منو
 صفحه های تصادفی
دعوت به کتاب و سنت و ولایت
تاثیر ارتعاش کششی C=C در طیف سنجی مادون قرمز
اسلام شناسی حقیقی
ازدواج
احوال مردم در آخر الزمان
دیوریت
رنگین کمان بسازید
کارمند امور اداری
اریل
يادگيري مفاهيم
 کاربر Online
712 کاربر online
Lines: 1-64Lines: 1-94
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=nagbar.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 اگر بخواهیم در مورد کلمه نقشه به یک مفهوم و بیان عامیانه اما دقیق اشاره کنیم می توانیم این بیان را داشته باشیم که در همیشه تاریخ نقشه انسان ها را به تدبیر و تدبر و فکر عمیق دعوت نموده و قبل از هزینه کردن، حرکت کردن و جابجائی انسان را متوجه بررسی نمودن ابعاد مختلف کارش نموده است. نقشی که نقشه بازی می کند از جهت کاهش هزینه ها، بررسی همه جانبه، عدم اتلاف وقت، کاهش خطا و اشتباه، نقش برجسته و ویژه ای است.  اگر بخواهیم در مورد کلمه نقشه به یک مفهوم و بیان عامیانه اما دقیق اشاره کنیم می توانیم این بیان را داشته باشیم که در همیشه تاریخ نقشه انسان ها را به تدبیر و تدبر و فکر عمیق دعوت نموده و قبل از هزینه کردن، حرکت کردن و جابجائی انسان را متوجه بررسی نمودن ابعاد مختلف کارش نموده است. نقشی که نقشه بازی می کند از جهت کاهش هزینه ها، بررسی همه جانبه، عدم اتلاف وقت، کاهش خطا و اشتباه، نقش برجسته و ویژه ای است.
 حال بپردازیم به رشته نقشه برداری، نقشه برداری علمی است که ((ریاضی)) عملی را با فنون اندازه گیری و ((هنر)) ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن درروی صفحه افقی نمایش می دهد.  حال بپردازیم به رشته نقشه برداری، نقشه برداری علمی است که ((ریاضی)) عملی را با فنون اندازه گیری و ((هنر)) ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن درروی صفحه افقی نمایش می دهد.
 نیاز بشر به بهره مندی از منابع زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی سبب شده تا برای استفاده کامل از این منابع و جلوگیری از هزینه به توسعه علم نقشه برداری بپردازد و نیاز که مادر اختراع است، موجب پیشرفت این رشته شده است.  نیاز بشر به بهره مندی از منابع زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی سبب شده تا برای استفاده کامل از این منابع و جلوگیری از هزینه به توسعه علم نقشه برداری بپردازد و نیاز که مادر اختراع است، موجب پیشرفت این رشته شده است.
 اکنون به جایی رسیده ایم که انجام هر نوع فعالیت در زمینه های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و نظامی از قبیل احداث سدها، کانال ها، راه ها، ((نیروگاه برق|نیروگاههای برق))، عملیات نظامی وغیره بی نیاز از علوم نقشه برداری نیست.  اکنون به جایی رسیده ایم که انجام هر نوع فعالیت در زمینه های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و نظامی از قبیل احداث سدها، کانال ها، راه ها، ((نیروگاه برق|نیروگاههای برق))، عملیات نظامی وغیره بی نیاز از علوم نقشه برداری نیست.
 عناوین دروس و مطالبی که دراین رشته مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از محاسبات فنی مبانی و عملیات نقشه برداری، ((ترازیابی))، برداشت نقشه، روش های تعیین موقعیت عملیات مساحی، ((فتوگرامتری)) مقدماتی، کاربرد رایانه در نقشه برداری و کار با ((استرئوسکوپ)) و کار با ((دستگاه GPS)) برای تعیین موقعیت ((ماهواره ))ای دوربین های نقشه برداری( ((توتال استیشن))، ((دیستومات دیجیتال)) ،(( تئودولیت وینوژ)))  عناوین دروس و مطالبی که دراین رشته مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از محاسبات فنی مبانی و عملیات نقشه برداری، ((ترازیابی))، برداشت نقشه، روش های تعیین موقعیت عملیات مساحی، ((فتوگرامتری)) مقدماتی، کاربرد رایانه در نقشه برداری و کار با ((استرئوسکوپ)) و کار با ((دستگاه GPS)) برای تعیین موقعیت ((ماهواره ))ای دوربین های نقشه برداری( ((توتال استیشن))، ((دیستومات دیجیتال)) ،(( تئودولیت وینوژ)))
-!درسهای رشته 
 +!درسهای رشته
 +
 +
 +
 ||
سال دوم
 ||
سال دوم
 ردیف| نام درس |نظری| عملی  ردیف| نام درس |نظری| عملی
