منو
 کاربر Online
556 کاربر online
تاریخچه ی: رشته هوشبری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-99Lines: 1-98
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=hoshbary_icon.GIF}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
- {picture=kkkkkkkk.jpg} + {picture=MMMM.jpg}
  
 
 
 
 
 لطف یک هوشبر در حق بیمار موقعی آشکار می‌شود که ما در حالت بیداری سوزنی به دستمان فرو می‌رود رشته هوشبری هدفش تربیت افرادی است که به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی در طول دوره این رشته حداقل 2 سال است و دروس این رشته به صورت نظری عملی و کارآموزی در بیمارستان‌ها عرضه می‌شود.بخش هوشبری اتاق عمل مشغول کار شوند در حال حاضر امکان ادامه تحصیل طی ضوابطی در دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری فراهم می‌باشد. لطف یک هوشبر در حق بیمار موقعی آشکار می‌شود که ما در حالت بیداری سوزنی به دستمان فرو می‌رود رشته هوشبری هدفش تربیت افرادی است که به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی در طول دوره این رشته حداقل 2 سال است و دروس این رشته به صورت نظری عملی و کارآموزی در بیمارستان‌ها عرضه می‌شود.بخش هوشبری اتاق عمل مشغول کار شوند در حال حاضر امکان ادامه تحصیل طی ضوابطی در دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری فراهم می‌باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- جهرم|* | | |  1| آزاد- جهرم|* | | |
 2| آزاد- سبزوار|* | | | 2| آزاد- سبزوار|* | | |
 3| آزاد- شاهرود|* | | |  3| آزاد- شاهرود|* | | |
 4| آزاد- گناباد |* | | |  4| آزاد- گناباد |* | | |
 5| آزاد- مشهد|* | | |  5| آزاد- مشهد|* | | |
 6| آزاد- یاسوج|* | | |  6| آزاد- یاسوج|* | | |
 7| آزاد- یزد | * | | |  7| آزاد- یزد | * | | |
 8| آزاد-همدان |* | | |  8| آزاد-همدان |* | | |
 9| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اراک|* | | |  9| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اراک|* | | |
 10| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل|* | | |  10| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل|* | | |
 11| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه |* | | |  11| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه |* | | |
 12| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان|* | | |  12| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان|* | | |
 13| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز |* | | |  13| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز |* | | |
 14| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران |* | | |  14| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران |* | | |
 15| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایلام |* | | |  15| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایلام |* | | |
 16| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل|* | | |  16| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل|* | | |
 17| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس|* | | |  17| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس|* | | |
 18| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بوشهر|* |‌ |‌ | 18| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بوشهر|* |‌ |‌ |
 19| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند|* |‌ |‌ |  19| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند|* |‌ |‌ |
 20| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز |* |‌ |‌ |  20| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز |* |‌ |‌ |
 21| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران|* | |‌‌ |  21| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران|* | |‌‌ |
 22| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان | * | | |  22| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان | * | | |
 23| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان | * | | |  23| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان | * | | |
 24| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان|* | | |  24| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان|* | | |
 25| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان|* | | |  25| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان|* | | |
 26| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد|* | | |  26| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد|* | | |
 27 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی|* | | |  27 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی|* | | |
 28| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز|* | | |  28| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز|* | | |
 29| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین|* | | |  29| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین|* | | |
 30| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گرگان|* | | |  30| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گرگان|* | | |
 31| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی لرستان- خرم آبا|* | | |  31| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی لرستان- خرم آبا|* | | |
 32| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری| * | | |  32| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری| * | | |
 33| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد |* |‌ | |  33| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد |* |‌ | |
 34| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان|* | | |  34| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان|* | | |
 35| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج |* | | |  35| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج |* | | |
 36 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان |* | | |  36 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان |* | | |
 37| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه|* | | | ||  37| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه|* | | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| جمعیت شناسی |2| آناتومی  1| جمعیت شناسی |2| آناتومی
 3| اصطلاحات هوشبری |4| اصول پرستاری  3| اصطلاحات هوشبری |4| اصول پرستاری
 5| اصول مراقبت های ویژه |6| بیماری شناسی  5| اصول مراقبت های ویژه |6| بیماری شناسی
 7| تربیت بدنی |8| تنظیم خانواده  7| تربیت بدنی |8| تنظیم خانواده
 9| رفتار در اتاق عمل |10| روش احیاء قلبی و ریوی  9| رفتار در اتاق عمل |10| روش احیاء قلبی و ریوی
 11| روش بی هوشی 1و 2 و 3 و 4 |12| زبان عمومی  11| روش بی هوشی 1و 2 و 3 و 4 |12| زبان عمومی
 13| فارسی عمومی |14| فورماکولوژی 1 و 2  13| فارسی عمومی |14| فورماکولوژی 1 و 2
 15| فیزیولوژی 1و 2 |16| فیزیک  15| فیزیولوژی 1و 2 |16| فیزیک
 17| کارآموزی در عرصه |18| معارف اسلامی 1  17| کارآموزی در عرصه |18| معارف اسلامی 1
 19| معرفی بیمار |20| میکروب شناسی||  19| معرفی بیمار |20| میکروب شناسی||
   
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 
 
 
 
  
- {picture=jjjjj.jpg} + {picture=GGGGG.jpg}
  
 
 
 
 
 رشته هوشبری در هر مقطعی که باشد محل کارش مراکز درمانی است. هوشبری یکی از حلقه های تکمیل کننده تیم درمانی است که جهت بهبود بخشیدن به شخص بیمار در مرکز درمانی حضور دارد. رشته هوشبری در هر مقطعی که باشد محل کارش مراکز درمانی است. هوشبری یکی از حلقه های تکمیل کننده تیم درمانی است که جهت بهبود بخشیدن به شخص بیمار در مرکز درمانی حضور دارد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [11:14 ]   3   کیانی      جاری 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [10:28 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [09:33 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..