در آن روزگار به خنیاگری برجسته آوازه داشت. +رودکی از روزگار جوانی آوازی خوش داشت، در موسیقی و نوازندگی چیره دست و پر آوازه بود. وی نزد ابوالعنک بختیاری موسیقی آموخت و همواره مورد ستایش او بود، آن چنان که استاد در روزگار کهنسالی چنگ خود را به رودکی بخشید. رودکی در همان دوره شعر نیز می سرود. شعر و موسیقی در سده های چهارم و پنجم همچون روزگار پیش از اسلام به هم پیوسته بودند و شعر به همراه موسیقی خوانده می شد. شاعران بزرگ آنانی بودند که موسیقی نیز می دانستند.
-فه فه واز رودکی ه دربار سامانین رسید و نربن احم سامانی (301 331 ق) او را به دربار خواد. خی بر ای انن ک او پی از نصربن احد ب درار سامانیان رفته بد، نجا برآمد و زرگتری اعر دربار سامانی شد. در آ وزگار در محی ادبی، عمی اتصادی و جتماعی فرارد، آ چن تحولی گر وی داده بود که دانش پژوهان، آن دوره را وران نوایی (رساس) یرانی می نامن. درار ساانی با نام
ژد ایرای از خاندان اسانیان، به کی موقی یاسی خو رداتند. وش خرو لی آغاز شد در آ دیار ب گستش و پشرفت زبان و فهنگ ایرای انجامید. مرقند و بخا که کشوری، اد و ستد و صنعت رونق یفه بودند، از مراکز مهم ن روگار بوند. ت کاغذ سازی مرقند آوازه ا هنی یف و فراوانی بنج، گنم و خی رآورده های کاورزی زبانزد بود.
+ هم ا رودکی منیک رمی (نیه دو ا) و پ از ا ری (429 ) اد مویی مان وی بد. اعرا، ول ((قیده)) هایشان را ا از ر یکی ا پره ای میی ی خواندن. هک ک یی خو دات ی ویی ی داست، ا رای می وا شر ا در ور ممو بخوند. کی، را ب ی واند .
-عت پارچه هی نه ی، شمی، گلیم بافی، ساختن ابزار چری، پروش کرم ابریش در بخارا پیرتی شمگیر رسیده بود. ر بستر چنین زمینه مناب اتصادی، اجتماعی برای انش ستی ری ا دشاهان اانی همچنین ب تلاش و خردمندی ویرانی انشمند و کاردا چون ابوالفضل بعمی (330 ق) و اوعلی محمد جیهانی (333 ق) بخارا ب وت مکز بزر علمی، ادبی و فرهنگی درآمد. دربار سامانیان، محیط گر حث برخورد ندشه شد و شاعران و فهنگماران ز رههی دور و نزدیک دانا روی می وردند. بهرین ثار علمی، ادبی تاریخی منند اهنامه منصوری، اهنامه بولمؤی لی ده چهارم هری) یب البلدان، حدود العالم من المشرق الی لمغرب در جغرایا، تمه فسیر طبری ک چند تن ا انشمنن فرارود فام رد اند، تجمه تاریخ طبری از ابوعلی لی، آثار ابوریان یرنی (440 ق) و ابولی سیا (428 ق) ر روزار سامانین پدید آدد. دانمندان برجسته ا منند محمد زکریای رازی (313 ق) ابونصر فارابی (339) ابوریحان بیرونی، ابولی سینا و بسیاری از شاعرن بزرگ مانند فردوسی (410/416 ق) در این روزگار یا متأثر از آن رآمده اند. +ته ه از روکی ب دربار ((سامین))رسید و نربن اد سامانی (301 331 ) ا ا راا ان. بخی ر این مانند ک او یش ا نرب مد به دربار سامانیان ر بود، در نا زرگین ار ربر امای د. ر ن و در می ی، علمی اتی امی فرارود، ان تولی گ روی ا بو ک دان پژان، ن دوره را وران نوایی (رانس) ایرانی می نمند.
-بزرگترین کابخانه در آن دوران را بود که ابوعلی نا را ید و گف که نظیر آ را ه نید است. یر این حول، ه تنها د ن دوره که در دوران پس ا آن نی پدا است. ردکی رزند چنین وزگاری ات. وی ر دربار سامانی نفوی فراوان یافت و به ثروتی افزون دست یافت. نفوذ شعر و میقی او ر دربار نصربن احمد چدان بود که داستان بازگشت ادشا از ات ب بخارا، ب بی بیاگر آ ات. نگی ک نصربن احمد امانی به هرات رته، دیرگاهی در آ ار مانده بو، هیچ کس را یارای نو تا از دشاه بخواهد که خارا بازگرد؛ ربارین ا ودکی خواستند تا ا ین وظیفه دشوار ا بذیرد. + بر بستر چنین مینه منا قادی، اتای و رایه دن دستی ی ا ادهان سامنی، چنین ا تلا و ردمندی ویرانی دانشم و کردان چن ((ابا بی)) (330 ) ای حمد یهای (333 )، بارا وت ک بزر لمی ای و هنگی درد.
-رودکی پر واز « ی مولین ید همی ـ ی یر هران ید می » ا رود است. درباریان و شارا، ا گرای می تند و برگانی چون والفل لعمی و ابوطیب ی احب دیان رسا، شار یوف. هی ی (325 ) ابوالحسن مادی اعر ب و دی یک اشتند. گوین که وی ا غاز نبنا ود، اا با رسی پور ریموف (1970 م) ر جمجمه و استخنهای وی کار گردید که در وران پیری با فلز گداخت ای شم ا را کر کرده اند، رخی اوی که بو و بی ا 80 ساگی درگذشت. روکی گذشته از نصربن احمد سامانی کسانی دیگ منند ای جع بانویه ز امیرن سیستا، ابوطیب مصعبی، خاندان بمی نان مرای، ابوان کایی، عما مروزی و مکان ککی را نی ح ک س. از ثار ا بر می ید ک ه مب اسماعیی رایش اشت ست؛ شای یکی از عتهی کور ن ر ار پیری، همین باشد. +در ای محی گم ث و رخر انیشه شد اران و فهنداران ا راه در زدیک نجا ری می وند. />بهرین ا لمی، ادبی یی ان ((شاهنه وی)) ان ابوالمی بلی (د چه ی) جای اللان، دود اعالم من المرق لی رب ر رافیا، ((رجمه تیر ری)) که چند ن از دانشمندا فرام کرده اند، رجمه تاریخ طبری ا وی بمی ر ابوین بیونی (440 ق) و((اوعلی سینا)) (428 ) در روگار سامانیان پدی آمند. دانان رست ای مانند ((م کیای رای)) (313 ق) ((ابو فرابی)) (339)، ((اریان یرونی)) ابلی ین سیری از اعرا بزرگ منند سی (410/416 ) ر این گا یا تثر رده اند.
