منو
 کاربر Online
597 کاربر online
تاریخچه ی: رشته گیاه پزشکی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-108Lines: 1-107
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=07.GIF}
 !مقدمه !مقدمه
 رشته گیاه پزشکی از آن رشته های نوپا ، کاربردی جذاب است که علاقمندان خود را جذب کرده است . عنوان گیاه پزشکی در ((علوم کشاورزی ))ایران از سال 1342 به جای «دفع آفات و حفاظت گیاهان» مطرح شده است. به طور کلی، در این رشته تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری ((گیاهان زراعی)) ، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی و همچنین شناخت علایم و چگونگی اثر آفات و عوامل بیماریهای انگلی و غیرانگلی بر ((گیاه))ان و آشنایی کامل با اصول و روشهای مبارزه، مورد بحث قرار می گیرد.  رشته گیاه پزشکی از آن رشته های نوپا ، کاربردی جذاب است که علاقمندان خود را جذب کرده است . عنوان گیاه پزشکی در ((علوم کشاورزی ))ایران از سال 1342 به جای «دفع آفات و حفاظت گیاهان» مطرح شده است. به طور کلی، در این رشته تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری ((گیاهان زراعی)) ، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی و همچنین شناخت علایم و چگونگی اثر آفات و عوامل بیماریهای انگلی و غیرانگلی بر ((گیاه))ان و آشنایی کامل با اصول و روشهای مبارزه، مورد بحث قرار می گیرد.
 __1- گیاه پزشکی__ __1- گیاه پزشکی__
 __1-1) تعریف و هدف__ __1-1) تعریف و هدف__
 در دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی، عنوان ((گیاه پزشکی ))به رشته ای اطلاق می شود که در آن علوم و فن آوری در زمینه های شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی و اصول و روشهای مبارزه با این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد.  در دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی، عنوان ((گیاه پزشکی ))به رشته ای اطلاق می شود که در آن علوم و فن آوری در زمینه های شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی و اصول و روشهای مبارزه با این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد.
 هدف از ایجاد این رشته، تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی عمومی، در زمینه ((گیاه پزشکی)) ، علوم مربوط به شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی را در حد کارشناسی به صورت نظری و عملی بیاموزند و با فنون و روشهای مختلف حفظ محصولات کشاورزی، همچنین مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی نیز به صورت علمی و کاربردی آشنایی کافی پیدا کنند تا بتوانند به عنوان مدرس در هنرستانهای کشاورزی، کارشناس اجرایی تحقیقات در مراکز پژوهشی کشاورزی و مدیر و مجری امور حفاظت گیاهان در موسسه های دولتی و خصوصی بخش کشاورزی خدمات شایسته ای را ارائه دهند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی، طول دوره کارشناسی گیاه پزشکی چهار سال است و دانشجویان به طور متوسط این دوره را در همین مدت طی می کنند. حداکثر طول زمان تحصیل مجاز در این دوره 6 سال و هر سال تحصیلی شامل دو نیم سال است. هر نیم سال تحصیلی شامل 17 هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره به صورت واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسی منظور می شود.  هدف از ایجاد این رشته، تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی عمومی، در زمینه ((گیاه پزشکی)) ، علوم مربوط به شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی را در حد کارشناسی به صورت نظری و عملی بیاموزند و با فنون و روشهای مختلف حفظ محصولات کشاورزی، همچنین مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی نیز به صورت علمی و کاربردی آشنایی کافی پیدا کنند تا بتوانند به عنوان مدرس در هنرستانهای کشاورزی، کارشناس اجرایی تحقیقات در مراکز پژوهشی کشاورزی و مدیر و مجری امور حفاظت گیاهان در موسسه های دولتی و خصوصی بخش کشاورزی خدمات شایسته ای را ارائه دهند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی، طول دوره کارشناسی گیاه پزشکی چهار سال است و دانشجویان به طور متوسط این دوره را در همین مدت طی می کنند. حداکثر طول زمان تحصیل مجاز در این دوره 6 سال و هر سال تحصیلی شامل دو نیم سال است. هر نیم سال تحصیلی شامل 17 هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره به صورت واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسی منظور می شود.