 1 |آمادگی دفاعی| 2 |0  1 |آمادگی دفاعی| 2 |0
  2 |ادبیات فارسی (2) | 2 |0   2 |ادبیات فارسی (2) | 2 |0
 3| تربیت بدنی (2)| 0 |1  3| تربیت بدنی (2)| 0 |1
 4| تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3 |0  4| تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3 |0
 5|جغرافیای عمومی و استان |3 |0  5|جغرافیای عمومی و استان |3 |0
 6 |ریاضی (2) | 4 |0  6 |ریاضی (2) | 4 |0
 7 |زبان خارجه (2)| 2 |0  7 |زبان خارجه (2)| 2 |0
 8 |زبان فارسی (2)| 2 | 0  8 |زبان فارسی (2)| 2 | 0
 9 |عربی (1/2)| 1 |0  9 |عربی (1/2)| 1 |0
 10 |عملیات مساحی| 0 |2  10 |عملیات مساحی| 0 |2
 11 | مبانی نقشه برداری| 2 |1  11 | مبانی نقشه برداری| 2 |1
 12 |مبانی کاربرد رایانه | 1 | 1  12 |مبانی کاربرد رایانه | 1 | 1
 13 |مساحی| 2 |0  13 |مساحی| 2 |0
 14 |هندسه (نقشه برداری)| 2 | 0  14 |هندسه (نقشه برداری)| 2 | 0
 15 |کارگاه محاسبه و ترسیم (1)| 1| 2  15 |کارگاه محاسبه و ترسیم (1)| 1| 2
 ||  ||
 +
 +
 +
 +
-||
سال وم
+||
سال وم
   
 ردیف|نام درس| نظری| عملی  ردیف|نام درس| نظری| عملی
 1 |تاریخ معاصر ایران | 2| 0  1 |تاریخ معاصر ایران | 2| 0
 2 |تربیت بدنی (3) | 0 |1  2 |تربیت بدنی (3) | 0 |1
 3 |تعلیمات دینی و قرآن (3) |3 |0  3 |تعلیمات دینی و قرآن (3) |3 |0
 4 |روش های تعیین موقعیت| 2 |0  4 |روش های تعیین موقعیت| 2 |0
 5 |ریاضی (3)| 1 |1  5 |ریاضی (3)| 1 |1
 6 |عربی (2/2) |1 |0  6 |عربی (2/2) |1 |0
 7 |عملیات نقشه برداری عمومی| 0 |2  7 |عملیات نقشه برداری عمومی| 0 |2
 8 |فتوگرامتری مقدماتی| 2 |1  8 |فتوگرامتری مقدماتی| 2 |1
 9 |نقشه برداری عمومی| 4 |0  9 |نقشه برداری عمومی| 4 |0
 10 |کارآموزی | 0| 2  10 |کارآموزی | 0| 2
 11| کاربرد رایانه در نقشه برداری |2 |2  11| کاربرد رایانه در نقشه برداری |2 |2
 12| کارگاه محاسبه و ترسیم (2)| 1 |2  12| کارگاه محاسبه و ترسیم (2)| 1 |2
 13| کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه برداری| 2 |1  13| کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه برداری| 2 |1
 || ||
 +
 +
 +
 +
 +
-! صنعت و بازارکار 
 +
 +
 +
 +
 +! صنعت و بازارکار
 زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :  زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
 *نقشه بردار هوایی و زمینی و تهیه نقشه  *نقشه بردار هوایی و زمینی و تهیه نقشه
 *سرپرست کارگاه نقشه برداری  *سرپرست کارگاه نقشه برداری
 *تعمیر کار دوربینهای نقشه برداری  *تعمیر کار دوربینهای نقشه برداری
 *دفاتر فنی مهندسین مشاور و طراح مترور  *دفاتر فنی مهندسین مشاور و طراح مترور
 *محاسبات حجم عملیات خاکی *محاسبات حجم عملیات خاکی
 *تهیه نقشه های ((توپوگرافی)) شهری و مناطق وسیع *تهیه نقشه های ((توپوگرافی)) شهری و مناطق وسیع
 *کار با دوربین های نقشه برداری ((دیجیتالی)) و مکانیکی  *کار با دوربین های نقشه برداری ((دیجیتالی)) و مکانیکی
 *تهیه ((پروفیل طولی|پروفیل های طولی)) و عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی مسیر *تهیه ((پروفیل طولی|پروفیل های طولی)) و عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی مسیر
 *پیاده کردن پلان شهرک ها ، پارکها و ساختمانها از نظر مسطحاتی و ارتفاعی و .....  *پیاده کردن پلان شهرک ها ، پارکها و ساختمانها از نظر مسطحاتی و ارتفاعی و .....

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:19 ]   8   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:10 ]   7   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [06:22 ]   6   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [09:32 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [09:25 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [09:51 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [09:50 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [09:34 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..