-وی در یری با بی اعنایی ربار ر و ه اده ازت رای وران یری او را ا شکو وار حت از گشته و بیان ناداری است. ردی ا اران بز بک خراانی است. ای ادکی از و ه یادگار مانده که بیشر ه ورت بیایی اکن ا ه ی گوناون ات. +رترین کتابخانه در آ دوران در بخارا بود که ابوعلی ینا آن را دید و گفت که نظیر ن را هرگز نید ست. تأثیر ای ول نه نها در آن وه که ر وران پس از آن نیز پی است. ودکی فند چنین رزگاری ست. وی در دربار سامانی فوذی فراوان یافت و ه روی افون دست یاف. نفوذ شعر و وسیقی و در دربار نربن احم چنان بود که داستان بازگت پادشاه از هرات به بخارا، به خوبی بیانگر آن ات.
هن
امی که نصربن احمد سامانی به هرات رته، دیراهی در آن دیا منده بود، هیچ کس را یرای آن نبود تا از پاداه بخواهد که بخارا ازگردد؛ درباریان از رودکی خواستند این وظیفه دشوار را بذیرد.رودکی شعر پر آوازه ~~green:« وی وی مولیان آید همی ـ یاد یار مهربان آید هم »~~ را سروده است.
در
باریان و شعرن، همه و را گرامی می داشتند و بزرگانی چون بالفضل بلعمی و ابوطیب عبی صاحب دیوان سات، شار فیلوف. هید بی (325 ق) و ابوالحسن مرای شاعر با او دوستی و نزدیکی داتند.
-کامل ترین مجموعه عروض فارسی، نخستین بار در شعرهای رودکی پیدا شد و در همین شعرهای باقی مانده، 35 وزن گوناگون دیده می شود. این شعرها دارای گشادگی زبان و توانایی بیان است. زبان او، گاه از سادگی و روانی به زبان گفتار می ماند. جمله های کوتاه، فعلهای ساده، تکرار فعلها و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیداست. وجه غالب صور خیال در شعر او، تشبیه است. تشبیهات از امری حسی به حسی یا انتزاعی به حسی است. تخیل او نیرومند است. پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی، خردگرایی، دانش دوستی، بی اعتبار دانستن جهان، لذت جویی و به خوشبختی اندیشیدن در شعرهای او موج می زند. وی نماینده کامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعری سده چهارم است. تصویرهایش زنده و طبیعت در شعر او جاندار و تپنده است. پیدایی و مطرح کردن رباعی را به او نسبت می دهند. رباعی در بنیاد، همان ترانه هایی بود که خنیاگران می خوانده اند و به پهلویات مشهور بوده است؛ رودکی به اقتضای آوازه خوانی به این نوع شعر بیشتر گرایش داشته، شاید نخستین شاعری باشد که بیش از سایر گویندگان روزگارش در ساختن آهنگها از آن سود برده باشد. از بیتها، قطعه ها، قصیده ها و غزلهای اندکی که از رودکی به یادگار مانده، می توان به نیکی دریافت که او در همه فنون شعر استاد بوده است. تعداد شعرهای رودکی را از صدهزار تا یک میلیون بیت دانسته اند؛ آنچه اکنون مانده، بیش از 1000 بیت نیست که مجموعه ای از قصیده، مثنوی، قطعه و رباعی را در بر می گیرد. از دیگر آثارش منظومه کلیله و دمنه است که محمد بلعمی آن را از عربی به فارسی برگرداند و رودکی به خواسته امیرنصر و ابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی در آورده است (به باور فردوسی در شاهنامه، رودکی به هنگام نظم کلیله و دمنه کور بوده است.) این منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حکایتهای هندی از زبان حیوانات است که تنها 129 بیت آن باقی مانده است و در بحر رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنویهای دیگری در بحرهای متقارب، خفیف، هزج مسدس و سریع به رودکی نسبت می دهند که بیتهایی پراکنده از آنها به یادگار مانده است. گذشته از آن شعرهایی دیگر از وی در موضوعهای گوناگون مدحی، غنایی، هجو، وعظ، هزل و رثاء و چکامه مادر می که بزرگترین چکامه او است و به خواست نصربن احمد برای ابوجعفر بانویه سروده شده، در دست است. +گویند که وی از آغاز نابینا بود، اما با بررسی پروفسور گراسیموف (1970 م) بر جمجمه و استخوانهای وی آشکار گردید که در دوران پیری با فلز گداخته ای چشم او را کور کرده اند، برخی استخوانهایش شکسته بود و در بیش از 80 سالگی درگذشت.

