منو
 کاربر Online
975 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مهندسی آبیاری

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-66Lines: 1-67
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=miazi.jpg} {picture=miazi.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 اگر به برخی از خبرهاو آمار آب های شیرین توجه کنید و به عواقب خطرناک خشکسالی و خسارت های جبران ناپذیر آن فکر کنید آنچه از تعجب شما می کاهد و به ارزش اسم این رشته می افزاید همان برخورد مهندس با آب ، این ماده حیات بخش است محدودیت منابع ، نیاز روز افزون و افزایش جمعیت برای مهندسی کردن در حوزه آب آنقدر ارزشمند و ضروری است که نیازی به دلیل و برهان ندارد ،برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته آبیاری و ((زهکشی)) به منظور نیل به خودکفایی در زمینه آبیاری و زهکشی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود در توسعه و رشد اقتصادی کشور از طریق بالا بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک دخالت کرده و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی و طراحی و زهکشی نیز خدمت نمایند. اگر به برخی از خبرهاو آمار آب های شیرین توجه کنید و به عواقب خطرناک خشکسالی و خسارت های جبران ناپذیر آن فکر کنید آنچه از تعجب شما می کاهد و به ارزش اسم این رشته می افزاید همان برخورد مهندس با آب ، این ماده حیات بخش است محدودیت منابع ، نیاز روز افزون و افزایش جمعیت برای مهندسی کردن در حوزه آب آنقدر ارزشمند و ضروری است که نیازی به دلیل و برهان ندارد ،برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته آبیاری و ((زهکشی)) به منظور نیل به خودکفایی در زمینه آبیاری و زهکشی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود در توسعه و رشد اقتصادی کشور از طریق بالا بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک دخالت کرده و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی و طراحی و زهکشی نیز خدمت نمایند.
 __تعریف و هدف:__ __تعریف و هدف:__
 در دوره کارشناسی کشاورزی، عنوان آبیاری به رشته ای اطلاق می گردد که با دارا بودن مجموعه ای از علوم و روشهای در زمینه هایی که ذیلاً بیان می گردد، کارآئی و مهارتهای مورد نظر را تأمین نمایند: در دوره کارشناسی کشاورزی، عنوان آبیاری به رشته ای اطلاق می گردد که با دارا بودن مجموعه ای از علوم و روشهای در زمینه هایی که ذیلاً بیان می گردد، کارآئی و مهارتهای مورد نظر را تأمین نمایند:
 __1-__ شناسایی مراحل مختلف مطالعه، شرکت در بررسی و طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی __1-__ شناسایی مراحل مختلف مطالعه، شرکت در بررسی و طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی
 __2-__ شناسایی نحوه بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی __2-__ شناسایی نحوه بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
 هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسان و مهندسین کارآمدی می باشد که بتوانند علاوه بر دارا شدن مسئولیتهای محوله در زمینه آبیاری و زهکشی، در برنامه ریزی، تحقیقات، طراحی و آموزش (در سطح دبیرستانهای کشاورزی) علوم آبیاری و زهکشی شایسته ای را ارائه نمایند. هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسان و مهندسین کارآمدی می باشد که بتوانند علاوه بر دارا شدن مسئولیتهای محوله در زمینه آبیاری و زهکشی، در برنامه ریزی، تحقیقات، طراحی و آموزش (در سطح دبیرستانهای کشاورزی) علوم آبیاری و زهکشی شایسته ای را ارائه نمایند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| باهنرکرمان | | *| |  1| باهنرکرمان | | *| |
 2| تهران | |* | | 2| تهران | |* | |
 3| رازی کرمانشاه | | *| |  3| رازی کرمانشاه | | *| |
 4| زابل | | *| | 4| زابل | | *| |
 5| شهرکرد | |* | |  5| شهرکرد | |* | |
 6| شهیدچمران اهواز | |* | |  6| شهیدچمران اهواز | |* | |
 7| شیراز | | *| |  7| شیراز | | *| |
 8| صنعتی اصفهان| | *| |  8| صنعتی اصفهان| | *| |
 9| فردوسی مشهد | |* | |  9| فردوسی مشهد | |* | |
 10| گیلان | |* | |  10| گیلان | |* | |
 11| مازندران | | *| |  11| مازندران | | *| |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف | نام درس ردیف| نام درس | ردیف | نام درس
 1| آبهای زیرزمینی |2| آبیاری عمومی  1| آبهای زیرزمینی |2| آبیاری عمومی
 3| آمار و احتمالات |4| استاتیک  3| آمار و احتمالات |4| استاتیک
 5| اصول ترویج و آموزش کشاورزی |6| اصول زهکشی  5| اصول ترویج و آموزش کشاورزی |6| اصول زهکشی
 7| اقتصاد مهندسی |8| اقتصاد کشاورزی  7| اقتصاد مهندسی |8| اقتصاد کشاورزی
 9| باغبانی عمومی |10| بتن و بتن مسلح  9| باغبانی عمومی |10| بتن و بتن مسلح