 __1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه __ __1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه __
 با توجه به اهمیت محوری بخش کشاورزی در امر تغذیه و اقتصاد کشور و از آن جا که رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی در این عرصه، تضمین کننده استقلال سیاسی ما نیز خواهد بود. هر گونه تلاش برای افزایش تولیدات کشاورزی، بسیار ارزشمند و حیاتی است. یکی از راههای افزایش محصول، جلوگیری از زیانهای آفات و بیماریهای مختلف گیاهان و فرآورده های گیاهی است که هر سال، ضرر و زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل می کند. با توجه به دانش و فن آوری روز، لازم است روشهای علمی جدید، جایگزین شیوه های سنتی مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی شود، تا با افزایش سطح تولیدات از ورود محصولات کشاورزی خارجی بی نیاز شویم. با توجه به اهمیت محوری بخش کشاورزی در امر تغذیه و اقتصاد کشور و از آن جا که رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی در این عرصه، تضمین کننده استقلال سیاسی ما نیز خواهد بود. هر گونه تلاش برای افزایش تولیدات کشاورزی، بسیار ارزشمند و حیاتی است. یکی از راههای افزایش محصول، جلوگیری از زیانهای آفات و بیماریهای مختلف گیاهان و فرآورده های گیاهی است که هر سال، ضرر و زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل می کند. با توجه به دانش و فن آوری روز، لازم است روشهای علمی جدید، جایگزین شیوه های سنتی مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی شود، تا با افزایش سطح تولیدات از ورود محصولات کشاورزی خارجی بی نیاز شویم.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا
 1| آزاد- ابرکوه | |‌‌‌‌‌* | |  1| آزاد- ابرکوه | |‌‌‌‌‌* | |
 2| آزاد- بجنورد| |* | |  2| آزاد- بجنورد| |* | |
 3| آزاد- پیشوا | |* | |  3| آزاد- پیشوا | |* | |
 4| آزاد- تبریز | |* | |  4| آزاد- تبریز | |* | |
 5| آزاد- جهرم| |* | |  5| آزاد- جهرم| |* | |
 6| آزاد- خرم آباد | |* |‌ |  6| آزاد- خرم آباد | |* |‌ |
 7| آزاد- دامغان | |* | |  7| آزاد- دامغان | |* | |
 8| آزاد- دزفول| |* | |  8| آزاد- دزفول| |* | |
 9| آزاد- رفسنجان | |* | |  9| آزاد- رفسنجان | |* | |
 10| آزاد- شیراز | |* |‌‌‌‌ |  10| آزاد- شیراز | |* |‌‌‌‌ |
 11| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | |* |‌* |  11| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | |* |‌* |
 12| آزاد- مرودشت| |* | |  12| آزاد- مرودشت| |* | |
 13| آزاد- مهاباد | |* ‌| |  13| آزاد- مهاباد | |* ‌| |
 14| آزاد- میانه | |* | |  14| آزاد- میانه | |* | |
 15| آزاد- ورامین پیشوا | |* ‌| |  15| آزاد- ورامین پیشوا | |* ‌| |
 16| آزاد- یزد | |* | |  16| آزاد- یزد | |* | |
 17| آزاد-اراک| |‌‌* | |  17| آزاد-اراک| |‌‌* | |
 18| آزاد-خوراسگان | |* | |  18| آزاد-خوراسگان | |* | |
 19| آمورشکده کشاورزی کرج| |* | |  19| آمورشکده کشاورزی کرج| |* | |
 20| ارومیه| |* | |  20| ارومیه| |* | |
 21| بوعلی سینا همدان| |* | |  21| بوعلی سینا همدان| |* | |
 22| تبریز | |* | |  22| تبریز | |* | |
 23| رازی کرمانشاه| |* | |  23| رازی کرمانشاه| |* | |
 24| زابل | |‌* | |  24| زابل | |‌* | |
 25| زنجان | |* | |  25| زنجان | |* | |
 26| شاهد تهران | |* |‌ |  26| شاهد تهران | |* |‌ |
 27| شهیدباهنرکرمان| |‌* | |  27| شهیدباهنرکرمان| |‌* | |
 28| شهیدچمران اهواز | |* | |  28| شهیدچمران اهواز | |* | |