رودکی گذشته از نصربن احمد سامانی کسان دیگری مانند امیر جعفر بانویه از امیران سیستان، ابوطیب مصعبی، خاندان بلعمی، عدنانی، مرادی، ابوالحسن کسایی، عماره مروزی و ماکان کاکی را نیز مدح کرده است.
از آثار او بر می آید که به مذهب اسماعیلی گرایش داشته است؛ شاید یکی از علتهای کور شدن او در روزگار پیری، همین باشد.

با توجه به مقاله کریمسکی، هیچ بعید به نظر نمی رسد که پس از خلع امیر قرمطی، رودکی را نیز به سبب هواداری از قرمطیان و بی اعتنایی به مذهب رایج زمان کور کرده باشند.

آنچه مسلم است زندگی صاحبقران ملک سخن ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی در هاله ای از رمز و راز پوشیده شده است و با اینکه بیش از هزار و صد سال از مرگ او می گذرد، هنوز معماهای زندگی او حل نشده و پرده ای ابهام بر روی زندگی پدر شعر فارسی سایه گسترده است.

رودکی در پیری با بی اعتنایی دربار روبرو شد و به زادگاهش بازگشت؛ شعرهای دوران پیری او، سرشار از شکوه روزگار، حسرت از گذشته و بیان ناداری است. رودکی از شاعران بزرگ ((سبک خراسانی)) است. شعرهای اندکی از او به یادگار مانده، که بیشتر به صورت بیتهایی پراکنده از قطعه های گوناگون است.

!سیری در آثار
کامل ترین مجموعه عروض فارسی، نخستین بار در شعرهای رودکی پیدا شد و در همین شعرهای باقی مانده، 35 وزن گوناگون دیده می شود. این شعرها دارای گشادگی زبان و توانایی بیان است. زبان او، گاه از سادگی و روانی به زبان گفتار می ماند.
جمله های کوتاه، فعلهای ساده، تکرار فعلها و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیداست. وجه غالب صور خیال در شعر او، تشبیه است. /> />تخیل او نیرومند است. پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی، خردگرایی، دانش دوستی، بی اعتبار دانستن جهان، لذت جویی و به خوشبختی اندیشیدن در شعرهای او موج می زند.