 11| برنامه نویسی کامپیوتر |12| پروژه  11| برنامه نویسی کامپیوتر |12| پروژه
 13| پمپها و ایستگاههای پمپاژ |14| تامین آب مشروب روستاها  13| پمپها و ایستگاههای پمپاژ |14| تامین آب مشروب روستاها
 15| تحلیل سازهها |16| حفاظت آب و خاک  15| تحلیل سازهها |16| حفاظت آب و خاک
 17| خاک های شور و اقلیمی |18| خاکشناسی عمومی  17| خاک های شور و اقلیمی |18| خاکشناسی عمومی
 19| دینامیک |20| رابطه آب و خاک و گیاه  19| دینامیک |20| رابطه آب و خاک و گیاه
 21| رابطه آب و خاک و گیاه (نظری، عملی) |22| رسم فنی 1  21| رابطه آب و خاک و گیاه (نظری، عملی) |22| رسم فنی 1
 23| ریاضیات 1 |24| ریاضیات 2  23| ریاضیات 1 |24| ریاضیات 2
 25| ریاضیات 3 |26| زراعت عمومی  25| ریاضیات 3 |26| زراعت عمومی
 27| زراعت غلات |28| زمین شناسی  27| زراعت غلات |28| زمین شناسی
 29| ساختمانهای روستایی |30| شیمی عمومی  29| ساختمانهای روستایی |30| شیمی عمومی
 31| طراحی ساختمانهای انتقال آب (2) |32| طراحی ساختمانهای انتقال آب 1  31| طراحی ساختمانهای انتقال آب (2) |32| طراحی ساختمانهای انتقال آب 1
 33| طراحی سیستمهای آبیاری |34| طرح سیستمهای کشاورزی 1  33| طراحی سیستمهای آبیاری |34| طرح سیستمهای کشاورزی 1
 35| عملیات کشاورزی |36| فیزیک عمومی  35| عملیات کشاورزی |36| فیزیک عمومی
 37| فیزیک مکانیک |38| گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح )  37| فیزیک مکانیک |38| گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح )
 39| ماشینهای کشاورزی |40| مدیریت منابع آب  39| ماشینهای کشاورزی |40| مدیریت منابع آب
 41| مساحی و نقشه برداری |42| مصالح و روشهای ساختمانی  41| مساحی و نقشه برداری |42| مصالح و روشهای ساختمانی
 43| مقاومت مصالح 1 |44| مهندسی زهکشی  43| مقاومت مصالح 1 |44| مهندسی زهکشی
 45| مکانیک خاک |46| مکانیک سیالات  45| مکانیک خاک |46| مکانیک سیالات
 47| نقشه برداری تکمیلی |48| هوا و اقلیم شناسی  47| نقشه برداری تکمیلی |48| هوا و اقلیم شناسی
 49| هیدرولوژی مهندسی |50| هیدرولوژی آبهای سطحی  49| هیدرولوژی مهندسی |50| هیدرولوژی آبهای سطحی
 51| هیدرولیک |52| هیدرولیک انهار  51| هیدرولیک |52| هیدرولیک انهار
 53| کیفیت آب | | 53| کیفیت آب | |
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 علم آبیاری، علم آب و خاک است، نحوه رساندن آب تا ((مزرعه)) توسط کانالها یا لوله‌های انتقال آب و شبکه‌های توزیع آب در زمین زراعی، تأمین نیاز محصولات زراعی و باغی با روشهای مختلف ‌آبیاری و خارج ساختن آبهای اضافی از پیرامون ریشه به منظور تنفس ریشه گیاه توسط شبکه‌های زهکشی و احداث سدهای انحرافی و خاکی برای آبیاری کشاورزی، جزء مهمترین زمینه‌های کاری یک مهندس آبیاری است.  علم آبیاری، علم آب و خاک است، نحوه رساندن آب تا ((مزرعه)) توسط کانالها یا لوله‌های انتقال آب و شبکه‌های توزیع آب در زمین زراعی، تأمین نیاز محصولات زراعی و باغی با روشهای مختلف ‌آبیاری و خارج ساختن آبهای اضافی از پیرامون ریشه به منظور تنفس ریشه گیاه توسط شبکه‌های زهکشی و احداث سدهای انحرافی و خاکی برای آبیاری کشاورزی، جزء مهمترین زمینه‌های کاری یک مهندس آبیاری است.
 البته فارغ‌التحصیلان این رشته با توجه به واحدهای گذرانده شده می‌توانند در زمینه‌های دیگر، مثل نقشه برداری، محاسبه آبهای روان و سیل ناشی از بارندگی، طراحی و احداث سیل بندها، حفاظت آب و خاک در مقابل فرسایش، طراحی سیستم فاضلاب شهری، استفاده از زمینهای شور و ((قلیایی)) و آبهای شور در کشاورزی و. . . وارد عرصه کار شوند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی پروژه های آبیاری و زهکشی، تدریس در دبیرستانهای کشاورزی و نیز در کارهای آزمایشگاهی آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی در زمینه آبیاری و زهکشی فعالیت نمایند. البته فارغ‌التحصیلان این رشته با توجه به واحدهای گذرانده شده می‌توانند در زمینه‌های دیگر، مثل نقشه برداری، محاسبه آبهای روان و سیل ناشی از بارندگی، طراحی و احداث سیل بندها، حفاظت آب و خاک در مقابل فرسایش، طراحی سیستم فاضلاب شهری، استفاده از زمینهای شور و ((قلیایی)) و آبهای شور در کشاورزی و. . . وارد عرصه کار شوند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی پروژه های آبیاری و زهکشی، تدریس در دبیرستانهای کشاورزی و نیز در کارهای آزمایشگاهی آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی در زمینه آبیاری و زهکشی فعالیت نمایند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:31 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [07:16 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [06:21 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..