 29| شیراز | |* | |  29| شیراز | |* | |
 30| صنعتی اصفهان | |* |‌ |  30| صنعتی اصفهان | |* |‌ |
 31| علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان| |‌‌‌* | |  31| علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان| |‌‌‌* | |
 32| فردوسی مشهد | |* | |  32| فردوسی مشهد | |* | |
 33| گیلان| |* | |  33| گیلان| |* | |
 34| مازندران | |* | |  34| مازندران | |* | |
 35| مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین | |* |‌ |  35| مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین | |* |‌ |
 36| محقق اردبیلی اردبیل | |* | |  36| محقق اردبیلی اردبیل | |* | |
 37| ولیعصر رفسنجان | |* |‌ |  37| ولیعصر رفسنجان | |* |‌ |
 38| کشاورزی مراغه | |* | | || 38| کشاورزی مراغه | |* | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| آبیاری عمومی |2| آفات انباری  1| آبیاری عمومی |2| آفات انباری
 3| آفات مهم درختان میوه |4| آفات مهم گیاهان زراعی  3| آفات مهم درختان میوه |4| آفات مهم گیاهان زراعی
 5| آفات و بیماریهای مهم گیاهان زینتی |6| آفات و بیماریهای گیاهان جنگلی  5| آفات و بیماریهای مهم گیاهان زینتی |6| آفات و بیماریهای گیاهان جنگلی
 7| آمار و احتمالات |8| اصلاح مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهان  7| آمار و احتمالات |8| اصلاح مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهان
 9| اصول اصلاح نباتات |10| اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی  9| اصول اصلاح نباتات |10| اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی
 11| اصول ترویج و آموزش کشاورزی |12| اصول رده بندی حشرات  11| اصول ترویج و آموزش کشاورزی |12| اصول رده بندی حشرات
 13| اقتصاد کشاورزی |14| اکولوژی  13| اقتصاد کشاورزی |14| اکولوژی
 15| باغبانی عمومی |16| بند پایان زیان آور انسان و دام  15| باغبانی عمومی |16| بند پایان زیان آور انسان و دام
 17| بیماریهای گیاهی |18| بیماریهای مهم درختان میوه  17| بیماریهای گیاهی |18| بیماریهای مهم درختان میوه
 19 |بیماریهای مهم گیاهان زراعی |20| بیوشیمی عمومی  19 |بیماریهای مهم گیاهان زراعی |20| بیوشیمی عمومی
 21| بیماریهای فیزیولوژیک |22| بیماریهای ویروسی و باکتریایی گیاهان  21| بیماریهای فیزیولوژیک |22| بیماریهای ویروسی و باکتریایی گیاهان
 23| تکنولوژی مبارزه شیمیایی |24| جانور شناسی  23| تکنولوژی مبارزه شیمیایی |24| جانور شناسی
 25| جلسه بحث |26| حشرات گرده افشان و زنبور عسل  25| جلسه بحث |26| حشرات گرده افشان و زنبور عسل
 27| حشره شناسی |28| حشره‌شناسی و دفع آفات  27| حشره شناسی |28| حشره‌شناسی و دفع آفات
 29| خاک‌شناسی عمومی |30| دامپروری عمومی  29| خاک‌شناسی عمومی |30| دامپروری عمومی
 31| روشهای پیشرفته آماری |32| ریاضیات عمومی  31| روشهای پیشرفته آماری |32| ریاضیات عمومی
 33| زراعت عمومی |34| زراعت غلات  33| زراعت عمومی |34| زراعت غلات
 35| ژنتیک |36| سم شناسی  35| ژنتیک |36| سم شناسی
 37| شیمی آلی |38| شیمی عمومی  37| شیمی آلی |38| شیمی عمومی
 39| طرح آزمایشهای کشاورزی1 |40| علف‌های هرز و کنترل آنها  39| طرح آزمایشهای کشاورزی1 |40| علف‌های هرز و کنترل آنها
 41| عملیات کشاورزی |42| فیزیولوژی گیاهی  41| عملیات کشاورزی |42| فیزیولوژی گیاهی
 43| فیزیک عمومی |44| فیزیولوژی حیوانی  43| فیزیک عمومی |44| فیزیولوژی حیوانی
 45| قارچ شناسی |46| گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح )  45| قارچ شناسی |46| گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح )
 47| گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مرفولوژی) |48| ماشین‌های کشاورزی  47| گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مرفولوژی) |48| ماشین‌های کشاورزی
 49| میکروبیولوژی عمومی |50| نرم تنان و مهره داران زیان آور کشاورزی  49| میکروبیولوژی عمومی |50| نرم تنان و مهره داران زیان آور کشاورزی
 51| نماند شناسی |52| هوا و اقلیم شناسی  51| نماند شناسی |52| هوا و اقلیم شناسی
 53| کارآموزی |54| کاربرد رادیو ایزوتوپها در گیاه پزشکی  53| کارآموزی |54| کاربرد رادیو ایزوتوپها در گیاه پزشکی
 55| کنه شناسی| | ||  55| کنه شناسی| | ||
   
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن برای ادامه تحصیل در رشته گیاه پزشکی- با توجه به ماهیت درسهایی که در این دوره تدریس می گردد- داوطلب باید علاقه مند به علوم زیست شناسی بویژه علوم مربوط به گیاه شناسی و کشاورزی باشد و با توجه به این که اغلب درسها دارای کار عملی در آزمایشگاه و یا در مزرعه است بنابراین داوطلب باید به کار در آزمایشگاه و مزرعه علاقه داشته باشد، همچنین در زمینه درسهایی مثل زیست شناسی و شیمی از دانش و اطلاعات لازم برخوردار باشد؛ بعلاوه توان جسمی برای کار در مزرعه و آزمایشگاه را داشته باشد.  تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن برای ادامه تحصیل در رشته گیاه پزشکی- با توجه به ماهیت درسهایی که در این دوره تدریس می گردد- داوطلب باید علاقه مند به علوم زیست شناسی بویژه علوم مربوط به گیاه شناسی و کشاورزی باشد و با توجه به این که اغلب درسها دارای کار عملی در آزمایشگاه و یا در مزرعه است بنابراین داوطلب باید به کار در آزمایشگاه و مزرعه علاقه داشته باشد، همچنین در زمینه درسهایی مثل زیست شناسی و شیمی از دانش و اطلاعات لازم برخوردار باشد؛ بعلاوه توان جسمی برای کار در مزرعه و آزمایشگاه را داشته باشد.
 __تواناییهای فارغ التحصیلان __ __تواناییهای فارغ التحصیلان __
 فارغ التحصیلان این دوره می توانند به عنوان کارشناس اجرایی یا تحقیقاتی در موسسه های مختلف دولتی و خصوصی بخش کشاورزی ایفای وظیفه کنند، همچنین با توجه به دوره های کارشناسی ارشد ((حشره شناسی ))و بیماریهای گیاهی و همچنین دوره دکترای گیاه پزشکی، می توانند در صورت داشتن شرایط لازم تا کسب آخرین مدارج تحصیلی در داخل کشور ادامه تحصیل دهند تا بتوانند مسوولیتهای بالاتر و مهمتر علمی، پژوهشی و اجرایی را بر عهده گیرند؛ همچنین پس از اتمام دوره دکترای تخصصی امکان همکاری در دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیأت علمی برایشان فراهم می گردد.  فارغ التحصیلان این دوره می توانند به عنوان کارشناس اجرایی یا تحقیقاتی در موسسه های مختلف دولتی و خصوصی بخش کشاورزی ایفای وظیفه کنند، همچنین با توجه به دوره های کارشناسی ارشد ((حشره شناسی ))و بیماریهای گیاهی و همچنین دوره دکترای گیاه پزشکی، می توانند در صورت داشتن شرایط لازم تا کسب آخرین مدارج تحصیلی در داخل کشور ادامه تحصیل دهند تا بتوانند مسوولیتهای بالاتر و مهمتر علمی، پژوهشی و اجرایی را بر عهده گیرند؛ همچنین پس از اتمام دوره دکترای تخصصی امکان همکاری در دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیأت علمی برایشان فراهم می گردد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [08:12 ]   2   کیانی      جاری 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [06:17 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..