وی نماینده کامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعری سده چهارم است. تصویرهایش زنده و طبیعت در شعر او جاندار است. پیدایش و مطرح کردن ((رباعی)) را به او نسبت می دهند. رباعی در بنیاد، همان ترانه هایی بود که خنیاگران می خوانده اند و به پهلویات مشهور بوده است؛ رودکی به اقتضای آوازه خوانی به این نوع شعر بیشتر گرایش داشته، شاید نخستین شاعری باشد که بیش از سایر گویندگان روزگارش در ساختن آهنگها از آن سود برده باشد. از بیتها،(( قطعه)) ها، ((قصیده)) ها و غزلهای اندکی که از رودکی به یادگار مانده، می توان به نیکی دریافت که او در همه فنون شعر استاد بوده است.
معرفی آثار
تعداد شعرهای رودکی را از صدهزار تا یک میلیون بیت دانسته اند؛ آنچه اکنون مانده، بیش از 1000 بیت نیست که مجموعه ای از قصیده، مثنوی،قطعه و رباعی را در بر می گیرد. از دیگر آثارش منظومه ((کلیله و دمنه)) است که محمد بلعمی آن را از عربی به فارسی برگرداند و رودکی به خواسته امیرنصر و ابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی در آورده است (به باور فردوسی در شاهنامه، رودکی به هنگام نظم کلیله و دمنه کور بوده است.)

این منظومه مجموعه ای از ((افسانه)) ها و حکایتهای هندی از زبان حیوانات ((فابل)) است که تنها 129 بیت آن باقی مانده است و در بحر رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنویهای دیگری در بحرهای متقارب، خفیف، هزج مسدس و سریع به رودکی نسبت می دهند که بیتهایی پراکنده از آنها به یادگار مانده است. گذشته از آن شعرهایی دیگر از وی در موضوعهای گوناگون مدحی، غنایی، ((هجو))، وعظ، هزل ، رثاء و ((چکامه))، در دست است.
   
 +~~brown:عوفی درباره او می گوید: " که چنان ذکی و تیز فهم بود که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و قرائت بیاموخت و شعر گرفت و معنای دقیق می گفت، چنانکه خلق بر وی اقبال نمودند و رغبت او زیادت شد و او را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود. از ابوالعبک بختیار بر بط بیاموخت و در آن ماهر شد و آوازه او به اطراف واکناف عالم برسید و امیر نصر بن احمد سامانی که امیر خراسان بود، او را به قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت و ثروت و نعمت او به حد کمال رسید.~~
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/0/0d/roodakimazar.JPG}
 +
 +
زادگاه او قریه بنج از قراء رودک سمرقند است. یعضی او را کور مادر زاد دانسته اند و عقیده برخی بر آن است که در اواخر عمر نابینا شده است. وفات وی به سال 320 هـجری در زادگاهش قریه بنج اتفاق افتاده و در همان جا به خاک سپرده شده است.
 +رودکی در سرودن انواع شعر مخصوصاً قصیده، ((مثنوی)) ، ((غزل)) و ((قطعه)) مهارت داشته است و از نظر خوشی بیان در تاریخ ادبیات ایران پیش از او شاعری وجود ندارد که بتواند با وی برابری کند.
-ابوله ربن محمدن رودکی رقندی ک او را اتاد شاان و قم شعرای خونه اد ا مله رو ترین ار پرسی گوی است. ا تاریخ ا از حی کیفی یلات لا ی ر دت نیست. +به وه رب به می صر بن احمد امانی (301-331) رودکی دریات جوائز و صله فراوانی ا پادشاه مانی و ی و ا در باش نئل گردید روت مکنتی یا ست آورده است چنانکه ه گفته نظامی عروضی می ه ه هماهی ن اح هات ه ا ی رته چهر صد تر بنه او بوده است.
-عوی درباره و می وید: " که چنان کی و یز فهم بود ک در شت سالگی قرآن تمامت حفظ کد قرائت بیاموخت و شعر گرفت معنای دیق می گف چناکه خلق بر وی اقبل نمودند و و یادت د ا ا ریدگار تعالی آوای خوش و صوتی دلکش داده بود. از ابالعبک بختیا بر بط بیاموخت و در آن مار ش و وازه ا ه اطراف واکناف عالم برسید و ی نصر ب حمد سامانی ک امی خراسا بد، او را ه قربت حضرت خود خصوص گردانید و کاش بالا گرفت و ثروت و نمت ا به د کمال رسید. زادگاه او قریه بنج از قراء رودک سمقند است. یعضی او را ور مادر زاد دانسته اند و عقید برخی ر آن است ک ر اور عمر نین شده است. وف وی ب سال 320 هـری زادگاهش قری بنج افاق افتاده و ر همان ه خام سپرده ده ات. +علاو بر دا بود قام ظری رفعت ای نری و ی وکی اا ای ات که از عاران ا شای روفی چون ی بی مرفی ب او را تود اند و ا گوینگا بد از او کسنی ون ((دقیی)) ((نظای روی)) عنی فی و ((ارر)) ا او ه گی یاد کده ان.
-رودکی در ودن انع ر وا ((صیده)) ، ((می)) ، ((ل)) و ((ه)) هات اشه ا و ا ونی کان و خوی بیان تاری دیات ایران پیش ا او ای وجود ندار ه بواند ا وی رابری کند. +!ویژگی سخن
سخنان
رودکی در قو شبیه و نزدیکی معانی ب بیعت و وف کم نظیر است لفت و مات انسجام خاصی در دبیات و ماد می ود که ماه ثیر کلام او در خننه شنونده ات. ز غالب اشار او و طرب و شای م وه به آنچه مای اندوه و ستی باشد مشهود است و این لت گذشته از اثر محی ندگی و صر حیات شاعر نتیجه فراخی عیش و فرات بال او نی می با. با وجود آنکه تا یک میلیون و سیصد هزار عر بنا به فته رشیدی سمرقندی به ودکی نسبت داده اند عداد اشعاری که ز او امروزه در دست است به هزار بیت نمی رسد.
-ه قب به امیر نصر ب حم امنی (301-331) رودکی ب دیات ج ولات اوی ا پااه سامای وی و رجال باش نال گدید و وت و مکن یا ه رده س چناکه به گفته امی عروضی هنگمی مه همراهی ن ن اح از هات به خار می رفت، چار ی بنه او وده است. +ز ایع بی گرانبهاترین م ثا رودکی دیح ا ی لکه اا او که کاملا ااا دمی ت، ا ی پد سیر جاب توجه اعر سرای ن ایز بیار ظیف ر ا است.
-لوه داا بودن مقم ظاهی ف پایه سخنوی و شای رودکی ه انداه ای ت که معاصران او شی می چون شهید ی روی ی او تده اند ا ینگان د ز و کسی چو ((دیی)) ((نظامی ری)) ((ری)) ((فخی )) و ((نصرسرو)) ا ی ید کده اند. +گشه مدای و ممون هی ی پسن و نشا نگیز در آثار رودکی اندیشه ها و پنهایی میته به بینی مانند گفتار شهی لی ی ی شود. شاید ی ندیشه ا در دیکی پیری و نگامی که نگری او ل ه تگدستی شده نمو کرد با، ی توان فض ر که این ودث ر زندگی ودکی، بس به سرذشت صر دو بود است. از آنکه امی قری ا کرند مقام افخاری که رودکی ر ربا د ود ه پایان رسید.
-"سخنان رودکی در قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت و وصف کم نظیر است و لافت و متانت و انسجام خاصی در ادبیات ی ماهده می شو که مایه تأثیر کا او در خواننده و شنونده است. از غال اشعار ا روح طرب و شادی و دم توجه به آنچه مایه ندوه و سست باشد مشهود است و این حالت گذشته از اثر محیط زندی و عصر حیات شاعر نتیجه فراخی عیش و فراغت بال او یز می باشد. با وجود آنکه تا یک میلیون و سیصد هزار شعر بنا به گفته رشیدی سمرقندی به رودکی نسبت داد اند تعداد اشعاری که ز او امروزه د ست است به هزار یت نمی رسد. "مهمترین اثر رودکی که اکنون جزابیا پراکه ای ز آ اقی نمانه ت، منظومه کیله و منه است ک ترجمه عربی ن در عهد امیر نصر بن احد و به فرمان وی به دست ابالفضل محمد بلعمی صورت گرفته است.

!اشعار رودکی
+با فرا سید وهای ر و تل یی، دیگر چیزی برای رودکی نانده ود ز نکه بیا رهای ته جونی سری ده بناد و مویه کد.
 +!نمونه اشعار
 ~~green:زمانه پندی آزاد وار داد مرا ----- زمانه را چو نکو بنگری همه پند است  ~~green:زمانه پندی آزاد وار داد مرا ----- زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
 به روز ِ نیک ِ کسان گفت تا تو غم نخوری ----- بسا کسا که به روز ِ تو آرزو مند است به روز ِ نیک ِ کسان گفت تا تو غم نخوری ----- بسا کسا که به روز ِ تو آرزو مند است
-زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه ----- کرا زبان نه به بند است پای درند است~~ +زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه ----- کرا زبان نه به بند است پای دربند است~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 __اندر بلای سخت__ __اندر بلای سخت__
 ~~green:ای آنکه غمگنی و سزاواری ----- وندر نهان سرشک همی‌باری ~~green:ای آنکه غمگنی و سزاواری ----- وندر نهان سرشک همی‌باری
 رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد----- بود آنچه بود، خیره چه غم داری؟ رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد----- بود آنچه بود، خیره چه غم داری؟
 هموار کرد خواهی گیتی را؟----- گیتی‌ست، کی پذیرد همواری؟ هموار کرد خواهی گیتی را؟----- گیتی‌ست، کی پذیرد همواری؟
 مستی نکن که او نشنود مستی ----- رازی مکن که نشنود او زاری مستی نکن که او نشنود مستی ----- رازی مکن که نشنود او زاری
 شو، تا قیـامت آیـد زاری کن! ----- کی رفته را به زاری باز آری؟ شو، تا قیـامت آیـد زاری کن! ----- کی رفته را به زاری باز آری؟
 آزار بیـش بیـنی زیـن گردون ----- گر تو به هر بهانه بیـازاری آزار بیـش بیـنی زیـن گردون ----- گر تو به هر بهانه بیـازاری
 گوئی گماشته است بلائی او ----- بر هر که تو بر او دل بگماری گوئی گماشته است بلائی او ----- بر هر که تو بر او دل بگماری
 ابری پدیدنی و کسوفی نی ----- بگرفت ماه و گشت جهان تاری ابری پدیدنی و کسوفی نی ----- بگرفت ماه و گشت جهان تاری
 فرمان کنی و یا نکنی ترسم ----- بر خویشتن ظفر ندهی باری فرمان کنی و یا نکنی ترسم ----- بر خویشتن ظفر ندهی باری
 اندر بلای سخت پدیـد آید ----- فضل و بزرگمردی و سالاری~~ اندر بلای سخت پدیـد آید ----- فضل و بزرگمردی و سالاری~~
-~~red:***~~

~~green:آن کس که شعر داند اد که در جها احبقران شاعری استاد رودکی ست~~ />
(
نظامی روضی) />
~~red:***~~

~~green:
ز رودکی وا نیک ود
های من ردکی وار نی
اگر ه یم ه بایک و م />بین پرده اندر م اه نیست~~ /> />(نی)

~~red:***~~

~~green:گ
سری یابد ه عام کس به نیکو اعری />رودکی ا س ن اران یبد سری />شعر او رم ید هار />هم ون ید ر چنان مه باید شری~~ />
(
ریدی رقندی)
+~~red:***~~


>>

/>

{img src=img/daneshnameh_up/f/fc/roodaki.bmp657.JPG} />

لیله و دمنه دکی />مهرین کار رودکی ه نظم ر ردن کلیله و دمنه ات، متاسفانه ای ر بها ماند سایر ار و مثویهای دکی م ده ات و از آ جز ابیتی پراکنده در نیست. از یت پراکنده ی که از نظومه کلیله و دمنه و ایر مثنویهای رودکی اقی منه اس می وان فهمین که صابقران ملک خن لقبی برازنده او بوده است. در شعر او قوه یل در ی، ستحکا و نجام کلام همه ا هم ج است و بهمین لیل در دربار ساانیان، قدر و مرتبه ای دشت ک شاعران بعد از او همیشه آروی وزار را داشتند.
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:59 ]   23   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:53 ]   22   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:51 ]   21   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:44 ]   20   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:38 ]   19   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [09:02 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [08:56 ]   17   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [08:56 ]   16   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [12:21 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:20 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:03 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:59 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [16:15 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [09:12 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [09:11 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [09:03 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:57 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:41 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:33 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:15 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [14:48 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [14:45 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [14:42 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..